Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Bezpieczny weksel in blanco

Stosowany do niedawna jako weksel in blanco urzędowy blankiet wekslowy, jak również samodzielnie sporządzone druki weksli in blanco nawet ze sporządzoną umową wekslową, nie chronią wystawcy przed wypełnieniem weksla niezgodnie z zawartym porozumieniem.

Wekslem in blanco nazywamy weksel, któremu w momencie wystawienia (podpisania) brak jest co najmniej jednego z ustawowych elementów (najczęściej: oznaczenia remitenta, kwoty, daty płatności). Elementy te powinny być uzupełnione przez posiadacza weksla przed przedstawieniem do zapłaty.

W powszechnej opinii (głównie przedsiębiorców, którzy takie weksle stosują) panuje przekonanie, jakoby weksel in blanco był wygodną i bezpieczną formą zabezpieczania należności, których dokładna wartość (oraz w ogóle sam fakt ich wystąpienia) będzie znana dopiero w przyszłości. Najczęściej stosuje się wówczas komputerowe wydruki weksli, wzorowane na dawnych blankietach urzędowych, zaopatrzonych jedynie w podpis wystawcy. Po wystąpieniu zaległości, posiadacz weksla może go uzupełnić i żądać zapłaty.

Jeśli dłużnik podpisał taki weksel in blanco i nie prowadził z remitentem uzgodnień, co do sposobu wypełnienia weksla, oznacza to, że w praktyce nie będzie miał możliwości udowodnienia przed sądem, iż weksel został wystawiony na sumę wyższą niż być powinien. Aby do tego nie dopuścić, zawierana jest tzw. umowa wekslowa (czasem zwana deklaracją wekslową – nieprawidłowo, ponieważ jest to porozumienie dwu-, a nie jednostronne), która to umowa określa kto i na jakich warunkach może uzupełnić weksel.

Z moich obserwacji wynika, że najczęściej stosowanym wekslem in blanco jest wydruk zaopatrzony jedynie w podpis wystawcy, oraz spisana do tegoż weksla umowa określająca sposób jego wypełnienia. Dłużnikowi (wystawcy) wydaje się, że za pomocą tej umowy będzie mógł skutecznie przedstawić zarzuty w przypadku niezgodnego z zawartym porozumieniem uzupełnienia weksla. Tymczasem w takim przypadku porozumienie może być zupełnie bezużyteczne, w wyniku czego posiadacz wekslu w praktyce będzie mógł żądać dowolnie wysokiej kwoty z weksla.

Przyjrzyjmy się najczęściej stosowanemu wekslowi in blanco:

… … … dnia … … … … … … … … … Na … … …
… … … … … … … …  zapłacę .. … za ten .. .. … .
weksel na zlecenie … … … … … … … … … sumę
… … … … … … … … … … … … … … … … … … .
(podpis)

Podpisywanie takiego weksla jest bardzo niebezpieczne, nawet jeśli sporządzi się do niego poprawną umowę wekslową, np.:

W dniu dzisiejszym (13 marca 2010r.) Jan Kowalski składa na ręce remitenta, firmy Amiks sp. z o.o., reprezentowanej przez Stanisława Lewszyka podpisany przez siebie weksel in blanco. Może on być wypełniony jedynie do końca obecnego roku, na kwotę nie większą jak 10zł – tylko w przypadku gdy wystawca nie odda firmie Amiks sp. z o.o. wypożyczonego sprzętu. Po rozliczeniu weksel musi być zwrócony wystawcy. Dokonywanie indosów jest zabronione. Firma Amiks sp. z o.o. zgadza się na powyższe warunki.” (podpisy i daty: Jan Kowalski oraz za Amiks sp. z o.o.)

Wystawcy weksla wydaje się, że zawarta umowa umożliwia mu skuteczne wysuwanie zarzutów. Tymczasem tak nie jest. Załóżmy, że powyższy weksel został skradziony, albo firma okazała się nieuczciwa i wypełniła go w następujący sposób:

Kraków, dnia 1 lipca 2010r. Na 100 000zł.
Dnia 15 lipca 2010r. zapłacę bez protestu za ten własny
weksel na zlecenie IFO sp. z o.o. sumę sto tysięcy zł
Wartość w towarze otrzymałem
(podpis)

Dłużnikowi będzie bardzo trudno udowodnić, że weksel ten był kiedyś wekslem in blanco,  o którym jest mowa w zawartej umowie. Mamy wszak inną datę wystawienia, innego remitenta, inną kwotę… Nie możemy obalić powyższego weksla na podstawie posiadanej umowy z innym podmiotem. Gdyby to było możliwe, znaczyłoby, że można byłoby podważyć na podstawie posiadanej umowy każdy weksel wystawiony przez Jana Kowalskiego (wszak każdy weksel własny, obojętnie jak wystawiony, mógł być w przeszłości takim wekslem, o jakim wspomina umowa).

Jak wystawić bezpieczny weksel in blanco?

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2010r. Na … … … zł
Dnia … … … zapłacę za ten kaucyjny
weksel na rzecz AMIKS sp. z o.o. sumę
… … … … … … … … … … … … … … … …
Nie na zlecenie.
(podpis wystawcy)

—————————————————/ rewers weksla /
Do weksla niezupełnego w chwili podpisania strony
zawarły umowę określającą zasady jego wypełnienia

W powyższym wekslu zawarte są wszystkie dane, które są znane w momencie wystawienia (podpisania):

– data wystawienia (nie należy się obawiać jej wpisywania, weksel własny przedawnia się wobec wystawcy po trzech latach od dnia płatności).

– miejsce wystawienia

– oznaczenie remitenta

klauzula „nie na zlecenie” – remitent nie będzie mógł dokonać indosu, aby pozbawić dłużnika możliwości podnoszenia zarzutów wobec nowego posiadacza

– oznaczenie symbolu waluty

Ponadto na wekslu można zaznaczyć, że została sporządzona do niego umowa wekslowa. Umowa wekslowa może brzmieć następująco:

Umowa wekslowa

W dniu dzisiejszym (13 kwietnia 2010r.) Jan Kowalski podpisuje i składa na ręce remitenta – firmy Amiks sp. z o.o., reprezentowanej przez Stanisława Lewszyka – weksel in blanco. Może on być wypełniony jedynie do końca bieżącego roku, na kwotę nie większą niż 10zł – tylko w przypadku, gdy wystawca nie odda firmie Amiks sp. z o.o. wypożyczonego sprzętu. Po rozliczeniu weksel musi być zwrócony wystawcy.

Weksel posiada następujące cechy:

– jest wystawiony na wydrukowanym blankiecie
– miejsce wystawienia: Warszawa
– data wystawienia: 13 kwietnia 2010r.
– oznaczenie remitenta: Amiks sp. z o.o.
– dodana klauzula „nie na zlecenie”
– brak klauzuli „bez protestu”
– symbol waluty: „zł”
– adnotacja o istnieniu umowy wekslowej

Firma Amiks sp. z o.o. zgadza się na powyższe warunki

Obojętnie jak byśmy wypełnili powyższy weksel, z jego treści będzie widać, że dotyczy on konkretnej umowy wekslowej. Tym samym sytuacja dłużnika będzie o wiele lepsza.

tekst pochodzi ze strony Remitent.pl

Comments

 1. Witam,

  Czy osoba, która posiada zajęcie komornicze może z prawnego punktu widzenia podpisać weksel, jako zabezpieczenie pewnej sumy wierzytelności.

 2. @joasia – o podobnym wekslu jest ten wpis, zapraszam do przeczytania ;)

  @beata – tak, weksel może podpisać osoba mająca zajęcie komornicze.

 3. Witam!
  Siostra otwiera sklep. Cały towar dostaje od firmy zewnętrznej która ma całą sieć sklepów. Siostra potrzebuje dwie osoby które podpiszą weksel na 100.000.00zł. nie mam pojęcia o wekslach i czym to grozi, jakie konsekwencje z tego mogą wyniknąć i czy w momencie podpisania w przyszłości będę mogła wziąść na siebie kredyt na taką kwotę.

  Pozdrawiam!

 4. @Nino, nie pisałaś, jak ten weksel ma wyglądać i w jakim charakterze „dwie osoby” mają go podpisać, ale generalnie zasada jest taka, że podpisując taki weksel „osoby” zobowiązują się do zapłaty sumy sto tysięcy złotych przyszłemu posiadaczowi weksla.

 5. Andrzej says:

  Mam pytanie. Podpisałem poręczenie na wekslu, który dotyczył programu jednorazowej pomocy dla bezrobotnych na założenie firmy. Program był z urzędu pracy. Wszystkie warunki zostały spełnione i po roku osoba pobierająca pomoc została sprawdzona i dostała pismo , że wszystkich procedur dokonała. Czyli już nie ciąży na nim groźba spłaty za nie spełnienie warunków. Jednak zabezpieczeń wekslowych nie otrzymał. Dostał informacje, że po 3 latach dopiero się może po nie zgłosić.Czy to jest zgodne z prawem??

 6. O czym pamiętać biorąc jako zabezpieczenie weksel in blanco.Chodzi i pożyczkę kwoty pieniężnej pomiędzy osobami fizycznymi?

 7. @Andrzej – prawo tego nie reguluje. Skłaniałbym się jednak to stwierdzenia, że weksel in blanco powinien być oddany od razu po ustaniu potrzeby takiego zabezpieczenia, a nie po 3 kolejnych latach.

 8. @Marek – myślę, że warto wówczas pamiętać, że do takiej prostej transakcji nie potrzeba weksla in blanco, a odpowiednio zredagowanego weksla/weksli zupełnych.

 9. Andrzej says:

  To była pożyczka z funduszy europejskich na założenie firmy. Firma musiała utrzymać się przez rok czasu. Po tym czasie jeśli pobierający pieniądze wywiązał się z umowy nie musiał oddawać pieniędzy i mógł zlikwidować firmę jeśli nie przynosiła zysków. Na ten cel dostawał 16 000 zł bez zwrotnie. Zabezpieczeniem było dwóch żyrantów którzy poręczali weksel. Sądzę, że urząd bezpodstawnie przetrzymuje weksle, twierdząc że ma na to 3 lata. Chyba że to regulują przepisy tej pomocy europejskiej.

 10. 6 lat temu faktycznie to pożyczyłem /bez sporządzenia umowy/ osobie w rodzinie /III gr.spadkowa, czyli jak obcy/pieniądze na wykup mieszkania. „Zabezpieczeniem” był testament na rzecz mojego dziecka, w którym osoba ta czyniła je spadkobiercą mieszkania.
  Życie płynie, testament można w każdej chwili zmienić na niekorzyść.
  Jak obecnie zabezpieczyć się by chociaż odzyskać pożyczoną kwotę /z odsetkami za ten czas/ w przypadku zmiany testamentu przez „pożyczkobiorcę”? Czy wystarczy sporządzona obecnie dwustronna umowa pożyczki na wspomnianą kwotę z odsetkami? Czy można ją dodatkowo zabezpieczyć wekslem? jakim – tak żeby ewentualnie można by było przedstawić go innemu spadkodawcy w stosownym czasie? Jakie by były skutki prawne gdyby kiedyś okazało się, że po zawarciu umowy pożyczki, pożyczkobiorca nie złożył deklaracji PCC-3?
  Dodam, że sytuacja jest delikatna rodzinnie i chciałbym uniknąć angażowania notariusza czy ustanawiać zastaw na hipotece.

 11. @Tadeusz – tu nie potrzeba spisywać żadnej umowy pożyczki, wystarczy sam weksel, bynajmniej nie in blanco.

 12. Dziękuję za radę. Domyślam się, że mogę wystawić weksel własny, w którym określę wysokość odsetek w skali roku, liczonych od daty wystawienia weksla. W razie czego będę mógł go ewentualnie okazać do zapłaty innemu spadkobiercy.

 13. @Tadeusz- nie ty wystawiasz weksel, a dłużnik. Weksel przedstawiasz spadkobiercom, i nawet jeśli przyjmą spadek z dobrodziejstwem inwentarza, odpowiadają za dług do wysokości otrzymanego spadku. Oczywiście nie chroni to przed sytuacją, kiedy nieruchomość „rozpłynie się” przed śmiercią spadkodawcy, i najlepiej byłoby zabezpieczyć roszczenie z takiego weksla właśnie na tej hipotece – musisz wziąć pod uwagę konsekwencje zaniechania takiego zabezpieczenia. Pamiętaj o skonstruowaniu weksla, który nie przedawni się w ciągu szybkiego okresu – zakładam bowiem, że planujesz wykorzystać weksel dopiero za wiele, wiele lat.

 14. Witam. Oczywiście to tylko „błąd redakcyjny” gdy pisałem, że to ja wystawię. Wystawienie weksla własnego /mam taką nadzieję/ pozwoli mi nie tylko na zabezpieczenie moich zaangażowanych środków lecz będzie też działać jako straszak, gdyby inni mieli chęć „wyciągać rękę” po cudze. Wg mojej oceny weksel, gdyby doszło do „uruchomienia” go, to kwestia kilku miesięcy a co najwyżej kilku lat.
  Zastanawiam się czy mając weksel mogę iść do „hipoteki” i tam zwyczajnie wypisać wniosek, po którym zostanie ustanowiony zastaw na hipotece? czy w takim przypadku na wekslu dane personalne wystawcy, nie powinny być poszerzone o np. pesel tak by w „hipotece” nie było wątpliwości kto go wystawił i czyją hipotekę obciążyć? Przepraszam, że mnożę wątpliwości ale jak zwykle „im dalej w las…” Dziękując za dotychczasowe rady i wyjaśnienia proszę o pomoc w przedstawionych dzisiaj problemach. Z góry dziękuję.

 15. Proszę się zdecydować, czy chce Pan zabezpieczać się hipotecznie, czy nie chce. Jeśli chce, to potrzebne jest współdziałanie notariusza (i przede wszystkim wystawcy), bądź też wystawienie weksla, odczekanie na upłynięcie terminu płatności, wytoczenie powództwa i wpisanie się do hipoteki na podstawie otrzymanego nakazu zapłaty. W razie potrzeby zapraszam do konsultacji indywidualnych.

 16. Zrozumiałem, dziękuję.

 17. dorota says:

  Witam. Moja mama zachorowała i nie zapłaciła końcówki pożyczki ,jest to kwota ok 200 zł. Teraz dostała wezwanie do wykupu weksla,jeśli tego nie zrobi to chcą sprzedac weksel za 3000 zł. Czy to jest zgone z prawem? za tak niewielkie pieniądze żadac aż tyle?

 18. @dorota: tylko analizując wszystkie dokumenty w tej sprawie będzie można ocenić, czy ten weksel „na 3000zł” ma charakter kaucyjny (zabezpieczający umowę pożyczki) i czy zasadnym jest wówczas ograniczenie żądanej za jego pośrednictwem kwoty do faktycznego zadłużenia.

  To, czy „mogą weksel sprzedać” wynika z tego, czy mama wyraziła na to zgodę (zgodę wyraża się przez wystawienie weksla, który zawiera w swojej treści klauzulę „na zlecenie”).

 19. rafal says:

  witam…posiadam weksel z marca 2011r. in blanco wraz z umowa i deklaracja, zlozylem do sadu o nakaz zaplaty i kilka dni temu otrzymalem wyrok zaoczny, ale tylko samego kapitalu bez zwyżki za okres oczekiwania a ponadto firma ktora zajmowala sie moja sprawa wypelniala weksel z dniem lutego 2014r. i sad naliczyl odsetki wlasnie od tej daty a nie daty sprzed 3 lat. strata odsetek z trzech lat. co teraz powienienem zrobic i czy to byl blad wypisania weksla?…dziekuje

 20. @rafał – a co ja mogę poradzić, nie widząc nawet weksla?… Pytanie raczej do tej kancelarii, która Cię reprezentuje. Jak masz skan weksla, możesz zamieścić go na forum (http://forum.remitent.pl) i wówczas zobaczymy co Ci się faktycznie należy.

 21. rafal says:

  ..a no wlasnie weksel jest u nich obecnie, a date wystawienia dali 10.02.1014r. kiedy wysylali to do sadu..a umowa zawarta byla 11 marca 2011r. i wtedy tez zostal podpisany weksel in blanco – kwota 60tys….dzieki

 22. @rafał – nie mogli dać daty wystawienia 10.02.1014, bo w 1014r. nie istniało prawo wekslowe, że tak sobie zażartuje ;)

  Ale do rzeczy – weksel płatny po 10 lutego 2014, więc dopiero po dacie płatności należą się odsetki od sumy wekslowej, czy to mało, czy dużo, to nie wiem, bo nie wiem jaka jest suma wekslowa i czy nie zawiera w sobie już jakichś odsetek.

  Tak czy siak, wątpliwości musisz wyjaśniać z tymi, komu zlecałeś działania.

 23. rafal says:

  :) no tak tysiac lat temu nie daloby rady….reasumujac teraz mi sie naleza odstetki za 4 mce a powinny za 3 lata czyli wtedy kiedy pozyczylem pieniadze i kiedy to mi pan podpisal weksel in blanco. nie wiem czy sie mysle ale chyba zle wypalnili date weksla ktora powinna byc 11.03.2011r. – jest sam kapital 60tys. bez zadnych dodatkowych kosztow.

 24. witam, ponieważ będę realizowała drogi projekt kilkadziesiat tysiecy zł), mój dostawca domaga się podpisania weksla wraz z deklaracją na towar. Chcę podpisać weksel i muszę, ale zabezpieczając również siebie. Temat jest bardzo pilny. Czy mógłby Pan mi doradzić jak uniknąć błędów? Takie pismo dostałam od FIRMY X z która współpracuję.

  „DEKLARACJA WEKSLOWA

  Ja, niżej podpisany ………………………………, legitymujący się dowodem osobistym nr ……………………., działający w imieniu …………………………., przedkładam niniejszym weksel własny in blanco, bez protestu, jako zabezpieczenie roszczeń FIRMY X Sp. z o. o., wynikających z umowy (umów) sprzedaży towarów, oraz upoważniam FIRME X Sp. z o. o., w przypadku zalegania z zapłatą ceny za dostarczone towary, do wypełnienia wszystkich, nie wypełnionych w chwili obecnej elementów weksla, w szczególności kwoty zadłużenia, wynikającej z wystawionych faktur, powiększonej o należne odsetki i wszelkie inne należności wynikające z umowy, miejsca płatności i inne. Posiadacz weksla ma ponadto prawo do jego wypełnienia w każdym czasie datą płatności „w 7 dni po okazaniu” i przedstawienia do zapłaty, zaś weksel płatny jest bez protestu.

  Wypełniony weksel jego posiadacz będzie uprawniony przedstawić wystawcy do zapłaty, a w przypadku niezapłacenia sumy wekslowej w terminie 7 dni od daty przedstawienia weksla do zapłaty – wystąpić, bez sporządzania protestu, o wydanie nakazu zapłaty do właściwego sądu. Za datę przedstawienia weksla do zapłaty uznaje się trzeci dzień kalendarzowy następujący po dacie stempla pocztowego na wezwaniu wysłanym do wystawcy. Ponadto oświadczam, że przesłanie listem poleconym kserokopii wypełnionego weksla wraz z wezwaniem do zapłaty uznane będzie w każdym przypadku za skuteczne przedstawienie weksla do zapłaty.
  Zobowiązuję się ponadto do poinformowania FIRMY X Sp. z o. o. o każdej zmianie adresu wystawcy weksla, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną każdej korespondencji wysłanej pod jego ostatni znany adres.
  Koszty opłaty skarbowej od weksla ponosi wystawca weksla. ”

  Wystawca:

 25. W sprawach indywidualnych konsultacji zapraszam do kontaktu z kancelarią.

 26. Witam,
  Mam pytanie dotyczące weksela in blanco, w którego treści (nad podpisem) znajduje sie zastrzeżenie „należy wypełnić zgodnie z deklaracją wekslową /tu data/”. Na rewersie to by oznaczało instrukcję, czy odniesienie do konkretnej umowy, a w treści weksla? Czy taki weksel w Twojej ocenie jest ważny?
  Pzdr,

 27. Od biedy uznałbym, że jest ważny, ale:

  1. Jako remitent nigdy bym takiego weksla nie przyjął (z taką adnotacją nad podpisem)
  2. Nikomu nie doradziłbym stosowania takiego weksla
  3. Jako nie chcący płacić wystawca zarzucałbym, że weksel zawiera warunek (czyli jest nieważny) – choć to bardzo naciągany argument.

  Ogólnie – „nie idźcie tą drogą” :)

 28. No, więc spotkałem w komentarzu wyrok SN z 3.11.1933 r.,sygn. III C 46/33, z tezą że weksel nie moze zawierać żadnych warunków lub zastrzeżeń. Co to jest warunek wiadomo. Zastanawiam się, co to jest „zastrzeżenie”, ale to jest raczej właśnie coś takiego. Z drugiej strony weksel in blanco zobowiązaniem abstrakcyjnym nie jest. Widzę, że Ty też masz wątpliwości …

 29. Trudno stwierdzić, że „weksel in blanco zobowiązaniem abstrakcyjnym nie jest”, ponieważ weksel in blanco w ogóle nie jest żadnym zobowiązaniem. Zobowiązaniem będzie dopiero weksel zupełny (już uzupełniony), a ten zawsze będzie na czymś oparty pomiędzy wystawcą i remitentem, a będzie w pełni abstrakcyjny wobec indosatariuszy. A wątpliwości odnośnie tej wzmianki na wekslu wynikają z tego, że takich weksli po prostu się nie stosuje, to i nie było za bardzo powodów, aby to zagadnienie rozpracować pod względem orzecznictwa. A jak coś jest nieostrego, to zawsze jest ryzyko, że będzie interpretowane tak lub inaczej, stąd napisałem, że każda ze stron znajdzie coś dla siebie w argumentacji (choć ja skłaniam się za ważnością, bowiem stwierdzenie, że weksel musi być wypełniony zgodnie z deklaracją nie powoduje nieważności, jeśli wbrew tej deklaracji będzie wypełniony, zapis ten zatem pełni rolę informacyjną (klauzula wekslowo obojętna), a nie warunkującą istnienie zobowiązania).

 30. Gdyby zapis pełnił rolę informacyjną to albo znalazłby się na odwrocie (pod podpisem) albo jego brzmienie powinno być inne np. „do weksla sporządzono deklarację wekslową z dn. …”. Tymczasem w mojej sytuacji zaproponowane brzmienie jest takie, że „coś należy zrobić”. Powstaje pytanie co się dzieje w innym przypadku tj. gdy zrobiono inaczej. Nie można wypełnić weksla? Sformułowanie „należy coś zrobić” narzuca na wypełniającego zwrotne zobowiązanie, pewien obowiązek podobnie jak w umowie. Można podać inne podobne zwroty – „należy wypełnić po 15 stycznia 2010 r.” albo lepiej „należy wypełnić po dostawie towaru”. Zgodnie z ustawą wypełniający powinien spełnić jedynie wymagania formalne ustawy (uzupełnić go tak żeby weksel miał odpowiednie elementy), a merytoryczna prawidłowość wypełnienia tych elementów to już sprawa dla stron ewentualnie w sądzie. Tutaj oprócz wymagań formalnych ustawy wypełniający ma spełnić jeszcze dodatkowe wymagania jak zapisano w treści weksla. W deklaracji wekslowej takie wymagania są naturalne, ale w treści weksla są chyba wątpliwe, bo weksel nie jest i nie może być umową.

 31. Ważność weksla oceniamy zawsze po wypełnieniu, a nie przed. Dlatego zapis ten nie jest oceniany jako „co należy zrobić”, tylko „co należało zrobić”. I masz rację, spornym jest, czy jest to warunek, czy nie. Ale klauzula „wypełnić po dostawie towaru” nie jest równoznaczna klauzul „zapłacę po dostawie towaru”. Ta druga unieważnia weksel, ponieważ stawia warunek. Pierwsza – niekoniecznie – nawet wypełnienie weksla niezgodnie z tym zapisem nie powoduje, że weksel jest nieważny, skoro zawiera bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty („zapłacę za ten weksel”).

 32. Przy klauzuli „zapłacę po dostawie towaru” ja też nie miałbym wątpliwości, że weksel jest nieważny. Niestety tutaj sytuacja jest inna. Po wypełnieniu zapis pozostaje. Powstaje pytanie, które zasugerowałeś tj. czy warunek (zastrzeżenie) dotyczące wypełnienia warunkuje zapłatę i przez to ważność weksla? Wypełnienie jest pierwszym krokiem do zapłaty. Inna też wątpliwość: skoro w wekslu jest napisane, ze weksel ma być jakoś wypełniony to po czyjej stronie leży dowód prawidłowości wypełnienia. Standardowo domniemuje się taką prawidłowość (aż do czasu gdy ewentualnie zobowiązany udowodni inaczej), ale taki zapis zmienia rozkład ciężaru dowodu, bo to remitent wyciąga wnioski prawne z treści dokumentu. Powinien zatem pokazać, że wypełnił jak „należy”.

 33. Ciężaru dowodu to nie zmienia – fakt wypełnienia niezgodnie z umową wywodzi pozwany. Natomiast istnienie takiego zapisu utrudnia obronę powoda twierdzącego, że nie wiedział o porozumieniu lub że weksel ten nie był objęty porozumieniem.

 34. Wiedzę, ze kurczowo trzymasz się informacyjnego charakteru takiego zapisu :) Ok dzięki za rozmowę może w przyszłości dowiem się, co wymiar sprawiedliwości o tym myśli, jeśli dojdzie do sporu na tym tle. Zobaczymy.

 35. Katarzyna says:

  Witam
  mam dłużniczkę na kwotę 9 000zł. Kwota wynika z zadłużenia z tytułu najmu lokalu mieszkalnego. Dłużniczka już się wyprowadziła bez problemu i deklaruje chęć spłaty w najszybszym dla sibie możliwym terminie. Chciałabym zabezpieczyć się jednak wekslem i stosowną umowę. Będę wdzięczna za podpowiedź co do treści takiej umowy. Z wekslem już sobie chyba poradziłam. ( weksel właśny?)

 36. W umowie zapisujemy to, co chcemy zapisać. Chwilowo moja szklana kula do wróżenia gdzieś się zapodziała, to nie pomogę ;)

 37. Arkadiusz says:

  Witam,
  ja mam pytanie trochę z innego punktu widzenia. Czy weksel musi mieć podstawe prawną w formie zabezpieczenia jakiś obowiązków?

  Czy można np. wystawić weksel in blanco na kwotę np. 120.000 zł i go sprzedać za 100.000 zł? Czyli tak, ja wystawiam weksel i go sprzedaję nabywcy za kwotę powyższą. Nie chcę aby to była umowa pożyczki, ani jakaś kara umowna z tytułu niewykonania umowy. Potrzebuję pieniędzy na inwestycję, ale nie chcę pożyczać ani brać kredytu. Czy taka sytuacja pod względem prawnym jest możliwa? Czy mogę tak po prostu wystawić weksel i otrzymać za niego pieniądze? nie podpisując żadnej umowy z kupujacym weksel?

 38. @Arkadiusz – wystarczającą podstawą jest wystawienie weksla i jego wręczenie – w tym przypadku motywowane chęcią uzyskania 100 000zł. Tylko nie może być to weksel in blanco, tylko weksel zupełny!

 39. Mam 2 pytania.
  1. Czy możliwe jest wystawienie weksla przez jednego małżonka na rzecz drugiego, jeśli nie ma rozdzielności majątkowej? Czy taki weksel umożliwi skuteczne dochodzenie długu w przypadku rozwodu lub śmierci współmałżonka – dłużnika?
  2. Jeśli dłużnik posiada majątek w 2 krajach ( Polska i inny kraj UE) to czy weksel zabezpieczający środki wierzyciela włożone w inwestycję ( należącą do dłużnika) w tym drugim kraju powinien być wystawiony w 2 językach? To samo dotyczy umowy wekslowej.

 40. Czy możliwe jest wystawienie weksla przez jednego małżonka na rzecz drugiego, jeśli nie ma rozdzielności majątkowej?

  Tak.

  Czy taki weksel umożliwi skuteczne dochodzenie długu w przypadku rozwodu

  To zależy czy dłużnik będzie miał majątek.

  lub śmierci współmałżonka – dłużnika?

  Zależy od sposobu przyjęcia spadku przez spadkobierców i ich stanu majątkowego. Tutaj trzeba pamiętać, że małżonek-remitent też odziedziczy część lub całość długu wekslowego.
  Ad. 2 – weksel może być wystawiony w jednym języku, zrozumiałym dla obu stron.

 41. Marek Michalski says:

  Szanowny Panie,

  mam pytanie, czy weksel o treści:

  WEKSEL

  Kraków, dnia 10.10.2014 na kwotę 50.000 -‚ pięćdziesiąt tysięcy złotych
  zapłacę bez protestu za ten sola weksel na zlecenie X sp. z o.o. sumę……………….(brak wypełnienia sumy)

  Płatny, dnia 12.11.2014 roku
  w Warszawie

  Podpis Wystawcy

  Czy w takim wypadku mogę podnieść zarzut:
  – źle określonej daty płatności (data uwidoczniona dopiero przy miejscu płatności weksla)
  – brak określenia sumy zobowiązania (na wekslu po słowie „sumę” brakuje wskazania sumy)

  Z góry dziękuję,
  Marek

 42. @Marek – pierwszy zarzuty chybiony (data płatności jest, a nawet jeśli by jej nie było, weksel byłby płatny za okazaniem), drugi zarzut wygląda na sensowny (brak kwoty do zapłaty w treści zdania ze zobowiązaniem do zapłaty).

 43. Marek Michalski says:

  Szanowny Panie,

  czy można egzekwować roszczenie z weksla w sytuacji gdy roszczenie podstawowe uległo przedawnieniu (weksel gwarancyjny)? Weksel został uzupełniony w chwili, gdy roszczenie uległo już przedawnieniu, jednakże dzień zapłaty oznaczony na wekslu wskazuje, że roszczenie z weksle jeszcze się nie przedawniło?

  Czy mogę na podstawie takiego weksla złożyć pozew do sądu?

  Pozdrawiam,
  Marek

 44. @Marek – zatem weksel został uzupełniony po przedawnieniu roszczenia, ale wcześniejszą datą płatności? Generalnie orzecznictwo uznaje wówczas, że wypełnienie weksla po przedawnieniu roszczenia jest co do zasady wypełnieniem weksla niezgodnie z zawartą umową. Pozostaje zatem tylko kwestia podniesienia takiego zarzutu i udowodnienia antydatowania terminu płatności weksla – przez pozwanego. Pozew oczywiście można składać.

 45. Termin przedawnienia roszczenia z umowy pożyczki wypadał 3 stycznia 2007 roku, a weksel został uzupełniony poprzez wpisanie daty zapłaty 5 kwietnia 2013 roku. Czyli, jak udowodni się w procesie, że roszczenie podstawowe było przedawnione to powództwo zostanie oddalone, bez względu na to, że termin przedawnienia zobowiązań z weksla wynosi 3 lata od daty płatności weksla, czyli w moim przypadku 5 kwietnia 2016 roku?

 46. Witam!

  Chciałem wynająć lokal do prowadzenia w nim działalności gospodarczej. Firma od której mam zamiar wynająć to pomieszczenie żąda podpisania i złożenia przed notariuszem oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na kwotę 3700 PLN. Czy zamiast takiego oświadczenia jako zabezpieczenie dla wynajmującego mogę zaproponować weksel? Jeśli tak, to proszę o wszelkie wytyczne. Z góry dziękuję za zainteresowanie moją sprawą i ew. pomoc.

 47. @Janek – tutaj strony mogą swobodnie kształtować swój stosunek prawny, więc jeśli wynajmujący jest skłonny zastąpić „777” wekslem, to możecie tak się umówić.

 48. @Lech – czy mógłbyś proszę opisać bardziej szczegółowo lub podać jaką treść miałby zawierać taki weksel?

 49. @Janek – są na blogu wzory weksli, zobacz może któryś będzie pasował.

 50. Łukasz says:

  Witam,
  mam weksel, w którym w miejscu gdzie ma byc wpisana kwota słownie, wpisana jest na końcu wersu oznaczenie „zł”:

  ………………………………………………………zł
  czy wg Pana nie będzie błędem jesli zostanie wpisane w nastepujacy sposob:

  piętnaście tysięcy sto dwanaście zlotych piętnaście groszy
  …………………………………………………………………………..(..zł) – (to skrótowe oznaczenie waluty zostanie wzięte w nawias)

  lub

  piętnaście tysięcy sto dwanaście złotych
  …………………………………………………..(..zł)
  piętnaście groszy

  z góry dziekuje!
  Pozdrawiam

 51. @Łukasz – porusz ten temat na forum (http://forum.remitent.pl) i zamieść tam skan weksla.

 52. Witam,

  Panie Lechu mam pytanie. Pewien sąd właśnie wydał wyrok z weksla (utrzymał nakaz), który to weksel był wystawiony w Warszawie, ale płatny w Rydze na Łotwie. Był to weksel in blanco, który został wypełniony na sumę (deklaracja nie podawała górnej granicy sumy weksla – generalnie koszty drugiej strony związane z niedojściem do skutku umowy) a później indosowany na jaką spółkę wydmuszkę, która pozwała wystawcę weksla i poręczycieli. Sąd wydał wyrok w oparciu o prawo polskie. Nie powinno mieć zastosowania prawo łotewskie? Jakie zarzuty podnieść ewentualnie w apelacji?

  pozdrawiam serdecznie,

  Mirek

 53. @Mirek – a na jakie różnice łotewskiego prawa wekslowego chciałbyś się powołać?

 54. W latach 90-tych powszechną praktyką w wypożyczalniach kaset video, było przedstawianie do podpisu weksla in blanco stanowiącego zabezpieczenie potencjalnych roszczeń z tyt. nie oddania kasety w terminie lub przywłaszczenia jej. Klienci powszechnie podpisywali te weksle. Po kilku latach wypożyczalnie przestawały działać po roku 1996 było już ich naprawdę mało. Jednak ciekawi mnie fakt co z wekslami. Czy stanowią one dzisiaj potencjalną bombę zegarową. Co śię stało z wekslami? klienci wypożyczalni nie mają na to wpływu. Czy teraz w roku 2015 mają się czego obawiać?

 55. @Robert – teoretycznie ryzyko istnieje, w praktyce tych weksli już zapewne nie ma (zniszczone). a jeśli są u jakiegoś posiadacza, to odnalezienie przez niego dłużnika stanowi nie lada problem. Oczywiście chęć użycia tych weksli obecnie byłoby niczym innym jak przestępstwem, co jednak nie oznacza, że jest fizycznie niemożliwe (jeśli mówmy o podpisywaniu czystych kartek, lub – gorzej – czystych blankietów weksli).

 56. Dzięki Lech za odpowiedź. Oczywiście, wykorzystanie takich weksli bezpodstawnie byłoby przestępstwem. Klient, który go podpisał nie miał żadnych zobowiązań wobec właściciela wypożyczalni. Jak firma zamknęła się z dnia na dzień po np. roku działalności, nie było fizycznej możliwości kontaktu z właścicielem w celu zwrotu weksla. Ale tak sobie myślę, że weksle, które wpadłyby w niepowołane ręce mogłyby stanowić pokusę, szczególnie dla przestępców.

 57. Pokusa zawsze jest. Ale – jeśli by wpadły – to raczej już zostały by wykorzystane. Choć nigdy nic nie wiadomo – patrz – kieleckie weksle – podpisane w latach ’90, wypłynęły gdzieś w 2012-2013.

 58. Krzysztof says:

  Mam pytanie,
  Podpisałem umowę zlecenie z dniem dzisiejszym oraz weksel in blanco nie będąc świadomym, czym on jest. Na deklaracji wekslowej jest informacja, że jest on „na zabezpieczenie roszczeń w przypadku zawłaszczenia, zniszczenia lub zaboru mienia należącego do posiadacza tego weksla, tj. (tu nazwa firmy). Jest opatrzony klauzulą „bez protestu”.
  I tu pytanie – jeśli umowa jest od dziś, to czy mam prawo pójść jutro do pracodawcy i poprosić o jego zwrot i jednocześnie rozwiązać umowę? Czy rozwiązując umowę posiadacz weksla może mi odmówić jego zwrotu i będzie on ważny jeszcze rok? Jakie są szanse, że jeśli trafiłem na kogoś bardzo nieuczciwego, to wystawiając mi kwotę do zapłaty będzie on w stanie udowodnić, że np. coś ukradłem, skoro nie byłem nawet chwile w pracy, a umowa obowiązywała 1 dzień?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 59. @Krzysztof – a jak się umówiłeś w kwestii zwrotu weksla w umowie wekslowej? Jest zwracany po rozwiązaniu umowy, czy jak? Zamieść skan umowy wekslowej na forum – http://forum.remitent.pl i tam kontynuuj wątek, jeśli chcesz.

 60. Krzysztof says:

  @Lech – w deklaracji jest zapis, że weksel zostanie komisyjnie zniszczony po 12 miesiącach od zakończenia umowy. Czy jest jakakolwiek możliwość abym ten weksel odzyskał teraz? Jeśli tak, to w jaki sposób uargumentować to pracodawcy?

 61. @Krzysztof, nie omawiajmy w komentarzach konkretnych spraw, zapraszam na forum lub do indywidualnych konsultacji. Co do pomysłu umówienia się, że ci wierzyciel „weksel komisyjnie zniszczy” to tak jak kiedyś pisałem umawianie się przez wystawcę na takie zniszczenie weksla jest bezsensowne. Weksel ma być zwrócony fizycznie, a wszystko inne to proszenie się o potencjalne kłopoty.

 62. Danuta says:

  witam
  w ilu egzemplarzach jest wystawiany weksel in blanco. pozdrawiam
  Danuta

 63. Jeden weksel w jednym egzemplarzu, pięć weksli to pięć egzemplarzy itd.

 64. Dzień dobry,

  Mam pytanie z innej strony. Czy można w jakikolwiek sposób prawnie ukarać pracodawcę, który każe swoim pracownikom podpisywać weksle in blanco (na których, nie ma kompletnie nic poza podpisem płatnika, bez umowy wekslowej, bez niczego)? Wydaje mi się to bardzo nieuczciwe, podejrzane i niezgodne z prawem. Strach się bać, co się może stać jeśli pracownik nie spełni oczekiwań takiego pracodawcy…

 65. @Joanno – już zacząłem odpowiadać, ale… to chyba temat na cały wpis, który zapewne popełnię (bo problem jest o wiele większy niżby go tylko ograniczać do pracodawców). Odnośnie pracownika, to przychodzi mi tylko poskarżenie się do PIP.

 66. Witam. Podpisałem ok.rok temu weksel in blanco czysty, do tego deklaracja wekslowa mniej więcej objaśniająca w 4 punktach kiedy pracodawca może wykorzystać weksel. Moje pytanie czy pracując u tego pana/pani X w momencie gdy nie płacił składek i nie odprowadzał podatku za pracownika może ten weksel wykorzystać w sądzie w razie uzasadnionej potrzeby?

 67. @Bartek – nie znając sprawy mogę tylko napisać: jeśli potrzeba będzie uzasadniona, to weksel będzie mógł być wykorzystany.

 68. zagwozdka says:

  Czy jeden z wystawców weksla, który nie chce oby weksel był puszczony w obieg może zabezpieczyć powództwo/wniosek przez żądanie zobowiązania drugiego wystawcy do złożenia weksla do depozytu sądowego. Upraszczając czy możliwe jest zabezpieczenie powództwa przez zobowiązanie drugiego z wystawców do złożenia weksla do depozytu sądowego?

 69. Nie spotkałem się z takim zabezpieczeniem. Niemniej jednak nie wykluczam, że się nie da – weksel podpisany, ale jeszcze nie wręczony (zatem jeszcze nie wystawiony w rozumieniu „wystawienie=podpis+wręczenie remitentowi”), zatem wzajemne spory pomiędzy współwystawcami jak ma być weksel wystawiony jeszcze są możliwe.

 70. Jerzy says:

  Witam,
  Proszę o opinię czy taki weksel powinienem podpisać. Jestem na okresie próbnym (do września) zatrudniony na umowę o pracę w firmie pożyczkowej.

  Weksel
  miejsce wystawienia……….data wystawienia……..suma pieniężna…….
  ………………………..(data płatności) Zapłacę za ten weksel
  …………………………….(osoba, na zlecenie której weksel ma być zapłacony) Bez prostestu
  sumę……………………..(suma pieniężna słownie)
  płatny……………………(miejsce płatności weksla)
  ………………………(odręczny podpis płatności weksla

  Do tego otrzymałem do podpisu „Deklarację wekslową”

  Par. 4 Warunki wypełnienia weksla:
  1. Wierzyciel wypełni weksel jeżeli po stronie Wystawcy zajdzie przynajmniej jedna z nastęujących okoliczności
  a)kradzież mienia, w tym pieniędzy wierzyciela
  b)fałszowanie dokumentów wierzyciela, powodukących szkodę wjego mieniu
  c)wyrządzenie szkody w mieniu wierzyciela
  d)wyrządzenie szkody pracownikowi lub innej osobie współpracującej z wierzycielem
  e)zawinione dopuszczenie do wyrządzenia szkody wierzycielowi przez osoby lub podmioty trzecie
  f)naruszenie obowiązujących u wierzyciela polityki lub procedur, jeżeli ich konsekwencją jest szkoda w mieniu wierzyciela
  g)dokonanie innych czynów sprzecznych z umową łączącą wierzyciela z pracownikiem
  2. Ponadto wierzyciel wypełni weksel jeżeli wystawca naruszy jakiekolwiek postanowienia i rygory Unowy o Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych i Ochrony Tajemnicy Wierzyciela

  Par. 5 Wysokość sumy wekslowej
  1. Weksel będzie wypełniony na sumę wekslową równą brakującej kwocie w przypadku o któym mowa w par 4 ust 1 lit a) i b)
  2) W przypadkach wskazanych w par4 ust 1. lit. c) do g) weksel będzie wypełniony na sumę wekslową równą kwocie szkody wyrządzonej Wierzycielowi
  3)W przypadku określonym w par 4 ust 2. weksel będzie wypełniony do równowartości w złotych polskich kwoty 1500 EUR

  Par2 Klauzula „bez protestu” – weksel będzie opatrzony klauzulą bez protestu

  Jeśli nie to bardzo proszę o wskazówki jak taki weksel powinien w moim przypadku wyglądać. Co pisać na rewersie weksla?

 71. @Jerzy – odradzam podpisanie tego weksla. Odnośnie wskazówek – zachęcam do lektury niniejszego wpisu.

 72. Jerzy says:

  Lechu – bardzo dziękuję za błyskawiczną odpowiedź. Wpis oczywiście czytam ale widać, że te weksle to niesłychanie obszerny temat i osobie która pierwszy raz w życiu się z czymś takim styka włos się jeży na głowie i z kilka dni na pewno zajdzie zanim dotrę do nformacji i je sobie przyswoję. Ja ten weksel do podpisania dostałem dzisiaj a czas na zastanowienie czas mam do poniedziałku W tej sprawie konsultowałem się też z prawnikiem i powiedział, że w moim wypadku ta umowa wekslowa nie ma żadnego związku z wykonywaną pracą (nie obracam środkami finansowymi spółki, nie mam do nich dostępu). I jeśli taki weksel i umowa miałaby zostać podpisana to nie na zasadach ogólnych ale konkretnie pod moje stanowisko pracy. Co prawda niepodpisanie tego przeze mnie może skutkować zwolnieniem mnie z pracy ale na to już nic nie da się poradzić…

 73. Malwina says:

  Witam.
  Mam problem.
  Kupiliśmy z mężem zadłużone na 20.000 tyś mieszkanie. Sprzedający
  zobowiązał się spłacić dług w ciągu 18 m-cy w równych ratach
  ok.1200 zł. miesięcznie. Niestety sprzedajacy nie dotrzymał słowa.
  Posiadam podpisany przez sprzedającego weksel in blanco bez kwoty,
  porozumienie oraz deklarację wekslową. Wszystko oczywiście podpisywane
  było notarialnie. Nie wiem co mam teraz robić. Czy z tym wekslem powinnam
  iść do Sądu czy jest może jakieś inne rozwiązanie żeby odzyskać
  pieniądze?? Dłużnik obecnie przebywa w Anglii i tam pracuje i mieszka.
  Proszę o radę w tej sprawie. Nie wiem nawet jak wygląda w takiej sprawie
  procedura postępowania i od czego mam zacząć.
  Z góry dziękuję za odpowiedz.

 74. @Malwina – proszę spojrzeć na wpis http://www.remitent.pl/tylko-dla-poczatkujacych-5-dochodzenie-roszczen-z-weksla/42 mając na uwadze, że wpierw trzeba się będzie zastanowić na podstawie okoliczności sprawy, czy należności będzie można dochodzić przed polskim sądem, czy trzeba będzie przed „angielskim”.

 75. Czy weksel in blanco zawierający nazwę remitenta, ale wpisaną ręcznie przez samego remitenta a podpisany na samym dole przez wystawcę jest ważny?

  Czy aby był ważny to nazwa remitenta musi być wydrukowana albo wpisana przez samego wystawcę?

 76. @Miro – jest ważny.

 77. Rozumiem, że odpowiedź dotyczy pierwszego jak i drugiego przypadku?

  Czyli, jeśli sprawa będzie w sądzie to wystawca nie może dochodzić, iż weksel jest nieważny, bo podpisywał weksel in blanco a remitent dopisał się później sam ręcznie?

 78. @Miro – odpowiedź nie może dotyczyć obydwu przypadków, bo są one ze sobą sprzeczne. Weksel wypisany ręką remitenta jest ważny, skoro wystawca wystawił weksel in blanco, to znaczy że upoważnił późniejszego posiadacza do uzupełnienia weksla.

 79. OK, dziękuję za szybką odpowiedź.

 80. Panie Leszku, Pana blog to kopalnia wiedzy. Świetne, merytoryczne posty. Kiedy wyda Pan jakąś książkę ?

 81. @Komornik – dziękuję za miłe słowa i ciekawą sugestię :)

 82. Poręczyłam męzowi w 2010 roku weksel in blanco na towar w 2011 roku wzięliśmy rozdzielnośc majątkową a w 2012 rozwód w 2015 otrzymałam nakaz zapłaty z sądu o zapłątę kwoty z weksla złożyłam sprzeciw niedługo mam rozprawe czy musze ponosić odpowiedzialnośc za długi powstałe po rozdzielności majątkowej które mój mąz zabezpieczył tym wekslem, a mi powiedział ze weksel został zniszczony??

 83. @Kasiu – prawdopodobnie wszystko jest w porządku, odpowiadasz za zapłatę tego weksla, ponieważ jesteś poręczycielem; to, czy masz, czy nie masz rozdzielność majątkową lub męża nie jest w ogóle istotne. Jeśli to twoje jedyne zarzuty, to będą oddalone.

 84. Witam. Rewelacyjna strona! Po przeczytaniu artykułu i komentarzy wiedziałem jak rozmawiać w banku :)
  Chce wziąć kredyt hipoteczny w banku BOŚ. Zabezpieczeniem jest (oprócz hipoteki) weksel in banco.
  Wzór weksla + deklaracji wystawcy w linku poniżej
  http://przeklej.org/file/X25YBp/SBizhub.C2216040608360.pdf

  Weksel nie ma żadnych dopisków odnośnie deklaracji. Bank nie chce dodać do niego umowy wekslowej. Czy taki weksel jest bezpieczny? Niby wszyscy podpisują i nie ma problemów, ale przeraża mnie ten pusty druk.

  Z góry dziękuję za pomoc.

 85. @Tomek – nie jest prawdą, że z BZWKB nikt nie ma problemu z wekslami. Poczytaj ogłoszenia Banku Zachodniego WBK w przedmiocie weksli, które bankowi zaginęły (w 2015 roku bank przyznał się go zgubienia weksli 3 klientów). Każdy taki zaginiony weksel, to potencjalny i dożywotni problem dla klienta BZWBK-wystawcy (bo takim orzeczeniem o umorzeniu weksla składającego się tylko z podpisu można sobie…). Pomijając już zwykły fakt braku możliwości obrony deklaracją wekslową w przypadku indosowania weksla. Takiego weksla, jak linkujesz, nikt rozsądny podpisywać nie powinien. Ponadto jeśli bank żąda takiego weksla przy kredycie konsumenckim, popełnia wykroczenie.

 86. @Lech
  Dziękuję, za szybką odpowiedz. Pisałem o BOŚ, a nie BZWKB ale i tak mnie zaszokowałeś z tym zgubieniem weksli. Tak też myślałem, że czysty druk weksla bez żadnych dopisków nic nie znaczy.

  Czy mógłbyś coś więcej napisać na temat „Ponadto jeśli bank żąda takiego weksla przy kredycie konsumenckim, popełnia wykroczenie.”?

 87. Rzeczywiście pomyliły mi się banki, nie zmienia to jednak faktu, że zagrożenie istnieje. Twierdzenie, że „nikt nie miał problemów” jest trochę naiwne – umowy przecież zawiera się na czas, kiedy problemy się pojawią, a twoja umowa to generator problemów, a nie sposób na ich rozwiązanie.
  Kodeks wykroczeń, art. 138c §3 – Kto przyjmuje od konsumenta weksel lub czek niezawierający klauzuli nie na zlecenie w celu spełnienia lub zabezpieczenia świadczenia wynikającego z umowy o kredyt konsumencki, podlega karze grzywny.

 88. OK wszystko niby jasne, tyle że od tego roku chyba większość banków będzie miała weksle bo zmieniły im się przepisy. Wiem że PKO BP już też je wprowadziło, a w zeszłym roku jeszcze tego nie mieli.

  Sprawdziłem właśnie w firmie gdzie pracuje kilka weksli do kredytów i każdy wyglądał jak mój z załącznika. Był jednak spięty z deklaracją. Nie było nawet dopisku”nie na zlecenie”. Po szybki telefonie do bankowca, który te kredyty w przeszłości załatwiał dowidziałem się, że sam weksle in blanco bez deklaracji nie może być. Dla mnie to oczywiście bardzo dziwne, choć by z tego powodu, że jak ktoś będzie miał weksle z samym podpisem i bez dodatkowych adnotacji to może go wpisać jak chce :/

 89. Panie Leszku napisałem do BOŚ odnośnie braku zapisu „nie na zlecenie” i art. 138c §3, a taką odpowiedź otrzymałem:

  wyjaśnienie wynika z samej treści ustawy o kredycie konsumenckim.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy, w zakresie umów o kredyt zabezpieczony hipoteką oraz pożyczki zabezpieczonej hipoteką, z wyjątkiem umów odwróconego kredytu hipotecznego zawartych na podstawie ustawy z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym, stosuje się art. 22, art. 23, art. 29, art. 35, art. 35a i art. 46;

  Oznacza to, że bez względu na kwotę oraz przedmiot kredytu lub pożyczki zabezpieczonych hipoteką do tych umów stosowane są tylko niektóre przepisy ustawy o kredycie konsumenckim. Są to przepisy określające obowiązki kredytodawcy oraz pośrednika kredytowego dotyczące:
  – przekazania informacji konsumentowi oraz sposobu ich przekazania jeszcze przed zawarciem umowy (art. 22 i 23 ustawy);
  – zawarcia umowy w formie pisemnej (chyba że odrębne przepisy przewidują inną szczególną formę), sformułowania jej treści w sposób jednoznaczny i zrozumiały oraz niezwłocznego jej doręczenia konsumentowi (art. 29 ustawy);
  – zamieszczania w umowie o kredyt ściśle określonych elementów treści (art. 35 ustawy); w przypadku naruszenia przez kredytodawcę postanowień art. 35 komentowanej ustawy, konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy za okres 4 lat poprzedzających dzień złożenia tego oświadczenia i w sposób ustalony w umowie, ponosząc jednak koszty ustanowienia zabezpieczenia kredytu przewidziane w umowie (art. 46 ustawy).

  Przepisem, który mówi, że weksel konsumenta powinien zawierać klauzulę „nie na zlecenie” jest art. 41 ustawy, który nie ma zastosowania do kredytów i pożyczek hipotecznych

 90. Cóż, w tym przypadku powodem niepodpisywania takiego weksla powinien być sam rozsądek wystawcy, tak samo jak kredytobiorca nie dawałby na przykład bankowi kluczy do swojego mieszkania, mimo że może żadne przepis tego nie zabrania ;)
  Ogólnie – jeśli bak się upiera przy takim wekslu, to albo ma złe zamiary, albo nie rozumie zagrożenia – oba powody są wystarczające do zrezygnowania z usług takiej instytucji.

 91. Cóż banki sięgają po weksle gdyż zlikwidowano BTE. Przy większych kredytach obligatoryjne pojawiają się notarialne poddania się egzekucji. Pamiętam jak pisałem gdzieniegdzie że BTE w gruncie rzeczy dla przeciętnego dłużnika banku był korzystniejszy, gdyż był a) tani, więc dłużnik nie był obciążany wysokimi kosztami b) nie miał powagi rzeczy osądzonej – więc dłużnik który „zaspał” mógł się bronić c) banki często wystawiały „wadliwe BTE” co profesjonalista znający tematykę łatwo mógł podważać, zazwyczaj znacznie łatwiej niż weksel czy notarialne poddanie się egzekucji d) z bte mogły korzystać tylko banki, przy sprzedaży wierzytelności firma windykacyjna musiała uzyskać odrębny tytuł na drodze sądowej. No ale powszechnie przyjęto że BTE to zło i że nie warto poprawiać tej instytucji lecz ją całkiem zlikwidować.

  p.s. za tydzień wchodzi nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która zwiększa maksymalną stawkę kosztów sądowych w sprawach bankowych 100 krotnie (z 1000 zł do 100 000 zł), tak więc kredytobiorcy dłużnicy podziękujcie rządzącym że jak będziecie chcieli spłacać przeterminowany kredyt który przeszedł droge sądową, to najpierw spłacicie kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy kosztów sądowych i kosztów prawnika banku.

 92. Daria says:

  Panie Leszku, otrzymałam z Urzędu Pracy dotacje na otwarcie działalności. Zabezpieczeniem jest weksel in blanco, bez oznaczenia miejsca, daty, remitenta. Wystosowałam prośbę do radcy prawnego o dodanie tych rzeczy, prośba została odrzucona, oczywiście bez podanie powodów. W Polsce kilka tysięcy osób rocznie podpisuje te niebezpieczne weksle, „bo urząd to nic się nie stanie”. Na co się powołać w odwołaniu?. Jestem przerażona bezmyślnością polskich urzędów i podtykaniem tak sformułowanych dokumentów.

 93. @Daria – jeśli trafi się na „radcę-betona”, to raczej żadne odwołania nie pomogą. Ja w takiej sytuacji sugeruję nie współpracować z podmiotem, który nie przedstawia sobą choćby podstawowej kultury prawnej.

 94. Witam
  ok 5lat temu poręczyłam znajomej weksel in blanco
  „Wynajem lokali użytkowych i garaży z zasobów własnych ZBM-TBS.Sp.z o.o. w drodze negocjacje stawki czynszowej”
  Wygrywający powinien podpisać umowę najmu w terminie do trzech tygodni od dnia licytacji. Informuje się, że wygrywający licytację przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do złożenia weksla in blanco zabezpieczającego należność czynszu za okres 1 roku. Weksel winien być poręczony przez dwie osoby posiadające stałe dochody lub emeryturę w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  —–
  do weksla pamiętam że dołączona była deklaracja wekslowa… problem jest taki że nie posiadam kopii dokumentów i nie bardzo wiem co dokładnie było w nich zapisane.
  Ale pytanie moje jest takie: czy skoro ZBM przez jakiś czas wysyłał do mnie zawiadomienia o braku zapłat za czynsz wynajmowanego przez znajomą lokalu a po jakimś czasie przestał- jednocześnie znajoma twierdzi że uregulowała zobowiązanie a umowa najmu została rozwiązana to powinnam zgłosić się do ZBM po odbiór poręczenia wekslowego?czy jest ryzyko że ZBM wykorzysta w jakimś nieodpowiednim celu to poręczenie? a może mają obowiązek zniszczenia takiego dokumentu? chciałam tam zadzwonić i dopytać jak sprawa wygląda ale troszkę się boję rozkopywać temat- skoro nie dostaje żadnych zawiadomień to może powinnam uznać sprawę za zamkniętą?

 95. @WIB – po spłacie weksla lub po ustaniu potrzeby istnienia zabezpieczenia wekslowego weksel zwraca się wystawcy.

 96. Dziękuje za szybką odpowiedź
  rozumiem że w tym przypadku weksel powinien zostać zwrócony mojej znajomej?
  a gdyby znajoma jednak nie spłaciła zadłużenia i spraw trafiła na drogę sądową to ktoś (sąd lub ZBM) jest zobowiązany do poinformowanie poręczyciela o tym i ewentualnie na jakim etapie postepowania? Zastanawiam się jak mogę sprawdzić czy znajoma mnie nie okłamuje i faktycznie nie mam czym się martwić bez specjalnego ujawniania się w ZBM. W ostateczności ZBM powinien bez problemu udzielić mi (poręczycielowi) informacji na temat stanu sprawy?

 97. @WIB – nie ma obowiązku informowania poręczyciela wekslowego o zadłużeniu. Jedynie w przypadku jeśli od tego poręczyciela oczekiwałoby się zapłaty, wówczas do niego ktoś się siłą rzeczy zgłosi. Jeśli chcesz sprawdzić prawdomówność znajomej, poproś ją o okazanie spłaconego lub zwróconego przez remitenta weksla. Jeśli go nie ma, to znaczy że weksel nadal jest w rękach wierzyciela i może być przez niego wykorzystany.

 98. Witam,

  Mam czysty weksel – tzn. na zwykłej kartce A4 moja była partnerka się podpisała na nim z imienia i nazwiska i co mogę prawnie z tym zrobić?(nic po za jej podpisem nie ma na tym wekslu). Czy mogę wpisać i w jaki sposób by móc go zrealizować i w jaki sposób do zażądać realizacji przez byłą? (Możliwe,że ukrywa majątek, kasę, że będzie ściemniać, że nie ma niczego) – biorę to pod uwagę.

 99. @Jacek – skoro nie istnieje żadna umowa, która by uzasadniała roszczenie do partnerki, jak też i weksel żadnego takiego roszczenia nie zabezpieczał (skoro nie wspominasz o tym), to weksel wypada zwrócić wystawcy, jako że dalsza jego gwarancyjna funkcja jest już zbyteczna.

 100. Chcesz mi powiedzieć Lech, że nie mam prawa ani żadnych możliwości do jego wypisania i tym samym wyegzekwowania oraz zażądania moich nakładów i wszystkich pieniędzy, które przez te lata będąc razem mi „ukradła”? Czy jak go wypiszę i złożę do Sądu to będę miał kłopoty czy też będę mógł odzyskać swoje pieniądze?

 101. Piszesz, że powinienem mieć z byłą jakąś spisaną umowę, by móc na przyszłość odzyskać swoje roszczenie. Jak to umowa, o której piszesz?
  Piszesz, że …weksel żadnego takiego roszczenia nie zabezpieczał … – jak już pisałem, jest pusty a jest na nim tylko podpis z imienia i nazwiska byłej, więc myślę, że to już wystarczy jak bym go wypisał wg moich żądań roszczeń i tyle. Składam do Sądu i tyle. Czekam na Wyrok i uprawomocnienie się go a potem lecę do Komornika. (tak prawnie to zgodne, więc w czym przeszkoda?)

 102. @Jacek – aby wypisać weksel na „swoje żądania”, trzeba mieć te żądania chociaż uprawdopodobnione. Problemu by nie było, gdybyś dostał weksel od partnerki uzupełniony, wówczas świadczyłoby to, że godzi się ona na kwotę i termin. A tak – może przecież zaistnieć spór nie tylko w wysokości „nakładów”, ale i w ogóle w jakiejkolwiek zasadności roszczenia. Wypełnienie blankietu weksla niezgodnie z wolą osoby podpisanej to przestępstwo.

 103. Szanowny Panie!
  Gratuluję strony, ale nie znalazłem odpowiedzi na jedno nurtujące mnie pytanie: jak to jest z tym podpisem na wekslu i numerem PESEL. Od czasu do czasu mam do czynienia z wekslami i niektóre osoby wręcz żądają umieszczenia nr PESEL pod podpisem

 104. @Łukasz – pytanie trochę nie na temat wpisu… Pesel nie jest wymagany do ważności weksla, ale jest wymagany do wytoczenia powództwa, stąd zapewne wierzyciele chcą mieć tę informację podaną już na wekslu. W razie dalszych pytań pisz na forum wekslowym.

 105. Witam
  Od czasu do czasu podpisuję z klientem umowy, których przedmiot jest taki sam. Do umowy Klient wystawia mi weksel in blanco wraz z deklaracją, która powołuje się na konkretną umowę (data i numer). Po jej zakończeniu i rozliczeniu weksle są zwracane wystawcy.
  Czy można sporządzić deklarację ogólną? Tzn. odnoszącą się do umów istniejących i przyszłych oraz przyjąć jeden weksel od wystawcy, który zabezpieczy należności teraz i w przyszłości?

 106. @Marek – można.

 107. Z tego co wiem weksel jest dokumentem samodzielnym. Nie potrzeba deklaracji wekslowej aby użyć weksla. Jeśli na kartce jest napisane słowo „weksel” oraz jest podpis osoby tzn że można go właściwie bez ograniczeń wypełnić. Dlatego to takie „niebezpieczne” narzędzie. Nie zgadzam się z opinią @Lech że aby wypełnić weksel trzeba to zrobić w zgodzie z wolą trasata. A jeśli @Lech twierdzi że jest inaczej to proszę o podanie konkretnego artykułu prawa wekslowego które potwierdzi ten stan.

 108. Witam,
  Czy jest zgodna z prawem umowa zabezpieczona wekslami dot. zakazu współpracy w trakcie umowy ale i po jej zakończeniu z konkretnymi podmiotami (!) ? Czy po zakończeniu współpracy można żądać zwrotu weksli? Wydaje się że zakaz współpracy jest bezterminowy ?

 109. @Marcin – proszę przeczytać art. 10 lub art. 17 prawa wekslowego, gdzie jest mowa o porozumieniu dotyczącym wypełnienia weksla. Jak również do jakiegokolwiek komentarza do prawa wekslowego, bo widzę, że nie miałeś przyjemności się zapoznać, o orzecznictwie już nie wspominając…

 110. @Molly – nie podejmuję się oceny prawidłowości umowy, nie znając jej.

 111. Art 10 – Jak przed sądem mamy niby udowodnić że posiadacz nabył weksel w złej wierze? To fikcja
  Art 17 – Dotyczy sytuacji @Jacek Dla mnie to tylko potwierdzenie że mogę wymagać zapłacenia weksla przez żoną chyba że (znowu jakimś cudem) wykaże ona że wypełniając wesel chciałem działać na jej szkodę
  Śliska taka argumentacja..

 112. @Marcin – „Jak przed sądem mamy niby udowodnić że posiadacz nabył weksel w złej wierze? To fikcja” – ale nie argumentuj „nie wiem jak, więc to nie istnieje” :) Poczytaj orzeczenia, pochodź na rozprawy, to zobaczysz jak ludzie próbują i czy/jak się udaje. Weksel należy wystawiać z głową, bo rzeczywiście udowodnienie jw. jest trudne, ale też i argumentacja totalna „można wypełnić weksel wbrew porozumieniu i nic się nie stanie” nie jest prawdziwa. Jest na pograniczu śmieszności i naiwności. Jeśli znalazłbyś na to patent, to byłbyś bogatym człowiekiem :)

 113. @Lech – zgadza się. Pewnie, że tak. Z mojej perspektywy jednak weksel, zwłaszcza ten in blanco to mocne narzędzie. Widziałem przypadek gdy był taki weksel i deklaracja lub umowa ale z racji tego że na samym wekslu nie było mowy o deklaracji/umowie to sam weksel dawał ogromne „możliwości” w zakresie jego wypełnienia. W artykule podoba mi się wymienienie pozycji które ograniczają takie praktyki choć zastanawiam się czy jeśli dodatkowo pojawia się klauzula „bez protestu” to znosi ona te ograniczenia czy nie?

 114. @Marcin – klauzula „bez protestu” nic nie znosi, bo oznacza coś zupełnie innego niż ci się wydaje (http://www.remitent.pl/po-co-wierzyciele-chca-klauzuli-bez-protestu/82). Jeśli chcesz więcej podyskutować o prawie wekslowym i jego zwyczajach, zapraszam na forum wekslowe (http://forum.remitent.pl), będzie prościej :)

 115. Grzegorz says:

  Bardzo ciekawy artykuł. Chyba jedyne miejsce w sieci gdzie jest wszystko porządnie wytłumaczone. Tylko jedna prośba o doszczegółowienie: Czy na rewersie wystarczy wpisać: „Do weksla niezupełnego w chwili podpisania strony zawarły umowę określającą zasady jego wypełnienia ” czy warto też dodać jakieś oznaczenie tej umowy? Na przykład numer? Czy wystarczy, że daty się pokrywają – te z wekslem z datą z umowy? Innymi słowy jak zadbać o to, aby było jasne, która umowa jest do tego właśnie weksla.

  I drug sprawa: czy takie zapiski na rewersie nie unieważniają weksla, a jeśli nie to czy w ogóle będą brane pod uwagę przez sąd w razie sporu?

 116. @Grzegorz – 1. Można wpisać więcej 2. Nie unieważniają weksla. 3. Sąd będzie brał pod uwagę to, co będzie chciał :)

 117. 20 grudnia zmarła osoba, która była mi winna 30 tys zł. Mam podpisany weksel in blanco . co mam zrobić by odzyskać pieniądze. Prawdopodobnie spadek z dobrodziejstwem przyjmie żona. Czy konieczna jest umowa na ten dług? To miała być kilkudniowe wyłożenie środków na spłatę kredytu do czasu uzyskania nowego ( w międzyczasie dłużnik zmarł). Mam zabezpieczenie tylko w tym wekslu. Mam wrażenie, że żona nie jest zainteresowana spłatą tego długu.

  (Heleno, zapraszam do zapoznania się z zasadami porad wekslowych)

 118. Mam pytanie czy jeski w umowie z UP widnieje zapis że zwrot dofinansowania wraz z należnymi odsetkami ustawowymi podlega zabezpieczeniu w postaci zdeponowania w PUP weksla in blanco wystawionego przez Otrzymują cego poreczonego przez poręczyciela ktory w razieniedotrzymania warunków umowy przez Otrzymujacego zostanie wypelniony zgodnie z dekaracja wekslowa stanowiąca integralna część umowy ?

  (Ewo, twój komentarz nie jest pytaniem (sam znak zapytania na końcu zdania to za mało, aby zdanie mogło być uznane za pytanie:), ponadto w razie potrzeby pomocy zapoznaj się z http://www.remitent.pl/potrzebuje-porady-w-sprawie-wekslowej-czy-moge-ja-otrzymac-bezplatnie )

 119. Mikołaj Jasiński says:

  Czy to prawda, że wg Sądu Najwyższego niekonieczne do uznania za weksel własny in blanco dokumentu niezupełnego, z punktu widzenia wymagań przewidzianych w Prawie wekslowym, jest udzielenie odbiorcy tego dokumentu przez osobę, która złożyła na nim podpis w zamiarze zaciągnięcia zobowiązania wekslowego, upoważnienia do uzupełnienia go w określony sposób?

  Nie mogę znaleźć tego orzeczenia, więc chyba nieprawda.

 120. @Mikołaj, wchodzimy w mocno teoretyczne rozważania. Zapraszam na forum.

 121. Krzysztof says:

  Młode małżeństwo na uruchomienie sklepu otrzymało ode mnie ok 30 tys. jako zabezpieczenie pożyczki podpisali weksel in blanco. Na deklaracji wekslowej wkradł się jednak błąd. Tam gdzie miały być dane jednego z pożyczkobiorcy złożył swój podpis, a w miejscu na podpis nic nie jest wpisane. Zwrotu pieniędzy nie otrzymałem. Czy wystarczy do sądu złożyć sam wypełniony weksel by otrzymać nakaz

 122. @Krzysztof, jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w konkretnej sprawie, zapraszam do zadania pytania na tych zasadach: http://www.remitent.pl/potrzebuje-porady-w-sprawie-wekslowej-czy-moge-ja-otrzymac-bezplatnie

Speak Your Mind

*