Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Zarzuty do weksla: weksel podpisała za wystawcę osoba nie będąca jej przedstawicielem

Sytuacja taka zdarza się najczęściej wówczas, gdy weksel jest podpisywany w imieniu osoby prawnej, a osoba, która go podpisuje, nie ma uprawnienia do reprezentowania wystawcy, ponieważ:

1. W ogóle nie jest uprawniona do reprezentowania tego podmiotu

2. Jest uprawniona do reprezentowania podmiotu jedynie w połączeniu z innymi osobami, a podpisała weksel samodzielnie

3. Była uprawniona do reprezentowania podmiotu, ale nie w dacie wręczania weksla. Ponieważ domyślnie datę wręczenia weksla poznaje się po dacie wpisanej jako data wystawienia, należy mieć na uwadze, aby podawać datę wystawienia weksla in blanco już w momencie jego podpisania i wręczenia remitentowi, aby osoba podpisująca nie ryzykowała tym, że będzie za weksel odpowiadać prywatnie, jeśli data wystawienia weksla zostałaby wpisana w okresie, kiedy umocowanie do reprezentacji już nie istniało.

Jeśli bowiem ktoś podpisze weksel w czyimś imieniu, ale nie posiadając odpowiedniego umocowania, odpowiada za takie zobowiązanie osobiście.

Przykład zarzutów do nakazu zapłaty związanych z brakiem umocowania do reprezentacji wystawcy

Pozwaną jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a powodem Towarzystwo Ubezpieczeniowe XXX. Zgodnie z treścią weksla kaucyjnego, został on wystawiony 3 stycznia 2011r i podpisany przez Jana Kowalskiego w imieniu pozwanego. Tymczasem w dacie tej Jan Kowalski nie był uprawniony do reprezentowania wystawcy, tym samym pozwana firma wekslem zaskarżonym nie zaciągnęła żadnych zobowiązań wekslowych.

Dowód: odpis pełny KRS.
Ponadto proszę o o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty (co to znaczy?)

Komu, i przeciwko komu, przysługują powyższe zarzuty

Zarzut, że weksel podpisała osoba nieuprawniona, przysługuje podmiotowi nieprawidłowo reprezentowanemu przeciwko każdemu posiadaczowi weksla. Dokonanie indosu nie uniemożliwia podniesienia takiego zarzutu wobec nowego nabywcy.

Jednakże zarzutem tym nie będzie mógł się bronić inny dłużnik wekslowy, na przykład poręczyciel, albo indosant, bowiem (zgodne z art. 7 prawa wekslowego) ich zobowiązanie jest ważne, nawet jeśli zobowiązanie wystawcy byłoby nieważne.

W jaki sposób ocenia się uprawnienie do reprezentowania wystawcy

Domyślnie umocowanie do reprezentacji ocenia się po dacie wystawienia weksla, którą uznaje się za datę wręczenia weksla, daty te powinny być ze sobą zgodne.

Czasem jednak zdarza się, ze weksel jest wręczony w innej dacie, niż jest ona potem wpisywana na wekslu, ważniejsza jest wówczas data wręczenia, po której będzie oceniana zdolność do reprezentowania wystawcy, pod warunkiem – oczywiście – że da się udowodnić, że weksel został wręczony w danym czasie, a wpisana i podpisana przez wystawcę data wystawienia weksla jest nieprawdziwa.

Comments

 1. Witam,
  przede wszystkim dziękuję za stworzenie takiej kompleksowej strony wiedzy o wekslach – jest świetna.
  Mam pytania, czy członek Zarządu mogący reprezentowac spółkę jednoosobowo może upoważnić (pisemnie, szczegółowo) brata, który jest pracownikiem tej spółki do podpisania weksla w celu zabepiczenie kontraktu handlowego?

 2. @Anita – tak, weksel może być podpisany przez pełnomocnika w imieniu innej osoby. Poszukaj o tym informacji na blogu :)

 3. Robert O. says

  Jak się ma porządek prawny gdy weksel in blanco podpisał matka za córkę przy przedstawicielu firmy za jego wiedzą ( praktyki dotyczą gospodarstw rolnych na zakup np. nawozów sztucznych)
  Jakie konsekwencje prawne grożą matce a jakie przedstawicielowi handlowemu
  I czy weksel in blanco jest ważny

 4. @Robert – Zależy od formy podpisu:
  – matka podpisała się imieniem i nazwiskiem córki,
  – matka podpisała się swoim imieniem i nazwiskiem,
  – matka podpisała się swoim imieniem i nazwiskiem, ze wskazaniem, że podpisuje w imieniu córki, oraz posiadała pełnomocnictwo do takiej reprezentacji
  – matka podpisała się swoim imieniem i nazwiskiem, ze wskazaniem, że podpisuje w imieniu córki, oraz nie posiadała pełnomocnictwa do takiej reprezentacji

Speak Your Mind

*