Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Jak zapłacić za fakturę wekslem?

Weksel pozwala zapłacić za fakturę w przypadku, jeśli nie posiadamy gotówki. Zapłata taka jest podobna do „kredytu kupieckiego” (faktura z odroczonym terminem płatności), płatność wekslem jest jednak pewniejsza dla wierzyciela, w porównaniu do roszczenia wynikającego z samej faktury.

Aby zapłacić za fakturę wekslem

należy wręczyć sprzedawcy wystawiony weksel na kwotę odpowiadającą wartości brutto faktury. Na samej fakturze można umieścić informację „zapłacono wekslem”. Ponieważ informacja o sposobie płatności faktury nie jest obowiązkowym jej elementem, informacji takiej może nie być, lub może być błędna (np.: zapłacono gotówką). Jednakże zgodnie z utartym zwyczajem można taką informację umieścić. Ponadto możemy żądać wystawienia pokwitowania przez wystawcę faktury, w którym potwierdzi przyjęcie zapłaty wekslem.

Weksel powinien być podpisany przez odpowiednią osobę

na przykład w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – konkretnie przez tę osobę, która działalność prowadzi, w przypadku spółek prawa handlowego – osoby uprawnione do reprezentowania zgodnie z wpisem do KRS. Jeśli weksel będzie miał podpisać pracownik, powinien dać remitentowi pisemne upoważnienie do podpisania weksla wystawione przez osoby reprezentujące firmę. Jeśli weksel zostanie podpisany przez osobę, która nie miała prawa reprezentować firmy, osoba ta odpowiada za zapłatę weksla prywatnie!

W łatwy sposób możemy uzyskać poręczenie osób trzecich

Jeśli na przykład dajemy kredyt kupiecki spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, której sytuacja finansowa jest niepewna lub jest nam nieznana, członkowie zarządu podpisujący weksel w imieniu firmy mogą w prosty sposób poręczyć za tę zapłatę osobiście. Osoba prowadząca działalność gospodarczą w prosty sposób może uzyskać za siebie poręczenie swojego małżonka, co znacznie ułatwi ewentualne dochodzenie tego roszczenia w przyszłości. Wystarczy, aby poręczyciele umieścili dodatkowo swoje podpisy na przedniej stronie weksla (podpisy takie będą uznane za poręczenie za wystawcę).

Klauzula waluty

to zapis na wekslu oznaczający, że w zamian za jego wręczenie, wystawca otrzymał odpowiednie świadczenie. Może ona mieć postać:

Wartość w towarze otrzymałem

Jednakże umieszczanie klauzuli waluty na wekslu nie jest konieczne. Ma ona jedynie wartość dowodową dla remitenta, gdyby w przyszłości wystawca podnosił zarzut wobec remitenta, że świadczenia, które miał dostać za weksel, nie otrzymał.

Nie bój się indosów

Za weksel, którym płacimy za fakturę, otrzymaliśmy już świadczenie zwrotne. Bez obaw możemy zatem umożliwić indosowanie weksla. Remitent będzie mógł nim płacić w kolejnych transakcjach, zadaniem wystawcy będzie jedynie zapłata za weksel w terminie płatności temu, kto po zapłatę się zgłosi i będzie uprawniony z weksla (czyli będzie ostatnim w nieprzerwanym szeregu indosów). W przeciwieństwie do weksli in blanco, indosowanie weksli zupełnych nie przyniesie żadnej szkody wystawcy (związanej z brakiem możliwości podnoszenia zarzutów wobec nowego właściciela weksla), ponieważ fakt konieczności zapłaty za weksel i jego wysokość jest bezsporny.

Lepiej mieć podpisany weksel niż fakturę

Dla wierzyciela podpisany weksel jest lepszym sposobem na zabezpieczenie swoich roszczeń, niż podpisana faktura. Szczegóły zostały omówione we wpisie weksel jest lepszy od faktury.

Przykład weksla będącego zapłatą za fakturę

Kraków, dnia 30 sierpnia 2010r.
Dnia 15 grudnia 2010r. zapłacimy za ten weksel na zlecenie AMIKS sp. z o.o.
sumę 1220zł (tysiąc dwieście dwadzieścia zł). Wartość otrzymaliśmy. Płatny w Krakowie.
INTERIA SA, Kraków, ul. Emaus 13 {podpis odpowiedniego członka zarządu}

Comments

  1. OK, odgrzewam stary temat. Jak US będzie traktował płatność wekslem zupełnym w kwestii nowych przepisów o VAT. W nowelizacji niczego na ten temat nie znalazłem.
    Na fakturze można napisać: Zapłacono wekslem/zapłacono. Tylko czy US nie będzie próbował interpretować tego w ten sposób, że ważny jest termin (np. realny lub deklarowany) spłaty zobowiązania wekslowego.
    Trudniejszy przypadek: czy takie interpretacje US byłyby spójne ws. weksli indosowanych, np. płacę za wekslem otrzymanym w drodze indosu, a mój indosatariusz płaci nim dalej za swoje zakupy…

  2. @Grzegorzu, przyznam się, że ze zmianami w VATcie jeszcze się nie zapoznałem u źródła (czyli w Ustawie). Pisząc z głowy, czyli z niczego ;) roboczo stwierdzę, że zapłata za fakturę wekslem będzie uznawana właśnie za zapłatę, czyli przywileje w rozliczeniu VATu w przypadku braku zapłaty za tenże weksel, nie będą się należeć. Inaczej będzie, jeśli weksel będzie wekslem kaucyjnym zabezpieczającym zapłatę faktury, ale nie będzie stanowił zapłaty (nowacji) zobowiązania. Dodam oczywiście, że weksel taki kaucyjny może być wekslem zupełnym, w szczególności zawierającym oznaczenie sumy i daty płatności. Zagadnienie to opiszę w niedalekiej przyszłości :)

Speak Your Mind

*