Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

O wekslach w „Rzeczpospolitej”

Dzisiejsza (piątkowa) Rzepa zamieściła całostronicowy artykuł o wekslach, autorstwa Eweliny Orlińskiej, z kancelarii Radcy Prawnego Joanny Szanser-Smagacz w Krakowie, pod tytułem Weksel zabezpieczy wierzytelność.

Poruszono w nim następujące tematy:

– weksel jako zobowiązanie osobiste, o prostszych wymaganiach formalnych weksla w porównaniu z rzeczowymi formami zabezpieczeń

– krótki opis weksla trasowanego oraz własnego (użyta definicja weksla trasowanego, w której wystawca zobowiązuje się względem remitenta, że wskazana przez niego osoba (trasat) zapłaci określoną sumę nie jest najszczęśliwsza. Wystawca do niczego nie może zobowiązać trasata, ponieważ przyjęcie weksla przez trasata jest jego suwerenną decyzją. Zamiast o zobowiązaniu zapłaty przez trasata lepiej mówić o poleceniu zapłaty przez trasata, samo zobowiązanie powstaje dopiero w momencie przyjęcia weksla przez trasata, stającego się wówczas akceptantem

– kiedy powinniśmy żądać podpisania weksla („Weksel może zostać podpisany przez dłużnika zarówno w momencie zawierania kontraktu, jak i później, czy to w celu dodatkowego zabezpieczenia, czy już po powstaniu zaległości płatniczych”
oraz
„Standardem działania wierzyciela powinno być dążenie do uzyskania weksla od dłużnika, który zalega z zapłatą należności szczególnie takiej, która opiewa na wysoką kwotę”)

– o konsekwencji braku waluty na wekslu

– o stosowaniu skrótowych, niezgodnych z KRS, nazw spółek – autorka sugeruje, że weksel wystawiony na spółkę GMK sp. z o.o., podczas gdy prawidłowa nazwa to Grupa Moli Książkowych sp. z o.o., jest nieważny. Nie jest to prawda. Weksel jest ważny, błędna nazwa skutkuje jedynie brakiem legitymacji formalnej błędnie wskazanego podmiotu, co jednak nie wyklucza dochodzenia swoich praw z weksla przez innych jego uczestników, w szczególności przez kolejnego posiadacza na podstawie nieprzerwanego szeregu indosów

– o wekslach in blanco

– o stosowaniu jako weksle gwarancyjne – również weksli zupełnych („Z punktu widzenia dłużnika wystawienie takiego weksla jest o wiele bezpieczniejsze, ponieważ suma wekslowa jest z góry określona i nie istnieje ryzyko wypełnienia weksla przez wierzyciela lub osoby trzecie niezgodnie z deklaracją”)

– o możliwości dochodzenia należności z weksla w postępowaniu nakazowym i związane z tym przywileje dla wierzyciela-powoda

– o nieskuteczności zabezpieczenia wekslowego w przypadku braku majątku u dłużnika

– o poręczeniu wekslowym.

Artykuł ciekawy, poruszający wiele wątków. Niniejszym opisuję dla potomnych, bo na pewno wymagał on niemałego wkładu pracy :)

Speak Your Mind

*