Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Zmiany w ustawie VAT – jak przyjmować zapłatę wekslem, aby nie stracić?


Od nowego roku w ustawie regulującej podatek VAT nastąpiły pewne korzystne dla wierzycieli zmiany.

Po pierwsze – co mniej ważne – skrócono ze 180 do 150 dni okres, po którym wierzyciel, który nie otrzymał zapłaty za wystawioną fakturę VAT, może odzyskać zapłacony z tego tytułu podatek od towarów i usług.

Po drugie – co jest nowe i bardzo ważne – dłużnik, po 150 dniach zwłoki w zapłacie faktury ma obowiązek skorygować i naliczyć do zapłaty odliczony w związku z niezapłaconą fakturą podatek VAT. Sankcja ta jest automatyczna i niezależna od ruchów wierzyciela, związanych z próbą odzyskania przez niego naliczonego podatku VAT.

Można zatem stwierdzić, że przekraczanie przez dłużników terminów płatności za faktury o więcej niż 150 dni jest dla nich nieopłacalne, ponieważ automatycznie zobowiązuje ich do zwrotu odliczonego podatku VAT. Dotychczas zwrot był konieczny tylko w sytuacji, kiedy analogiczne ruchy wykonywał wierzyciel, co nie zdarzało się często, a jak się już zdarzało, to umożliwiało dłużnikowi dobrowolną zapłatę za fakturę i zatrzymanie całego procederu podatkowego.

Jak się to ma do przyjmowania zapłaty wekslami?

Jak już kiedyś pisałem, faktury VAT mogą być płacone wekslami. Dzieje się tak przede wszystkim wówczas, jeśli strony umówią się, że w zamian za wystawiony weksel zostanie umorzony dług z faktury. Dochodzi wówczas do tzw. nowacji zobowiązania, w wyniku której jedynym roszczeniem sprzedawcy do kupującego jest roszczenie z weksla (a nie z faktury).

Ma to jednak swoje konsekwencje podatkowe – po 150 dniach upływu terminu płatności weksla, nie możemy skorzystać z opisywanych powyżej ułatwień podatkowych, ponieważ faktura – co do zasady – została już zapłacona (wekslem).

Jeśli zatem przyjmujesz zapłatę za fakturę wekslami, musisz wziąć pod uwagę powyższe okoliczności. Możesz na przykład kredytować jedynie wartość netto faktury, żądając natychmiastowej zapłaty podatku VAT, lub możesz przyjąć do wiadomości, że w razie braku zapłaty nie będziesz mógł skorygować zapłaconego przez siebie podatku VAT.

Możesz również…

Jak zjeść ciastko i mieć ciastko?

…sposobem na jednoczesne używanie weksli i korzystanie z nowych przywilejów podatkowych jest nieprzyjmwoanie zapłaty za fakturę wekslem, a jedynie zabezpieczenie płatności faktury wekslem kaucyjnym.

Weksel kaucyjny zazwyczaj jest wekslem in blanco, ale nie jest to warunek konieczny. Nie ma przeszkód, aby płatność faktury zabezpieczyć wekslem zupełnym, zawierającym wszystkie niezbędne elementy, kwotę (równą wartości faktury), oznaczenie remitetna, czy datę płatności.

Ważne jest jedynie, aby nie dokonać nowacji zobowiązania, czyli aby nie stwierdzać, iż weksel jest zapłatą za fakturę. Weksel ma być jedynie jest zabezpieczeniem tej zapłaty. Dowodem braku nowacji może być określenie innego niż „weksel” sposobu zapłaty na fakturze, oraz użycie w treści weksla klauzuli „weksel kaucyjny” lub „weksel gwarancyjny”.

Jako że samo wręczenie weksla – w braku odmiennego ustalenia między stronami – nie jest nowacją zobowiązania, zachowanie powyższych reguł w wystarczający sposób zachowa roszczenie sprzedawcy z tytułu faktury VAT, co jednocześnie spowoduje możliwość skorzystania z przywilejów podatkowych w przyszłości, w przypadku nieotrzymania zapłaty.

Czy weksel kaucyjny mogę sprzedać (indosować)?

Tak, jeśli oczywiście jest on wystawiony „na zlecenie”.
Należy jednak pamiętać, że zbycie weksla kaucyjnego oznacza również zbycie pretensji głównej, co oznacza to, że sprzedając taki weksel, uznajesz roszczenie z faktury VAT, którą spłatę ten weksel zabezpieczał, za zaspokojone. Nie możesz zatem później dochodzić roszczenia z faktury raz jeszcze, ani wykonywać swoich praw związanych ze zwrotem podatku VAT.

/na zdjęciu: Najlepszy Minister Finansów krajów Wschodzącej Europy roku 2012 według Emerging Markets, autor zdjęcia: World Economic Forum/

Comments

 1. Osobiście wątpię w poprawność zdania:
  „sprzedając taki weksel, uznajesz roszczenie z faktury VAT, którą spłatę ten weksel zabezpieczał, za zaspokojone”
  Jest takie.. niezręczne, bo wyzbycie się wierzytelności nie oznacza jej zaspokojenia.
  Problem uzyskania zwrotu VAT przez nabywcę wierzytelności byłby może interesujący, ale chyba wykracza poza tematykę tego bloga:-)

 2. Najlepszy Minister Finansów krajów Wschodzącej Europy roku 2012 według Emerging Markets -> humor widzę dopisuje :)

 3. „Osobiście wątpię w poprawność zdania:
  „sprzedając taki weksel, uznajesz roszczenie z faktury VAT, którą spłatę ten weksel zabezpieczał, za zaspokojone”
  Jest takie.. niezręczne, bo wyzbycie się wierzytelności nie oznacza jej zaspokojenia.”

  Chodziło zapewne o to, że sprzedaż weksla gwarancyjnego pociąga za sobą sprzedaż wierzytelności ze stosunku prawnego, którego wykonanie ten weksel zabezpieczał i której to wierzytelności dotyczyła faktura VAT. Czyli że ze sprzedażą weksla gwarancyjnego wiążę się wyzbycie się wszelkich uprawnień związanych z fakturą VAT.

 4. @bartoszcze, @Marek:

  Chodziło zapewne o to, że sprzedaż weksla gwarancyjnego pociąga za sobą sprzedaż wierzytelności ze stosunku prawnego, którego wykonanie ten weksel zabezpieczał i której to wierzytelności dotyczyła faktura VAT. Czyli że ze sprzedażą weksla gwarancyjnego wiążę się wyzbycie się wszelkich uprawnień związanych z fakturą VAT.

  O to chodziło, co zresztą napisałem „zbycie weksla kaucyjnego oznacza również zbycie pretensji głównej”.

  Pisząc co zaspokojeniu, oprócz twórczego rozwinięcia cytatu z orzeczenia „Kto odstąpił weksel gwarancyjny, tym samym zrealizował swą pretensję”, miałem na myśli fakt, że zbywając taki weksel coś za niego otrzymujemy i należy to wówczas traktować tak jak zapłatę za fakturę.

  @Marcin: ależ jaki humor, to są czyste fakty bez krzty oceny, czy ironii :)

 5. Grzegorz says:

  Witam,
  moim zdaniem ta nowelizacja spopularyzuje obrót wekslami o charakterze płatniczym właśnie.
  W przepisach o VAT zawarto, chcąc nie chcąc, definicję zapłaty, ponieważ podatnik nie może skorygować podstawy opodatkowania VAT (po upłynięciu 150 dni od terminu płatności)jeśli:

  „Korekta, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności
  uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej
  za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.”

  A więc formą zapłaty, skuteczną w odniesieniu do przepisów podatkowych, jest zapłata wekslem.
  Będzie pewnie tak, że kwotę podatku VAT kontrahenci będą rozliczali szybko, a wartość netto (lub suma odpowiadająca wartości netto z faktury) będzie płacona wekslem z dłuuugim terminem płatności. Dłuższym niż 90. dni, bo w tym przypadku kupujący nie będzie musiał korygować podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.
  Więc…

 6. @Grzegorz: kapitalne, nie pomyślałem o tym, teraz sami dłużnicy będą prosić, aby przyjąć od nich zapłatę wekslem :)

 7. Grzegorz says:

  woda na mój młyn, zaraz ruszamy

 8. @Grzegorz: No, właśnie widzę, że strona w wersji rozwojowej już, przynajmniej ta pod .com :)

Speak Your Mind

*