Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Różnica między wekslem własnym i trasowanym

Rozróżniamy dwa rodzaje weksli: własne i trasowane.

W wekslu własnym wystawca sam przyrzeka dokonać zapłatę określonej sumy w określonym dniu. W treści weksla umieszczamy zatem obietnicę zapłaty w pierwszej osobie

zapłacę za ten weksel na zlecenie…

W wekslu trasowanym wystawca wskazuje kto ma zapłacić za weksel i na czyją rzecz.

Dnia 30 czerwca 2010r. zapłacisz, Janie Kowalski, na zlecenie Antoniego Nowaka sumę 1000zł.

Samo wskazanie Jana Kowalskiego jako zobowiązanego do zapłaty nie powoduje powstania wobec niego roszczenia. Weksel taki musi być zaakceptowany przez trasata, akcept polega na złożeniu podpisu, zwyczajowo po lewej stronie weksla. Przy podpisie można dodać słowo akceptuję lub inne równoważne.

Weksel trasowany możemy zastosować w sytuacji, kiedy sami jesteśmy komuś winni określoną kwotę, i chcemy ją spłacić z wierzytelności przypadającej nam od innej osoby.

Jeśli trasat nie zaakceptuje ciągnionego na niego weksla, wówczas to my, jako wystawca odpowiadamy za jego zapłatę natychmiast – bez czekania na termin płatności. Prawo wekslowe dopuszcza jednak umieszczenie przez wystawcę zastrzeżenia, że nie bierze on odpowiedzialności za przyjęcie weksla. Wówczas taki weksel, jeśli nie został zaakceptowany przez trasata, nie ma wartości. Wówczas, jeśli trasat odmówił przyjęcia takiego weksla lub stał się niewypłacalny w myśl art. 43 pw., należności należności od wystawcy można dochodzić dopiero po upłynięciu terminu płatności – w przeciwieństwie do weksla bez tej klauzuli, kiedy odmowa przyjęcia przez trasata lub jego niewypłacalność uzasadnia natychmiastową wymagalność należności wekslowej od wystawcy, choćby przed terminem płatności.

Po akcepcie weksla, odpowiadamy za jego zapłatę, podobnie jak indosant w wekslu własnym – zatem warunkiem odpowiedzialności wystawcy weksla trasowanego za zapłatę jest przedstawienie weksla do zapłaty akceptantowi w odpowiednim terminie i wykonanie protestu z powodu niezapłacenia (z wyjątkiem weksli zawierających klauzulę bez protestu).

Weksel trasowany – wystawca może być remitentem

Wystawca weksla trasowanego może wystawić weksel na zlecenie osoby trzeciej, ale również na swoje własne zlecenie.

Dnia 30 czerwca 2010r. zapłacisz na zlecenie moje własne sumę 1000zł.

Powyższy zapis oznacza, że osoba, akceptująca taki weksel, będzie zobowiązana do zapłaty kwoty wystawcy (będącego tutaj również remitentem). Sam wystawca może indosować weksel tak jak remitent. Taki weksel trasowany będzie zatem bardzo podobny w skutkach do weksla własnego. Stosowanie takiego weksla miało sens w czasach opłaty skarbowej, która musiała być uiszczona przez wystawcę. Wystawca musiał być zatem w posiadaniu weksla po jego wystawieniu, co nie zdarza się raczej w przypadku weksli własnych, które wystawca przekazuje remitentowi. W tym przypadku remitent jest również wystawcą, a praktycznym dłużnikiem wekslowym jest trasat.

Comments

 1. „Prawo wekslowe dopuszcza jednak umieszczenie przez wystawcę zastrzeżenia, że nie bierze on odpowiedzialności za przyjęcie weksla. Wówczas taki weksel, jeśli nie został zaakceptowany przez trasata, nie ma wartości.”

  Czy aby na pewno? Komentarz do Prawa Wekslowego Heropolitańskiej:

  „Na skutek umieszczenia na wekslu takiej klauzuli posiadacz weksla trasowanego nie może domagać się od wystawcy zapłaty przed terminem płatności, jeżeli trasat odmówi przyjęcia weksla w całości lub w części. Oznacza to, że dochodzenie roszczeń od wystawcy weksla trasowanego będzie możliwe dopiero z nadejściem terminu płatności weksla.”

  Tak by to wynikało też z wykładni art. 43.

 2. @Tomek – wygląda na to, że masz rację. Dzięki za czujność i korektę :)

 3. Nie ma sprawy. Bardzo fajny blog, jestem studentem i dokształcam się w wekslach, m.in. przeglądając od samego początku wszystkie Pana notki. Można się sporo nauczyć!
  Pozdrawiam

 4. hulajdusza says

  Czy może być coś takiego jak weksel trasowany in blanco?

 5. @hulajdusza – tak.

 6. Czy jeśli na wekslu jest napisane „zapłacę bez protestu za ten sola weksel na zlecenie X” to można mówić o nieważności weksla ze względu na brak wskazania remitenta? Jest tylko oznaczenie osoby, na której zlecenie ma nastąpić zapłata, a nie osoby, na której rzecz zapłata ma nastąpić.

  Czy oznaczenie „sola” przesądza, że weksel jest wekslem własnym, a nie trasowanym?

  Czy jeśli w umowie jest mowa o deklaracji wekslowej, której w rzeczywistości nie było to dłużnik może skutecznie się obronić przed obowiązkiem zapłaty powołując się na brak deklaracji?

 7. Marek, zapraszam z tymi pytaniami na forum.

Speak Your Mind

*