Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Zarzuty do weksla: brak legitymacji formalnej powoda (przerwany szereg indosów, błąd w określeniu remitenta)

Z zarzutem braku legitymacji formalnej z weksla najczęściej będziemy mieli do czynienia w przypadku weksla, w którym szereg indosów będzie przerwany, albo w przypadku weksla krótkiego (nie zaopatrzonego w indosy, w którym występuje tylko wystawca i remitent), gdzie wierzyciel (remitent) został błędnie określony.

Szereg indosów będzie uważany za przerwany

jeśli na którymkolwiek etapie okaże się, że indosatariuszem (podmiotem nabywającym prawa z weksla na drodze indosu) będzie inny podmiot niż kolejnym indosantem (podmiotem zbywającym prawa z weksla na drodze indosu). Na przykład, na poniższym przykładzie, pierwszym indosem prawa do weksla nabyła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, natomiast drugim indosem weksel próbuje zbyć spółka komandytowa.

Ustępuję na zlecenie Fenicja sp. z o.o.
{Jan Kowalski – remitent}

Ustępujemy do inkasa na zlecenie Banku Pekao SA
{Karol Polewacki – w imieniu Fenicja sp. z o.o. sp. k.}

W przypadku weksli krótkich, czyli nie zaopatrzonych w indosy

brak legitymacji formalnej może zajść, kiedy należności będzie dochodzić ktoś inny niż remitent, ponieważ:
– nazwa remitenta na wekslu będzie napisana z błędem (niezgodnie ze wpisem do KRS)
– należności będzie dochodził w ogóle inny podmiot

Błąd w nazwie remitenta (czy też indosatariusza lub indosanta) może polegać na:
– błędnie wpisanej nazwie
– błędnie określonej formie prawnej przedsiębiorstwa
– zastosowaniu niezgodnego z kodeksem spółek handlowych skrótu formy prawnej przedsiębiorstwa (np. sp. akc. zamiast S.A. lub spółka akcyjna)
Prawidłowe skróty form prawnych przedsiębiorstw:
spółka jawna – sp.j.
spółka partnerska – „i partner” – „i partnerzy” – sp. p.
spółka komandytowa – sp. k.
spółka komandytowo-akcyjna – S.K.A.
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka z o.o. – sp. z o.o.
spółka akcyjna – S.A.

Przykład zarzutów

Powód – Bank Pekao SA – nie wykazuje się nieprzerwanym szeregiem indosów. Z weksla wynika, że Fenicja sp. z o.o. figuruje jako indosatariusz, nabywający weksel od remitenta Jana Kowalskiego, natomiast kolejnym indosantem zbywającym weksel na rzecz powoda jest Fenicja sp. z o.o. spółka komandytowa. Jeśli powód nabył weksel od spółki komandytowej, brak jest nieprzerwanego szeregu indosów, ponieważ poprzednik powoda nigdy praw do weksla nie nabył. Gdy powód nie powołuje się na fakt przelewu ani nie przedkłada innych odpowiednich dokumentów (np. przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową), należy odmówić wydania nakazu zapłaty, a wydany już nakaz – uchylić.
Ponadto proszę o o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty (co to znaczy?)

Brak nieprzerwanego szeregu indosów (art. 16 prawa wekslowego) jest zarzutem przysługującym każdemu dłużnikowi wekslowemu przeciw danemu posiadaczowi weksla

Speak Your Mind

*