Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Pamiętaj o notyfikacji

Z serii „zapomniane i niepraktykowane zwyczaje wekslowe”:

Notyfikacja

to najczęściej dokonane przez posiadacza weksla zawiadomienie indosanta, od którego otrzymał on weksel, iż nie został on wykupiony przez wystawcę lub trasata (w przypadku weksla trasowanego zawiadamia się również o nieprzyjęciu weksla przez niego). Zawiadomienie takie może być wysłane pocztą (listem poleconym, choć ustawa nie wymaga tej formy, może być zatem dokonane w dowolny inny sposób, w szczególności mailem) i powinno zawierać krótką informację, wystarczy nawet samo ksero lub skan weksla. Notyfikacja powinna być dokonana w ciągu 4 dni powszednich od dnia przedstawienia weksla do zapłaty. Jeśli indosantów jest kilku – każdy z nich, po otrzymaniu takiej informacji od swojego następnika, powinien zawiadomić swojego poprzednika w ciągu 2 dni powszednich.

Jeśli dana osoba na wekslu ma poręczyciela, należy zawiadomić również jego. Tym samym po prawidłowo dokonanej notyfikacji o fakcie niezapłacenia weksla powinni dowiedzieć się wszyscy podpisani na nim.

Znaczenie notyfikacji

Notyfikacja nie jest, jak na przykład protest wekslowy, warunkiem zwrotnego poszukiwania, co oznacza, że indosanci odpowiadający za zapłatę, są zobowiązani pomimo niedokonania notyfikacji. Jej dokonanie umożliwia jednak przygotowanie się pozostałych dłużników wekslowych do wykupienia weksla.

Nadto prawo wekslowe stanowi, iż kto nie dokona notyfikacji w oznaczonym czasie, odpowiada za szkodę spowodowaną przez swoje niedbalstwo, maksymalnie do sumy, na jaką weksel jest wystawiony. Aktualnie trudno by znaleźć realny przykład, kiedy ktoś odpowiadałby za niedokonanie notyfikacji. Literatura podaje jednak hipotetyczny przykład indosanta, który – nie wiedząc o fakcie niewykupienia przez wystawcę swojego weksla – udziela mu wówczas kolejnych kredytów, które potem nie są spłacane. Jeśli wykaże się, że prawidłowa notyfikacja spowodowałaby nieudzielenie takiego trefnego kredytu, można wówczas mówić o braku notyfikacji jako o szkodzie i odpowiedzialności za nią osoby, która nie dopełniła tego obowiązku. Drugim przykładem szkody może być fakt niemożności (z uwagi na brak wiedzy o niezapłaceniu) natychmiastowego wykupienia weksla przez chętnego dokonać tego dłużnika wekslowego, co powoduje zwiększenie odsetek weksla i innych kosztów.

Koszty notyfikacji (w szczególności koszt znaczka pocztowego, ale również koszt papieru, koperty, czy koszt napisania zawiadomienia – tak Czarnecki i Bagińska w swoim komentarzu) są doliczane do roszczenia zwrotnego, dochodzonego bądź to od wystawcy weksla własnego, bądź któregoś z odpowiedzialnych indosantów.

Pamiętaj!

Jeśli dochodzisz należności z weksla nie jako remitent, ale jako kolejny posiadacz, nie zapomnij o fakcie niezapłacenia weksla zawiadomić swojego poprzednika.

Art. 45
Posiadacz weksla powinien o nieprzyjęciu lub o niezapłaceniu zawiadomić swojego indosanta i wystawcę w ciągu czterech dni powszednich, następujących po dniu protestu, a w przypadku zastrzeżenia „bez kosztów” – po dniu przedstawienia. Każdy indosant powinien w ciągu dwóch dni powszednich, następujących po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie, podać do wiadomości swojego poprzednika otrzymane zawiadomienie, wskazując nazwiska i adresy tych, którzy dokonali zawiadomień poprzednich, i tak kolejno aż do wystawcy. Terminy powyższe biegną od otrzymania zawiadomienia poprzedniego.

Ilekroć w myśl ustępu poprzedzającego zawiadamia się osobę, podpisaną na wekslu, należy tak samo w tymże terminie zawiadomić jej poręczyciela.

Jeżeli indosant nie wskazał swego adresu lub podał go w sposób nieczytelny, wystarczy zawiadomienie poprzedzającego go indosanta.

Zawiadomienia można dokonać w jakikolwiek sposób, nawet przez proste odesłanie weksla.

Obowiązany do zawiadomienia ma udowodnić, że dokonał go w przepisanym terminie. Termin ten uważa się jako zachowany, jeżeli pismo z zawiadomieniem oddano na pocztę w przepisanym terminie.

Kto nie zawiadomi w czasie powyżej oznaczonym, nie traci praw z weksla, odpowiada jednak za szkodę, spowodowaną przez swe niedbalstwo, tylko do sumy, na jaką weksel jest wystawiony.

Speak Your Mind

*