Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Kiedy wystawca weksla odpowiada pomimo sfałszowanego podpisu?

Do formalnej ważności weksla wystarcza podpis, nawet sfałszowany, ale jeżeli podpisany przy wręczeniu weksla stwierdził autentyczność swego podpisu, oświadczenie to nadaje podpisowi skutki prawne podpisu autentycznego.

Najbezpieczniej jest, jeśli wystawca weksla podpisze się przy remitencie. Wówczas nie ma wątpliwości, kto podpisał weksel. Jeśli jednak zostanie nam wręczony w powyżej opisany sposób weksel z podrobionym podpisem, nie oznacza to, że nie możemy dochodzić należnego roszczenia. Ciężar dowodu, iż wystawca przy wręczaniu weksla stwierdził autentyczność podpisu, spoczywa na wierzycielu.

W przypadku podpisywania weksla „na odległość”, możemy poprosić wystawcę, aby podpis na wekslu został notarialnie poświadczony.

Źródło: orzeczenie S.N. 10.IV.1934 C II 47/33 z. O.C. X34 poz. 678 – przytoczone przez Michała Howorkę „Prawo wekslowe i prawo czekowe” Poznań 1936.

Inaczej na tę sprawę zapatrywał się Sąd Najwyższy w wyroku I CKN 706/97 (30 czerwca 1998). Potwierdził zasadę, zgodnie z którą wyłącznie własnoręczny podpis na wekslu może stanowić podstawę odpowiedzialności wekslowej.

Jak dodaje w swoim komentarzu Adam Szpunar, pogląd ten (iż potwierdzenie autentyczności fałszywego podpisu powoduje powstanie odpowiedzialności wekslowej) należy zakwestionować. Tego rodzaju oświadczenie może jedynie rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą (art. 415 kc) osoby uznającej podpis.

Comments

  1. ELŻBIETA says:

    CZY DO WEKSLA I DEKLARACJI WEKSLOWEJ MUSI BYĆ OŚWIADCZENIE , ŻE PODPIS ZŁOŻONY NA WEKSLU ORAZ NA DEKLARACJI JEST MOIM PODPISEM WRAZ Z KOPIĄ DOWODU OSOBISTEGO

  2. Nie musi być oświadczenia, wystarczy sam podpis.

    Jeśli po wydaniu nakazu zapłaty kwestionuje Pani prawdziwość podpisu jako swojego, może Pani złożyć taki zarzut w sądzie, wówczas prawdziwość podpisu będzie oceniał grafolog.

  3. a co Pan myśli o wyroku SN z 21.03.2007 r (wspomina o nim autor porady o wekslu w tym kontekście: http://www.eporady24.pl/podrobienie_podpisu_na_wekslu,pytania,6,64,8601.html), że weksel in blanco z podrobionym podpisem to wyższa ranga przestępstwa niż np. podrobienie dokumentu. czy dobrze rozumiem tezę tego wyroku? Pytam, bo mam niestety na koncie 2 podrobione podpisy.

Speak Your Mind

*