Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Weksel w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji powstaje w momencie zawarcia umowy spółki. Zgodnie z art. 11 ksh. spółka taka może we własnym imieniu nabywać prawa (być remitentem weksla), jak i zaciągać zobowiązania (wystawiać weksle).

Za zaciągnięte zobowiązania w imieniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji odpowiadają solidarnie osoby, które działały w jej imieniu – osoby wchodzące w skład zarządu, albo pełnomocnik powołany jednomyślną uchwałą wspólników.

Jeżeli spółka wystawiająca weksel była nieprawidłowo reprezentowana, z weksla odpowiadają prywatnie te osoby, które weksel popisały.

Od chwili wpisu do rejestru spółka z o.o. w organizacji staje się standardową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, przejmując prawa i zobowiązania wynikające z poprzedniej formy spółki.

kodeks spółek handlowych
art. 11
§ 1. Spółki kapitałowe w organizacji, o których mowa w art. 161 i art. 323, mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.
§ 2. Do spółki kapitałowej w organizacji w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące danego typu spółki po jej wpisie do rejestru.
§ 3. Firma spółki kapitałowej w organizacji powinna zawierać dodatkowe oznaczenie „w organizacji”.

art. 12
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji albo spółka akcyjna w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką akcyjną i uzyskuje osobowość prawną. Z tą chwilą staje się ona podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji.

art. 13
§ 1. Za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu.

§ 2. Wspólnik albo akcjonariusz spółki kapitałowej w organizacji odpowiada solidarnie z podmiotami, o których mowa w § 1, za jej zobowiązania do wartości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów lub akcji.

[…]

art. 161
§ 1. Z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.
§ 2. Spółka w organizacji jest reprezentowana przez zarząd albo pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników.
§ 3. Odpowiedzialność osób, o których mowa w art. 13 § 1, ustaje wobec spółki z chwilą zatwierdzenia ich czynności przez zgromadzenie wspólników.

Comments

 1. MichałS says:

  Za zobowiązania spółki z o.o. w organizacji, w sposób solidarny ze spółką i osobami, które działały w jej imieniu, odpowiedzialność ponoszą również wspólnicy, tyle że ta odpowiedzialność jest ograniczona do wartości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów. Wniesienie pełnego wkładu na udziały powoduje wygaśnięcie odpowiedzialności wspólników. cytat: http://www.sp-z-oo.pl/zakladanie-sp-z-oo/spolka-z-oo-w-organizacji

 2. Andrzej says:

  Witam, w notce jest jeden błąd:

  „Spółkę mogą również reprezentować wszyscy wspólnicy łącznie.”

  Nie jest to prawda, sp. z o.o. w organizacji reprezentować może albo zarząd albo pełnomocnik.
  Jedynie S.A. w organizacji reprezentować może zarząd lub pełnomocnik, a do czasu powołania zarządu wszyscy założyciele działający łącznie.

  Poprawiłbym też pewną nieścisłość:

  „Zwolnienie z odpowiedzialności osób działających w imieniu spółki w organizacji następuje po zatwierdzeniu ich czynności przez zgromadzenie wspólników.”

  Jest to jednie zwolnienie z odpowiedzialności wobec spółki.

 3. @Andrzej – fixed, thx ;)

Speak Your Mind

*