Ogłoszenia 2020

Ogłoszenia z Monitora Sądowego o utraconych wekslach. Możesz sprawdzić, czy wręczony ci weksel nie jest właśnie umarzany.
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5622
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Ogłoszenia 2020

Post autor: Lech » 23 mar 2020, 10:35

MSiG 3 stycznia 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
w V Wydziale Gospodarczym (sygn. akt V GNs 20/19)
toczy się sprawa z wniosku Idea Getin Leasing S.A. we Wrocławiu
przy udziale Pawła Pasternaka o umorzenie weksla
in blanco, wystawionego przez Pawła Pasternaka (który to
weksel, zgodnie z deklaracją wekslową, Idea Getin Leasing S.A.
ma prawo wypełnić na sumę odpowiadającą zadłużeniu
wystawcy z tytułu umowy leasingu/pożyczki/najmu*).
Wzywa się posiadacza powyższego weksla, aby w ciągu 60
dni od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu.

MSiG 13 stycznia 2020

W Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku,
XII Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt XII Ns 85/19 toczy się
postępowanie wszczęte z wniosku PKO Leasing S.A. z siedzibą
w Łodzi o umorzenie zaginionego weksla in blanco wystawionego
dnia 22 maja 2017 roku przez Magdalenę Dzierbicką.
Sąd wzywa posiadacza powyższego weksla, aby w terminie
60 dni od publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosił się do tutejszego
sądu i okazał weksel, gdyż w przeciwnym razie Sąd
wyda postanowienie o umorzeniu weksla.

MSiG 14 stycznia 2020

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
VI Wydział Cywilny, ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa,
w sprawie toczącej się pod sygn. akt VI Ns 192/19 z wniosku
Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą
w Warszawie z udziałem uczestników Adama Iwaniec, Marty
Iwaniec o uznanie weksla za umorzony wzywa wszystkich
posiadaczy zaginionego weksla in blanco o treści:
„Weksel WARSZAWA dnia 23 kwietnia 2010 na . . . . . . . . . . . . . . .
zapłac . . . . . . . . . . . za ten weksel na zlecenie . . . . . . . . . . . . . . .
sumę . . . . . . . . . . . . . . . . Płatny w . . . . . . . . . . . . . . .” podpisany
przez Adama Iwaniec i Martę Iwaniec, z podanymi po lewej
stronie, obok podpisów, numerami PESEL - przy czym słowa
„WARSZAWA”, „23 kwietnia 2010”, podpisy oraz numery
PESEL są umieszczone na wekslu pismem ręcznym, aby
w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym zgłosili się i okazali weksel Sądowi
Rejonowemu dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, pod
rygorem uznania weksla za umorzony.

MSiG 15 stycznia 2020

Sąd Rejonowy w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy,
sygn. akt V GNs 8/19.
[BMSiG-1526/2020]
Sąd Rejonowy w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy, informuje,
iż w tutejszym wydziale toczy się sprawa z wniosku
Santander Bank Polska S.A. w Warszawie z udziałem Wacława
Korzeniowskiego o umorzenie weksla in blanco i w związku
z powyższym wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego
weksla in blanco wystawionego na zlecenie Banku Zachodniego
WBK S.A., opatrzonego podpisem wystawcy o treści
„Wacław Korzeniowski, 33-100 Tarnów, Czarna Droga 57,
46060401690”, aby w terminie 60 dni od dnia ukazania się
ogłoszenia zgłosili się i okazali weksel sądowi.
W przypadku niezgłoszenia się posiadaczy tego weksla sąd
wyda orzeczenie uznające weksel za umorzony.

MSiG 16 stycznia 2020
Sąd Rejonowy w Wolsztynie, I Wydział Cywilny, ul. Mickiewicza
2, 64-200 Wolsztyn, w sprawie toczącej się pod
sygn. akt I Ns 167/19 z wniosku Farofarm Sp. z o.o. z siedzibą
w Powodowie z udziałem uczestników: Kaczmarek
Electric S.A., Piotra Miterskiego i Anety Miterskiej o uznanie
weksla za umorzony wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego
weksla własnego o treści: Strona wierzchnia - „Wolsztyn,
dnia 22 czerwca 2016 r. na sumę 100.000 zł (słownie sto
tysięcy złotych 00/100) Dnia………. zapłacę za ten kaucyjny
weksel na rzecz Kaczmarek Electric Spółka Akcyjna z siedzibą
w Wolsztynie sumę ………………… złotych
(słownie:……………………… złotych) Nie na zlecenie
Weksel płatny w ……………………. Podpis
wystawcy……………………..”
Na rewersie weksla widniały: oświadczenie Pani Anety
Miterskiej o treści „Poręczam za wystawcę”, opatrzone
jej własnoręcznym podpisem i adnotacja: „Do niniejszego
weksla niezupełnego zostało sporządzone w dniu
22 czerwca 2016 r. porozumienie wekslowe, określające
zasady wypełnienia weksla.”, aby w terminie 60 dni od
ukazania się ogłoszenia zgłosili się i okazali weksel Sądowi
Rejonowemu w Wolsztynie, pod rygorem uznania weksla za
umorzony.

***

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,
IV Wydział Gospodarczy w sprawie prowadzonej pod
sygn. akt IV GNs 12/19, z wniosku Idea Getin Leasing S.A.
z siedzibą we Wrocławiu przy udziale Tomasza Joksa, wzywa
posiadacza zaginionego weksla, wystawionego przez Tomasza
Joksa (Joks), będącego wekslem niezupełnym w chwili
wystawienia (zawierającym jedynie słowa „weksel” „dnia”,
„r.”, „Na” „zapłac”, „za ten”, „weksel na zlecenie”, „sumę”,
„Płatny” oraz podpis wystawcy), aby w terminie 60 dni od
dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
zgłosił się i okazał Sądowi ten weksel, pod rygorem
uznania weksla za umorzony.

MSiG 17 stycznia 2020

W Sądzie Rejonowym w Zabrzu, w I Wydziale Cywilnym,
toczy się sprawa pod sygn. akt I Ns 208/19 z wniosku
Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie z udziałem uczestników Ilony Kowalczyk
i Adama Kowalczyka o uznaniu za umorzone:
1. jednego zaginionego weksla własnego in blanco zawierającego
na stronie wierzchniej następującą treść „urzędowy
blankiet wekslowy do sumy wekslowej nieprzekraczającej
100.000 zł; dnia 18 stycznia 2005, Na zapłać.... za ten weksel
na zlecenie sumę Płatny ”
oraz podpisy wystawców Adama Kowalczyka i Ilony Kowalczyk,
a na stronie spodniej brak treści;
2. jednego zaginionego weksla własnego in blanco zawierającego
na stronie wierzchniej następującą treść „urzędowy
blankiet wekslowy do sumy wekslowej nieprzekraczającej
20.000 zł; dnia 18 stycznia 2005, Na zapłać....za ten weksel na
zlecenie sumę Płatny ”
oraz podpisy wystawców Adama Kowalczyka i Ilony Kowalczyk,
a na stronie spodniej brak treści;
3. dwóch zaginionych weksli własnych in blanco zawierających
na stronie wierzchniej następującą treść „urzędowy
blankiet wekslowy do sumy wekslowej nieprzekraczającej
20.000 zł; dnia 18 stycznia 2005, Na zapłać....za ten weksel na
zlecenie sumę Płatny ”
oraz podpisy wystawców Adama Kowalczyka i Ilony Kowalczyk,
a na stronie spodniej brak treści;
4. jednego zaginionego weksla własnego in blanco zawierającego
na stronie wierzchniej następującą treść „urzędowy
blankiet wekslowy do sumy wekslowej nieprzekraczającej
5.000 zł; dnia 18 stycznia 2005, Na zapłać.... za ten weksel na
zlecenie sumę Płatny ”
oraz podpisy wystawców Adama Kowalczyka i Ilony Kowalczyk,
a na stronie spodniej brak treści;
5. jednego zaginionego weksla własnego in blanco zawierającego
na stronie wierzchniej następującą treść „urzędowy
blankiet wekslowy do sumy wekslowej nieprzekraczającej
10.000 zł; dnia 18 stycznia 2005, Na zapłać.... za ten weksel na
zlecenie sumę Płatny ”
oraz podpisy wystawców Adama Kowalczyka i Ilony Kowalczyk,
a na stronie spodniej brak treści.
Sąd wzywa posiadacza weksli, aby w terminie 60 dni od daty
ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie i okazał posiadane
weksle Sądowi.
Bezskuteczny upływ zakreślonego terminu będzie skutkował
uznaniem weksli za umorzone.

MSiG 22 stycznia 2020
W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiud,
Wydział V Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku
Idea Getin Leasing S.A. we Wrocławiu (sygn. akt V GNs 15/19)
o umorzenie zaginionego weksla in blanco, wystawionego
przez Pawła Pasternaka w celu zabezpieczenia roszczeń mogących
wyniknąć z umowy leasingu operacyjnego nr 166428,
zawartej między Idea Getin Leasing S.A. we Wrocławiu a Pawłem
Pasternakiem w dniu 27 lutego 2019 r.
Sąd wzywa posiadacza opisanego weksla, aby w terminie
60 dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie i okazał
posiadany weksel Sądowi. Bezskuteczny upływ zakreślonego
terminu będzie skutkował uznaniem weksla za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział
XV Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Idea Getin
Leasing S.A. we Wrocławiu (sygn. akt XV GNs 12/19) o umorzenie
zaginionego weksla in blanco, wystawionego przez
Pawła Pasternaka na rzecz Idea Getin Leasing S.A. we Wrocławiu
na zabezpieczenie roszczeń z umowy leasingu operacyjnego
z dnia 27 lutego 2019 r., nr 166477.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla Sądowi.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IV Wydział
Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Idea Getin
Leasing S.A. we Wrocławiu (sygn. akt IV GNs 7/19) o umorzenie
zaginionego weksla in blanco wystawionego przez
Stefana Szczurowskiego w celu zabezpieczenia roszczeń
wynikających z umowy pożyczki nr 26429/P zawartej w dniu
8.03.2019 r. przez wnioskodawcę i uczestnika.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.

MSiG 27 stycznia 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IV Wydział Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku
Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu (sygn. akt
IV GNs 8/19) o umorzenie zaginionego weksla in blanco wystawionego
przez DYM-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
w celu zabezpieczenia roszczeń mogących wyniknąć z umowy
leasingu operacyjnego nr 166881 z dnia 7 marca 2019 r. zawartej
między Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu
oraz DYM-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
Sąd wzywa posiadacza opisanego weksla, aby w terminie 60
dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie i okazał
posiadany weksel Sądowi.
Bezskuteczny upływ zakreślonego terminu będzie skutkował
uznaniem weksla za umorzony.

MSiG 28 stycznia 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IV Wydział
Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Idea Getin
Leasing S.A. we Wrocławiu (sygn. akt IV GNs 14/19) o umorzenie
zaginionego weksla in blanco wystawionego przez
Pawła Pasternaka w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających
z umowy leasingu operacyjnego nr 166433 zawartej
w dniu 27 lutego 2019 r. przez wnioskodawcę i uczestnika.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5622
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2020

Post autor: Lech » 31 mar 2020, 11:50

MSiG 12 lutego 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,
w XV Wydziale Gospodarczym (sygn. akt XV GNs 11/19),
toczy się sprawa z wniosku Idea Getin Leasing S.A. we Wrocławiu
przy udziale Karola Kruzela i Mirosława Kruzela o umorzenie
weksla in blanco, wystawionego przez Karola Kruzela
i poręczonego przez Mirosława Kruzela (który to weksel,
Idea Getin Leasing S.A. ma prawo wypełnić na sumę odpowiadającą
zadłużeniu wystawcy z tytułu umowy pożyczki
nr 26065/P).
Wzywa się posiadacza powyższego weksla, aby w ciągu
60 dni od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Fabrycznej.

MSiG 17 lutego 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
Wydział IV Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku
Europejski Fundusz Leasingowy Spółki Akcyjnej z siedzibą
we Wrocławiu (sygn. akt IV GNs 28/19) o umorzenie zaginionego
weksla in blanco wystawionego przez uczestników Przemysława
Chrupek oraz Bogdana Chrupek prowadzących działalność
gospodarczą EM GROUP s.c. Przemysław Chrupek,
Bogdan Chrupek w celu zabezpieczenia roszczeń mogących
wyniknąć z umowy leasingu operacyjnego nr 17649/O1/18,
którą zawarli wnioskodawca i uczestnicy.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.

MSiG 25 lutego 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
Wydział V Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. we Wrocławiu (sygn.
akt V GNs 31/19) o umorzenie zaginionego weksla in blanco
wystawionego przez Adrianę Krzyżaniak w celu zabezpieczenia
roszczeń mogących wyniknąć z umowy leasingu operacyjnego
nr 35910/P/17, zawartej między Europejski Fundusz
Leasingowy S.A. we Wrocławiu a Adrianą Krzyżaniak w dniu
30 stycznia 2017 r.
Sąd wzywa posiadacza opisanego weksla, aby w terminie
60 dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie
i okazał posiadany weksel Sądowi. Bezskuteczny upływ
zakreślonego terminu będzie skutkował uznaniem weksla
za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
Wydział IV Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku
Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu (sygn. akt
IV GNs 13/19) o umorzenie zaginionego weksla in blanco
wystawionego przez Pawła Pasternaka w celu zabezpieczenia
wierzytelności wnioskodawcy z tytułu umowy leasingu operacyjnego
nr 166481 z dnia 27 lutego 2019 r. zawartej pomiędzy
Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu a Pawłem
Pasternakiem, prowadzącym działalność gospodarczą Usługi
Transportowe Paweł Pasternak.
Sąd wzywa posiadacza opisanego weksla, aby w terminie
60 dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie
i okazał posiadany weksel Sądowi. Bezskuteczny upływ
zakreślonego terminu będzie skutkował uznaniem weksla
za umorzony.

MSiG 28 lutego 2020

Sąd Rejonowy w Ostrołęce, V Wydział Gospodarczy,
sygn. akt V GNs 3/19.
[BMSiG-10491/2020]
Na podstawie art. 96 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r.
Prawo wekslowe wzywa się posiadaczy zaginionego weksla
in blanco, wystawionego przez Danutę Plewę na zlecenie SELGROS
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (obecnie TRANSGOURMET
POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu), o treści: „...,
dnia... 19... r. Na... zapłac.... za ten... weksel na zlecenie... sumę...
Płatny”, aby w terminie 60 dni (sześćdziesięciu dni) od ukazania
się ogłoszenia zgłosili się i okazali weksel Sądowi Rejonowemu
w Ostrołęce, pod rygorem uznania weksla za umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5622
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2020

Post autor: Lech » 09 kwie 2020, 12:44

MSiG 2 marca 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
Wydział IV Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Europejskiego
Funduszu Leasingowego S.A. z siedzibą we Wrocławiu
(sygn. akt IV GNs 23/19) o umorzenie zaginionego
weksla in blanco wystawionego przez Jacka Mikołowskiego
w celu zabezpieczenia roszczeń mogących wyniknąć z umowy
leasingu operacyjnego nr 29621/G/19 z dnia 8 stycznia 2019 r.
zawartej między Europejskim Funduszem Leasingowym S.A.
z siedzibą we Wrocławiu, a Jackiem Mikołowskim.
Sąd wzywa posiadacza opisanego weksla, aby w terminie 60
dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie i okazał
posiadany weksel Sądowi. Bezskuteczny upływ zakreślonego
terminu będzie skutkował uznaniem weksla za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
Wydział IV Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku
Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. z siedzibą
we Wrocławiu (sygn. akt IV GNs 18/19) o umorzenie zaginionego
weksla in blanco wystawionego przez PAPAS Sp.j.
S.M.A.B. Bartosz z siedzibą w Lesznie w celu zabezpieczenia
roszczeń mogących wyniknąć z umowy leasingu operacyjnego
nr 18907/Pł/17 z dnia 23 lutego 2017 r. zawartej między
Europejskim Funduszem Leasingowym S.A. z siedzibą
we Wrocławiu, a PAPAS Sp.j. S.M.A.B. Bartosz z siedzibą
w Lesznie.
Sąd wzywa posiadacza opisanego weksla, aby w terminie
60 dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie i okazał
posiadany weksel Sądowi. Bezskuteczny upływ zakreślonego
terminu będzie skutkował uznaniem weksla za umorzony.

MSiG 3 marca 2020

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
w sprawie o sygn. akt VI Ns 567/19 z wniosku Banku BPH S.A.
w Warszawie o umorzenie siedmiu weksli, wzywa posiadaczy
weksli in blanco wystawionych przez Blankę Ławecką,
stanowiących zabezpieczenie wierzytelności wynikającej
z umowy kredytu hipotecznego nr 3402/302000-7656/2006
z dnia 11 sierpnia 2006 r., do zgłoszenia się i okazania weksli
sądowi w terminie 60 (sześćdziesiąt) dni od dnia ogłoszenia,
pod rygorem uznania weksli za umorzone.

MSiG 4 marca 2020

Przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychu pod sygnaturą
akt I Ns 146/19 toczy się sprawa z wniosku Banku BPH S.A.
w Gdańsku o umorzenie weksla.
Wzywa się posiadacza zaginionego „wekslu In blanco
wystawionego przez Jarosława Tomczyka na urzędowym
blankiecie wekslowym opłaconym do sumy wekslowej
nieprzekraczającej 10.000 zł. Z podpisem Tomczyk. Płatny
Bank Przemysłowo Handlowy PBK SA Oddział Wałbrzych”
do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia ogłoszenia
i do okazania weksla Sądowi pod rygorem uznania
weksla za umorzony.

MSiG 5 marca 2020

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku, XIII Wydział Cywilny, sygn. akt XIII Ns 833/19.
[BMSiG-11984/2020]
Przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku toczy się
postępowanie z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności
Bank Polski S.A. o uznanie za umorzony wekslu niezupełnego
wystawionego przez Agnieszkę Lemański i Sebastiana Lemańskiego
tytułem zabezpieczenia wierzytelności PKO BP SA
z tytułu umowy kredytowej nr 203-1222721797/622/2006
z dnia 18.10.2006 r. kredyt 91173,24 CHF.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego wekslu do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia niniejszego ogłoszenia
i do okazania wekslu Sądowi. Jeżeli w ciągu powyższego
terminu nikt nie zgłosi się z wekslem, Sąd wyda orzeczenie,
uznające weksel za umorzony.

MSiG 6 marca 2020

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IV Wydział Gospodarczy, w sprawie prowadzonej pod
sygn. akt IV GNs 25/19, z wniosku Europejskiego Funduszu
Leasingowego S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy udziale
Active Hotel Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wzywa posiadacza
zaginionego weksla, wystawionego przez Active Hotel
Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, będącego wekslem niezupełnym
w chwili wystawienia (w tym niezawierającym sumy
wekslowej), aby w terminie 60 dni od dnia ukazania się ogłoszenia
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosił się
i okazał Sądowi ten weksel, pod rygorem uznania weksla za
umorzony.

***

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IV Wydział Gospodarczy, w sprawie prowadzonej pod
sygn. akt IV GNs 22/19, z wniosku Europejskiego Funduszu
Leasingowego S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy udziale
Krzysztofa Cempla (Cempel), wzywa posiadacza zaginionego
weksla, wystawionego przez Krzysztofa Cempla, będącego
wekslem niezupełnym w chwili wystawienia (w tym niezawierającym
sumy wekslowej), aby w terminie 60 dni od dnia
ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
zgłosił się i okazał Sądowi ten weksel, pod rygorem
uznania weksla za umorzony.

MSiG 9 marca 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział
XV Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Idea Getin
Leasing S.A. we Wrocławiu (sygn. akt XV GNs 7/19) o umorzenie
zaginionego weksla in blanco wystawionego przez
DYM-BUD Sp. z o.o. w celu zabezpieczenia roszczeń mogących
wyniknąć z umowy leasingu sprzętu budowlanego
- agregatu tynkarskiego Kaleta 5S z pokrywą do silomatu,
VIN/nr seryjny 5131, rok. prod. 2019, o wartości 18.500 zł,
zawartą przez wnioskodawcę i uczestnika.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.

MSiG 11 marca 2020

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Europejski Fundusz
Leasingowy Spółki Akcyjnej we Wrocławiu przy udziale
Łukasza Drogosza, prowadzonej pod sygnaturą akt V GNs 26/19,
wzywa posiadacza zaginionego weksla niezupełnego (in blanco)
podpisanego przez Łukasza Drogosza, do zgłoszenia się i okazania
weksla Sądowi w terminie 60 dni od daty ogłoszenia.
Brak zgłoszenia w tym terminie będzie skutkował wydaniem
orzeczenia o umorzeniu wekslu.

***

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Europejski Fundusz
Leasingowy Spółki Akcyjnej we Wrocławiu przy udziale
Braincode Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kościerzynie,
prowadzonej pod sygnaturą akt V GNs 27/19, wzywa
posiadacza zaginionego weksla niezupełnego (in blanco) podpisanego
w imieniu Braincode Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Kościerzynie, do zgłoszenia się i okazania
weksla Sądowi w terminie 60 dni od daty ogłoszenia.
Brak zgłoszenia w tym terminie będzie skutkował wydaniem
orzeczenia o umorzeniu weksla.

MSiG 16 marca 2020

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
VI Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt VI Ns 599/19
o umorzenie weksli, wzywa posiadaczy czterech weksli własnych
in blanco z wystawienia Elizy Graczyk i Krzysztofa Graczyk,
stanowiących zabezpieczenie ubezpieczyciela PZU S.A.
udzielającego Elizie Graczyk i Krzysztofowi Graczyk przejściowego
zabezpieczenia kredytu w formie ubezpieczenia
kredytu udzielonego przez PKO BP S.A. na podstawie umowy
nr 203-121272797/145/2006 z dnia 24 marca 2006 roku, do
zgłoszenia się i okazania weksla sądowi, w terminie 60 dni od
dnia ogłoszenia, pod rygorem uznania weksla za umorzony.

MSiG 25 marca 2020

Sąd Rejonowy dla Łodzi-
-Widzewa w Łodzi, VIII Wydział Cywilny, sygn. akt
VIII Ns 488/19.
[BMSiG-15947/2020]
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, VIII Wydział
Cywilny, wzywa posiadacza zaginionego weksla in blanco
o treści: „Lubin, dnia 25 kwietnia 2019 na… Dnia… zapłacę
(zapłacimy) bez protestu za ten weksel własny na PKO
Leasing SA z siedzibą w Łodzi sumę… płatny…” opatrzony
w miejscu wystawcy podpisem Mirosława Kuca oraz na
odwrocie, pod dopiskiem „Poręczam” podpis Elżbiety Kuca
do zgłoszenia w ciągu sześćdziesięciu dni do okazania wekslu
sądowi w terminie od dnia pojawienia się ogłoszenia.

MSiG 26 marca 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
w V Wydziale Gospodarczym (sygn. akt V GNs 10/19),
toczy się sprawa z wniosku Idea Getin Leasing S.A. we Wrocławiu
przy udziale Jana Kulczyka, Mariusza Kulczyka, Mateusza
Kulczyka, o umorzenie weksla in blanco, wystawionego
przez Jana Kulczyka, którego poręczycielami byli Mariusz Kulczyk,
Mateusz Kulczyk (który to weksel, zgodnie z deklaracją
wekslową, Idea Getin Leasing S.A. ma prawo wypełnić na
sumę odpowiadającą zadłużeniu wystawcy z tytułu umowy
leasingu/pożyczki/najmu).
Wzywa się posiadacza powyższego weksla, aby w ciągu 60
dni od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
w V Wydziale Gospodarczym (sygn. akt V GNs 23/19),
toczy się sprawa z wniosku Idea Getin Leasing S.A. we Wrocławiu
przy udziale Piotra Przymus o umorzenie weksla
in blanco, wystawionego przez Piotra Przymus (który to
weksel, zgodnie z deklaracją wekslową, Idea Getin Leasing S.A.
ma prawo wypełnić na sumę odpowiadającą zadłużeniu
wystawcy z tytułu umowy leasingu/pożyczki/najmu).
Wzywa się posiadacza powyższego weksla, aby w ciągu 60
dni od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IV Wydział Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku
Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu (sygn.
akt IV GNs 9/19) o umorzenie zaginionego weksla in blanco
wystawionego przez Jana Kulczyka i poręczonego przez
Mariusza Kulczyka oraz Mateusza Kulczyka, w celu zabezpieczenia
roszczeń wynikających z umowy pożyczki nr 26472/P
zawartej w dniu 11.03.2019 r. przez wnioskodawcę i uczestnika
Jana Kulczyka.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi. Bezskuteczny upływ zakreślonego terminu będzie
skutkował uznaniem weksla za umorzony.

MSiG 30 marca 2020

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
w sprawie I Ns 1134/19 z wniosku Santander Leasing S.A.
w Poznaniu przy udziale Haliny Salamon i Henryka Salamon
o umorzenie weksla, wzywa posiadacza zaginionego weksla
in blanco wystawionego w dniu 8 lutego 2018 r. na zabezpieczenie
umowy leasingu nr NP6/00236/2018, podpisanego
przez Halinę Salamon jako wystawcę, a Henryka Salamon
jako poręczyciela, do zgłoszenia się w terminie 60 dni od dnia
ogłoszenia i do okazania weksla sądowi.

MSiG 31 marca 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IV Wydział Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku
Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. z siedzibą
we Wrocławiu (sygn. akt IV GNs 17/19) o umorzenie zaginionego
weksla in blanco, wystawionego przez Krzysztofa
Boryszewskiego w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających
z umowy leasingu operacyjnego nr 21019/Pł/18 zawartej
w dniu 27.04.2018 r. przez wnioskodawcę i uczestnika.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi. Bezskuteczny upływ zakreślonego terminu będzie
skutkował uznaniem weksla za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IV Wydział
Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Europejskiego Funduszu
Leasingowego S.A. z siedzibą we Wrocławiu (sygn. akt
IV GNs 19/19) o umorzenie zaginionego weksla in blanco
wystawionego przez Adriana Krzyżaniaka w celu zabezpieczenia
roszczeń wynikających z umowy leasingu operacyjnego
nr 35907/P/17 zawartej w dniu 30.01.2017 r. przez wnioskodawcę
i uczestnika.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.

MSiG 1 kwietnia 2020

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Idea Getin
Leasing spółki akcyjnej we Wrocławiu przy udziale Jana Kulczyka,
Mariusza Kulczyka, Mateusza Kulczyka, prowadzonej
pod sygnaturą akt V GNs 11/19, wzywa posiadacza zaginionego
weksla niezupełnego (in blanco), podpisanego przez
Jana Kulczyka i w charakterze poręczycieli przez Mariusza
Kulczyka i Mateusza Kulczyka, do zgłoszenia się i okazania
weksla Sądowi w terminie 60 dni od daty ogłoszenia. Brak
zgłoszenia w tym terminie będzie skutkował wydaniem orzeczenia
o umorzeniu wekslu.

***

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Idea Getin
Leasing spółki akcyjnej we Wrocławiu przy udziale Patmar
Transport spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Rumi,
prowadzonej pod sygnaturą akt V GNs 14/19, wzywa posiadacza
zaginionego weksla niezupełnego (in blanco) podpisanego
przez Marcina Andrychowskiego w imieniu Patmar
Transport spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Rumi,
do zgłoszenia się i okazania weksla Sądowi w terminie 60 dni
od daty ogłoszenia. Brak zgłoszenia w tym terminie będzie
skutkował wydaniem orzeczenia o umorzeniu wekslu.

MSiG 3 kwietnia 2020

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ogłasza,
że w związku z toczącym się postępowaniem z wniosku
Santander Leasing S.A. z siedzibą w Poznaniu przy uczestnictwie
Dariusza Bednarza o umorzenie weksla (sygnatura
akt I Ns 1265/19), wzywa posiadacza weksla in blanco wystawionego
dnia 22 sierpnia 2016 r. na zabezpieczenie umowy
leasingu nr NC8/00010/2016, na którym jako wystawca podpisał
się Dariusz Bednarz, do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu
dni i do okazania weksla tutejszemu Sądowi.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5622
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2020

Post autor: Lech » 21 kwie 2020, 11:54

MSiG 10 kwietnia 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IV Wydział
Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Europejski Fundusz
Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu (sygn. akt
IV GNs 16/19) o umorzenie zaginionego weksla in blanco
wystawionego przez Piotra Krawczyka w celu zabezpieczenia
roszczeń wynikających z umowy leasingu operacyjnego
nr 29505/G/18 zawartej w dniu 13 grudnia 2018 r. przez wnioskodawcę
i uczestnika.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IV Wydział
Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Europejski Fundusz
Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu (sygn. akt
IV GNs 21/19) o umorzenie zaginionego weksla in blanco
wystawionego przez Stanisława Tomaszka w celu zabezpieczenia
roszczeń wynikających z umowy leasingu operacyjnego
nr 59345/Kr/18, zawartej w dniu 28 maja 2018 r. przez
wnioskodawcę i uczestnika.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.

MSiG 14 kwietnia 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IV Wydział
Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Europejskiego Funduszu
Leasingowego S.A. z siedzibą we Wrocławiu (sygn.
akt IV GNs 30/19) o umorzenie zaginionego weksla in blanco,
wystawionego przez Piotra Antoniaka w celu zabezpieczenia
roszczeń wynikających z umowy leasingu finansowego
nr 24822/Ki/19 zawartej w dniu 11.06.2019 r. przez wnioskodawcę
i uczestnika.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.

MSiG 21 kwietnia 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,
w XV Wydziale Gospodarczym (sygn. akt XV GNs 17/19),
toczy się sprawa z wniosku Europejskiego Funduszu Leasingowego
S.A. we Wrocławiu przy udziale Bimerg Sp. z o.o.
w Ostrowcu Świętokrzyskim o umorzenie weksla, weksla
in blanco wystawionego przez Bimerg Sp. z o.o. z siedzibą
w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu zabezpieczenia roszczeń
mogących powstać w wyniku niewykonania umowy leasingu
operacyjnego nr 18981/PŁ/l 7 z dnia 6 marca 2017 r., zawartej
między Europejskim Funduszem Leasingowym S.A. we Wrocławiu
a Bimerg Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim,
podlegającego ewentualnemu wypełnieniu wg deklaracji
wekslowej zamieszczonej w pkt 15 umowy leasingu.
Wzywa się posiadacza powyższego weksla, aby w ciągu 60
dni od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, ul. Poznańska 20.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,
w XV Wydziale Gospodarczym (sygn. akt XV GNs 25/19),
toczy się sprawa z wniosku Europejskiego Funduszu Leasingowego
S.A. we Wrocławiu przy udziale Agaty Grzybowskiej
o umorzenie weksla, weksla in blanco wystawionego przez
Agatę Grzybowską w celu zabezpieczenia roszczeń mogących
wyniknąć z umowy leasingu operacyjnego nr 29578/G/18 z dnia
20 grudnia 2018 r., zawartej między Europejskim Funduszem
Leasingowym S.A. z siedzibą we Wrocławiu, a Agatą Grzybowską,
podlegającego ewentualnemu wypełnieniu wg deklaracji
wekslowej zamieszczonej w pkt 15 umowy leasingu.
Wzywa się posiadacza powyższego weksla, aby w ciągu
60 dni od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, ul. Poznańska 20.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
V Wydział Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku
Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. we Wrocławiu
(o sygn. akt V GNs 28/19) o umorzenie zaginionego weksla
in blanco, wystawionego przez Roberta Nogala w celu zabezpieczenia
roszczeń mogących wyniknąć z umowy leasingu
operacyjnego nr 24440/Lu/18 zawartej między Europejski
Fundusz Leasingowy S.A. we Wrocławiu, a Robert Nogal,
w dniu 13 czerwca 2018 r.
Sąd wzywa posiadacza opisanego weksla, aby w terminie
60 dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie
i okazał posiadany weksel Sądowi. Bezskuteczny upływ
zakreślonego terminu będzie skutkował uznaniem weksla
za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
V Wydział Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku
Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. we Wrocławiu
(o sygn. akt V GNs 29/19) o umorzenie zaginionego weksla
in blanco wystawionego przez Kamilę Nowacką w celu zabezpieczenia
roszczeń mogących wyniknąć z umowy leasingu
operacyjnego nr 19612/P/17 zawartej między: Europejski
Fundusz Leasingowy S.A. we Wrocławiu a Kamila Nowacka
w dniu 17 lipca 2017 r.
Sąd wzywa posiadacza opisanego weksla, aby w terminie
60 dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie i okazał
posiadany weksel Sądowi.
Bezskuteczny upływ zakreślonego terminu będzie skutkował
uznaniem weksla za umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5622
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2020

Post autor: Lech » 24 lip 2020, 15:11

MSiG 22 maja 2020

Przed Sądem Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, II Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt II Ns 120/20 toczy się postępowanie z wniosku „Przedsiębiorstwa Dystrybucji Far-maceutycznej SIawex” spółki z ograniczoną odpowiedzialno-ścią z siedzibą w Lublinie z udziałem CORDA Urszula Ptaś spółka jawna z siedzibą w Budzowie, Urszuli Ptaś i Roberta Ptaś o umorzenie weksla własnego in blanco.Sąd wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla in blanco zawierającego oznaczenie wystawcy weksla CORDA Urszula Ptaś spółka jawna z siedzibą w Budzowie, podpisa-nego przez Urszulę Ptaś jako uprawnioną do reprezentacji spółki poręczonego przez Urszulę Ptaś i Roberta Ptaś o treści:WEKSEL..................., dnia..................................na.............. zł(miejsce wystawienia) (dzień, miesiąc, rok) (kwota cyframi).....................zapłać....................................., za ten wekselna zlecenie...............................................................Sumę............................................................. złotych.(kwota słownie)Płatny w ................................................................../podpis wystawcy/opatrzonego w miejscu wystawcy podpisem Urszuli Ptaś jako uprawnionej do reprezentacji spółki, poręczonego przez Urszulę Ptaś i Roberta Ptaś i opatrzonego ich podpisami, do zgłoszenia się w ciągu 60 dni i do okazania weksla w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie w sprawie sygnatura akt II Ns 120/20.

MSiG 26 maja 2020

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIII Wydział
Gospodarczy, zawiadamia o toczącym się przed tym Sądem
postępowaniu w sprawie XIII GNs 3/20 z wniosku Nest Bank
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z udziałem Marcina
Cajdlera w przedmiocie uznania weksla własnego in blanco
za umorzony wystawionego w dniu 7 października 2019 roku
w Łodzi przez Marcina Cajdlera.
Tutejszy Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia
się w ciągu sześćdziesięciu dni do okazania weksla
tutejszemu Sądowi od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia,
gdyż w przeciwnym razie weksel ten może zostać umorzony.


MSiG 27 maja 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
Wydział V Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Europejskiego
Funduszu Leasingowego S.A. we Wrocławiu (sygn.
akt V GNs 25/19) o umorzenie zaginionego weksla in blanco,
wystawionego przez Roberta Petersburskiego w celu zabezpieczenia
roszczeń mogących wyniknąć z umowy leasingu
operacyjnego nr 32003/SZ/18, zawartej między Europejskim
Funduszem Leasingowym S.A. we Wrocławiu, a Robertem
Petersburskim w dniu 17 lipca 2018 r.
Sąd wzywa posiadacza opisanego weksla, aby w terminie 60
dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie i okazał
posiadany weksel Sądowi. Bezskuteczny upływ zakreślonego
terminu będzie skutkował uznaniem weksla za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
w XV Wydziale Gospodarczym (sygn. akt XV GNs 22/19),
toczy się sprawa z wniosku Europejskiego Funduszu Leasingowego
S.A. we Wrocławiu przy udziale Logitrans Poland
sp. z o.o. w Warszawie o umorzenie weksla in blanco, wystawionego
przez Logitrans Poland sp. z o.o. w Warszawie (który
to weksel Europejski Fundusz Leasingowy ma prawo wypełnić
na sumę odpowiadającą zadłużeniu wystawcy z tytułu
umowy leasingu operacyjnego nr 60569/Kr/18).
Wzywa się posiadacza powyższego weksla, aby w ciągu
60 dni od ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Fabrycznej.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5622
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2020

Post autor: Lech » 24 lip 2020, 16:57

MSiG 1 czerwca 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
w V Wydziale Gospodarczym (sygn. akt V GNs 24/19),
toczy się sprawa z wniosku Europejskiego Funduszu Leasingowego
SA we Wrocławiu przy udziale Adriana Tylkowskiego
o umorzenie weksla in blanco, wystawionego przez
Adriana Tylkowskiego (który to weksel, zgodnie z deklaracją
wekslową, Europejski Fundusz Leasingowy SA we Wrocławiu
ma prawo wypełnić na sumę odpowiadającą zadłużeniu
wystawcy z tytułu umowy leasingu).
Wzywa się posiadacza powyższego weksla, aby w ciągu 60
dni od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu.

***

Sąd Rejonowy w Giżycku, I Wydział Cywilny, w sprawie
z wniosku Nest Banku S.A. z siedzibą w Warszawie z udziałem
Roberta Olszewskiego, prowadzonej pod sygnaturą akt
I Ns 84/20, wzywa posiadacza zaginionego weksla niezupełnego
(in blanco) podpisanego przez Roberta Olszewskiego,
do zgłoszenia się i okazania weksla Sądowi w terminie 60 dni
od daty ogłoszenia (najpóźniej do dnia 30.07.2020 r.).
Brak zgłoszenia w tym terminie będzie skutkował wydaniem
orzeczenia o umorzeniu weksla.

MSiG 2 czerwca 2020

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
VI Wydział Cywilny, toczy się postępowanie w sprawie
o sygn. VI Ns 569/19/S z wniosku Banku BPH Spółki Akcyjnej
w Gdańsku przy udziale Grażyny Szczyrek i Mirosława
Szczyrka o uznanie za umorzony weksla in blanco.
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie wzywa
posiadacza zaginionego weksla własnego niezupełnego sporządzonego
na urzędowym blankiecie wekslowym do sumy
wekslowej nieprzekraczającej 100.000 zł o następującej treści:
„Kraków dnia... 19....Na... zapłacimy bez protestu za ten sola
weksel na zlecenie... sumę... płatny w Banku Przemysłowo-
-Handlowym Spółka Akcyjna III Oddział w Krakowie”
z podpisem Grażyny Szczyrek i Mirosława Szczyrka, do zgłoszenia
się w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia ogłoszenia i do
okazania weksla Sądowi, pod rygorem wydania orzeczenia,
uznającego weksel za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, I Wydział Cywilny, pod
sygnaturą akt I Ns 160/20 toczy się postępowanie z wniosku
Nest Banku Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o umorzenie
weksla in blanco następującej treści:
„Pruszków, 7 październik 2019”
Na
Dnia zapłacę (imy) za ten weksel własny na zlecenie
sumę
bez protestu.
Płatny w”
opatrzony podpisem wystawcy Jarosława Koć.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni i do okazania weksla sądowi, pod
rygorem wydania postanowienia o jego umorzeniu.

MSiG 3 czerwca 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IV Wydział Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Idea
Getin Leasing Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (sygn.
akt IV GNs 1/20) o umorzenie zaginionego weksla in blanco
wystawionego przez Patryka Kinowskiego w celu zabezpieczenia
roszczeń mogących wyniknąć z umowy leasingu operacyjnego
nr 367999/2020/OPER/SZCC, którą zawarli wnioskodawca
i uczestnik.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.

***

Sąd Rejonowy w Rybniku, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie
z wniosku ORLEN Paliwa Sp. z o.o. w Widełce z udziałem
Drobny Sp. z o.o. Sp.k. w Krzyżanowicach o uznanie
weksla za umorzony, sygn. akt VI GNs 1/18, wzywa wszystkich
posiadaczy zaginionego weksla in blanco, podpisanego
przez Wiesława Jakubiaka i Magdalenę Strzałkę, działających
w imieniu Drobny Sp. z o.o. w Krzyżanowicach
(KRS 0000536618) komplementariusza Drobny Sp. z o.o.
Sp.k. w Krzyżanowicach (KRS 0000540901), aby w terminie
60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i okazali weksel
Sądowi Rejonowemu w Rybniku, pod rygorem uznania
weksla za umorzony.

MSiG 5 czerwca 2020

Przed Sądem Rejonowym w Białymstoku, XI Wydziałem
Cywilnym, w sprawie XI Ns 159/20 z wniosku Nest Bank S.A.
z siedzibą w Warszawie z udziałem Zdzisławy Targosz toczy się
postępowanie o uznanie weksla własnego in blanco za umorzony.
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XI Wydział Cywilny, ogłasza, że
w sprawie XI Ns 159/20 zarządzeniem z dnia 23 marca 2020 roku
Sąd Rejonowy w Białymstoku XI Wydział Cywilny, zarządził
na podstawie art. 96 Prawa wekslowego wezwać przez ogłoszenie
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym posiadacza
zaginionego weksla in blanco, sporządzonego na blankiecie
wekslowym, o następującej treści:
„WEKSEL
Białystok, 14 październik 2019 Na
Dnia zapłacę (imy) za ten weksel własny ma zlecenie
sumę
bez protestu
Płatny w

opatrzonego w prawym dolnym rogu własnoręcznym podpisem
„Zdzisława Targosz” do zgłoszenia się w terminie 60 dni
od dnia opublikowania ogłoszenia i do okazania wskazanego
weksla Sądowi.

MSiG 9 czerwca 2020

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
V Wydział Gospodarczy, ul. Poznańska 20, 53-630 Wrocław,
w sprawie toczącej się pod sygnaturą V GNs 32/19 z wniosku
Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. we Wrocławiu
z udziałem uczestnika postępowania Kingi Cybulskiej
o uznanie weksla za umorzony wzywa wszystkich posiadaczy
zaginionego weksla własnego in blanco wystawionego przez
Kingę Cybulską w celu zabezpieczenia roszczeń mogących
wyniknąć z umowy leasingu operacyjnego (OH) nr 29448/G/18
zawartej między Europejskim Funduszem Leasingowym S.A.
we Wrocławiu a Kingą Cybulską w dniu 4 grudnia 2018 r.
Sąd wzywa posiadacza opisanego weksla, aby w terminie 60
dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie i okazał
posiadany weksel Sądowi.
Bezskuteczny upływ zakreślonego terminu będzie skutkował
uznaniem weksla za umorzony.

***

Sąd Rejonowy
w Malborku, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 312/18.
[BMSiG-26215/2020]
Sąd Rejonowy w Malborku wzywa posiadacza zaginionego
weksla in blanco opatrzonego klauzulą bez protestu wystawionego
przez uczestnika postępowania Stowarzyszenie
Przyjaciół Niepełnosprawnych „DAR” w Jantarze na rzecz
Powiatu Nowodworskiego do zgłoszenia się w ciągu 60 dni
celem okazania weksla Sądowi wzywającemu.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
w XV Wydziale Gospodarczym (sygn. akt XV GNs 16/19),
toczy się sprawa z wniosku Europejski Fundusz Leasingowy
S.A. we Wrocławiu przy udziale Works 11 Sp. z o.o.
w Katowicach o umorzenie weksla in blanco, wystawionego
przez Works 11 Sp. z o.o. w Katowicach, który to weksel, zgodnie
z deklaracją wekslową do umowy nr 22430/Ki/17 Europejski
Fundusz Leasingowy S.A. we Wrocławiu ma prawo
wypełnić na sumę odpowiadającą zadłużeniu wystawcy
z tytułu umowy leasingu/pożyczki/najmu nr 22430/Ki/17 z dnia
19.12.2017 r.
Wzywa się posiadacza powyższego weksla, aby w ciągu 60
dni od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Fabrycznej.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,
w XV Wydziale Gospodarczym (sygn. akt XV GNs 18/19),
toczy się sprawa z wniosku Europejski Fundusz Leasingowy
S.A. we Wrocławiu przy udziale Władysława Fortuny
o umorzenie weksla in blanco, wystawionego przez Władysława
Fortunę, który to weksel, zgodnie z deklaracją wekslową
do umowy nr 36722/P/17 Europejski Fundusz Leasingowy S.A.
we Wrocławiu ma prawo wypełnić na sumę odpowiadającą
zadłużeniu wystawcy z tytułu umowy leasingu/pożyczki/
najmu nr 36722/P/17 z dnia 27.04.2017 r.
Wzywa się posiadacza powyższego weksla, aby w ciągu 60
dni od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Fabrycznej.

***

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
V Wydział Gospodarczy, ul. Poznańska 20, 53-630 Wrocław,
w sprawie toczącej się pod sygnaturą V GNs 18/19 z wniosku
Idea Getin Leasing S.A. we Wrocławiu z udziałem uczestnika
postępowania Pawła Pasternaka o uznanie weksla za umorzony,
wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla
własnego in blanco wystawionego przez Pawła Pasternaka,
opatrzonego jego czytelnym podpisem.
Sąd wzywa posiadacza opisanego weksla, aby w terminie
60 dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie i okazał
posiadany weksel Sądowi.
Bezskuteczny upływ zakreślonego terminu będzie skutkował
uznaniem weksla za umorzony.

MSiG 12 czerwca 2020

W Sądzie Rejonowym w Sandomierzu pod sygn. akt
I Ns 545/19 toczy się postępowanie z wniosku BNP Paribas
Bank Polska S.A z siedzibą w Warszawie z udziałem JMS
Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Iwaniskach o umorzenie zaginionego
weksla o treści:
„Sandomierz, dnia 19 marca 2012 r. zapłacę za ten weksel.
IMS Zdrowie Spółka z o.o. z siedzibą 27-570 Iwaniska,
ul. Staszowska 28, weksel płatny w oddziale banku BGŻ
w Sandomierzu”.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni i do okazania weksla sądowi.

MSiG 15 czerwca 2020

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie w sprawach o sygnaturze
I Ns 216/19 i I Ns 217/19, zostały złożone wnioski przez
SKOK Jaworzno w Jaworznie, a aktualnie Alior Bank SA z siedzibą
w Warszawie, przy uczestnictwie Renaty Dąbrowskiej
i Marii Łeńczuk o umorzenie zaginionych weksli związanych
z zobowiązaniami pożyczkowymi o numerach 91/24329/15
z dnia 28 maja 2015 r. i o nr 15/63983/17/1053 z dnia 18 sierpnia
2017 r.
Sąd wzywa posiadaczy zaginionych weksli do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni i do okazania wekslów sądowych, pod rygorem
wydania orzeczenia uznającego weksel za umorzony.

MSiG 19 czerwca 2020

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
V Wydział Gospodarczy, ul. Poznańska 20, 53-630 Wrocław,
w sprawie toczącej się pod sygnaturą V GNs 13/19, z wniosku
Idea Getin Leasing S.A. we Wrocławiu z udziałem uczestnika
postępowania KAMARO Sp. z o.o. Sp.k. w Gdańsku o uznanie
weksla za umorzony wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego
weksla własnego in blanco wystawionego przez
KAMARO Sp. z o.o. Sp.k. w Gdańsku, opatrzonego podpisem
i pieczęcią funkcyjną prezesa zarządu KAMARO Sp. z o.o.
Sp.k. w Gdańsku Tomasza Tomanika i pieczęcią firmową
spółki KAMARO Sp. z o.o. Sp.k. w Gdańsku.
Sąd wzywa posiadacza opisanego weksla, aby w terminie
60 dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie i okazał
posiadany weksel Sądowi. Bezskuteczny upływ zakreślonego
terminu będzie skutkował uznaniem weksla za umorzony.

MSiG 22 czerwca 2020

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, I Wydział Cywilny,
ul. Żeromskiego 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, w sprawie toczącej
się pod sygn. akt I Ns 26/19 z wniosku Janusza Jasiulek
z udziałem uczestniczki postępowania Ireny Spałek i Syndyka
Masy Upadłości Ireny Spałek o uznanie weksli za umorzone
wzywa wszystkich posiadaczy:
- zaginionych trzech weksli in blanco sporządzonych na urzędowym
blankiecie wekslowym do sumy wekslowej nie przekraczającej
100.000 zł o treści:
Strona wierzchnia (awers) - „……….., dnia ………..
Na ……….. weksel na zlecenie ……….. płatny ………..
Irena Jasiulek (odręczny podpis),
Strona spodnia (rewers) - Poręczam Janusz Jasiulek zam.
47-246 Ortowice, ul. Wiejska 13 (odręczny wpis),
- zaginionych dwóch weksli in blanco sporządzonych na urzędowym
blankiecie wekslowym do sumy wekslowej nie przekraczającej
100.000 zł o treści:
Strona wierzchnia (awers) - „……….., dnia ………..
Na ……….. weksel na zlecenie ……….. płatny ……….. Jasiulek
Irena (odręczny podpis),
Strona spodnia (rewers) - Poręczam Janusz Jasiulek zam.
47-246 Ortowice, ul. Wiejska 13 (odręczny wpis),
aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się
i okazali weksle Sądowi Rejonowemu w Kędzierzynie-Koźlu,
pod rygorem uznania weksli za umorzone.

MSiG 23 czerwca 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
w V Wydziale Gospodarczym (sygn. akt V GNs 30/19),
toczy się sprawa z wniosku Europejskiego Funduszu Leasingowego
Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu przy udziale
Janusza Mura o umorzenie weksla in blanco, wystawionego
przez Janusza Mura w celu zabezpieczenia roszczeń
mogących wyniknąć z umowy leasingu operacyjnego (OH)
nr 62997/K/17 z dnia 26.09.2017 r. zawartej między Europejskim
Funduszem Leasingowym Spółką Akcyjną z siedzibą
we Wrocławiu a Januszem Mura.
Wzywa się posiadacza powyższego weksla, aby w ciągu
60 dni od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu. Bezskuteczny upływ zakreślonego terminu
będzie skutkował uznaniem weksla za umorzony.

MSiG 29 czerwca 2020

Przed Sądem Rejonowym w Brzesku, I Wydział Cywilny,
pod sygn. akt I Ns 86/20 toczy się postępowanie z wniosku
Nest Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z udziałem
Piotra Rorbach o umorzenie weksla własnego in blanco
wystawionego w dniu 9 października 2019 r. w Brzesku przez
uczestnika.
Tut. Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się
do tut. Sądu i okazał weksel, gdyż w przeciwnym razie Sąd
wyda orzeczenie uznające weksel za umorzony.

MSiG 30 czerwca 2020

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe
w Warszawie, I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 27/20,
toczy się postępowanie z wniosku Santander Bank Polska
S.A. z siedzibą w Warszawie o umorzenie zaginionego
weksla in blanco wystawionego przez Małgorzatę Artowicz
w dniu 26 marca 2007 roku dla zabezpieczenia roszczeń wynikających
z umowy o kredyt nr 1056/13/S/2007 zawartej dnia
26 marca 2007 roku pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu a Małgorzatą Artowicz.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się
w tutejszym Sądzie i okazał weksel Sądowi, gdyż w przeciwnym
razie weksel zostanie umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5622
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2020

Post autor: Lech » 02 lis 2020, 12:32

MSiG 1 lipca 2020

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział
X Gospodarczy, w sprawie z wniosku Katarzyna Banach
Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy
udziale Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu o umorzenie
weksla, o sygn. akt X GNs 2/19 - wzywa posiadacza zaginionego
weksla in blanco, wystawionego w dniu 25 listopada
2014 r. przez Grant Thornton Frąckowiak Spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością, do zgłoszenia się i okazania
weksla Sądowi w terminie 60 dni liczonych od dnia
ukazania się ogłoszenia.

***

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi-Południe w Warszawie,
w II Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt II Ns 517/19
toczy się postępowanie z wniosku Ravago Building Solutions
Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie z udziałem Stucco Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Baninie i Andrzeja Józefa Orleckiego
o umorzenie weksla o treści na awersie weksla
„WEKSEL ….. dnia…….20.. r. Na …….zapłaci…..za ten ……
weksel na zlecenie……sumę……Płatny……W imieniu Stucco
Sp. z o.o. Andrzej Józef Orlecki Andrzej Orlecki Andrzej Podpis
Wystawcy”, na rewersie weksla „Poręczam za wystawcę
weksla - Andrzej Orlecki”
Wzywa się posiadacza wyżej opisanego weksla o zgłoszenie
się w ciągu sześćdziesięciu dni od ukazania się niniejszego
ogłoszenia do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi-Południe
w Warszawie i okazanie go temu Sądowi.

MSiG 7 lipca 2020

W Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, II Wydziale Cywilnym,
pod sygn. akt II Ns 43/20 toczy się postępowanie z wniosku
Banku BPH S.A. w Gdańsku o umorzenie weksla własnego
in blanco do sumy wekslowej nieprzekraczającej 10.000 złotych,
wystawionego przez Bogdana Seliga oraz Katarzynę
Seliga, płatnego bez protestu na zlecenie Sopockiego Towarzystwa
Ubezpieczeniowego Ergo Hestia S.A. w Sopocie, celem
zabezpieczenia roszczeń Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego
Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie mogących
powstać z tytułu umowy ubezpieczenia kredytu udzielonego
umową o kredyt nr 04574/401001-7656/2004 z dnia 12 listopada
2004 r.
Wzywa się posiadacza weksla, aby w terminie 60 dni od ukazania
się niniejszego ogłoszenia zgłosił się w Sądzie i okazał
zaginiony weksel, w przeciwnym razie Sąd uzna ów weksel
za umorzony.

MSiG 8 lipca 2020

Sąd Rejonowy w Elblągu, IX Wydział Cywilny, ul. płk Stanisława
Dąbka 21, 82-300 Elbląg, w sprawie toczącej się pod
sygn. akt IX Ns 100/20 z wniosku Nest Bank Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie z udziałem Katarzyny Żak-Jasińskiej
o uznanie weksla za umorzony wzywa wszystkich posiadaczy
zaginionego weksla in blanco o treści:
WEKSEL
Elbląg, 11 październik 2019
Na……………..
Dnia zapłacę(imy) za ten weksel własny na zlecenie
…………………………………………………………………………
…………..
sumę
bez protestu
Płatny w
podpisany przez Katarzynę żak-Jasińską
aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym zgłosili się i okazali weksel
Sądowi Rejonowemu w Elblągu, pod rygorem uznania weksla
za umorzony.

MSiG 13 lipca 2020

Sąd Rejonowy w Rybniku, VI Wydział Gospodarczy, Plac
M. Kopernika 2, 44-200 Rybnik, w sprawie toczącej się pod
sygn. akt VI GNs 2/20 z wniosku Nest Bank S.A. w Warszawie
z udziałem uczestniczki Danuty Balcerzak-Burdajewicz
o uznanie weksla za umorzony wzywa wszystkich
posiadaczy zaginionego weksla in blanco zawierającego
na stronie wierzchniej miejsce i datę wystawienia weksla
(Rybnik, 08 październik 2019) oraz podpis wystawcy weksla
Danuty Balcerzak-Burdajewicz, aby w terminie 60 dni od
ukazania się ogłoszenia zgłosili się i okazali weksel Sądowi
Rejonowemu w Rybniku, pod rygorem uznania weksla za
umorzony.

MSiG 17 lipca 2020

W Sądzie Rejonowym w Zamościu, w I Wydziale Cywilnym,
w sprawie I Ns 199/20, prowadzone jest postępowanie
z wniosku Nest Bank S.A. w Warszawie (KRS 0000030330),
oraz z udziałem Tadeusza Włodzimierza Lenarda, s. Romana
i Danuty (REGON 950327694), o umorzenie podpisanego
przez uczestnika Tadeusza Lenarda blankietu weksla własnego
in blanco z datą i miejscem wystawienia „Zamość, 11.10.2019 r.”
oraz z klauzulami „na zlecenie” i „bez protestu”.
Według oświadczenia wnioskodawcy Nest Bank S.A. w Warszawie,
będącego prawnym posiadaczem przedmiotowego
weksla własnego in blanco, tenże weksel zaginął około
17 października 2019 r.
Sąd Rejonowy w Zamościu wzywa obecnego posiadacza
wyżej wymienionego weksla własnego in blanco do zgłoszenia
się do Sądu Rejonowego w Zamościu (ul. Prymasa
Stefana Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość), w ciągu 60 dni
od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia - w celu okazania
tego weksla Sądowi, gdyż w przeciwnym razie Sąd, na podstawie
art. 96 Prawa wekslowego, uzna ten weksel własny
in blanco za umorzony.

MSiG 20 lipca 2020

Sąd Rejonowy w Rybniku, VI Wydział Gospodarczy, Plac
M. Kopernika 2, 44-200 Rybnik, w sprawie toczącej się pod
sygn. akt VI GNs 2/18 z wniosku De Lage Landen Leasing
Polska S.A. w Warszawie z udziałem uczestników Henryka
Krzyżanowskiego i Marii Krzyżanowskiej o uznanie weksla
za umorzonego, wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego
weksla in blanco zawierającego na stronie wierzchniej podpis
Artura Krzyżanowskiego jako pełnomocnika Henryka
Krzyżanowskiego i Marii Krzyżanowskiej, jako poręczycielki
za wystawcę weksla, aby w terminie 60 dni od ukazania się
ogłoszenia zgłosili się i okazali weksel Sądowi Rejonowemu
w Rybniku, pod rygorem uznania weksla za umorzony.

MSiG 27 lipca 2020

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w sprawie
V GNs 1/20 w przedmiocie wniosku Nest Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie o uznanie weksla własnego in blanco
za umorzony, wzywa posiadacza zaginionego weksla własnego
in blanco, wystawionego w dniu 27 września 2019 roku
w Żyrardowie przez Małgorzatę Zalewską, do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia ogłoszenia i do okazania
weksla Sądowi, najpóźniej do 20 września 2020 roku.

***

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie,
w I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 400/19 (obecnie
II Ns 245/20) toczy się postępowanie z wniosku Bank Polska
Kasa Opieki S.A. w Warszawie o umorzenie weksla in blanco
wystawionego przez Wojciecha Czachorowskiego do sumy
wekslowej 86 000 zł.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosił się
do tutejszego Sądu i okazał weksel Sądowi, w przeciwnym
razie Sąd uzna weksel za umorzony.

MSiG 28 lipca 2020

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie,
I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 866/19,
toczy się postępowanie o umorzenie weksla własnego
in blanco wystawionego i podpisanego przez Ewę Andrzejuk
i Kamilę Żyłę, prowadzące działalność gospodarczą
w formie umowy spółki cywilnej pod nazwą: „KAMEA s.c.
Kamila Żyła Ewa Andrzejuk z siedzibą w Warszawie, który
awalowany został przez Artura Andrejuka i Krzysztofa Żyłę
i który to weksel wystawiony został jako zabezpieczenie roszczeń
„EUROCASH” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Komornikach
z tytułu umów sprzedaży towarów.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia
i do okazania weksla Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-
Pragi-Północ w Warszawie, I Wydział Cywilny.
Jeżeli w ciągu terminu, oznaczonego w wezwaniu, nikt nie
zgłosi się z wekslem, Sąd wyda orzeczenie, uznające weksel
za umorzony.

MSiG 29 lipca 2020

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia,
że w tut. Sądzie zawisła pod sygnaturą V GNs 2/20
sprawa z wniosku Nest Bank S.A. w Warszawie z udziałem
Andrzeja Kuźniewskiego w przedmiocie umorzenia weksla
in blanco wystawionego przez Andrzeja Kuźniewskiego.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia
i okazania ich tut. Sądowi, w przeciwnym bowiem razie zostanie
on uznany za umorzony.

MSiG 11 sierpnia 2020

Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział I Cywilny, informuje, że
toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt I Ns 254/20
z wniosku Nest Bank S.A. w Warszawie z udziałem Mateusza
Bednarka o uznanie za umorzonego weksla in blanco wystawionego
przez uczestnika Mateusza Bednarka w dniu 11 października
2019 roku w Kielcach na zabezpieczenie roszczeń
Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu gwarancji w kwocie
116.432,64 zł, udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego
na zabezpieczenie udzielonego uczestnikowi kredytu
i wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia i do okazania
wekslu Sądowi.

MSiG 20 sierpnia 2020

W Sądzie Rejonowym w Zabrzu, w I Wydziale Cywilnym,
toczy się sprawa pod sygn. akt I Ns 368/19 z wniosku ING
Banku Śląskiego S.A. w Katowicach z udziałem uczestnika
Damiana Machulika o uznaniu za umorzony jednego zaginionego
weksla własnego in blanco, wystawionego w dniu
25 października 2002 roku w Zabrzu-Zaborzu zawierającego
w treści nazwę „weksel”, polecenie bezwarunkowe zapłacenia
sumy pieniężnej, wskazanie osoby na której rzecz lub na której
zlecenie zapłata miała być dokonana tj. ING Bank Śląski S.A.,
podpis wystawcy weksla - Damian Machulik. W treści weksla
wskazano klauzule „nie na zlecenie”, „bez protestu”.
Sąd wzywa posiadacza weksla, aby w terminie 60 dni od daty
ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie i okazał posiadany
weksel Sądowi.
Bezskuteczny upływ zakreślonego terminu będzie skutkował
uznaniem weksla za umorzony.

MSiG 24 sierpnia 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IV Wydział
Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Europejskiego Funduszu
Leasingowego S.A. z siedzibą we Wrocławiu (sygn.
akt IV GNs 24/19) o umorzenie zaginionego weksla in blanco
wystawionego przez Bedmed Logistic Spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Opolu
w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy
leasingu operacyjnego nr 61297/Wr/14 zawartej w dniu
9 grudnia 2014 r. przez wnioskodawcę i uczestnika.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IV Wydział
Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Europejski Fundusz
Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu (sygn. akt
IV GNs 26/19) o umorzenie zaginionego weksla in blanco
wystawionego przez Mikroma Polska S.A. z siedzibą we Wrześni
w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy
leasingu operacyjnego nr 37233/P/17 zawartej w dniu
29 czerwca 2017 r. przez wnioskodawcę i uczestnika.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.

***

Wzywa się posiadacza zaginionego weksla własnego niezupełnego,
wystawionego w dniu 3 października 2019 roku
przez Piotra Wacińskiego, do zgłoszenia się w ciągu 60 dni
od publikacji ogłoszenia i okazania weksla w Sądzie Rejonowym
Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
w sprawie VIII GNs 1/20, pod rygorem uznania weksel za
umorzony.

MSiG 27 sierpnia 2020

Sąd Rejonowy w Gdyni, VII Wydział Cywilny, w sprawie toczącej
się pod sygn. akt VII Ns 293/20 z wniosku S&A S.A. z siedzibą
w Gdyni z udziałem uczestniczki Jolanty Kiersnowskiej
o uznanie weksla za umorzony wzywa wszystkich posiadaczy
zaginionego weksla własnego in blanco wystawionego przez
uczestniczkę Jolantę Kiersnowską na zabezpieczenie roszczeń
odszkodowawczych w razie nienależytego wykonania umowy
współpracy, aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia
zgłosili się i okazali weksel Sądowi Rejonowemu w Gdyni,
pod rygorem uznania weksla za umorzony.

***

Przed Sądem Rejonowym w Tarnowskich Górach, Wydział
I Cywilny, toczy się pod sygn. akt I Ns 892/18 postępowanie
w sprawie z wniosku syndyka masy upadłości Progres
Marbella Sp. z o.o. S.K.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie
z udziałem Iwony Zgorzyńskiej-Łubik o umorzenie
weksla.
Wzywa się wszystkich posiadaczy zaginionego weksla
o treści:
„WEKSEL. Warszawa, dnia 31 maja 2011 roku, zapłacę za
ten weksel bez protestu na zlecenie PROGRES MARBELLA
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka komandytowo-
akcyjna w Warszawie, z siedzibą pod adresem
00-519 Warszawa, ulica Wspólna Nr 35 lokal 11, wpisanej
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000384099, REGON: 142908844,
nie posiadającej obecnie numeru identyfikacji podatkowej
NIP, sumę 3.267.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście
sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych).
Weksel płatny w Warszawie po dniu 30 listopada 2011 roku.
WYSTAWCA: Iwona Elżbieta ZGORZYŃSKA- Łubik”,
aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się
i okazali weksel Sądowi Rejonowemu w Tarnowskich Górach,
pod rygorem uznania weksla za umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5622
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2020

Post autor: Lech » 02 lis 2020, 14:31

MSiG 3 września 2020

Przed Sądem Rejonowym w Częstochowie w sprawie
o sygn. akt II Ns 1059/20 toczy się postępowanie z wniosku
Bartłomieja Sojki o umorzenie weksla własnego in blanco
z dnia 6 stycznia 2020 roku, wystawionego przez AOW Faktoring
S.A z siedzibą w Częstochowie na zlecenie Bartłomieja
Huberta Sojki.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosił się i okazał weksel
Sądowi, gdyż w przeciwnym razie weksel może zostać
umorzony.

MSiG 4 września 2020

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie, II Wydział
Cywilny, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa, w sprawie toczącej
się pod sygn. akt II Ns 149/19 z wniosku Santander Bank
Polska S.A. w Warszawie z udziałem uczestników: Danuty
Remiasz, Jerzego Remiasz i Konrada Remiasz o uznanie
weksla za umorzony wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego
weksla własnego o treści:
Strona wierzchnia (awers) - „ Warszawa, dnia 07 marca 2006 r.,
zapłacimy za ten własny weksel na zlecenie Kredyt Bank S.A.
sumę
2. Strona spodnia (rewers) - Płatny Kredyt Bank S.A. III Oddział
w Warszawie Danuta Remiasz Konrad Remiasz Jerzy Remiasz
ul. Zegrzyńska 89/3 05-119 (3 podpisy),
aby w terminie 60 dni od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili
się i okazali weksel Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-
-Woli w Warszawie, pod rygorem uznania weksla za umorzony.

MSiG 8 września 2020

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie,
w Wydziale I Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 777/18, toczy się
postępowanie z wniosku Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą
w Warszawie z udziałem Barbary Nosko i Grzegorza
Nosko o umorzenie dwóch weksli in blanco wystawionych
przez uczestników Barbarę Nosko i Grzegorza Nosko na
rzecz Dominet Bank S,A, Sąd wzywa posiadacza zaginionych
weksli, aby w terminie 60 dni od dnia ukazania się niniejszego
ogłoszenia zgłosił się do tutejszego Sadu i okazał weksle
Sądowi, w przeciwnym razie Sąd uzna weksle za umorzone.

***

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie,
w Wydziale I Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 456/18, toczy się
postępowanie z wniosku Bank Ochrony Środowiska Spółki
Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z udziałem Wojciecha
Kowalskiego i Luizy Pośpieszyńskiej-Kowalskiej o umorzenie
weksla in blanco wystawionego przez Wojciecha Kowalskiego
i Luizę Pośpieszyńską-Kowalską.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się
do tutejszego Sądu i okazał weksel Sądowi, w przeciwnym
razie Sąd uzna weksel za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie,
w Wydziale I Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 275/18, toczy się
postępowanie z wniosku Idea Bank S.A. w Warszawie o umorzenie
weksla in blanco wystawionego przez Szymona Krause
poręczonego przez Joannę Krause.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosił się
do tutejszego Sądu i okazał weksel Sądowi, w przeciwnym
razie Sąd uzna weksel za umorzony.

MSiG 10 września 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IV Wydział Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Idea
Getin Leasing Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (sygn.
akt IV GNs 2/20) o umorzenie zaginionego weksla in blanco
wystawionego przez Dorotę Węgrzyn w celu zabezpieczenia
roszczeń mogących wyniknąć z umowy leasingu operacyjnego
nr 366703/2019/OPER/JASC, którą zawarli wnioskodawca
i uczestnik.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.

MSiG 15 września 2020

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
w I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 799/19
toczy się sprawa z wniosku Polskiej Agencja Inwestycji i Handlu
S.A. z siedzibą w Warszawie z udziałem Miasta Kielce -
Prezydenta Miasta Kielce - wniosek o umorzenie weksla
in blanco o treści:
„Miejscowość, dnia ............................ na .............................
(kwota przypadająca na Partnera w załączniku nr 3 w kolumnie
„SUMA”) ............................ zł
Dnia ............................ zapłacę bez protestu za niniejszy weksel
Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
sumę ............................. (kwota przypadająca na Partnera
w załączniku nr 3 w kolumnie „SUMA”) ............................. zł
(słownie złotych: … … … … … … … … … … …)
Weksel płatny w siedzibie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji
Zagranicznych S.A., lub na
konto Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
S.A.: 13 1130 1017 0019 94171620 0009”,
podpisanego przez Prezydenta Miasta Wojciecha Lubawskiego
i Skarbnika Miasta Barbarę Nowak, wzywając posiadacza
zaginionego weksla do zgłoszenia się w terminie 60 dni
od dnia ogłoszenia i do okazania weksla sądowi.

MSiG 16 września 2020

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza, II Wydziale
Cywilnym, pod sygnaturą akt II Ns 258/19, toczy się postępowanie
z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o uznanie za
umorzone czterech weksli in blanco wystawionych 18 września
2004 roku przez Ewę Gizińską i Pawła Gizińskiego, do
kwot odpowiednio: 100.000 zł, 50.000 zł, 20.000 zł i 10.000 zł.
Sąd wzywa posiadacza zaginionych weksli do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od daty ogłoszenia i okazania
weksli Sądowi. W przypadku, gdy nikt nie zgłosi się w powyższym
terminie z wekslami, Sąd wyda orzeczenie uznające
weksle za umorzone.

***

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
pod sygn. akt II Ns 117/20 toczy się z wniosku Nest
Banku Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z udziałem
Jarosława Skupiewskiego postępowanie o umorzenie weksla
własnego in blanco, wystawionego w dniu 10 października
2019 r. w Warszawie przez Jarosława Skupiewskiego,
na zabezpieczenie prawne gwarancji w kwocie 60.000 zł
(sześćdziesiąt tysięcy złotych) udzielonej przez Bank Gospodarstwa
Krajowego, która to gwarancja stanowi zabezpieczenie
spłaty kredytu udzielonego Jarosławowi Skupiewskiemu
przez Nest Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie na
podstawie umowy kredytu nr ENT699244542 z dnia 10 października
2019 r.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od dnia publikacji przedmiotowego ogłoszenia
i do okazania weksla Sądowi.
Jeżeli w ciągu powyższego terminu nikt nie zgłosi się z tymże
wekslem, Sąd wyda orzeczenie uznające weksel za umorzony.

MSiG 21 września 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,
w XV Wydziale Gospodarczym (sygn. akt XV GNs 21/19),
toczy się sprawa z wniosku Europejskiego Funduszu Leasingowego
S.A. we Wrocławiu przy udziale Liudmyly Kozyrievy
o umorzenie weksla in blanco, wystawionego przez Liudmylę
Kozyrievę, który to weksel, zgodnie z deklaracją wekslową
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu
ma prawo wypełnić na sumę odpowiadającą zadłużeniu
wystawcy z tytułu umowy leasingu nr 29493/G/18.
Wzywa się posiadacza powyższego weksla, aby w ciągu
60 dni od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Fabrycznej.

MSiG 25 września 2020

W Sądzie Rejonowym w Gdyni, w VII Wydziale Cywilnym,
toczy się postępowanie pod sygn. akt VII Ns 294/20, wszczęte
z wniosku S&A S.A. z siedzibą w Gdyni z udziałem Grażyny
Rukść o uznanie weksla za umorzony.
Sąd wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla własnego
in blanco wystawionego przez uczestniczkę Grażynę
Rukść na rzecz wnioskodawcy S&A S.A. z siedzibą w Gdyni,
aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się
i okazali weksel Sądowi Rejonowemu w Gdyni, pod rygorem
uznania weksla za umorzony.

MSiG 29 września 2020

W Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą
w Świdniku, pod sygn. akt I Ns 595/20, toczy się postępowanie
z wniosku Pawła Wójcika i Grzegorza Cioczek z udziałem
uczestnika Łukasza Sadło, o uznanie za umorzony weksel własny
in blanco wystawiony przez uczestnika Łukasza Sadło na
rzecz wnioskodawcy Pawła Wójcika oraz o uznanie za umorzony
weksel własny in blanco wystawiony przez uczestnika
Łukasza Sadło na rzecz wnioskodawcy Grzegorza Cioczek.
Sąd wzywa posiadaczy zaginionych weksli do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia ogłoszenia - do okazania
weksli sądowi, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd wyda orzeczenie
uznające weksle za umorzone.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość