Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Jakie znaczenie ma umieszczenie na wekslu klauzuli waluty?

Na wekslu może znajdować się umieszczona przez wystawcę informacja, że za wystawiony dokument otrzymał on od remitenta odpowiednie świadczenie wzajemne – towary, wykonanie usługi, pieniądze itp.
Najczęściej stosuje się skrócone zapisy:

Wartość w towarze otrzymałem – jeśli weksel był zapłatą za otrzymany towar
Walutę otrzymałem, Wartość w gotówce otrzymałem – jeśli za weksel wystawca otrzymał gotówkę

Jak już wcześniej pisałem w klauzuli waluty można dokładnie określić co wystawca otrzymał za weksel (Zapłata za dostawę 2t jabłek), co jest dopuszczalne i nie uchybia abstrakcyjności i bezwarunkowości zobowiązania wekslowego.

W jakim celu umieszcza się klauzulę waluty?

Zasadniczo dwa weksle o takiej samej treści, różniące się tylko obecnością klauzuli waluty, mają taką samą istotę zobowiązania, tzn. klauzula ta ani nie daje, ani nie odbiera praw żadnej ze stron. Klauzula ma jednak znaczenie czysto praktyczne. Umieszczenie klauzuli wskazuje na to, że wystawca za weksel otrzymał odpowiednie świadczenie, i że nie jest to weksel, który jedynie zabezpieczał przyszłe, niepewne co do wystąpienia roszczenie (weksel gwarancyjny, weksel kaucyjny).

Klauzula taka może być zatem dowodem w sądzie przy dochodzeniu roszczenia, czy w przypadku chęci zbycia weksla na drodze indosu – zapewniając potencjalnego nabywcę weksla, że weksel nie jest jedynie kaucją, i że wypełniona suma wekslowa miała pokrycie w otrzymanym przez dłużnika świadczeniu.

Ponieważ ochrona kolejnych nabywców weksla przed zarzutami wystawcy wobec remitenta jest uzależniona od nabycia przez nich weksla w dobrej wierze, obecność takiej klauzuli może być wiarygodnym dowodem ich dobrej wiary (przeciwnym przykładem mogą być weksle z klauzulą kaucyjny, gwarancyjny, które wprost sugerują istnienie pozawekslowej umowy określającej warunki jego wypełnienia oraz sugerują, iż był to wcześniej weksel in blanco, przez co nabywca nawet w drodze indosu powinien się we własnym interesie o warunki umowy dowiedzieć, również u wystawcy).

Poniżej przykład weksla zupełnego z klauzulą wartość w towarze [w domyśle: otrzymałem]. Weksel pochodzi z 1927r., ale jego treść jest zgodna również z aktualnym stanem prawnym. Różne kolory atramentów i być może charaktery pisma mogą sugerować, że klauzula ta nie pochodzi od wystawcy – ewentualny nabywca-indosatariusz powinien zwrócić na to uwagę.
(kliknij, aby powiększyć)

Speak Your Mind

*