Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Grzech pierworodny

Na niektóre pytania trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć, zwłaszcza jeśli problem skażony jest swoistym grzechem pierworodnym, czyli brakiem odpowiednich ustaleń pomiędzy wystawcą i remitentem jeszcze na etapie wystawiania weksla. Powodem może być również bezrefleksyjne kopiowanie standardowych, często bezsensownych, zapisów porozumień wekslowych, bez choćby chwilowego pomyślenia jakie skutki one wywołają w naszym konkretnym przypadku. I nie chodzi tu nawet o kopiowanie „z internetu”, a o kopiowanie z występujących w obrocie innych umów. Dość powiedzieć, że nie spotkałem się jeszcze ze stosowaną gdzieś umową wekslową, o której mógłbym powiedzieć, że jest sensowna i kompletna.

Na przykład dostałem od czytelnika pytanie, jaką datą płatności powinien być uzupełniony weksel in blanco, podczas gdy data obliczona według zawartego porozumienia wekslowego dawno już minęła:

Mam umowę pożyczki, deklarację wekslową i weksel in blanco. Dłużnik mimo zakończenia umowy nie rozliczył się ze mną. Co jeśli w deklaracji wekslowej mam zapis:

Remitent jako dzień płatności weksla wpisze datę przypadającą 3-ego
(trzeciego) dnia po upływie okresu, na który umowa została zawarta.

podczas gdy ta data już minęła. Mogę wpisać sobie inną datę zachowując odpowiednie wyprzedzenie?

Dobre pytanie, dlaczego jednak nie zostało zadane przy podpisywaniu weksla i umowy?

Nie ma żadnego powodu, aby weksel in blanco musiał być opatrzony datą płatności natychmiast po upływie terminu płatności ze stosunku podstawowego. Zwykle ustala się zatem, że weksel będzie opatrzony datą płatności dopiero wówczas, jak wierzycielowi skończy się cierpliwość i zechce dochodzić należności na drodze sądowej przy pomocy weksla.

Skoro jednak już taką umowę zawarliśmy, to chcąc być z nią w zgodzie, powinniśmy wypełnić weksel datą płatności z nią zgodną, czyli datą, która już upłynęła. Z drugiej strony opatrzenie takiego weksla datą przyszłą, jakkolwiek niezgodnie z porozumieniem, nie powinno skutkować co do zasady nieskutecznością żądania zapłaty z takiego weksla. Różnica byłaby istotna wyłącznie wówczas, jeśli weksel opatrzony datą prawidłową, byłby w myśl prawa wekslowego przedawniony, a datą przyszłą – nie. Jedynie wówczas zarzut wypełnienia weksla niezgodnie z zawartym porozumieniem miałby sens.

A tak na marginesie – skoro była pożyczka, była kwota do oddania, był czas na oddanie, to… czemu sporządzony został weksel in blanco? Nie róbcie sobie problemów. Niepotrzebnie.

:)

Comments

  1. Dzień dobry.

    W przytoczonym przykładzie, na wekslu należy wpisać taką datę jego płatności jaka odpowiada rzeczywistości, bo zgodnie z porozumieniem wekslowym weksel jest ściśle powiazany z zabezpieczaną umową. Jeśli nie występuje okoliczność przedawniania zobowiązania z weksla w/g data płatności liczonej od takiej rzeczywistej daty wystawienia weksla, to praktycznie dla tego remitenta nie ma ta kwestia żadnego znaczenia. No chyba żeby chciał ten weksel indosować …

    Moim zdaniem opatrzenie weksla przyszłą datą płatności, jako przesuwające termnin przedawnienia zobowiązania, jest jednak ryzykowne. Czyli myślę tak samo jak Pan.

    Oczywiście ma Pan absolutną racje, co do braku sensu posługiwania się wekslem in blanco, w sytuacji gdy znane są wszystkie elementy, które należy wpisać na wekslu. Ale niestety widocznie istnieje jakaś taka irracjonalna pokusa, żeby jednak nie wpisywać wszystkich danych w sposób ostateczny, bo a nuż coś się jednak zmieni, mimo że takie zachowanie jest w istocie z reguły sprzeczne z interesem remitenta.

    Pozdrawiam

  2. Pan @Marek jak zawsze w formie ;) Dziękuję za komentarz.

Speak Your Mind

*