Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Zarzuty do weksla: podpis z grzeczności

O podpisie z grzeczności na wekslu mówimy wówczas, kiedy dowolny uczestnik weksla (w poniższym przykładzie: wystawca) podpisuje co prawda weksel, ale na mocy odrębnej umowy ze swoim pierwszym wierzycielem (w przykładzie: remitentem) nie zobowiązuje się wobec niego do zapłacenia wynikającej z weksla sumy.

Podpisujący się z grzeczności odpowiada jedynie wobec kolejnych, po remitencie, wierzycieli.

Przykładowo jeśli przedsiębiorca, nazwijmy go Kowalski chciałby zapłacić wekslem za fakturę, ale kontrahent-wierzyciel (nazwijmy go Hurtownia) wymaga, aby płatność odbyła się rymesą (wekslem zaopatrzonym przynajmniej w jeden indos, pochodzącym zazwyczaj z obrotu handlowego) a Kowalski żadnych weksli, w których jest remitentem, ani tym bardziej nabywcą w drodze indosu – nie posiada,

wówczas

może on poprosić kolegę-przedsiębiorcę, Nowaka, aby wystawił na jego, Kowalskiego rzecz weksel, którym to wekslem Kowalski zapłaci Hurtowni.

Wówczas Hurtownia naturalnie będzie miała prawo do żądania zapłaty od Nowaka, ale takiego prawa nie będzie miał Kowalski, mimo że z treści weksla wynika co innego.

Przykład zarzutów

Powód jest remitentem weksla będącego podstawą wydania nakazu zapłaty, pozwany jest natomiast wystawcą.
Co prawda wystawca faktycznie wystawił weksel na rzecz powoda, ale uczynił to z grzeczności na jego prośbę, powód bowiem ubiegając się o odroczoną płatność w Hurtowni, musiał posiadać rymesy.
Nie powstało zatem dla pozwanego względem powoda żadne zobowiązanie.

Dowód:
– przesłuchanie stron
– pisemna umowa zawarta pomiędzy stronami

Ponadto proszę o o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty (co to znaczy?)

Speak Your Mind

*