Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Zarzuty do weksla: niewłaściwość sądu

Zarzut ten warto składać obok innych zarzutów, ponieważ sam – jako taki – nie powoduje nieważności roszczenia wekslowego. Samo jego wniesienie zazwyczaj nie spowoduje wstrzymania wykonania nakazu zapłaty, więc jeżeli dłużnik nie posiada innych zarzutów, złożenie samego zarzutu niewłaściwości sądu nie powinno być dla dłużnika korzystne, zwłaszcza biorąc pod uwagę konieczność uzupełnienia opłaty sądowej.

Z zarzutem niewłaściwości sądu najczęściej będziemy mieli do czynienia wówczas, jeśli wierzyciel wytoczy powództwo:
– przed sądem cywilnym niewłaściwym miejscowo,
– przed sądem w niewłaściwej instancji,
– lub też jeśli wytoczy powództwo przed sądem gospodarczym, jeśli właściwym jest sąd cywilny, lub na odwrót.

Właściwość sądu możemy określić albo według miejsca zamieszkania dłużnika, albo według miejsca wykonania umowy. Z uwagi na fakt, że weksel jest długiem odbiorczym (wierzyciel musi pójść do dłużnika po pieniądze), miejscem wykonania umowy z weksla jest zazwyczaj samo miejsce zamieszkania (siedziba) dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, kiedy na wekslu określony jest domicyliat, czyli osoba trzecia, która ma płacić za weksel ze środków dostarczonych przez dłużnika. Wówczas sądem właściwym ze względu na miejsce wykonania umowy jest sąd właściwy dla siedziby (miejsca zamieszkania) domicyliata, a wierzyciel może wybrać sąd – właściwy miejscowo dla dłużnika, albo domicyliata.

Składanie zarzutu niewłaściwości sądu ma sens zwłaszcza w przypadku, kiedy niepoprawnie wybrany przez wierzyciela sąd znajduje się w dużej odległości od dłużnika, skierowanie wówczas sprawy do bliższego dłużnikowi sądu ułatwi mu obronę, w przypadku równoległego podniesienia innych zarzutów.

Przykład 1 – niewłaściwy sąd cywilny
Powód wytoczył powództwo przed Sądem Rejonowym w Krakowie, uzasadniając wybór według miejsca wykonania umowy, czyli tam, gdzie powód ma miejsce zamieszkania. W ocenie pozwanego wybór sadu jest błędny – miejscem wykonania umowy było miejsce przedstawienia weksla do zapłaty, co odbyło się (powinno się odbyć) w miejscu zamieszkania pozwanego – w Warszawie. Dlatego też Sąd Rejonowy w Warszawie jest właściwym do rozpatrzenia niniejszej sprawy i tam proszę o przekazanie dalszego postępowania.

Przykład 2 – sąd gospodarczy zamiast cywilnego
Powód wytoczył powództwo przed sądem gospodarczym, ponieważ uznał, że weksel został wystawiony w związku z prowadzeniem przez powoda i pozwanego działalności gospodarczej. Jednakże w rzeczywistości, pomimo że zarówno powód, jak i pozwany prowadzą działalność gospodarczą, wystawienie weksla przez pozwanego nie było transakcją z nią związaną – weksel był zapłatą za prywatny obiad pozwanego. Również z treści weksla nie wynika, aby był on wystawiony w związku z prowadzoną działalnością (brak pieczątki przedsiębiorstwa nad podpisem wystawcy). Zatem sprawa nie jest sprawą w rozpoznawaną przez sąd gospodarczy, dlatego sądem właściwym do jej rozpoznania jest Sąd Rejonowy – Wydział Cywilny

Comments

 1. Piotr. S says:

  Właściwość sądu możemy określić albo według miejsca zamieszkania dłużnika, albo według miejsca wykonania umowy –
  – a co się dzieje kiedy miejsce płatności jest inne od miejsca zamieszkania dłużnika .
  Czy można kierować pozew do sadu właściwego do miejsca płatności weksla .

 2. @Piotr S. – dla roszczeń wekslowych sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego albo sąd miejsca płatności. Jeśli są to różne sądy, jego wybór należy do powoda.

 3. witam mam pytanie
  Posiadam weksel na 40 000,00 zł – Jaki sąd wybrać w Szczecinie jaki powinienem
  Oraz Weksel na 194 000,00 Jaki sąd wybrać w Szczecinie Jaki powinienem

 4. @Marek, 1. Sąd rejonowy 2. Sąd okręgowy.

 5. Ok dziękuje , a Wydział Cywilny czy gospodarczy ? są to osoby Fizyczne

 6. @Marek – nie wiem, za mało danych. Proszę spojrzeć do kpc, tam jest dokładnie opisane, kiedy trzeba wybrać sąd gospodarczy.

 7. Notka chyba się trochę zdezaktualizowała w związku z ubiegłoroczną zmianą art. 2 ustawy o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych, gdzie początek ustępu drugiego uzyskał treść: ponadto sprawami gospodarczymi są sprawy określone w ust. 1, choćby którakolwiek ze stron zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej.

 8. @Misiel – racja, dzięki za czujność. Przykłady uaktualniłem :)

Speak Your Mind

*