Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Jak sporządzić pełnomocnictwo do podpisania weksla?

Weksel nie musi być podpisany osobiście, czynność tę możemy wykonać przez pełnomocnika.
Pełnomocnik podpisuje weksel swoim nazwiskiem, wskazując jednocześnie kogo reprezentuje

Jan Kowalski
{podpis}
jako pełnomocnik Adama Nowaka

Jeśli pełnomocnik podpisze weksel, nie mając faktycznie takiego umocowania, odpowiada sam wekslowo.
Jeśli pełnomocnik przekroczył zakres swojego umocowania (np. podpisał weksel na 1000zł, a był umocowany do podpisywania weksla do kwoty 500zł) odpowiada wówczas za całą sumę wekslową, jednak może on żądać od reprezentowanego zwrotu tej części kwoty, do której miał prawo zaciągnąć zobowiązanie.

Warunki pełnomocnictwa do podpisania weksla

– musi być udzielone w formie pisemnej
– musi to być pełnomocnictwo rodzajowe lub szczególne, np:

Pełnomocnictwo rodzajowe
Upoważniam … do zaciągania zobowiązań wekslowych w moim imieniu

Pełnomocnictwo szczególne
Upoważniam … do podpisania w dniu … weksla wystawionego na kwotę … na rzecz …

– z pełnomocnictw handlowych do podpisywania weksli upoważnia jedynie prokura.

Również inne podpisy

Przez pełnomocnika możemy również złożyć inne podpisy na wekslu (np. poręczenie lub indos).

Kiedy może zajść potrzeba podpisania weksla przez pełnomocnika?

Zawsze wtedy, gdy nie możemy sami podpisać weksla i chcemy, aby czynności tej dokonała za nas inna osoba – na przykład pracownik, który nie jest standardowo upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu swojej firmy.

Kto powinien przechowywać dokument pełnomocnictwa?

Przede wszystkim ta osoba, która weksel podpisuje. To na niej – razie sporu – będzie ciążył obowiązek wykazania swojego umocowania, pod rygorem odpowiadania za weksel prywatnie. Odpis pełnomocnictwa może być też przekazany remitentowi, ale nie jest to warunek konieczny.

Posiadacz weksla, który nie będzie w stanie wykazać umocowania pełnomocnika, a okoliczność ta nie zostanie udowodniona w czasie sprawy sądowej opartej na zarzucie braku umocowania pełnomocnika podpisującego weksel, ryzykuje jedynie tym, iż należności wekslowej będzie dochodził od rzekomego pełnomocnika, a nie od wystawcy.

Zatem w sytuacji, kiedy jedynie wystawca jest gwarantem zapłaty za weksel, w interesie remitenta i dalszych posiadaczy weksla jest posiadanie dokumentu potwierdzającego pełnomocnictwo. Jeśli jednak weksel jest wystawiany na drobne kwoty, gdzie prawdopodobieństwa zapłaty przez wystawcę, jak i przez jego pełnomocnika są równe, wierzyciel może pozwolić sobie na mniej formalności i zawierzyć jedynie zapewnieniu pełnomocnika o posiadaniu umocowania.

Orzeczenie:
Osoba, która nie podpisała weksla własnoręcznie, lecz upoważniła do podpisu zastępcę, nie odpowiada wekslowo, jeśli zastępca zamieścił na wekslu tylko podpis zastąpionego, bez uwidocznienia stosunku zastępstwa (S.N. 19.V.1928 III Rw 2483/27)

Comments

 1. A jak wyglada sprawa z udzieleniem pelnomocnictwa online? Jedna firma stosuje taka praktyke, gdzie klient przez Internet zawiera pelnomocnictwo do zawarcia umowy w jego imieniu przez pełnomocnika.

 2. Jak online? Z podpisem kwalifikowanym, czy po prostu „ustnie” (mailowo)? Pełnomocnictwo do czego?

 3. Witam, czy spółka zoo, w której nie działa żaden prokurent, a jedynie zarząd może udzielić pełnomocnictwa osobie trzeciej do wystawienia weksla? Wlasnie mam dostać weksel od spółki, ale podpisany przez zwykłego pełnomocnika, a nie jak Pan pisze, przez prokurenta. z góry bardzo uprzejmie dziękuję za odpowiedź

 4. @Bartek – istnieje taka możliwość.

 5. czyli jak w pelnomocnictwie bedzie wprost napisane,że pełnomocnik może wystawiać weksle w imieniu spółki, to wystarczy? czy takie pełnomocnictwo musi być napisane u notariusza?

 6. Pełnomocnictwo nie musi być notarialne. O treści pełnomocnictwa nie wypowiem się w komentarzach i nie znając stron tego stosunku.

 7. Dziękuję bardzo za informacje.

 8. Agnieszka says

  Jeśli pełnomocnik złożył podpis dwukrotnie na wekslu, tj. jako pełnomocnik spółki z o.o. oraz poręczyl „osobiście w imieniu spółki” to czy w takim przypadku odpowiada także własnym majątkiem za zobowiązania spółki?

 9. @Agnieszka – trzeba by zobaczyć skan weksla (spróbuj go umieścić na forum). Poza tym „osobiście w imieniu spółki” to raczej taki oksymoron.

 10. Agnieszka says

  Mogę wysłać na e-mail tu nie bardzo wiem jak udostępnić skan, to dla mnie bardzo ważne by jasno stwierdzić czy pełnomocnik poświadczenie w tym przypadku swoim majatkiem

 11. Agnieszka says

  Prezes spółki udzielił pełnomocnictwa osobie trzeciej do podpisania weksla. Pod treścią weksla widnieje pieczatka spółki oraz pełnomocnika i jego podpis

  Poniżej do wydrukowane treści „poreczam osobiście” dopisano odrecznie „w imieniu spółki” i osoba trzecia się podpisała. Jak to interpretować?

Speak Your Mind

*