Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Indos i przelew. Wystawienie weksla bez możliwości jego sprzedaży

Istotą weksla jest jego obiegowy charakter, który umożliwia przenoszenie jego własności na inne osoby na drodze indosu. W niektórych przypadkach wystawcy może zależeć, aby weksel nie mógł być przeniesiony na drodze indosu. Dotyczy to zwłaszcza weksli in blanco, ponieważ gdyby remitent weksla in blanco wypełnił go niezgodnie z zawartym z wystawcą porozumieniem, a następnie indosował weksel na inną osobę, wystawca nie mógłby wobec tej osoby podnosić zarzutów opartych na stosunkach z pierwotnym posiadaczem weksla.

Aby wystawić weksel nie uprawniający do dokonania indosu, należy na nim umieścić klauzulę „nie na zlecenie”. Ponadto – aby nie doprowadzić do sprzeczności, popularne wyrażenie „zapłacę za ten weksel na zlecenie Jana Kowalskiego…” należy zastąpić wyrażeniem „zapłacę za ten weksel  na rzecz Jana Kowalskiego…”

Weksel taki może zatem brzmieć:

Kraków, dnia 25 lipca 2010r. Dnia 30 grudnia 2010r. zapłacę za ten weksel we Wrocławiu na rzecz Jana Kowalskiego, ale nie na jego zlecenie, sumę 1000zł.

Klauzula nie na zlecenie uniemożliwia dokonanie indosu, ale umożliwia przeniesienie weksla na drodze przelewu wierzytelności (cesji) opisanej w kodeksie cywilnym. Główną różnicą przelewu wierzytelności, w porównaniu do indosu, będzie fakt, że nowy nabywca weksla nie ma prawa żądać zapłaty od osoby, od której należność z weksla otrzymał (brak możliwości poszukiwania zwrotnego u „indosantów”, których wówczas na wekslu nie ma), jak również wystawca może podnosić wszelkie zarzuty wobec nowego posiadacza, które mu przysługują wobec remitenta. W przypadku klasycznego indosu możliwość podnoszenia takich zarzutów jest mocno ograniczona:

prawo wekslowe. art. 17

Osoby, przeciw którym dochodzi się praw z weksla, nie mogą wobec posiadacza zasłaniać się zarzutami, opartymi na swych stosunkach osobistych z wystawcą lub z posiadaczami poprzednimi, chyba że posiadacz, nabywając weksel, działał świadomie na szkodę dłużnika.

Jeśli wystawcy zależy, aby należności z weksla dochodził wyłącznie remitent, i aby wyłączyć możliwość zarówno dokonania indosu, jak i dokonania przelewu wierzytelności, należy wystawić weksel nie na zlecenie, a ponadto wyłączyć możliwość dokonania przelewu wierzytelności, którą dopuszcza art. 509 kodeksu cywilnego.

Przykład weksla uniemożliwiającego przelew wierzytelności:

Zakopane, dnia 25 lipca 2010r. Dnia 30 grudnia 2010r. zapłacę w Krakowie za ten weksel na rzecz Jana Kowalskiego, ale nie na jego zlecenie, sumę 1000zł. Weksel nie może być przedmiotem cesji.

W tej chwili przychodzą mi na myśl tylko dwie sytuacje, kiedy należności z takiego weksla będzie mógł dochodzić ktoś inny, niż remitent:

– kiedy remitent umrze i należność przejdzie na jego spadkobierców,

– kiedy należność z weksla zostanie zajęta przez komornika na poczet długów remitenta i komornik będzie domagał się zapłaty na poczet prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Comments

 1. Witam,
  Mam następujacą sytuacje:
  Kolega posiada weksel którego termin wykupu ninął trzy miesiace temu. Nie ma czasu dochodzić sądownie zapłaty i chce go sprzedać – w tym przypadku sam będe musiał dochodić zapłaty. Weskel jest wypełniony następujaco:
  Data – Dnia – zapłace za ten weksel własny na rzecz xxxx sumę xxxxx słownie xxxx miejsce płatności xxxx imie nazwisko wystawcy, adres, podpis.
  Weksel jest na odwrocie poręczony: Poręczam xxxx i nr pesel.
  1. Czy ja moge kupić taki weksel po terminie płatności i dochodzić zapłaty?
  2. Jaki zapis zastosować i gdzie go umieścic abym stał sie właścicielem i mógł dochodzić zapłaty?
  3. Jak ujac we wniosku do sądu że taraz ja jestem właścicielem weksla?
  4. Od którego momentu nalicza się odsetki: od daty wykupu na wekslu czy od monetu kiedy przechodzi na mnie?

  Będe wdzięczny za pomoc.
  Pzdr
  Łukasz

 2. @Łukasz:
  zwróć uwagę, że Twój weksel nie posiada miejsca wystawienia. Warunkiem jego ważności jest zatem poprawnie wskazane miasto obok nazwiska wystawcy.

  Ad. 1. Tak, możesz kupić weksel po terminie płatności
  Ad. 2. Indos weksla
  Ad. 3. Nie ma reguły, zrób to własnymi słowami :)
  Ad. 4. Od dnia przedstawienia weksla do zapłaty, nie wcześniej niż od wskazanego na wekslu terminu płatności.

 3. Czy do sytuacji, w której należności dochodziłby kto inny, niż remitent nie należałoby dodać sytuacji związanych z prawem handlowym – fuzji, przejęć, przekształceń spółek-remitentów? :)

 4. @Marcin: Formalnie masz rację. I o ile spadkobierca jest prawnym kontynuatorem zmarłego, to w powszechnym odczuciu jest to już zupełnie inna osoba. Natomiast w przypadku przejęć, przekształceń, czy nawet samej zmiany „nazwy firmy” (tzn. zmiany firmy) można stwierdzić, że nowy podmiot albo formalnie jest tym samym podmiotem (w przypadku zmiany firmy) albo czymś, co z remitenta powstało, coś jak rozwój motyla, w którym „ten sam motyl” występuje pod różnymi postaciami :)

 5. Prawda. Gorzej, jeśli z elementami kapitałowymi przyplączą się 'elementy’ osobowe i nowa-stara spółka pokaże odmienne oblicze (zdaje się że to w komentarzach do artykułów o wekslach na ktoś to odmalował, choć tyczyło się akurat indosów weksli): obejmie ją właściciel agencji, lombardu i szemranej knajpy o kryminalnej/SBckiej przeszłości. :)

 6. @Marcin: Takie niebezpieczeństwo może istnieć nawet bez żadnego przekształcenia spółki, wystarczy, że zmieni się prezes. Ryzyk fizyk. Choć z drugiej strony – może to być problem tylko w przypadku weksli in blanco, które staram się tępić :) Mądry wystawca kalkuluje ile ma zapłacić, kiedy, i wystawia odpowiedni weksel. Wówczas jest mu zupełnie ganz egal kto przyjdzie po zapłatę :)

 7. dzień dobry

  indos po proteście lub po terminie do złożenia protestu (z powodu niezapłacenia) ma tylko skutek przelewu – a jak wygląda sytuacja gdy na wekslu była klauzula „bez protestu”?

  wtedy indos również ma tylko skutek cesji, ale czy ten skutek wystąpi już od następnego dnia po dniu wymagalności, czy też dopiero po terminie do sporządzenia protestu (czyli po dwóch dniach po dniu wymagalności)?

 8. Nie widzę powodów, aby nie stosować tutaj tego samego granicznego terminu.

 9. Dzień dobry,

  mam następujące pytanie- dwie spółki zawarły umowę leasingu, gdzie zastrzegły, że wystawiony na tę okoliczność weksel in blanco (odnoszący się do rat leasingowych) nie może być zbyty. Uprawniona spółka zbyła jednak ten weksel poprzez indos, a jego nabywca wypełnił go (ale kwotą zgodną z wcześniejszymi ustaleniami). Czy taki weksel mógł być zbyty? (w jego treści nie było informacji o tym, że jest „nie za zlecenie”, albo że nie może być przedmiotem cesji).
  Dziękuję z góry za odpowiedź, pozdrawiam!

 10. Każdy weksel „na zlecenie” lub „na rzecz” może być zbyty na drodze indosu; jeśli rzeczywiście wolą stron było niezbywanie weksla, musiałby on posiadać klauzulę nie na zlecenie. W tym przypadku mamy sprzeczność pomiędzy ustaleniami pozawekslowymi, a wystawionym wekslem.

  Inna sprawa, czy możemy uznać, że weksel in blanco można przenieść na drodze indosu. Zwykle przyjmuje się, że nawet jeśli weksel in blanco jest zbywany przez indos, to ma on charakter cesji wierzytelności, czyli istnieje możliwość podnoszenia zarzutów ze stosunku podstawowego wobec takiego „wybrakowanego indosatariusza”.

 11. Dziękuję za odpowiedź. Pisze Pan, że zobowiązany do zapłaty mógłby podnieść zarzuty ze „stosunku podstawowego” (jak rozumiem, chodzi w moim wypadku o to, co napisano w umowie leasingu?). Czy znaczy to, że mógłby on uchylić się od zapłaty, bo weksel wypełnił inny podmiot, czy też musi zapłacić, bo mimo wypełnienia go przez kogoś innego suma wekslowa jest zgodna z porozumieniem (czyli jak gdyby sytuacja dłużnika nie uległa pogorszeniu).

 12. Jeśli suma wpisana na wekslu jest zasadna, to generalnie podstaw do zarzutów nie widzę – nabywca nabył wierzytelność przez cesję, uzupełnił weksel i dochodzi roszczenia. Jednak bez wniknięcia w szczegóły co tam się stało i w jaki sposób nic konkretnego powiedzieć się nie da. Może na przykład nie doszło do cesji wierzytelności z leasingu na nabywcę, a jedynie indos niewypełnionego weksla, wówczas brak podstaw do uzupełnienia przez posiadacza weksla kaucyjnego, skoro żadnego roszczenia do wystawcy nie ma. Więcej w komentarzach nie jestem w stanie pomóc.

 13. Weksel in blanco zabezpieczał ewentualne należności z racji niewykonania umowy leasingu. I ten weksel został indosowany, a z racji tego że był in blanco, to w praktyce nie był to indos, ale cesja. Jeśli w umowie leasingu był zakaz zbywania weksla, to można uznać, że cesja weksla (czy też wierzytelności leasingowej) była niezgodna z art. 509 par. 1 kc. A co za tym idzie taka cesja (indos) jest nieważna, bo została dokonana mimo zastrzeżenia umownego zakazującego przelewu. A to powoduje, że nabywca weksla nie ma legitymacji materialnej, a jak wniesie pozew o zapłatę, to i procesowej. Wierzycielem jest dalej leasingodawca.

  Tak na szybko to widzę :)

 14. Panie @Marku, skoro zastrzeżenie o zakazie cesji weksla nie było zamieszczone na wekslu, to nie jest skuteczne (514kc). Aby skomplikować sprawę dodam, że pani Heropolitańska uważa (z czym się nie zgadzam), że umieszczenie na wekslu zakazu cesji unieważnia weksel. Uważam, że posiadacz takiego weksla ma legitymację formalną (skoro jest wskazany jako remitent), a co do legitymacji materialnej, to zależy na ile skutecznie nabył wierzytelność, z której roszczenie wpisał potem do posiadanego weksla in blanco.

 15. @Lech
  Oczywiście. Zgadzam się ze wszystkim. Użyłem skrótu myślowego. Oczywiście dłużnik weklsowy musi w pierwszym kroku udowodnić, że nabywca weksla działał świadomie na szkodę dłużnika. Wiadomo, że nie będzie to łatwe. Ale na potrzeby teoretycznych rozważań przyjąłem, że się to uda :)
  Posiadacz weksla na etapie wnoszenia pozwu ma oczywiście legitymację formalną, bo jest wpisany jako remitent na wekslu. „Straci ją” dopiero gdy dłużnik będzie mógł się skutecznie powoływać na stosunek pierwotny wynikający z umowy leasingu.

  Z drugiej strony skoro z treści weksla wynika, że został wypełniony zgodnie z zobowiązaniem pierwotnym, to jedyną „anomalią” w tym przykładzie jest zmiana wierzyciela. Ciężko tu się doszukać jakiejś szkody dłużnika wekslowego.

  Rzeczywiście art. 514 kc znajdzie w tej sytuacji zastosowanie.

  Ok, przyznaje, że mój skrót myślowy był trochę za krótki i szybki :)

  Pani Heropolitańska ma często zbyt radykalne poglądy, takie oderwane od realiów i bardzo mocno formalne. Ale czasem i takie poglądy się przydają :)

  Co do legitymacji materialnej, to trzeba by pokombinować. Ale jak dłużnik nie wykaże świadomego działania nabywcy na szkodę dłużnika, to legitymacją materialną nie ma co sobie zawracać głowy za bardzo :)

 16. ma oczywiście legitymację formalną, bo jest wpisany jako remitent na wekslu. „Straci ją” dopiero gdy dłużnik będzie

  Nie można stracić legitymacji formalnej, bo wynika ona wyłącznie z treści weksla.

  skoro z treści weksla wynika, że został wypełniony zgodnie z zobowiązaniem

  A jak to ocenić „z treści weksla”?

  Ale jak dłużnik nie wykaże świadomego działania nabywcy na szkodę dłużnika, to legitymacją materialną nie ma co sobie zawracać głowy za bardzo :)

  IMHO nie ma tu indosu, to i nie ma zastosowania art. 10/17 pw. Obronę opierałbym na tym, że:
  1. Posiadacz (nowy) miał weksel in blanco
  2. Posiadacz (nowy) nie miał roszczenia wobec wystawcy, które weksel mógłby zabezpieczać
  3. Nie było zatem podstawy do wypełnienia weksla mającego charakter kaucyjny
  Dobrej/złej wiary przy nabyciu bym tu nie mieszał.

 17. Indos jednak jest na wekslu. Żeby w ogóle móc podnosić jakieś kwestie nie wynikające wprost z treści weksla już uzupełnionego, tj. że wcześniej był in blanco i został nabyty jako in blanco, to trzeba jednak oprzeć się na art. 17 pw.

  Art. 10 pw też może znaleźć tu zastosowanie. Dobrej/złej wiary nie ma co mieszać, ale może rażące niedbalstwo przy nabyciu weksla, już tak.

  To że „nie ma indosu”, to dopiero efekt analizy całej sytuacji związanej ze stosunkiem pierwotnym. Bo z samego weksla wynika, że indos był.

  Gdy sprawa po skutecznym wniesieniu zarzutów wejdzie w etap badania kauzy, i okaże się że nie ma legitymacji materialnej, to w konsekwencji posiadaczowi weksla nie będzie też przysługiwała legitymacja formalna. Legitymacja formalna będzie przysługiwała na etapie wnoszenia pozwu, ale nie na etapie wyrokowania, bo wtedy sąd ocenia sprawę na podstawie stosunków pierwotnych. Na tym polega ta „strata” legitymacji formalnej, tak moim skromnym zdaniem przynajmniej :)

  Dopiero potem gdy „oderwiemy” się o treści weksla, to ta trzy punktowa obrona ma sens, i ja też tak bym się bronił. Ale istotą całej sprawy jest doprowadzenie do tego etapu, tj. wykazanie kaucyjnego charakteru przedmiotowego weksla :)

 18. Widać nawet bez wglądu w dokumenty można obmyślić wiele skomplikowanych strategii obrony. Strach się bać, co byśmy wymyślili, gdybyśmy znali szczegóły :)

 19. „Strach się bać, co byśmy wymyślili, gdybyśmy znali szczegóły :)”

  Też tak myślę :)

 20. Kraków, dnia 25 lipca 2010r. Dnia 30 grudnia 2010r. zapłacę we Wrocławiu na rzecz Jana Kowalskiego, ale nie na jego zlecenie, sumę 1000zł.

  Brak słowa weksel w treści weksla. Weksel nieważny więc chroni dłużnika jeszcze bardziej, albo po prostu tu jest burak :)

 21. @Kutyjka – po prostu to nie jest weksel. Natomiast z tego zapisu wynika jednak, że coś ktoś komuś miał zapłacić (obiecał zapłatę), więc na zasadach ogólnych można próbować dochodzić :) Ale – oczywiście – gratuluję czujności :)

 22. Witam Panie Mecenasie.
  Od niedawna czytam Pana blog albowiem mam kazus, z którym nie mogę sobie poradzić.
  Ad rem.
  Pani X ma wypełniony weksel zabezpieczający wierzytelność z umowy pożyczki.Nota bene w takiej instytucji zaczęłam pracować.
  Pani X przekazała firmie ABC sp. z o.o. swoje przedsiębiorstwo wraz z wierzytelnościami.
  Aby windykować należność z weksla możę występować jako wierzyciel Pani X, spółka ABC na podstawie umowy pożyczki albo też spółka ABC na podstawie przelewu weksla. I tutaj mam problem czy napisać indos,który nim nie jest bowiem weksel jest na zlecenie i stosuje się odpowiednio przepisy o przelewie.
  Nie wiem, w jaki sposób dokonać przelewu weksla bez tzw indosowania. Czy W treści przelewu można napisać jedynie że pani X przelewa na rzecz ABC sp. z o.o. wierzytelność w kwocie ..złotych wynikającą z weksla, który przekazuje się cesjonariuszowi za kwotę czy bez kwoty i czy trzeba o tym zawiadomić dłużnika.
  Czy ma to jakiś sens , czy pozew spółki o zapłatę z załączeniem takiego przelewu ma rację bytu.
  Słyszałam od znajomego prawnika,że tak nie można albowiem można przenieść jedynie wierzytelność tj.pożyczkę ,którą zabezpiecza weksel. Jest uznanym radcą.
  Inni nie chcą o tym rozmawiać bo nie mają wiedzy.
  Ja cały czas czytam ale nie znajduję jednoznacznej odpowiedzi.
  Czy mogę Pana Mecenasa prosić o wskazówki , co robić .
  Nie znalazłam przelewu weksla i to mnie zastanawia natomiast znalazłam przelew wierzytelności z weksla. Widzę,że moja wiedza w tym zakresie jest żadna aczkolwiek cały czas drążę temat. Co z tego , nie wiem co zrobic, nie wiem , z kim jeszcze porozmawiać jak napisać przelew ,czy nieprawidłowy indos i dopiero przelew i jakiej treści.
  Proszę o pomoc ,jestem zdesperowana, młody pracodawca,który coś słyszał zniecierpliwiony .zaczynam sie bać.
  Proszę o pomoc.
  Z góry dziękuję.
  Pozdrawiam,
  Alina Walotka

 23. Pani @Alino, obawiam się, ze komentarze to nie jest miejsce na rozważanie tak skomplikowanych kazusów. Poza tym opis jest dla mnie niezrozumiały, np.

  czy napisać indos,który nim nie jest bowiem weksel jest na zlecenie

  Nie rozumiem tego wnioskowania.

  tak nie można albowiem można przenieść jedynie wierzytelność tj.pożyczkę ,którą zabezpiecza weksel.

  A weksla przenieść nie można, ponieważ…? Jest niewypełniony?

 24. Tak dla intelektualnej gimnastyki:) Znalazłem ciekawy tekst prawniczki odnośnie cesji i indosu:

  „Niemniej jednak art. 517 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, że przepisów o przelewie nie stosuje się do wierzytelności związanej z dokumentem zbywalnym przez indos. O z n a c z a t o, że wystawca weksla może zabezpieczyć się przed ewentualnym przeniesieniem roszczenia wekslowego na inną osobę poprzez umieszczenie na wekslu wyraźnej klauzuli „nie na zlecenie” oraz poprzez jednoczesne zaznaczenie w treści weksla braku możliwości dokonania przelewu na podstawie art. 509 Kodeksu cywilnego.

  Czy ja źle rozumię jej wywód czy też art 517 kc wcale nie oznacza, iż jeśli wystawca chce uniknąć możliwości przeniesienia powinien umieścić klauzulę 'nie na zlecenie’ a raczej oznacza, iż umieszczenie takiej klauzuli umożliwia przeprowadzenie zbycia przez przelew.

  Tekst z http://wcdp.natemat.pl/107233,weksel-in-blanco-sposob-przejscia-uprawnien

  ps. z góry przepraszam jeśli niedozwolone jest podawanie źródeł www

 25. @Marek
  To trochę scholastyka. Art. 11 prawa wekslowego z jednej strony mówi o klauzuli „nie na zlecenie” lub _innym_ zastrzeżeniu równoznacznym. Na gruncie art.65 kc śmiało można rozważać czy zastrzeżenie na wekslu „bez możliwości przelewu” oznacza zarówno wyłączenie indosu, jak i przelewu.

 26. @bartoszcze – uznając odrębną tożsamość indosu i przelewu, uznałbym, że zakaz przelewu nie oznacza zakazu indosu, zwłaszcza w wekslu „na zlecenie”, która to klauzula ma też swoje istotne znaczenie.

 27. @bartoszcze

  Zastrzegam, że nie jestem prawnikiem:) raczej czytam i uczę się dla siebie.

  Nie chodzi mi o pole znaczeniowe przytoczonej przez Ciebie klauzuli, czy można jedną wykluczyć obydwie instytucje.

  W samym 2-gim zdaniu prawniczki jest pełna jasność. Chodzi o związek logiczny ze zdaniem poprzednim. Wg mnie n i e w y n i k a z 1-ego a napisała 'to oznacza’.
  Byłem jedynie ciekaw czy i wg Was w wypowiedzi prawniczki jest nieścisłość.

 28. @Lech
  Po to odwołałem się do art.65 kc, żeby oceniać in casu.

  @Marek
  Trochę wyrywasz to zdanie z pewnego ciągu logicznego. Wywód idzie następująco:
  – można przenieść w drodze cesji wierzytelność zabezpieczoną wekslem
  – do weksla wypełnionego nie stosuje się przepisów o cesji
  – [chyba że zgodnie z prawem wekslowym indosowanie weksla zostało wyłączone, a wtedy weksel można przenieść cesją]
  -> co oznacza że jeśli chcesz wyłączyć przeniesienie weksla, to…

 29. @bartoszcze

  miałem nos przy tekście;) złapałeś mnie na kołnierz, odciągnąłeś na dystans
  i z perspektywy zupełnie inaczej to wygląda i rzeczywiście teraz się dodaje:) thx

  abstrahując – jak czasem czytam orzeczenia, artykuły itp. to zastanawiam się czy to kwestia treningu w czytaniu prawniczych wywodów czy trzeba mieć 'prawniczy umysł’ – zdania mega-wielokrotnie złożone, zaprzeczenia zaprzeczeń, wyłączenia, włączenia, zaprzeczenia antonimów… zumba mózgu;) czemu nie można prościej?

 30. Witam!
  Proszę o poradę, ponieważ starałem się dokładnie zapoznać się z informacjami na Pana stronie i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na moje pytanie, a i rozmowa z kilkoma radcami prawnymi nie rozwiała moich wątpliwości.
  Jestem wystawcą weksla, który pierwotnie był wekslem „in blanco”. Obecnie stan sprawy wygląda następująco. Remitent wypełnił weksel i wezwał mnie pisemnie do jego wykupu (remitentem była spółka z o. o.). Do wezwania otrzymałem załączoną kserokopie wypełnionego weksla, który brzmi tak:
  „Częstochowa, dnia 15 stycznia 2016 roku. Na 2.127,13. 25 stycznia 2016 roku zapłacę za ten sola weksel na zlecenie (nazwa firmy na rzecz której wystawiłem weksel) sumę dwa tysiące sto dwadzieścia siedem złotych trzynaście groszy. Płatny w Częstochowie.
  Mój czytelny podpis
  Mój numer PESEL”
  Odpowiedziałem pisemnie na otrzymane wezwanie, iż nie zgadzam się z kwotą umieszczoną na wekslu odnosząc się do zapisów zawartych w podpisanej deklaracji wekslowej i umowie, którą miałem zawartą z niniejszą spółką. Odpowiedzi na moje pismo nie otrzymałem. W wyznaczonym terminie na wekslu stawiłem się w siedzibie spółki z żądaniem okazania mi weksla, jednak nikogo nie zastałem. Po upływie trzech miesięcy otrzymałem z sądu odpis pozwu złożonego w częstochowskim sądzie, który przeciwko mnie złożyła osoba fizyczna. Jak się okazało weksel został przeniesiony na nią w drodze indosu. Otrzymałem również z sądu dołączoną do odpisu pozwu kserokopię weksla, na którego odwrocie jest naniesiony zapis:
  „Ustępuję bez obliga na rzecz (imię i nazwisko powoda, jego numer PESEL), dnia 26 stycznia 2016 roku, Częstochowa. Poniżej pieczęć firmowa i podpis prezesa spółki.”
  Konsultowałem ta sytuację z prawnikami i u każdego z nich usłyszałem, że moja sytuacja jest mocno skomplikowana, ponieważ zostałem jak to określili „odcięty” od stosunku podstawowego. Posiadam dokumenty, które jednoznacznie wykażą, moje zobowiązanie wobec tej spółki na dzień płatności weksla w wysokości 586 zł, a nie ponad dwa tysiące jak widnieje kwota na wekslu.
  Proszę o podpowiedź, gdyż termin na złożenie zarzutów do pozwu już biegnie.

 31. @Tomasz – albo posiadasz dowody na złą wiarę lub rażące niedbalstwo nabywcy weksla, i się nimi bronisz podnosząc swoje zarzuty wobec posiadacza, które masz wobec remitenta, albo płacisz nabywcy sumę weksla, a od remitenta w ramach odszkodowania dochodzisz różnicy pomiędzy sumą weksla, a należnością zasadną.

 32. @Lech – dziękuję za szybką odpowiedź, choć nie jest ona do końca dla mnie pocieszająca, no ale cóż taki mamy stan prawny. Chciałbym zadać Ci jeszcze jedno pytanie w związku z moja sprawą. Mam nadzieję że moje poszukiwania w internecie przez sobotę i niedzielę przyniosą jakieś wymierne efekty. Natrafiłem na takowe stwierdzenie i zastanawiam się czy jest ono prawdziwe, a nigdzie indziej na ten temat nie mogłem się niczego doszukać, mianowicie.
  Aby indos był skuteczny musi zostać dokonany w dwa dni powszednie licząc od terminu protestu. Ponieważ mój weksel był opatrzony klauzulą „bez protestu”, to interpretacja tej sytuacji jest następująca. Indos musi zostać dokonany najpóźniej w dniu płatności weksla z godnie z datą naniesioną na wekslu, ponieważ w przeciwnym razie ma on skutki cesji przelewu wierzytelności, a to z tego co udało mi się ustalić pozwoli mi zejść do stosunku podstawowego i skutecznie obronić się na podstawie dokumentów, którymi dysponuję. W przeciwnym wypadku nie bardzo widzę możliwość udowodnienia działania w złej wierze.

 33. Indos musi zostać dokonany najpóźniej w dniu płatności weksla z godnie z datą naniesioną na wekslu

  Nie. Nawet w wekslach bez protestu, indos traktowany jako przelew jest dopiero po dacie, w której trzeba byłoby zrobić protest, gdyby to był weksel bez klauzuli bez protestu.

 34. ludwiczek says

  Mam okazję kupienia weksla po okazyjnej cenie. Problem w tym, że osoba, która mi go oferuje nie wykazuje się szeregiem nieprzerwanych indosów (nie przedstawia też dokumentu typu umowa przelewu czy akt poświadczenia dziedziczenia). Oferent nie wygląda na szwarccharakter. Czy jeśli zdecyduje się na zakup, to będę mógł bez ograniczeń „ścigać wystawcę”?

 35. @ludiwczek – wygląda na to, że ktoś chce ci „sprzedać Niderlandy” :) Oczywiście przerwany szereg indosów powoduje, że od nikogo niczego nie będziesz mógł żądać.

 36. ludwiczek says

  @Lech – czy jest za to prokurator?

 37. Może tak, może nie – nie znam sprawy i nie wiem jak się zachowują sprzedawca i nabywca.

 38. ludwiczek says

  @Lech – rozumiem. Czy jeśli ta osoba przedstawi postanowienie o nabyciu spadku lub APD, to mam wymagać oryginału lub kserokopii tego dokumentu (żebym mógł w dalszym obrocie udowodnić nieprzerwany szereg indosów)? Czy jeśli się okaże, że sąd/notariusz popełnili błąd albo że dokument był sfałszowny, to czy będę mógł dochodzić sumy wekslowej?

 39. @ludwiczek – jeśli chcesz głębiej analizować jakiś konkretny przypadek, to zapraszam na forum (https://forum.remitent.pl). Zamieść tam skan weksla i opisz swoje rozmowy z posiadaczem.

 40. Witam,

  Mam nastepujace pytanie: chcialbym pozyczyc od ojca pieniadze na zakup mieszkania (darowinza nie wchodzi w gre). Czy moglbym je „pozyczyc” za pomoca weksla wystawionego przeze mnie i czy pianiadze od ojca z tego tutulu moga zostac przekazane przelewem bankowym na moje konto? Jesli tak to co w pisac w tytule przelewu? I czy to pozowli uniknac zaplaty pcc tak jak od zwyklej pozyczki? Weksel oczywiscie moge przekazac mu osobiscie.
  Z gory dziekuje za odpowiedz i przepraszam za brak polskich znakow (komputer, na ktorym pracuje nie ma wgranego j.polskiego)
  Pozdrawiam Serdecznie

 41. @Michał – jest to możliwe. Szukaj pod hasłem „weksel zamiast pożyczki”.

Speak Your Mind

*