Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Test z prawa wekslowego – znaleziony w internecie

Na stronie iurista.net znalazłem test z prawa wekslowego.

Zasadniczo nie wydaje mi się, aby sprawdzanie umiejętności z prawa wekslowego można było dobrze sprawdzić testem wyboru. Można się wyuczyć wielu pytań, a nie umieć wystawić weksla, dokonać indosu, czy ocenić poprawności dokumentu. Dlatego też gdybym ja miał za zadanie sprawdzić czyjeś umiejętności w tym zakresie, to nic nie zastąpiłoby po prostu rozmowy, czyli egzaminu w formie ustnej.

Niestety do niektórych odpowiedzi w teście mam poważne wątpliwości. Zapraszam do zapoznania się z pytaniami oraz z odpowiedziami.

1. W braku odmiennego oznaczenia, miejscem zapłaty weksla trasowanego jest:

A. miejsce wymienione obok nazwiska trasata
B. miejsce wymienione obok nazwiska wystawcy
C. miejsce wymienione obok nazwiska remitenta

Tutaj odpowiedź jest prosta – A, i wynika to wprost z art. 2 ust. 3 prawa wekslowego.

2. Wystawienie weksla trasowanego na własne zlecenie wystawcy jest:

A. niemożliwe
B. możliwe
C. z wyjątkiem przypadków przewidzianych ustawą niemożliwe

Prawidłowa odpowiedź: B, możliwe. Weksel trasowany, w którym wystawca jest też remitentem może wyglądać następująco:

Kraków, dnia 23 maja 2011r.
Dnia 30 maja 2011r. zapłacisz na zlecenie moje własne sumę 100zł.
Płatny w Krakowie.
Do Jana Kowalskiego, Kraków, ul. Emaus 32.
Podpis wystawcy: XXX [on jest też remitentem]
Akceptuję: YYY [podpis trasata Jana Kowalskiego]

3. Weksel na zlecenie nie można przenieść:

A. przez umowę przelewu
B. przez przeniesienie posiadania
C. przez indos

W oryginalnym teście uznano, że prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź B – weksla na zlecenie nie można przenieść przez przeniesienie posiadania, czyli „przekazania faktycznego władztwa nad rzeczą nowemu posiadaczowi”, czyli poprzez zwykłe wręczenie weksla. Jeśli weksel będzie wystawiony na zlecenie konkretnej osoby, zgadzam się. Jednak niektóre weksle na zlecenie można przenieść w ten sposób, na przykład weksel z indosem in blanco, albo weksel bez podanego remitenta (zakładając, że umowa wekslowa nie ogranicza możliwości jego uzupełnienia tylko do pierwotnego posiadacza).

4. W przypadku indosu in blanco, indos jest ważny:

A. tylko, jeżeli został napisany na odwrotnej stronie weksla lub na przedłużku
B. zawsze
C. tylko, jeżeli został napisany na przedłużku

W teście uznano odpowiedź A za prawidłową. Zgodnie z art. 13 „Indos może nie wymieniać indosatariusza lub może ograniczać się tylko do podpisu indosanta (indos in blanco). W tym przypadku indos jest ważny tylko, jeżeli został napisany na odwrotnej stronie weksla lub na przedłużku.„.

Warto jednak zauważyć, że tożsamy z indosem in blanco jest indos na okaziciela („Ustępuję na zlecenie okaziciela [data] [podpis]„), który może być umieszczony również na pierwszej stronie weksla, tak jak każdy inny indos zupełny.

5. Jeżeli ktoś przez jakikolwiek wypadek utracił posiadanie weksla, posiadacz, który wykaże swe prawo poprzez nieprzerwany ciąg indosów:

A. będzie zobowiązany do wydania weksla
B. nie będzie zobowiązany do wydania weksla
C. będzie zobowiązany do wydania weksla, tylko jeżeli go nabył w złej wierze albo jeżeli przy nabyciu dopuścił się rażącego niedbalstwa

Poprawna odpowiedź C, zgodnie z art. 16:

Będzie uważany za prawnego posiadacza, kto ma weksel i wykaże prawo swoje nieprzerwanym szeregiem indosów, chociażby ostatni indos był in blanco. Przekreślone indosy uważa się w tym względzie za nie istniejące. Gdy po indosie in blanco następuje dalszy indos, uważa się, że indosant, który go podpisał, nabył weksel na mocy indosu in blanco.

Jeżeli kto przez jakikolwiek wypadek utracił posiadanie weksla, posiadacz, który wykaże swe prawo według przepisów ustępu poprzedzającego, będzie obowiązany do wydania weksla tylko, jeżeli go nabył w złej wierze albo jeżeli przy nabyciu dopuścił się rażącego niedbalstwa.

6. W braku odrębnych postanowień, aval bez wskazania za kogo go dano uważa się za:

A. udzielony za wystawcę
B. udzielony za remitenta
C. udzielony za trasata

Odpowiedź A, zgodnie z art. 31.

7. Jakie skutki ma indos po terminie płatności:

A. te same co indos przed tym terminem
B. uważa się go za nienapisany
C. żadne

W teście uznano za prawidłową odpowiedź A, zasadniczo jest to prawda:

Art. 20
Indos po terminie płatności ma te same skutki, co indos przed tym terminem.

Jednakże należy doczytać pozostałą część przepisu:

Indos jednak po proteście z powodu niezapłacenia lub po upływie terminu, ustanowionego dla protestu, ma tylko skutki zwykłego przelewu.

Skoro protest z powodu niezapłacenia weksla powinien być dokonany w jednym z dwóch dni powszednich, następujących po dniu płatności, oznacza to, że indos po terminie płatności jest zwykłym indosem tylko wówczas, jeśli dokonano go w ciągu dwóch dni powszednich po terminie płatności. Wykonanie indosu później, skutkuje tym, że ma on charakter zwykłego przelewu. Ma to kolosalne znaczenie praktyczne i warto by było, aby tego typu testy zwracały uwagę, bowiem student nauczony odpowiedzi w teście mógłby uznać, że każdy indos dokonany po terminie płatności ma cechy standardowego indosu, a jest to nieprawda. Co ważne, rzadko kiedy zdarza się w praktyce, aby indos po terminie był indosem, a nie zwykłym przelewem.

8. Ważność poręczenia wekslowego zależy od:

A. zdolności prawnej wierzyciela
B. wad oświadczeń woli trasata
C. wad formalnych weksla

Prawidłowa odpowiedź: C. Tylko trochę źle sformułowana. Ważność poręczenia zależy od BRAKU wad formalnych weksla. I przede wszystkim chodzi o to, że ani brak zdolności prawnej wierzyciela, za którego się ręczy, ani wada w oświadczeniu woli trasata nie wyłącza odpowiedzialności poręczyciela.

9. Poręczyciel wekslowy odpowiada:

A. do wysokości sumy, za którą poręczył
B. tak samo jak ten za kogo poręczył
C. tylko wtedy, gdy ten za kogo poręczył, odmawia zapłaty sumy wekslowej

Autor testu uznał, że poręczyciel odpowiada tak, jak osoba, za którą poręczył (B). Jednakże, po pierwsze: poręczyciel może określić górną granicę swojego poręczenia, czyli odpowiedź A też może być poprawna. Po drugie: nieraz poręczyciel odpowiada pomimo braku odpowiedzialności osoby, za którą poręczał (patrz poprzednie pytanie), stąd odpowiedź B nie zawsze jest prawidłowa.

Faktycznie, wierzyciel może swobodnie wybrać podmiot, do którego skieruje roszczenie z weksla, tym samym zapłata przez poręczyciela nie jest uwarunkowana brakiem chęci zapłaty przez wystawcę.

10. Weksel trasowany powinien być przedstawiony:

A. w ciągu trzech lat od dnia wystawienia
B. ustawa nie przewiduje terminu na przedstawienie weksla
C. w ciągu roku od dnia wystawienia

Prawo wekslowe nie przewiduje terminu na przedstawienie weksla do przyjęcia, chyba że chodzi o weksle płatne w pewien czas po okazaniu, ale pytanie o tym nie wspomina. Autor uznaje za prawidłową odpowiedź: C, co by zgadzało się z takim właśnie wekslem (pod warunkiem że wystawca bądź indosanci nie określą dłuższego lub krótszego terminu).

11. W razie częściowej zapłaty weksla trasowanego:

A. posiadacz może odmówić przyjęcia zapłaty częściowej
B. trasat może żądać wzmianki o zapłacie wyłącznie na wekslu
C. posiadacz wystawia na żądanie pokwitowanie zapłaty

Uznano za prawidłową odpowiedź B, iż trasat może żądać wzmianki o zapłacie WYŁĄCZNIE na wekslu. Nie mogę się z tym zgodzić. Prawidłowa jest odpowiedź C, zgodnie z art. 39:

W razie zapłaty częściowej trasat może żądać wzmianki o niej na wekslu i osobnego pokwitowania.

12. Przedstawić weksel do przyjęcia trasatowi w jego miejscu zamieszkania aż do terminu płatności może:

A. posiadacz weksla albo nawet każdy, kto ten weksel ma
B. tylko aktualny posiadacz weksla
C. tylko wystawca

Odpowiedź A jest słusznie prawidłowa. Przedstawienie weksla do przyjęcia może być dokonane nie tylko przez prawnego posiadacza, ale przez inną osobę (w praktyce – przez posiadacza wyznaczoną).

13. Jeżeli termin płatności weksla jest oznaczony na 1 miesiąc lub na więcej miesięcy i pół miesiąca po dacie lub po okazaniu liczy się najpierw:

A. tygodnie
B. miesiące niepełne
C. miesiące pełne

Odpowiedź C, zgodnie z dosłownym brzmieniem art. 36.

14. Termin płatności weksla, płatnego w pewien czas po okazaniu, określa się według:

A. data przyjęcia
B. daty przyjęcia oraz daty protestu
C. daty przyjęcia lub według daty protestu

Odpowiedź C, zgodnie z art. 35.

15. Czy posiadacz weksla ma obowiązek przyjmowania zapłaty przed terminem płatności:

A. Tak
B. Nie
C. Tak, chyba że dopuścił się podstępu albo rażącego niedbalstwa

Autor uznał, iż A: TAK, tymczasem prawo wekslowe twierdzi inaczej:

Art. 40
Posiadacz weksla nie ma obowiązku przyjmowania zapłaty przed terminem płatności.

16. Wartość waluty zagranicznej oznacza się według:

A. Zwyczajów miejsca płatności
B. Kursu średniego NBP z dnia płatności
C. Oficjalnego przeliczenia przyjętego przez wystawcę

Za poprawną odpowiedź uznano A. Tymczasem w rzeczywistości każda z nich może być poprawna. Wartość waluty określa się według zwyczajów miejsca płatności (art. 41), ale też wystawca jednak może zastrzec, że suma, przypadająca do zapłaty, ma być obliczona podług kursu, ustanowionego w wekslu (ten sam art.), zatem może to pasować do odpowiedzi C, w końcu przyjętym zwyczajem może tez być branie kursu średniego NBP z dnia płatności, zatem i odpowiedź B nie musi być niezgodna z praktyką.

17. Posiadacz weksla powinien o nieprzyjęciu lub niezapłaceniu weksla zawiadomić swojego indosanta i wystawcę w ciągu:

A. 2 dni powszednich następujących po dniu protestu
B. 3 dni powszednich następujących po dniu protestu
C. 4 dni powszednich następujących po dniu protestu

Oczywiście chodzi o notyfikację i prawidłowa odpowiedź to C, przy czym jeśli weksel jest „bez protestu”, to oczywiście chodzi o 4 dni od dnia przedstawienia.

18. Jeżeli posiadacz weksla dokonał protestu mimo zastrzeżenia pochodzącego od wystawcy, koszty ponosi:

A. Posiadacz
B. Wystawca
C. Indosant

Koszty nieuzasadnionego protestu pokrywa ten, kto nieuzasadniony protest zlecił (A), przy czym warto w pytaniu dodać, że chodzi o zastrzeżenie „bez protestu” lub inne równoznaczne, umieszczone na wekslu, a nie o zastrzeżenie wyrażone w inny sposób (np. dopiero przy przedstawianiu weksla do zapłaty).

19. Wyręczycielem może być każda osoba trzecia z wyjątkiem:

A. Akceptanta
B. Trasanta
C. Osoby już zobowiązanej z weksla

Wyręczycielem nie może być akceptant (A), zgodne z art. 55.

20. Roszczenie wekslowe przeciwko akceptantowi ulegają przedawnieniu z upływem:

A. Roku od dnia płatności weksla
B. 5 lat od dnia płatności weksla
C. 3 lat od dnia płatności weksla

3 lata (C) zgodnie z art. 70.

21. Protest wekslowy sporządza:

A. protestujący
B. notariusz
C. protestujący potwierdzając swój podpis notarialnie

Odpowiedź B – notariusz.

22. Protest należy napisać na:

A. Wekslu
B. Przedłużku
C. Odwrotnej stronie weksla

Autor podaje odpowiedź C (na odwrotnej stronie weksla), co nie do końca jest prawdą. Zgodnie z prawem wekslowym protest może być dokonany na osobnej kartce, połączonej z wekslem, która de facto będzie wówczas przedłużkiem tego weksla.

Art. 88
Protest należy napisać na odwrotnej stronie weksla albo na osobnej karcie, połączonej z wekslem. Jeżeli na odwrotnej stronie nie ma żadnych oświadczeń, należy pisanie protestu zacząć od brzegu, w przeciwnym zaś razie bezpośrednio po ostatnim oświadczeniu.

Jeżeli protest ma być napisany w całości lub w części na osobnej karcie dodatkowej, należy tę kartę połączyć z wekslem w ten sposób, aby nie było wolnych miejsc na odwrotnej stronie weksla; połączenie weksla z kartą dodatkową powinno być przypieczętowane pieczęcią urzędową lub przepisane treścią aktu protestowego.

Speak Your Mind

*