Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

W którym miejscu weksla umieszcza się klauzulę „bez protestu”?

Takie pytanie otrzymałem od jednego z czytelników bloga. Klauzula „bez protestu”, zwalnia wierzyciela z konieczności wykonywania protestu z powodu niezapłacenia weksla, w sytuacji, kiedy chciałby on dochodzić należności nie tylko od wystawcy weksla własnego, ale również od indosantów.

Weksel to nie jest „druk”, w którym odpowiednie słowa umieszcza się w odpowiednich rubrykach, a umowa, której treść może być swobodnie modyfikowana przez wystawcę. Ważne jest jedynie, aby treść weksla była zgodna z regułami prawa wekslowego.

Klauzulę „bez protestu” najczęściej umieszcza się w wekslu w następujący sposób:

Kraków, dnia 16 sierpnia 2010r. Dnia 30 sierpnia 2010r. zapłacę bez protestu za ten weksel na zlecenie Jana Kowalskiego sumę 1000zł. Płatny w Krakowie.

Należy jednak zauważyć, że klauzula ta może znaleźć się w dowolnym innym miejscu weksla, byle by tylko była objęta podpisem wystawcy, czyli znajdowała się ponad nim. Może być zarówno wkomponowana w tekst ze zobowiązaniem zapłaty, jak i zostać umieszczona jako samodzielna informacja poza głównym tekstem weksla:

Przykład 1.

Kraków, dnia 16 sierpnia 2010r. Bez protestu dnia 30 sierpnia 2010r. zapłacę za ten weksel na zlecenie Jana Kowalskiego sumę 1000zł. Płatny w Krakowie.

Przykład 2.

Kraków, dnia 16 sierpnia 2010r. Dnia 30 sierpnia 2010r. zapłacę za ten weksel na zlecenie Jana Kowalskiego sumę 1000zł. Płatny w Krakowie.

Bez protestu.

Klauzula ta może być umieszczana również przez samych indosantów, w trakcie dokonywania przez nich indosu. Wówczas indos taki brzmi następująco:

Ustępuję bez protestu na zlecenie Adama Nowaka.

Indos z klauzulą „bez protestu” oznacza, że należności można dochodzić od tego konkretnego indosanta, w przypadku braku dokonania protestu, nawet jeśli ogólnie weksel nie został zaopatrzony w tą klauzulę przez wystawcę.

Comments

 1. Jarosław says:

  Weksel wypisany został w ten sposób, że pieczątka firmy wystawcy znajduje się w prawym dolnym rogu ale podpis właściciela firmy zamiast być pod pieczątką jest na środku nad podpisem poręczyciela.

 2. Proszę ten problem poruszyć na Forum

 3. paweł gąsiorowski says:

  pozyczam znajomemu 3000 zł pod weksel jak go poprawnie wypełnić żebym potem nie miał problemu w sądzie i ewentualnie u komornika z góry dziekuje Paweł Gąsiorowski

 4. Arkadiusz says:

  Szanowny Panie ,

  Chciałbym Panu przedstawić mój problem .
  Gdyby chciałby Pan mi pomóc go rozwiązać byłbym wdzięczny .
  Proszę również o informację o kosztach pomocy.

  Oto przebieg zdarzeń .
  W dniu 13 09. 2001 roku . Powodowie pożyczyli pozwanemu kwotę 25 000 zł oprocentowaną na 20 % w stosunku rocznym .
  Zgodnie z warunkami pożyczki zwrot jej podlegał jednorazowej spłacie na żądanie strony powodowej .
  Zabezpieczeniem pożyczki stanowił , weksel in blanco podpisany przez pozwanego w charakterze wystawcy. Powodowie zostali upoważnieni przez pozwanego ( ustnie) do wypełnienia blankietu weksla w każdym czasie na sumę odpowiadającą zadłużeniu u powodów łącznie z odsetkami oraz opatrzenia go datą płatności , według swego uznania .
  Świadkiem udzielenia pożyczki był świadek – zeznania

  Dnia 8 czerwca 2011 roku powodowie wezwali pozwanego do wykupienia weksla na kwotę na kwotę 73 500 zł , na co składała się należność główna 25 000 zł oraz odsetki na kwotę 48 500 zł wyliczoną na dzień 12.06.2011r.

  Dnia 8 czerwca 2011 r powodowie wypełnili weksel in blanco opatrzając go słowem bez protestu na kwotę 73 500 zł, a jako termin jej płatności wpisali datę 12 czerwca 2011 r.”.

  Dnia 30 czerwca 2011 r. Sąd Rejonowy wydał wobec pozwanego
  nakaz zapłaty. Zgodnie z tym nakazem, pozwany miał uiścić solidarnie powodom , kwotę 73 500 zł wraz z umownymi odsetkami w wysokości 20 % w stosunku rocznym od dnia 13.06.2011 do dnia zapłaty .
  Nakazując ściągnąć od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 918 ,75 zł tytułem nieuiszczonej opłaty .
  Podstawę nakazu zapłaty stanowił weksel własny na sumę 73 500 zł, wystawiony przez pozwanego dla powodów .

  Dnia 7 lipca 2011 roku pozwany wniósł do Sądu wniosek o umorzenie weksli – JAKO DOWÓD na bezpodstawność wniesienia pozwu przez powodów w stosunku do niego podkreślając ,że wniosek ten ma szczególne znaczenie dla sprawy .
  Wniosek o umorzenie weksli został oddalony .
  Dowód ; Postanowienie Sądu .

  Dnia 15 lipca 2011 r pozwany wniósł do Sądu zarzuty od nakazu zapłaty wnosząc o :
  1.wstrzymanie nakazu zapłaty do czasu prawomocnego zakończenia niniejszego postępowania na podstawie art 492 §3 kpc.,
  2.uchylenie nakazu zapłaty jako tytułu zabezpieczenia – na podstawie art. 492 § 1 kpc w zw.z art 742 § 2 kpc,
  3.zobowiązanie powodów do :
  – złożenia deklaracji wekslowej ,
  – przedstawienia wyliczenia kwoty wekslowej obejmującej wskazanie okresu za który powodowie dochodzą zapłaty 47 500 zł tytułem odsetek , ich wysokości oraz podstawy dla przyjęcia takiej właśnie ich wysokości ,
  – przedłożenia dokumentu umowy pożyczki oraz dokumentu potwierdzającego jej wypowiedzenie .
  4.przeprowadzenie dowodów wskazanych w treści zarzutów od nakazu zapłaty .

  Ponadto 15 lipca 2011 r pozwany wniósł zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez powodów do organów ściągania na bezprawność działania powodów pomawiając ich o przestępstwo z art. 270 §2 kk które miało polegać na wypełnieniu przez powodów blankietu opatrzonego ich podpisem .
  Prowadzone dochodzenie zostało umorzone.
  Dowód : akta sprawy ( L.dz.D 2723/11).

  Dnia 22 sierpnia 2011 r Sąd wydał Postanowienie wstrzymujące wykonanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym na podstawie art.492§ 3 zdanie drugie kpc.

  Sąd wyrokiem z dnia 10 lipca 2012 r., wydanym po rozpoznaniu zarzutów pozwanego od nakazu zapłaty, uchylił ten nakaz .

  Sąd w ustnym uzasadnieniu dał wiarę oświadczeniu ustnemu pozwanemu , że powodowie oprócz weksla nie mają mają deklaracji wekslowej ani umowy pożyczki więc pozew jest bezzasadny .

  Sąd dał wiarę pozwanemu również mimo tego, że wcześniej Sąd złożył zawiadomienie do prokuratury , na to ,że pozwany złożył zeznanie z którego wynikało ,że nie mógł wziąść pieniędzy od powodów gdyż w tym dniu przebywał zza granicą i wskazał na tą okoliczność świadka .
  KIEDY POWODOWIE PRZEDSTAWILI DOKUMENT PRAWNY z którego wynikało ,że pozwany był w miejscu udzielenia pożyczki w dniu w którym wskazywali , a nie zza granicą w wówczas Sąd wniósł zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez pozwanego ( wniosek o ściganie karne do Sądu złożyli powodowie) .

  Dodaję ,że pozwany :
  – nie wniósł zarzutów od samego wypełnienia weksel ,
  – potwierdził ,że to jego podpis i że to on wystawił weksel ,
  – a powodowie przedstawili świadka na udzielenie pożyczki .

  Prosimy o pomoc .

  Z wyrazami szacunku
  Arkadiusz Szczepański

 5. Panie @Arkadiuszu, w tej zawiłej sprawie zapraszam do kontaktu z tutejszym radcą prawnym, na odległość do konkretnych wniosków raczej nie dojdziemy.

Speak Your Mind

*