Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Weksel może być przedmiotem zajęcia komorniczego

Jeżeli wobec dłużnika (niekoniecznie wekslowego) toczy się postępowanie egzekucyjne, komornik może zająć będące w jego posiadaniu weksle wystawione lub indosowane na jego rzecz przez inne podmioty, również wówczas, gdy termin płatności weksla jeszcze nie upłynął.

Jak odbywa się zajęcie weksla przez komornika?

Zajęcie odbywa się przez odebranie weksla dłużnikowi oraz poinformowanie wystawcy lub inny podmiot zobowiązany z weksla, aby należną kwotę wpłacił w terminie płatności organowi egzekucyjnemu.

Jeśli weksel nie zostanie zapłacony

Może być wówczas wystawiony na licytację. Cena wywoławcza stanowi wówczas 50% sumy weksla wraz z odsetkami. Za zgodą dłużnika komornik może również sprzedać weksel bez licytacji (z wolnej ręki), jeżeli sprzedaż za tę cenę nie narusza interesów wierzycieli.  Dłużnik może wówczas wskazać osobę i cenę, po jakiej weksel ma być sprzedany. Zgoda dłużnika na sprzedaż z wolnej ręki nie jest potrzebna, gdy wierzytelność była wymagalna przed dniem zajęcia, w takim jednak wypadku cena zbycia nie może być niższa od 60% oszacowania wraz z odsetkami liczonymi do dnia sprzedaży.

W przypadku zakupu wierzytelności wekslowej przez licytującego, komornik może dokonać na jego rzecz indosu (do którego ma prawo takie samo jak ostatni posiadacz weksla), może również przekazać należność z weksla na podstawie cesji wierzytelności, jeśli dokonanie indosu nie jest możliwe.

Nowy wierzyciel wekslowy może dochodzić należności z weksla, również na drodze sądowej; przysługują mu wówczas te same prawa, co poprzedniemu posiadaczowi weksla.

Podstawa prawna: art. 895 i kolejne kpc.

Speak Your Mind

*