Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Lublin (EPU) nie wyda nakazu z weksla. I bardzo dobrze.

Jakiś czas temu zastanawiałem się, czy w elektronicznym postępowaniu upominawczym można dochodzić należności z weksla. Doszedłem do wniosku, że pomimo że jest to teoretycznie możliwe, nie powinno być przez ten sąd praktykowane.

Wiem, że do tej pory sąd w Lublinie nakazy na podstawie weksla wydawał. Wiem też, że zdarzało się, że po wydanym nakazie pozwany nadal nie miał możliwości odzyskania blankietu weksla, groziło mu zatem pozwanie po raz drugi o to samo (choć może ze strony innego już posiadacza).

Na szczęście sytuacja się normuje. Bloger-Windykator uzyskał odmowę wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym na podstawie weksla. Całość uzasadnienia znajduje się pod wskazanym linkiem, pozwolę sobie podać tylko najważniejsze, i jakże celne, argumenty za tym, aby sąd elektroniczny nie wydawał nakazu zapłaty na podstawie weksla:

– Podstawą wydania nakazu zapłaty w oparciu o weksel jest oryginał weksla. Jeżeli go nie dołączono, przewodniczący wzywa powoda do jego złożenia pod rygorem zwrotu pozwu. Natomiast w elektronicznym postępowaniu upominawczym […] powód nie dołącza dokumentów do pozwu.

– Złożenie oryginału weksla jest istotne z uwagi na konieczność dokonania przez sąd z urzędu oceny ważności weksla. Dla oceny zasadności powództwa istotna jest formalna poprawność wypełniania treści weksla. Wydanie nakazu zapłaty opartego na wekslu może nastąpić tylko wtedy, gdy weksel spełnia wszystkie wymogi ważności. Z tego względu niedopuszczalne jest wydanie nakazu zapłaty na podstawie odpisu weksla. Tym bardziej więc nie ma możliwości wydania nakazu zapłaty w oparciu o opis weksla, zawarty w uzasadnieniu pozwu.

– Nie bez znaczenia jest również to, że po zakończeniu postępowania weksel, na zarządzenie przewodniczącego wydziału, po skasowaniu przez przekreślenie, podlega włączeniu do akt sprawy, po uprzednim umieszczeniu w zalakowanej kopercie, oznaczonej informacją o jej zawartości i kolejnym numerem strony […] Uniemożliwia to posiadaczowi weksla jego ponowne wykorzystanie, np. przez wniesienie kolejnego powództwa, czy puszczenie w obieg.

– W przypadku wydania nakazu zapłaty powód nadal dysponowałby więc wekslem, a ponadto wydanym na jego podstawie orzeczeniem sądowym.

Comments

  1. Wreszcie jakiś rozsądny głos :) Żeby tylko ta praktyka weszła w „głębszy nawyk” Sądu w Lublinie :)

  2. Ktoś trafił na ewidentnego pasjonata – nie dość, że nie wydał nakazu, to jeszcze uzasadnił, choć przecież w tym wypadku postanowienia się nie uzasadnia.

  3. @Paweł – prawo wekslowe ma nadreprezentację pasjonatów – w porównaniu do innych gałęzi prawa ;)

  4. Zdecydowanie prawidłowa interpretacja Sądu. Ogólnie rzecz biorąc fanem EPU nie jestem i już raczej nie zostanę, ale tu zaiste pojawił się promyk rozsądku.

    Z kolei sporządzenie uzasadnienia przez Sąd moim zdaniem słuszne, ponieważ postanowienie to można zażalić.

  5. :), nakazowego elektronicznego nie będzie – za trudne

  6. Oczywiste może być odkrywcze!

Speak Your Mind

*