Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Weksle in blanco w branży turystycznej

Powszechną praktyką w branży turystycznej jest tworzenie przez organizatorów turystyki sieci sprzedaży swoich ofert poprzez podpisywanie umów agencyjnych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami zlokalizowanymi na terenie całego kraju. Agent turystyczny nie prowadzi działalności regulowanej a jedynie pośredniczy w imieniu i na rzecz organizatora turystyki zawierając umowy z klientami za co otrzymuje prowizję określoną w umowie. W większości przypadków turysta wpłaca pełną wartość wycieczki w biurze agenta, a ten jest zobowiązany przekazać wpłacone pieniądze do organizatora. Zdarza się jednak, że wpłaty te są opóźnione lub wcale nie można ich wyegzekwować w sposób ugodowy pomimo, iż klient płatność uregulował w biurze agencyjnym. Sytuacja jest tym bardziej trudna dla organizatora, iż sam fakt nie otrzymania pieniędzy od agenta turystycznego nie może być podstawą do niewykonania usługi na rzecz klienta.

Organizatorzy turystyki, którzy w sieci sprzedaży posiadają nieraz kilkaset a nawet kilka tysięcy partnerów poszukują sposobów na szybkie i sprawne egzekwowanie swoich należności wynikających z umowy agencyjnej. Obecnie kilka firm stosuje weksle in blanco jako obowiązkowy warunek zawarcia umowy agencyjnej. W tym artykule pragniemy przedstawić tę formę zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz związane z nią ryzyko.

Podpisywania jakich weksli wymagają organizatorzy turystyki? Czy Agent, który podpisał taki weksel może czuć się bezpiecznie i nie obawiać się niezgodnego z umową wypełnienia weksla? O tym wszystkim napisałem wspólnie z Krzysztofem Wilkiem na jego blogu Prawo Turystyczne – konkretnie we wpisie Weksel in blanco jako zabezpieczenie umowy agencyjnej.

Zapraszam!

Speak Your Mind

*