porada o wekslu

Tutaj możesz zadać pytanie na temat weksli, opisać ciekawą sprawę, podyskutować o orzeczeniu sądu i poruszyć wszelkie inne zagadnienia związane z wekslami
1dzieciak
Posty: 11
Rejestracja: 08 lip 2013, 15:26

porada o wekslu

Post autor: 1dzieciak » 08 lip 2013, 16:03

Witam,
przez internet jeden Pan zaproponował mi ofertę pożyczki pod zastaw ziemi na weksel i deklarację wekslową. Na początku mówił, że jeszcze bedzie do tego umowa pożyczki ale poźniej się rozmyślił. Dostałam na pocztę weksel i deklarację ale nie wypełnioną, poprosił żebym wypełniła wszystkie dane i odesłała, po czym on wypełni to co potrzeba i odeślę pocztą. Nie wiem co robić, bo obawiam się, że jest to oszust. Nie wysłałam jeszcze tego ponieważ chciałam się doradzić, boję się że jak wypełnię to mnie oszuka i wpisze to co będzie chciał. Powiedział, że po otrzymaniu dokumentów wyślę pieniążki na konto a ja mam opłacić urząd skarbowy. Proszę mi doradzić co mam robić. Proszę o maila do Pana żebym mogła przesłać tą deklarację i weksel który dostałam od tego Pana. Proszę mi pomóc. Pozdrawiam
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5569
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: porada o wekslu

Post autor: Lech » 08 lip 2013, 17:35

Po usunięciu danych osobowych skan weksla i deklaracji możesz zamieścić na forum.

Wysyłając sam weksel i deklarację (bez posiadania żadnej umowy podpisanej z jego strony) zawsze istnieje ryzyko, że weksel odeślesz, a pieniędzy nie dostaniesz. Podpisywanie i wysyłanie takich dokumentów do nieznanych osób z pewnością nie jest godne polecenia.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
1dzieciak
Posty: 11
Rejestracja: 08 lip 2013, 15:26

Re: porada o wekslu

Post autor: 1dzieciak » 08 lip 2013, 22:13

dziękuję za odpowiedź, czy jeżeli odeślę mu podpisane dokumenty, będzie się to wiązało z dużymi konsekwencjami?może sobie wpisać sumę jaką będzie chciał a poźniej ja będę musiała to zapłacić?bo z deklaracji będzie tak wynikało, tak?a co z opłatą skarbową?ja ponoszę koszty? i jaki jest podatek, 10%?
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5569
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: porada o wekslu

Post autor: Lech » 08 lip 2013, 22:17

Proszę zamieścić na forum dokumenty, które masz podpisać, jeśli mam się wypowiedzieć na temat konsekwencji ich podpisania i odesłania.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
1dzieciak
Posty: 11
Rejestracja: 08 lip 2013, 15:26

Re: porada o wekslu

Post autor: 1dzieciak » 09 lip 2013, 18:11

DEKLARACJA WEKSLOWA zawarta w ………………………………….. (miejsce zawarcia umowy) dnia ……………………………… (data zawarcia umowy). pomiędzy ……………………………………………………………………….. (imię i nazwisko remitenta) zamieszkałym w …………………………………………….…………………………………………… (miejscowość, ulica, numer domu numer mieszkania) legitymującym się dowodem osobistym nr …………………………………. wydanym przez ………………………….…………………………………………. z terminem ważności do ………………………………. zwanym dalej Remitentem, a ...................................... (imię i nazwisko wystawcy) zamieszkałym w............................................................................... (miejscowość, ulica, numer domu numer mieszkania) legitymującym się dowodem osobistym nr.................................. wydanym przez .................................................... z terminem ważności do ………………………………………........ NIP ………………………………. zwanym dalej Wystawcą weksla. § 1 Przedmiotem deklaracji jest sposób w jaki Remitent wypełni weksel własny In blanco wystawiony na zabezpieczenie Pożyczki gotówkowej Wynikającej z umowy pożyczki nr …./………. („Umowa”) na kwotę ................................................................................................................................ Euro „€”, na mocy której Wystawca jest pożyczkobiorcą, a Remitent pożyczkodawcą, i jednocześnie Wystawca wystawił na rzecz Remitenta weksel In blanco na zabezpieczenie roszczeń wynikających z tejże umowy w ……………………………..(miejscowość) dnia............................................. (data zwarcia umowy) pomiędzy Remitentem a Wystawcą weksla. § 2 1. Remitent ma prawo wpisać sumę wekslową w wysokości zobowiązania wynikającego z ww. umowy pomniejszonego odpowiednio o wpłaty dokonane na poczet tego zobowiązania, oraz powiększonego o odsetki umowne należne w dacie płatności weksla;
2. Remitent wpisze według swojego uznania datę i miejsce jego wystawienia oraz termin płatności,
3.Remitent wpisze według swojego uznania miejsce płatności, przy czym może umieścić klauzulę domicyliatu, 4.Remitent zawiadomi Wystawcę o wypełnieniu weksla listem poleconym wysłanym na co najmniej 7 dni przed terminem płatności weksla i wezwie go do wykupu weksla Wystawca weksla oświadcza, że oddał do dyspozycji Remitenta weksel własny In blanco. § 4 W przypadku gdy Wystawca weksla spłaci Remitentowi cała sumę wierzytelności z tytułu umowy, o której mowa w § 1 niniejszej deklaracji Remitent zwróci Wystawcy weksel, o którym mowa w § 1 niniejszej deklaracji. § 4 W sprawach dotyczących niniejszej umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Wekslowego. ..................................................... ..................................................... Remitent Wystawca weksla
1dzieciak
Posty: 11
Rejestracja: 08 lip 2013, 15:26

Re: porada o wekslu

Post autor: 1dzieciak » 09 lip 2013, 18:12

WEKSEL
….……………........................, dnia.............................................................. Na............................................
(miejsce wystawienia) ( dzień, miesiąc słownie, rok) (kwota cyframi )
................................................... zapłacę, bez protestu za ten weksel własny In blanco
(data: dzień , miesiąc słownie, rok)
na zlecenie ............................................................... kwotę ................................................................................. ………………………… EUR efektywnie”
(kwota słownie)
Płatny.............................................................................................................................................................
(miejsce płatności)
...................................................
1dzieciak
Posty: 11
Rejestracja: 08 lip 2013, 15:26

Re: porada o wekslu

Post autor: 1dzieciak » 09 lip 2013, 18:14

przesłałam dokumenty które dostałam do podpisania. Mam to wypełnić i wysłać pocztą, oni to wypełnią i razem z potwierdzeniem przelewu mi przyślą. MI się to nie podoba, a co Pan o ty myśli?
1dzieciak
Posty: 11
Rejestracja: 08 lip 2013, 15:26

Re: porada o wekslu

Post autor: 1dzieciak » 09 lip 2013, 18:20

Umowa pożyczki
§ 1
Data i miejsce
Umowa pożyczki zawarta została w Warszawie w dniu 05.07.2013
§ 2
Strony umowy
Pożyczkodawca:


D.S
...........................
..........................
Regon


Pożyczkobiorca:
PESEL :
§ 3
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest udzielenie Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę Pożyczki Pod Zastaw Gruntu
§ 4
Pożyczka Nr 09/07/2013
Kwota pożyczki: 250 000,00 zł (słownie: Dwieście Pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Stopa oprocentowania 3,00 % (Trzy procent) w skali rocznej - niezmienna w czasie obowiązywania umowy.


Wypłacona Kwota do dnia 12.07.2013 : Na konto Bankowe W Banku……….. O numerze………………………………………………….
KWOTA KREDYTU DO SPŁATY ……………………… zł
Okres Płatności oraz kwota do spłaty :
Płatności będzie do 1go każdego Miesiąca począwszy od 01.008.2013 na n/w rachunek bankowy
Pożyczka Została udzielona na okres …… lat tj. ….. Miesiące , rata Pożyczki wynosi ………. Złote /
MIESIECZNIE

Umowna opłata karna za opóźnienie:
W przypadku niedotrzymania terminów spłat określonych harmonogramem
Pożyczkodawca może naliczyć dodatkową opłatę karną w wysokości nie wyższej niż
0,4452 % udzielonej pożyczki za każdy dzień opóźnienia w spłacie .
§ 5
Spłata pożyczki
1. Spłaty dokonywane będą w terminach określonych w §4, na rachunek bankowy Pożyczkodawcy:
Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać dodatkowo Imię oraz nazwisko oraz nr umowy w tytule przelewu bankowego.
2. Za dotrzymanie terminu spłaty, o którym mowa w § 4, uważa się zaksięgowanie wpłaconej kwoty na
rachunku bankowym Pożyczkodawcy w dniu określonym harmonogramem lub wcześniej.
3. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 4, Pożyczkodawca może naliczyć opłatę karną
w wysokości nie wyższej, niż określono w § 4. Każda opóźniona wpłata dekretowana będzie w pierwszej
kolejności na spłatę naliczonej opłaty karnej, następnie na pokrycie odsetek bieżących i reszta na spłatę
kapitału. Łącza kwota opłat z tytułu pożyczki w żadnym wypadku nie przekracza czterokrotności stopy
kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.
4. W uzasadnionym przypadku i na wniosek Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca może wyrazić zgodę na
zmianę terminu spłaty i ustalić nowy Harmonogram Spłat. Warunkiem dokonania restrukturyzacji
pożyczki jest spłata Odsetek Kapitałowych oraz ewentualnie naliczonych Opłat Karnych. Zmiana
harmonogramu następuje w trybie zmiany umowy, określonym w § 9. W takim przypadku
Pożyczkodawca może obciążyć Pożyczkobiorcę dodatkową opłatą restrukturyzacyjną w wysokości nie
wyższej, niż 1 % kwoty kapitału restrukturyzowanego ("Opłata Restrukturyzacyjna").
§ 6
Wypowiedzenie umowy
1. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy pożyczki oraz prawo do
natychmiastowego żądania zwrotu pożyczki wraz z należnymi Odsetkami Kapitałowymi, Opłatami
Karnymi, oraz Opłatami Restrukturyzacyjnymi w razie:
- niewywiązania się ze zobowiązań określonych w, §5 Umowy Pożyczki,
- podania lub poświadczenia fałszywych danych stanowiących podstawę udzielenia pożyczki,
- wystąpienia zagrożenia spłaty pożyczki.
2. W przypadku wystąpienia zagrożenia spłaty pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo żądania
ustanowienia dodatkowych prawnych zabezpieczeń pożyczki.
3. Wypowiedzenie Umowy pożyczki przez Pożyczkodawcę ze skutkiem natychmiastowym będzie
dokonane na piśmie wysłanym do Pożyczkobiorcy listem poleconym i będzie skutkować natychmiastową
wykonalnością wszelkich zobowiązań Pożyczkobiorcy z tytułu umowy pożyczki.
§ 7
Zabezpieczenie spłaty pożyczki - Deklaracja wekslowa
1. Pożyczkobiorca (Wystawca) weksla oświadcza, że na zabezpieczenie roszczeń Pożyczkodawcy
(Remitenta) z tytułu terminowej spłaty udzielonej na podstawie niniejszej umowy pożyczki składa do
dyspozycji Pożyczkodawcy (Remitenta) weksel własny in blanco i upoważnia Pożyczkodawcę
(Remitenta) do:
a) wypełnienia tego weksla przez wpisanie sumy wekslowej stanowiącej łącznie kwotę wszelkich
wymagalnych należności Pożyczkobiorcy (Wystawcy) wobec Pożyczkodawcy (Remitenta), określonych
na podstawie harmonogramu spłat udzielonej pożyczki wraz z należnymi Odsetkami Kapitałowymi,
Opłatami Karnymi, nałożonymi zgodnie z § 4 powyżej, Opłatami Restrukturyzacyjnymi nałożonymi
zgodnie z § 5 ust. 4 powyżej - na dzień wypełnienia weksla,
b) opatrzenia weksla miejscem płatności według swego uznania,
c) opatrzenia weksla miejscem oraz datą wystawienia według swego uznania,
d) opatrzenia weksla datą płatności według swego uznania,
e) opatrzenia weksla klauzulą „bez protestu” lub równoznaczną „bez kosztów”,
f) indosowania weksla,
jeżeli Pożyczkobiorca (Wystawca) weksla nie wywiąże się z terminów spłaty, którejkolwiek z rat pożyczki
określonych w harmonogramie spłat, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy lub Pożyczkodawca
(Remitent) dokona wypowiedzenia umowy pożyczki z przyczyn określonych w § 7 niniejszej Umowy
Pożyczki.
2. Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę o wypełnieniu weksla listem poleconym, wysłanym
najpóźniej na 7 (siedem) dni przed terminem płatności.
3. Deklaracja wekslowa, o której mowa w niniejszym paragrafie, jest bezwarunkowa i nieodwołalna – a
wygasa jedynie w przypadku, gdy rozliczenia finansowe zostały zaakceptowane przez strony niniejszej
Umowy Pożyczki i zakończone między stronami. Po wygaśnięciu niniejszej deklaracji Pożyczkodawca
zwróci niewykorzystany weksel Pożyczkobiorcy lub jego pełnomocnikowi, który okaże stosowne
upoważnienie do odbioru weksla.
§ 8
POŻYCZKOBIORCA rejestruje niniejszą umowę w urzędzie skarbowym i uiszcza wszystkie obustronne opłaty za podatek od czynności cywilnoprawnych.
§9
Ewentualne spory strony poddają rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądom powszechnym.
§10
POŻYCZKOBIORCA oświadcza (po przez podpisanie umowy), że w ramach pożyczki daje pod zastaw
nieruchomości w postaci działek o numerze , o łącznej powierzchni , potwierdzone w wypisie z rejestru gruntów świadczącym że pożyczkobiorca jest jej właścicielem .§11
Do czasu zwrotu pożyczki oryginał aktu notarialnego oraz Wypis z Rejestru Gruntów pozostanie w posiadaniu
pożyczkodawcy jako zastaw i gwarancje spłaty pożyczki
§12
POŻYCZKOBIORCA oświadcza (po przez podpisanie umowy) zastawiona pożyczkodawcy nieruchomość nie jest
zadłużona długiem hipotecznym


§13
POŻYCZKOBIORCA oświadcza (po przez podpisanie umowy), że w przypadku nie wywiązania się z umowy
jedynym właścicielem nieruchomości pozostanie pożyczkodawca
§14
POŻYCZKOBIORCA potwierdza (po przez podpisanie umowy), że uzyskał tytułem umowy całą kwotę Przelewem na konto banko wymienione w § 4
Postanowienia końcowe


1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy Pożyczki wymagają formy pisemnej w formie Aneksu podpisanego
przez obie Strony pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową Pożyczki mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikające z Umowy Pożyczki będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla
siedziby Pożyczkodawcy.
4. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpis Pożyczkobiorcy Podpis Pożyczkodawca
………………………………………………………… ………………………………………………
1- Załącznik – harmonogram rat do spłaty
2- Weksel In blanco oraz Deklaracja Weksla własnego In blanco
3- Ksero kopia Dowodu osobistego
4- Akt Notarialny Własności Nieruchomości/ WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
1dzieciak
Posty: 11
Rejestracja: 08 lip 2013, 15:26

Re: porada o wekslu

Post autor: 1dzieciak » 09 lip 2013, 18:21

taką umowę dostałam od tego Pana wcześniej, powiedział że akt notarialny w oryginale zostawiam im jakby pod zastaw tego co mi pożyczy. Proszę o opinię w tej sprawie. Dziękuję i pozdrawiam.
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5569
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: porada o wekslu

Post autor: Lech » 09 lip 2013, 18:37

Cóż, opinia o umowie nadaje się na całą poradę prawną.

Skupiając się na samym wekslu - nie powinno się podpisywać weksla o takiej treści ponieważ żadna deklaracja wekslowa nie uchroni przed uzupełnieniem weksla niezgodnie z zawartym porozumieniem i skutecznym żądaniem zapłaty. Weksel zawiera po prostu za mało danych.

Po drugie - w umowie kwitujesz odbiór pożyczki, więc najpierw niech Ci przeleje, a potem możesz podpisywać umowę.

Odsetki karne - 165% rocznie, podczas gdy odsetki maksymalne to 16%.

Niejasne sposoby wypowiedzenia pożyczki ("wystąpienia zagrożenia spłaty pożyczki").

Jeśli jest to pożyczka na ćwierć miliona złotych, to takich umów nie zawiera się korespondencyjnie.

Temu panu chyba bardziej zależy na twojej nieruchomości, niż na spłacie pożyczki. Główne pytanie jest, czy jesteś w stanie oddać nieruchomość za udzieloną pożyczkę. Albo nawet i bez udzielenia pożyczki, jak pan się dobrze zakręci z wekslem i go wypełni.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
1dzieciak
Posty: 11
Rejestracja: 08 lip 2013, 15:26

Re: porada o wekslu

Post autor: 1dzieciak » 09 lip 2013, 20:02

ok, bardzo dziękujeę za pomoc. Jeżeli to możliwe z Pana strony proszę usunąć ten mój post, ponieważ nie wykreśliłam ważnej rzeczy. Z góry dziękuję. Jest to bardzo ważne. Bardzo proszę
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5569
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: porada o wekslu

Post autor: Lech » 09 lip 2013, 20:06

Szkoda kasować wątku, proszę napisać, co wykreślić, to wykreślę. Chodzi o pesel?
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
1dzieciak
Posty: 11
Rejestracja: 08 lip 2013, 15:26

Re: porada o wekslu

Post autor: 1dzieciak » 09 lip 2013, 20:09

tak chodzilo o pesel, ale chyba juz mi sie udalo:-)
1dzieciak
Posty: 11
Rejestracja: 08 lip 2013, 15:26

Re: porada o wekslu

Post autor: 1dzieciak » 09 lip 2013, 20:11

czyli uważa Pan, że to jest istne oszustwo, tak?ja również nie wyobrażam sobie, podpisać coś czego nie jestem pewna i to w dodatku bez obecności osoby, która mi tej pożyczki udziela.
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5569
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: porada o wekslu

Post autor: Lech » 09 lip 2013, 20:15

Na pewno w ciemno tego pana nie chcę posądzać o oszustwo.

Wiem jednak, że niepoważne i podejrzane jest zawierać transakcję na ćwierć miliona zł pocztą. Spotkanie się nawet z drugiego końca Polski to koszt kilkaset złotych maksymalnie i dla takiej sumy powinno się to zrobić.

Umowa jest napisana niechlujnie. Na przykład co to znaczy, że kwitujesz odbiór pieniędzy przelewem na konto? Albo kwitujesz gotówkę, albo otrzymujesz przelew, a otrzymując przelew niczego już nie kwitujesz, bo dowodem jest potwierdzenie przelewu.

I tak jak wspomniałem - jak możesz mu wysłać umowę, w której kwitujesz odbiór pieniędzy, skoro pieniędzy jeszcze nie masz?

W tej sytuacji wysyłanie pocztą niewypełnionego weksla to rażące niedbalstwo.

Na podstawie umowy mogę tylko stwierdzić, że pożyczkodawca jest podmiotem zupełnie nieprofesjonalnym.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5569
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: porada o wekslu

Post autor: Lech » 09 lip 2013, 20:21

dodam jeszcze do wypowiedzenia umowy:
"niewywiązania się ze zobowiązań określonych w, §5 Umowy Pożyczki,"

Czyli jak spóźnisz się 1 dzień ze spłatą, to od razu pożyczkodawca może żądać spłaty całości. W praktyce będzie mu po prostu zależało na nieruchomości, bo wiadomo, że pieniędzy nie będziesz miała.

Pod warunkiem, że w ogóle pieniądze dostaniesz, co jest wątpliwe, bo umowa Ci tego nie gwarantuje.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
1dzieciak
Posty: 11
Rejestracja: 08 lip 2013, 15:26

Re: porada o wekslu

Post autor: 1dzieciak » 09 lip 2013, 22:28

tu jeszcze raz ja, dostałam od tego Pana wiadomość, że dlatego nie będzie umowy tylko na weksel, bo od weksla nie trzeba odprowadzać podatku, to prawda? Przysłał mi ,,niby<<wypełnione dokumenty z nazwą i adresem inwestora i kazał podpisać te weksle i deklarację i odesłać listem poleconym na podany przez niego adres, dołączyć do tego xero dowodów, zaświadczenie o dochodach, wypis z rejestru gruntów i numer konta bankowego. Proszę raz jeszcze zerknąć na tą deklarację. Oczywiście nie zamierzam tego podpisywać i odsyłać, bo uważam że to jest za poważna sprawa, żeby coś takiego podpisać. Zaproponuję temu człowiekowi spotkanie, jeżeli jest pewien tego co mówi. Czekam raz jeszcze na wiadomość i opinię.

DEKLARACJA WEKSLOWA
zawarta w Poznaniu (miejsce zawarcia umowy) dnia 10-07-2013 (data zawarcia umowy). pomiędzy
(imię i nazwisko remitenta) Zamieszkałym w Poznaniu przy, 61-528 Poznań (miejscowość, ulica, numer domu numer mieszkania) legitymującym się dowodem osobistym nr wydanym przez Prezydent Miasta Poznań. z terminem ważności do 09.02.2021. zwanym dalej Remitentem,
a
(imię i nazwisko wystawcy) zamieszkałą w (miejscowość, ulica, numer domu numer mieszkania) legitymującym się dowodem osobistym nr wydanym przez z terminem ważności do zwanym dalej Wystawcą weksla.
§ 1
Przedmiotem deklaracji jest sposób w jaki Remitent wypełni weksel własny In blanco wystawiony na zabezpieczenie Pożyczki gotówkowej
Wynikającej z umowy pożyczki nr 01/07/09/02/KV („Umowa”)
na kwotę Dwieście Tysięcy Złotych „PLN”, na mocy której Wystawca jest pożyczkobiorcą, a Remitent pożyczkodawcą, i jednocześnie Wystawca wystawił na rzecz Remitenta weksel In blanco na zabezpieczenie roszczeń wynikających z tejże umowy w Poznaniu (miejscowość) dnia 10-07-2013 (data zwarcia umowy) pomiędzy
Remitentem a Wystawcą weksla.
§ 2
1. Remitent ma prawo wpisać sumę wekslową w wysokości zobowiązania wynikającego z ww. umowy pomniejszonego odpowiednio o wpłaty dokonane na poczet tego zobowiązania, oraz powiększonego o odsetki umowne należne w dacie płatności weksla;
2. Remitent wpisze według swojego uznania datę i miejsce jego wystawienia oraz termin płatności,
3.Remitent wpisze według swojego uznania miejsce płatności, przy czym może umieścić klauzulę domicyliatu,
4.Remitent zawiadomi Wystawcę o wypełnieniu weksla listem poleconym wysłanym na co najmniej 7 dni przed terminem płatności weksla i wezwie go do wykupu weksla
Wystawca weksla oświadcza, że oddał do dyspozycji Remitenta weksel własny In blanco.
§ 4
W przypadku gdy Wystawca weksla spłaci Remitentowi cała sumę wierzytelności z tytułu umowy, o której mowa w § 1 niniejszej deklaracji Remitent zwróci Wystawcy weksel, o którym mowa w § 1 niniejszej deklaracji.
§ 4
W sprawach dotyczących niniejszej umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Wekslowego.
..................................................... ..................................................... Remitent Wystawca weksla


WEKSEL
….……………........................, dnia.............................................................. Na............................................
(miejsce wystawienia) ( dzień, miesiąc słownie, rok) (kwota cyframi )
................................................... zapłacę, bez protestu za ten weksel własny In blanco
(data: dzień , miesiąc słownie, rok)
na zlecenie ............................................................... kwotę ................................................................................. …………………………
(kwota słownie)
Płatny.............................................................................................................................................................
(miejsce płatności)
......................................................
podpis wystawcy weksla
(czytelnie imię i nazwisko wystawcy weksla oraz PESEL
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5569
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: porada o wekslu

Post autor: Lech » 10 lip 2013, 05:55

Pan mąci strasznie.

Prawdą jest, że od weksla nie ma podatku, a od umowy pożyczki jest.

Ale podpisując taki weksel zawieracie również (ustnie?) umowę pożyczki:
wypełni weksel własny In blanco wystawiony na zabezpieczenie Pożyczki gotówkowej
O samym wekslu już pisałem - zawiera on za mało elementów, aby go można było bezpiecznie podpisać:
http://www.remitent.pl/weksel-goly-tak- ... pieru/2358

Naprawdę dziwna sprawa.

Zaproponuj panu, że przyjedziesz do pana z prawnikiem, podpiszecie umowę, a pan Ci wypłaci pieniądze przelewem wewnątrzbankowym (ab y od razu były na koncie).

Nie zgodzi się, bo to jakiś ściemniacz.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 22 gości