Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Bezpieczny weksel in blanco

Stosowany do niedawna jako weksel in blanco urzędowy blankiet wekslowy, jak również samodzielnie sporządzone druki weksli in blanco nawet ze sporządzoną umową wekslową, nie chronią wystawcy przed wypełnieniem weksla niezgodnie z zawartym porozumieniem.

Wekslem in blanco nazywamy weksel, któremu w momencie wystawienia (podpisania) brak jest co najmniej jednego z ustawowych elementów (najczęściej: oznaczenia remitenta, kwoty, daty płatności). Elementy te powinny być uzupełnione przez posiadacza weksla przed przedstawieniem do zapłaty.

W powszechnej opinii (głównie przedsiębiorców, którzy takie weksle stosują) panuje przekonanie, jakoby weksel in blanco był wygodną i bezpieczną formą zabezpieczania należności, których dokładna wartość (oraz w ogóle sam fakt ich wystąpienia) będzie znana dopiero w przyszłości. Najczęściej stosuje się wówczas komputerowe wydruki weksli, wzorowane na dawnych blankietach urzędowych, zaopatrzonych jedynie w podpis wystawcy. Po wystąpieniu zaległości, posiadacz weksla może go uzupełnić i żądać zapłaty.

Jeśli dłużnik podpisał taki weksel in blanco i nie prowadził z remitentem uzgodnień, co do sposobu wypełnienia weksla, oznacza to, że w praktyce nie będzie miał możliwości udowodnienia przed sądem, iż weksel został wystawiony na sumę wyższą niż być powinien. Aby do tego nie dopuścić, zawierana jest tzw. umowa wekslowa (czasem zwana deklaracją wekslową – nieprawidłowo, ponieważ jest to porozumienie dwu-, a nie jednostronne), która to umowa określa kto i na jakich warunkach może uzupełnić weksel.

Z moich obserwacji wynika, że najczęściej stosowanym wekslem in blanco jest wydruk zaopatrzony jedynie w podpis wystawcy, oraz spisana do tegoż weksla umowa określająca sposób jego wypełnienia. Dłużnikowi (wystawcy) wydaje się, że za pomocą tej umowy będzie mógł skutecznie przedstawić zarzuty w przypadku niezgodnego z zawartym porozumieniem uzupełnienia weksla. Tymczasem w takim przypadku porozumienie może być zupełnie bezużyteczne, w wyniku czego posiadacz wekslu w praktyce będzie mógł żądać dowolnie wysokiej kwoty z weksla.

Przyjrzyjmy się najczęściej stosowanemu wekslowi in blanco:

… … … dnia … … … … … … … … … Na … … …
… … … … … … … …  zapłacę .. … za ten .. .. … .
weksel na zlecenie … … … … … … … … … sumę
… … … … … … … … … … … … … … … … … … .
(podpis)

Podpisywanie takiego weksla jest bardzo niebezpieczne, nawet jeśli sporządzi się do niego poprawną umowę wekslową, np.:

W dniu dzisiejszym (13 marca 2010r.) Jan Kowalski składa na ręce remitenta, firmy Amiks sp. z o.o., reprezentowanej przez Stanisława Lewszyka podpisany przez siebie weksel in blanco. Może on być wypełniony jedynie do końca obecnego roku, na kwotę nie większą jak 10zł – tylko w przypadku gdy wystawca nie odda firmie Amiks sp. z o.o. wypożyczonego sprzętu. Po rozliczeniu weksel musi być zwrócony wystawcy. Dokonywanie indosów jest zabronione. Firma Amiks sp. z o.o. zgadza się na powyższe warunki.” (podpisy i daty: Jan Kowalski oraz za Amiks sp. z o.o.)

Wystawcy weksla wydaje się, że zawarta umowa umożliwia mu skuteczne wysuwanie zarzutów. Tymczasem tak nie jest. Załóżmy, że powyższy weksel został skradziony, albo firma okazała się nieuczciwa i wypełniła go w następujący sposób:

Kraków, dnia 1 lipca 2010r. Na 100 000zł.
Dnia 15 lipca 2010r. zapłacę bez protestu za ten własny
weksel na zlecenie IFO sp. z o.o. sumę sto tysięcy zł
Wartość w towarze otrzymałem
(podpis)

Dłużnikowi będzie bardzo trudno udowodnić, że weksel ten był kiedyś wekslem in blanco,  o którym jest mowa w zawartej umowie. Mamy wszak inną datę wystawienia, innego remitenta, inną kwotę… Nie możemy obalić powyższego weksla na podstawie posiadanej umowy z innym podmiotem. Gdyby to było możliwe, znaczyłoby, że można byłoby podważyć na podstawie posiadanej umowy każdy weksel wystawiony przez Jana Kowalskiego (wszak każdy weksel własny, obojętnie jak wystawiony, mógł być w przeszłości takim wekslem, o jakim wspomina umowa).

Jak wystawić bezpieczny weksel in blanco?

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2010r. Na … … … zł
Dnia … … … zapłacę za ten kaucyjny
weksel na rzecz AMIKS sp. z o.o. sumę
… … … … … … … … … … … … … … … …
Nie na zlecenie.
(podpis wystawcy)

—————————————————/ rewers weksla /
Do weksla niezupełnego w chwili podpisania strony
zawarły umowę określającą zasady jego wypełnienia

W powyższym wekslu zawarte są wszystkie dane, które są znane w momencie wystawienia (podpisania):

– data wystawienia (nie należy się obawiać jej wpisywania, weksel własny przedawnia się wobec wystawcy po trzech latach od dnia płatności).

– miejsce wystawienia

– oznaczenie remitenta

klauzula „nie na zlecenie” – remitent nie będzie mógł dokonać indosu, aby pozbawić dłużnika możliwości podnoszenia zarzutów wobec nowego posiadacza

– oznaczenie symbolu waluty

Ponadto na wekslu można zaznaczyć, że została sporządzona do niego umowa wekslowa. Umowa wekslowa może brzmieć następująco:

Umowa wekslowa

W dniu dzisiejszym (13 kwietnia 2010r.) Jan Kowalski podpisuje i składa na ręce remitenta – firmy Amiks sp. z o.o., reprezentowanej przez Stanisława Lewszyka – weksel in blanco. Może on być wypełniony jedynie do końca bieżącego roku, na kwotę nie większą niż 10zł – tylko w przypadku, gdy wystawca nie odda firmie Amiks sp. z o.o. wypożyczonego sprzętu. Po rozliczeniu weksel musi być zwrócony wystawcy.

Weksel posiada następujące cechy:

– jest wystawiony na wydrukowanym blankiecie
– miejsce wystawienia: Warszawa
– data wystawienia: 13 kwietnia 2010r.
– oznaczenie remitenta: Amiks sp. z o.o.
– dodana klauzula „nie na zlecenie”
– brak klauzuli „bez protestu”
– symbol waluty: „zł”
– adnotacja o istnieniu umowy wekslowej

Firma Amiks sp. z o.o. zgadza się na powyższe warunki

Obojętnie jak byśmy wypełnili powyższy weksel, z jego treści będzie widać, że dotyczy on konkretnej umowy wekslowej. Tym samym sytuacja dłużnika będzie o wiele lepsza.

tekst pochodzi ze strony Remitent.pl

Ten artykuł znaleziono w wyszukiwarce google między innymi poprzez poniższe frazy kluczowe:

 • weksel in blanco
 • weksel
 • weksel in blanco bez protestu
 • deklaracja wekslowa
 • weksel własny in blanco
 • weksle
 • weksle in blanco
 • co to jest czek in blanco
 • jak weksel sie znalazł wrękach innej osoby niż której go wręczyliśmy jak się wybronić z takiej sytuacji
 • deklaracja wekslowa bez podpisu męża

Komentarze

 1. Witam,

  Mam czysty weksel – tzn. na zwykłej kartce A4 moja była partnerka się podpisała na nim z imienia i nazwiska i co mogę prawnie z tym zrobić?(nic po za jej podpisem nie ma na tym wekslu). Czy mogę wpisać i w jaki sposób by móc go zrealizować i w jaki sposób do zażądać realizacji przez byłą? (Możliwe,że ukrywa majątek, kasę, że będzie ściemniać, że nie ma niczego) – biorę to pod uwagę.

 2. @Jacek – skoro nie istnieje żadna umowa, która by uzasadniała roszczenie do partnerki, jak też i weksel żadnego takiego roszczenia nie zabezpieczał (skoro nie wspominasz o tym), to weksel wypada zwrócić wystawcy, jako że dalsza jego gwarancyjna funkcja jest już zbyteczna.

 3. Chcesz mi powiedzieć Lech, że nie mam prawa ani żadnych możliwości do jego wypisania i tym samym wyegzekwowania oraz zażądania moich nakładów i wszystkich pieniędzy, które przez te lata będąc razem mi „ukradła”? Czy jak go wypiszę i złożę do Sądu to będę miał kłopoty czy też będę mógł odzyskać swoje pieniądze?

 4. Piszesz, że powinienem mieć z byłą jakąś spisaną umowę, by móc na przyszłość odzyskać swoje roszczenie. Jak to umowa, o której piszesz?
  Piszesz, że …weksel żadnego takiego roszczenia nie zabezpieczał … – jak już pisałem, jest pusty a jest na nim tylko podpis z imienia i nazwiska byłej, więc myślę, że to już wystarczy jak bym go wypisał wg moich żądań roszczeń i tyle. Składam do Sądu i tyle. Czekam na Wyrok i uprawomocnienie się go a potem lecę do Komornika. (tak prawnie to zgodne, więc w czym przeszkoda?)

 5. @Jacek – aby wypisać weksel na „swoje żądania”, trzeba mieć te żądania chociaż uprawdopodobnione. Problemu by nie było, gdybyś dostał weksel od partnerki uzupełniony, wówczas świadczyłoby to, że godzi się ona na kwotę i termin. A tak – może przecież zaistnieć spór nie tylko w wysokości „nakładów”, ale i w ogóle w jakiejkolwiek zasadności roszczenia. Wypełnienie blankietu weksla niezgodnie z wolą osoby podpisanej to przestępstwo.

 6. Szanowny Panie!
  Gratuluję strony, ale nie znalazłem odpowiedzi na jedno nurtujące mnie pytanie: jak to jest z tym podpisem na wekslu i numerem PESEL. Od czasu do czasu mam do czynienia z wekslami i niektóre osoby wręcz żądają umieszczenia nr PESEL pod podpisem

 7. @Łukasz – pytanie trochę nie na temat wpisu… Pesel nie jest wymagany do ważności weksla, ale jest wymagany do wytoczenia powództwa, stąd zapewne wierzyciele chcą mieć tę informację podaną już na wekslu. W razie dalszych pytań pisz na forum wekslowym.

 8. Witam
  Od czasu do czasu podpisuję z klientem umowy, których przedmiot jest taki sam. Do umowy Klient wystawia mi weksel in blanco wraz z deklaracją, która powołuje się na konkretną umowę (data i numer). Po jej zakończeniu i rozliczeniu weksle są zwracane wystawcy.
  Czy można sporządzić deklarację ogólną? Tzn. odnoszącą się do umów istniejących i przyszłych oraz przyjąć jeden weksel od wystawcy, który zabezpieczy należności teraz i w przyszłości?

 9. @Marek – można.

Napisz komentarz

*