Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Weksel w małżeństwie

W przypadku małżeństwa, które, potocznie mówiąc – nie podpisało intercyzy – czyli nie zniosło wspólnoty majątkowej, możemy mówić o następujących składnikach jego majątku:

1. Majątek osobisty męża – czyli to, co miał przed ślubem, jak również to co po ślubie nie weszło do wspólnoty majątkowej (zazwyczaj darowizny, spadki, niektóre dochody)

2. Majątek wspólny obojga małżonków – w małżeństwach z wieloletnim stażem może to być główna część ich majątku. Dotyczy to również rzeczy wartościowych, takich jak samochody i nieruchomości, nawet jeśli były kupione w trakcie trwania małżeństwa tylko przez jednego z małżonków.

3. Majątek osobisty żony – analogicznie jak w przypadku majątku odrębnego męża.

Weksel wystawiony przez osobę pozostającą w związku małżeńskim może przybrać następujące formy:

I. Weksel wystawiony wyłącznie przez jednego z małżonków – uprawnia do egzekucji wyłącznie z majątku osobistego tego małżonka

II. Weksel wystawiony wyłącznie przez jednego z małżonków, przy czym drugi małżonek wyraża zgodę na zaciągnięcie przez partnera owego zobowiązania – uprawnia do egzekucji z majątku osobistego wystawcy oraz z majątku wspólnego małżonków. Nakaz zapłaty jest wydawany tylko na wystawcę, natomiast podstawą nadania klauzuli wykonalności z rozszerzeniem na majątek wspólny małżonków jest wówczas art. 787 kpc

III. Weksel wystawiony przez oboje małżonków, lub wystawiony przez jednego z nich i poręczony przez drugiego – uprawnia do egzekucji z wszystkich składników majątku – czyli z majątku wspólnego oraz z majątków osobistych małżonków. Nakaz zapłaty jest wówczas wydawany na małżonków – solidarnie.

Pamiętaj! Im wyższa kwota weksla, tym bardziej wskazane jest, aby weksel podpisali oboje małżonkowie (nawet, jeśli nie mają wspólnoty majątkowej).

Comments

 1. Łukasz says

  Pamiętaj! Im wyższa kwota weksla, tym bardziej wskazane jest, aby weksel podpisali oboje małżonkowie (nawet, jeśli nie mają wspólnoty majątkowej).
  Rozumiem, że po to aby chronic remitenta w przypadku braku wykupu weksla.

 2. Przede wszystkim po to, aby mieć z jakiego majątku egzekwować roszczenie w przypadku ewentualnej egzekucji komorniczej.

 3. Dopiero trafiłem na ten wątek. Szkoda że w 2008 roku go nie było :( Mam weksel podpisany przez jednego z małżonków i niestety jest nieściągalny. Polecam brać podpisy wszystkich, którzy tylko zgodzą się podpisac :)

 4. @swiru: twój problem polega na tym, że dłużnik w ogóle nie ma majątku, czy ma, ale nie do zlicytowania z uwagi na wspólnotę majątkową?

 5. Witam!
  Nie do końca mogę się zgodzić z opisem dopuszczalnego zakresu egzekucji z weksla wystawionego tylko przez jednego z małżonków (pkt 3.I). Egzekwować można oczywiście, tak jak Pan napisał z majątku odrębnego małżonka – wystawcy weksla, ale również z niektórych składników majątku wspólnego, a mianowicie z wynagrodzenia za pracę tego małżonka lub dochodów z jego innej działalności zarobkowej, dochodów z praw autorskich i pokrewnych oraz praw własności przemysłowej, a jeżeli weksel został wystawiony w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, to także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa (art. 41 par. 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

  I uwaga czysto formalna – obecnie w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym nie funkcjonuje już pojęcie „majątek odrębny”. Teraz (bodajże od 20 stycznia 2005 r.) majątek nie wchodzący do majątku wspólnego małżonków określa się jako „majątek osobisty”.

 6. @Arszenik, dziękuję za uściślenie.

 7. Witam.Mam takie pytanie, jak traktować lub jak zostanie potraktowane poręczenie wekslowe jeśli na rewersie jest podpis avalisty bez podpisu małżonka i jest tylko imię nazwisko ,nr. dow.osobistego adres zamieszkania i podpis parafowany (wszystko napisane własnoręcznie przez avala) nie ma słowa „poręczam” Gdzieś wyczytałem że jeśli podpisany nie jest indosem to domniemywa się że jest poręczycielem.
  Małżonkowie posiadają odrębne majątki jak i wspólny.Pozdrawiam forumowiczów

 8. @STROMA: praktycznie ten sam problem został poruszony w tym komentarzu, zapraszam do lektury.

 9. Witam ja chciał bym zadać takie pytanie jak powinno wyglądać wyrażenie zgody przez małżonka lub małżonkę do weksla?? Nie są ze sobą razem obecnie jednakże prawnie są dalej małużeństwem ?

 10. Myślę, że może być to wyrażone w ten sposób: „Wyrażam zgodę na zaciągnięcie przez mojego męża niniejszego zobowiązania wekslowego” – na rewersie weksla, albo „Wyrażam zgodę na zaciągnięcie przez mojego męża w dniu 1 stycznia 2012r. zobowiązania wekslowego na rzecz Jana Iksińskiego na kwotę 50 000zł z terminem płatności 31 grudnia 2012r.” – na osobnym dokumencie.

 11. Przez rewers weksla jest rozumiana jego druga strona ??

 12. Tak, rewers to jest druga strona weksla, przy czym przez drugą stronę weksla należy rozumieć tę, która… hm… nie zawiera słowa „weksel” – na przykład ;)

 13. Co w przypadku gdy weksel podpisany jest przez jedną osobę (mąż) a małżonka nie podpisała.
  Mąż podpisywał weksel jako czlonek zarzadu ale tez poniżej jako poręczyciel a firma upadła. Mamy wspólnote majątkową, nie posiada mąż zadnego spadku, czy majątku przed slubem. Małżeństwo z ponad 15 letnim stazem

 14. Co w przypadku gdy weksel podpisany jest przez jedną osobę (mąż) a małżonka nie podpisała.

  Nic. Nie ma obowiązku wspólnego w małżeństwie podpisywania weksli. Co najwyżej wierzyciel nie będzie się mógł zaspokoić z majątku wspólnego małżonków, ale może np. z wynagrodzenia za pracę.

  Mamy wspólnote majątkową, nie posiada mąż zadnego spadku, czy majątku przed slubem. Małżeństwo z ponad 15 letnim stazem

  Zdesperowany wierzyciel może zażądać ustanowienia rozdzielności majątkowej:)

 15. Mam pytanie: Moja żona poręczyła (w trakcie trwania rozdzielności majątkowej) mnie ( moją firmę … s.c. na wekslu in blanco ( wystawionym przez hurtownię, z którą współpracuję jako przedsiębiorca – kontrahent na zabezpieczenie roszczeń z tytułu zakupionego tam towaru i zobowiązań z tego tytułu wynikających), który następnie został wypełniony, dostał klauzulę wykonalności przez Sąd i przekazany do egzekucji komorniczej. Czy jej odpowiedzialność w takim wypadku może wygasnąć z tytulu poręczenia po roku od wymagalności weksla? Czy obowiązuje 10 lat z tytułu klauzuli wykonalności przez sąd?

 16. @Robert – jak na żonę też jest tytuł wykonawczy, to 10 lat.

 17. Lepiej jest podpisać 1 weksel solidarnie przez 2 dłużników (małżonków) czy dwa osobne weksle (każdy dłużnik-małżonek swój) i każdy każdemu poręczy?
  Ma to być zabezpieczenie do prywatnej umowy pożyczki.

 18. @Grzesiek – Do tego typu zabezpieczenia wystarczy jeden weksel.

 19. Podpislam razem z mezem.weksel w 2006 roku a w 2009 sie rozwiodlam i żabka aoe zgodzila sie na moje wypisanie z weksla.
  Teraz otrzymalam nakaz zaplaty.
  I weksel wypelniony z data 15.09.2017 rok.

 20. Nie wiem czy fakt podpisania weksla mial byc dozywotnio?
  Dlaczego mam odpowiadac za dlugi bylego meza?

 21. @Justyna – rozwód nie powoduje wygaśnięcia udzielonego za kogoś poręczenia.

 22. Witam,
  odkopuję trochę stary temat, ale liczę na jakąś wskazówkę.

  Udzieliłem pożyczkę, zabezpieczoną wekslem osobie, z którą później wziąłem ślub. Do dzisiaj jesteśmy małżeństwem i mamy wspólność majątkową, ale nie mieszkamy już razem, rozwodu nie wzięliśmy z powodu małoletniego syna.

  W momencie udzielania pożyczki i wystawienia weksla nie byliśmy małżeństwem. W dacie umówionego zwrotu pożyczki i płatności weksla byliśmy już małżeństwem. Małżeństwem jesteś do dziś.

  Czy istnieje możliwość złożenia przeciwko mojej obecnej żonie pozwu z tego weksla?

  Pozdrawiam serdecznie licząc na wskazówki w sprawie.

 23. @Krzysztof – wzięcie ślubu nie unieważnia długów, które narzeczona wobec ciebie zaciągnęła, tak więc możesz ją pozywać (jednocześnie zwracając uwagę na fakt, czy należność nie jest już przedawniona).

 24. @Lech bardzo Ci dziękuję za informacje.

  A mógłbyś jeszcze napisać mi – biorąc pod uwagę Twoje doświadczenie z wekslami – czy prawidłowo jest wystawiony taki weksel i czy można na jego podstawie złożyc pozew w postępowaniu nakazowym?

  WEKSEL WŁASNY
  Warszawa, dnia 31.08.2009 r. Na 30.000 zł.
  Dnia 31 grudnia 2009 r. zapłacę, bez protestu, za ten własny weksel na zlecenie (moje dane), zamieszkałego (adres) legitymującego się dowodem osobistym (seria i nr dowodu) sumę 30.000 zł (trzydzieści tysięcy) złotych.

  Płatny w Warszawie

  (czytelny podpis wystawcy weksla)

 25. @Krzysztof – ten weksel jest już przedawniony, więc jeśli żona podniesie taki zarzut przed sądem, to nic nie zostanie zasądzone.

 26. @Lech rzeczywiście, nie zauważyłem, że roszczenia wekslowe przewadniają się szybciej.

  Cóż, pozostaje mi chyba tylko pozew z umowy pożyczki, której zabezpieczeniem był weksel. Ona chyba przeadwnia się w terminie 10 lat, więc jeszcze nie jest przedawniona.

  Chyba, że by uznać, że nie doszło w ogóle do rozpoczęcia biegu przedawniania zgodnie z art. 121 pkt 3 kodeksu cywilnego (Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu – przez czas trwania małżeństwa).

  Co o tym myślisz?

  Dziękuję Ci za wszystkie cenne wskazówki!

 27. @Krzysztof – jeśli wzięliście ślub przed przedawnieniem – art. 71 prawa wekslowego odsyła w kwestii przerwania i zawieszania przedawnienia do prawa powszechnego.

 28. @ Lech – tak, wzięliśmy ślub przed przeadwnieniem. Nawet przed terminem wykupu weksla i zwrotu pożyczki. Czyli z tego wychodziłiby, że termin przedawnienia nie rozpoczął chyba w ogóle biegu, mimo że roszczenie jest wymagalne od 2010 roku.. jeżeli dobrze rozumie

 29. @Lech czy w takim razie, biorąc pod uwagę, że roszczenie z weksla nie jest przedawnione, wypełniony jest on prawidłowo i zawiera wszystkie niezbędne dane?

  WEKSEL WŁASNY
  Warszawa, dnia 31.08.2009 r. Na 30.000 zł.
  Dnia 31 grudnia 2009 r. zapłacę, bez protestu, za ten własny weksel na zlecenie (moje dane), zamieszkałego (adres) legitymującego się dowodem osobistym (seria i nr dowodu) sumę 30.000 zł (trzydzieści tysięcy) złotych.

  Płatny w Warszawie

  (czytelny podpis wystawcy weksla)

 30. @Lech odpiszesz?

  Pozdrawiam serdecznie

 31. @Krzysztof – tak, weksel jest poprawny, choć zawiera trochę za dużo danych (na przykład do niczego nie jest potrzebna informacja o numerze dowodu, w sumie to nawet nie wiadomo jakim numerem dowodu się teraz posługujesz, zakładam, że jest on inny niż w roku 2009:).

 32. Witam – a co z taką sytuacją: weksel własny zupełny obojga małżonków, ale wystawiony na zabezpieczenie długów zaciąganych przez jednego małżonka (bez zgody, ale i bez sprzeciwu, drugiego). Spór wystawca – remitent na wekslu, a więc możemy przejść na stosunek podstawowy. Czy wykazanie, że zobowiązania zabezpieczone wekslem dotyczą wyłącznie jednego małżonka może skutkować oddaleniem roszczenia z weksla w stosunku do drugiego?
  A teraz „tło” i ukryty sens pytania: weksel wystawiono na zabezpieczenie pożyczki A, ale umowę strony rozwiązały, po czym uzgodniły, że weksel ten miałby zabezpieczać inne (powstałe po wydaniu weksla) zobowiązania B, C … (osobiste jednego małżonka) => czy takie uzgodnione między wystawcą, a remitentem objęcie zobowiązań innych niż były rzeczywistą podstawą wystawienia weksla jest ważne, czy może być to podstawa do kwestionowania weksla?

 33. @MrW, zapraszam na forum lub na maila, jeśli chcesz podyskutować o konkretnej sprawie (http://www.remitent.pl/potrzebuje-porady-w-sprawie-wekslowej-czy-moge-ja-otrzymac-bezplatnie).

Speak Your Mind

*