Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

99% ogłoszeń w sprawie umarzanych weksli jest błędnych

Czy fakt zamieszczenia błędnego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w sprawie umorzenia weksla może być powodem uznania, że do prawidłowego umorzenia nie doszło?

Z jednej strony mamy prawomocne postanowienie amortyzujące weksel. Z drugiej strony z jakiegoś powodu pewne przepisy zostały tak, a nie inaczej uchwalone, a sądy nagminnie się do nich nie stosują, i nie powinno to pozostawać bez konsekwencji.

Chodzi o to, że zgodnie z art. 96 prawa wekslowego, w ogłoszeniu o umorzeniu powinien być podany końcowy dzień, do którego posiadacz „zaginionego” weksla powinien zgłosić się do sądu, a końcowy dzień terminu powinien być oznaczony w ogłoszeniu według daty kalendarza.

Tylko w jednym ogłoszeniu w tym roku widziałem uczynienie zadość temu obowiązkowi. Chodzi o ogłoszenie z 13 lutego wydane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie i jego chwalebny I Wydział Cywilny:

[…]
Sąd wzywa posiadacza ww. weksla wystawionego przez Waldemara
Walczyńskiego, aby w ciągu 60 dni od ukazania się
ogłoszenia, tj. do dnia 14 kwietnia 2014 r., zgłosił swoje
prawa i złożył w tutejszym Sądzie przedmiotowy weksel
[…]

Niemal każde inne ogłoszenie konkretną datą nie operuje:

[…]
Sąd wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla, aby
w terminie sześćdziesięciu dni od dnia ukazania się niniejszego
ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i okazali go,
gdyż w przeciwnym razie weksel ten może zostać umorzony
[…]

Jak myślicie, można wzruszyć ważność wszystkich (prawie) umorzeń? :)

Speak Your Mind

*