Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Jak odzyskać od wierzyciela swój weksel in blanco?

Muszę pochwalić wystawców weksli, że coraz częściej mają świadomość tego, że w ich interesie jest odzyskanie weksla in blanco z powrotem po ustaniu potrzeby istnienia takiego zabezpieczenia.

Większość weksli jest oczywiście zwracana, ale nas (tzn. mnie i wystawców) interesują zwłaszcza te sprawy, które są problematyczne. Mogę je podzielić na dwie grupy – brak zwrotu weksla może wynikać z „niewiedzy i bałaganu” lub ze „złej wiary”.

Niewiedza i bałagan to zwykle domena banków. Klient stanowczo żądający zwrotu weksla in blanco nierzadko budzi wśród szeregowych pracowników popłoch. Jeśli bank nie przewidział na taką okoliczność jasnej procedury, prowadzącej do zwrotu weksla, to zazwyczaj klient jest zbywany, na przykład informacją, że weksel jest lub będzie komisyjnie zniszczony (o tym, dlaczego nie powinniśmy się godzić na komisyjne niszczenie weksli przez wierzyciela pisałem tutaj). Zdarza się nawet, że były dłużnik może dostać z banku zaświadczenie o komisyjnym zniszczeniu weksla, a po pewnym czasie… sam weksel, bynajmniej nie zniszczony.

W o wiele gorszej sytuacji staje wystawca, jeśli weksel jest świadomie przetrzymywany przez byłego wierzyciela, z chęcią użycia blankietu wbrew umowie i wbrew interesom wystawcy. Weksel w rękach takiej osoby może być jak odbezpieczony rewolwer. Jeśli zatem rozpatrujemy możliwe działania, które są zgodne z prawem, żądający zwrotu weksla może wysuwać swoje żądanie w mojej ocenie na podstawie art. 222 kc., zgodnie z którym „właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana”.

Piszę „w mojej ocenie”, ponieważ nie spotkałem się jeszcze z taką sprawą, ani o niej nie czytałem. Wystawcy zazwyczaj podejmują energiczne próby odzyskania weksla dopiero po wytoczeniu wobec nich powództwa z takiego weksla. Jak wiadomo, próby takie mogą być wówczas już nieskuteczne. Chcących zaradzić problemowi „przed szkodą” jest niewielu.

Nawet po uzyskaniu wyroku nakazującego zwrot weksla, pozostaje jeszcze niebagatelny problem z jego egzekucją – jak zmusić posiadacza do wydania weksla, którego on wydać nie będzie chciał?

Tak jak i w innych sytuacjach dotyczących weksla in blanco, tak i w tej, objawia się zaleta mojego sposobu wystawiania weksla in blanco – jeśli bowiem wierzyciel posiada weksel „nie na zlecenie”, wystawiony na jego rzecz, a z weksla bezspornie wynika kaucyjny charakter weksla (zabezpiecza on ściśle określone roszczenie) to w praktyce nie ma możliwości, aby posiadacz mógł skutecznie wykorzystać nie zwrócony weksel, obojętnie, czy będzie tego próbował dokonać remitent, czy osoba nabywająca weksel na drodze cesji.

Dwa kroki do odzyskania weksla in blanco

1. Wezwij posiadacza na piśmie do zwrotu weksla. Napisz, dlaczego weksel powinien zostać zwrócony – na przykład z uwagi na fakt spłacenia roszczenia, które weksel zabezpieczał. Zwróć uwagę posiadaczowi, że wypełnienie weksla niezgodnie z zawartym porozumieniem lub puszczenie go w obieg może go narazić na odpowiedzialność karną.

2. Wytocz powództwo o zwrot weksla.

Jeśli ktoś miał doświadczenia z powyższym punktem drugim (a zwłaszcza z późniejszą egzekucją takiego wyroku), zapraszam do podzielenia się wrażeniami w komentarzu :)

(Poniżej – protokół zniszczenia weksla. Przepuszczenie weksla przez niszczarkę rzeczywiście czyni niezdatnym do użytku weksel in blanco, jednak uczynienie tego samego z wekslem zupełnym nie niweluje zapisanego w wekslu zobowiązania – wierzyciel może odtworzyć weksel w postępowaniu sądowym. O sposobach niszczenia weksli pisałem tutaj).
protokol zniszczenia

Comments

 1. Kamil Ciesiński says

  Bardzo praktyczny problem, moim zdaniem warto również pamiętać o art. 465 k.c., zgodnie z nim jeżeli wierzytelność jest stwierdzona dokumentem (a tak niewątpliwie jest w przypadku weksla), gdy wierzyciel odmawia zwrotu dokumentu lub uczynienia na nim odpowiedniej wzmianki, dłużnik może wstrzymać się ze spełnieniem świadczenia lub złożyć je do depozytu sądowego.

  To oczywiście ratuje nas tylko zanim zapłacimy, aczkolwiek w walce z opornym wierzycielem warto powołać się na konkretną podstawę prawną gdy inne rozsądne argumenty nie trafiają.

 2. @Lech
  W przypadku pozwu z art. 222 kc może zaistnieć niejaki problem udowodnienia, że weksel jest własnością wystawcy.

  @Kamil
  W przypadku weksla gwarancyjnego trudno moim zdaniem mówić, że wierzytelność jest stwierdzona wekslem. Zwłaszcza in blanco.

 3. Kamil Ciesiński says

  @ Bartoszcze

  możesz bliżej uzasadnić ?

 4. @Kamil
  Że weksel gwarancyjny nie stwierdza wierzytelności?
  Po pierwsze, weksel in blanco jeszcze nic nie stwierdza (w praktyce), bo nie wynika z niego żadna konkretna wierzytelność, dopiero po uzupełnieniu.
  Po drugie, skoro weksel wystawiany jest na zabezpieczenie wierzytelności (wynikającej z innej umowy), to ma charakter akcesoryjny. Pojawia się pytanie, który dokument jest stwierdzającym wierzytelność, główny czy akcesoryjny? (tego wątku z racji pory rozwijać nie będę, a problemy związane z akcesoryjnością weksli są fascynujące, może Lech będzie wiedział gdzie o nich pisał :)

 5. Kamil Ciesiński says

  Oczywiście, weksel in blanco niczego jeszcze nie stwierdza, z tym że wierzyciel dochodząc wierzytelności z weksla czyni to z weksla uzupełnionego, a przynajmniej tak powinno to wyglądać :) faktycznie problem pojawia się jeżeli spełniamy świadczenie ze stosunku podstawowego a weksel nie był wypełniony :)

  co do problemu relacji stosunku podstawowego i wekslowego, generalnie w literaturze przedmiotu przebija się pogląd, że w takiej sytuacji wierzyciel powinien w pierwszej kolejności dochodzić należności z weksla, bardzo ciekawie problematykę tę analizował D. Dąbrowski w swojej książce „Weksel in blanco” pisząc o ryzyku konieczności podwójnego świadczenia po stronie dłużnika.

  Tutaj otwiera się pole do dyskusji, który stosunek prawny w praktyce ma pierwszoplanowy charakter oraz czy w ogóle któryś ma taką wyraźną pierwszoplanową pozycję skoro są to dwa stosunki prawne przy czym spełnienie świadczenia z jednego wygasza również drugi węzeł prawny a sytuacje odmienne (dochodzenie świadczenia ze st. podst po zapłacie weksla, bądź puszczenie weksla w obieg/żądanie zapłaty po spełnieniu świadczenia ze st. podst) są patologią mającą swą podstawę w głupocie dłużnika, nieuczciwości wierzyciela, a najczęściej jednym i drugim łącznie ;)

  mimo wszystko moim zdaniem argument o akcesoryjnym (bo zabezpieczającym) charakterze stosunku wekslowego nie powoduje automatycznie, że weksel (wypełniony) nie stanowi dokumentu stwierdzającego istnienie zobowiązania, myślę że można by nawet argumentować, że jego akcesoryjny charakter powoduje, że stwierdza on zarówno istnienie zobowiązania wekslowego jak i ze stosunku podstawowego, choć to w znacznej mierze zależy od treści weksla :)

 6. A ja chciałbym zwrócić uwagę na art. 41 ust. 4 ustawy o kredycie konsumenckim z 2011 roku:
  „Kredytodawca jest zobowiązany niezwłocznie po spełnieniu przez konsumenta świadczenia wynikającego z umowy o kredyt konsumencki zwrócić weksel konsumentowi.”

  Jeśli mamy więc doczynienia z kredytem konsumenckim to nie dajmy się bankowi (i nie tylko) zwieść tekstem o komisyjnym niszczeniu weksla. Zwrot weksla się nam należy.

 7. Zgadzam się z @bartoszcze w kwestii tego, że weksel in blanco nie może być dokumentem stwierdzającym wierzytelność. Dlatego art. 465kc. jest tu chybiony (z wyjątkiem – o czym niżej).

  Najczęstsza sytuacja jest taka, kiedy roszczenie, które weksel zabezpiecza(ł) nigdy nie powstało (np. nie wystąpiła potrzeba naliczenia kary umownej), albo zostało dawno poprawnie spłacone (np. roszczenia z kredytu kupieckiego). Oczywistym jest, że przy regularnym spłacaniu tegoż przykładowego kredytu kupieckiego dłużnik nie będzie żądał zwrotu weksla, bo będzie on niezbędny do zabezpieczenia przyszłych roszczeń. Dopiero po zakończeniu współpracy i po rozliczeniu się stron, pozostaje kwestia zwrotu weksla, jednakże dłużnik nie może już używać argumentu „bo nie zapłacę”, skoro nic do zapłaty już nie ma.

  Jeśli natomiast roszczenie istnieje, to dopóki wierzyciel dochodzi go na zasadach ogólnych, dopóty weksel nadal pozostaje wekslem in blanco i wierzytelności „nie stwierdza”. Dopiero po wypełnieniu weksla dłużnik może w pełni uzależniać zapłatę od wydania mu tego dokumentu.

  W takim przypadku kwestia zwrotu weksla zupełnego przy dokonywaniu płatności nawet nie została uznana przez Ojców Założycieli prawa wekslowego za potrzebną do jakiegoś szczególnego zapisania w prawie (wekslowym). Po prostu uznano, całkiem słusznie, że argument wystawcy „nie zapłacę za weksel, jak nie otrzymam go z powrotem”, czyli argument oparty na pieniądzu (a konkretnie: jego braku) będzie tym, przed którym uklęknie nawet najbardziej krnąbrny posiadacz. I słusznie. Nie zdarzają się spory, kiedy dłużnik chce zapłacić, wierzyciel chce otrzymać pieniądze, ale strony nie mogą się porozumieć w kwestii zwrotu weksla.

  Odnośnie analizy Dąbrowskiego, jest ona zgodna z praktyką. Zwykle jest tak, że jak dochodzi już do postępowania sądowego, to wierzyciel wybiera weksel, a nie dowody z roszczenia zasadniczego, jako podstawę swojego powództwa. Nie uważam jednak, aby wierzyciel nie miał możliwości postępowania odwrotnego, tzn. wytoczenia powództwa w standardowy sposób. W takim przypadku ustaje jednak już potrzeba istnienia zabezpieczenia wekslowego i dokument ten powinien być zwrócony bez względu na fakt zapłaty długu.

  Jeśli chodzi o art. 222kc., to – parafrazując klasyka – można napisać, że może nie jest to idealny przepis, ale lepszego chyba nie wymyślono. Na szczęście powód w swoim powództwie ma obowiązek jedynie dokładnie określić swoje roszczenie, nie ma natomiast obowiązku wskazywania konkretnych przepisów, tudzież może podać je błędnie. Już zadaniem sądu jest ocena, czy jego żądanie jest zgodne z obowiązującym prawem. Tym samym wyrok oddalający takie powództwo oznaczałby, że nie ma przepisu ani zasady, umożliwiającej domaganie się przez wystawcę zwrotu wystawionego przez niego weksla in blanco.

 8. No więc ja tylko zajawkowo rzucę dwa tematy dotyczące relacji zobowiązania wekslowego do podstawowego:)
  1/ czy przegranie przez wierzyciela sprawy z weksla wyłącza możliwość wytoczenia powództwa ze stosunku podstawowego,
  2/ czy wierzyciel, który dochodzi wierzytelności z weksla gwarancyjnego, korzysta z uprzywilejowania rzeczowego służącego wierzytelności podstawowej?
  Teraz, niestety, praca goni..

 9. czy przegranie przez wierzyciela sprawy z weksla wyłącza możliwość wytoczenia powództwa ze stosunku podstawowego,

  A dlaczego przegrał? Jeśli z powodu wady formalnej weksla, to oczywiście droga do powództwa standardowego jest otwarta.

  A jeśli spór toczył się w zakresie roszczenia podstawowego i słuszności wypełnienia weksla in blanco i został przez wierzyciela przegrany? Czy w takim razie wytoczenie powództwa bez weksla nie narazi powoda na zarzut powagi rzeczy osądzonej? Myślę, że nie zawsze. Wszak weksel może być wypełniony niezgodnie z umową, a roszczenie podstawowe może być zasadne. Ponadto uważam, że różna jest podstawa sporu – z jednej strony weksel, z drugiej strony roszczenie zasadnicze.

  czy wierzyciel, który dochodzi wierzytelności z weksla gwarancyjnego, korzysta z uprzywilejowania rzeczowego służącego wierzytelności podstawowej?

  Chodzi Ci np. o zastaw? IMHO nie rozciąga się on automatycznie na weksel, choć oczywiście odpowiednia umowa może takie zabezpieczenie ustanowić również dla weksla.

 10. @Adam S.

  art. 41 ust. 4 ustawy o kredycie konsumenckim

  Słusznie. Zatem przynajmniej w tym przypadku kwestię podstawy żądania zwrotu weksla mamy jasną.

 11. Dzień dobry.

  W kwestii zwrotu weksla in blanco zastosowanie ma także art. 354 kc. Żądanie zwrotu niewykorzystanego weksla in blanco jest podstawowym elementem (choćby nawet dorozumianym) każdego porozumienia wekslowego towarzyszącego wręczeniu weksla in blanco.

  Jak wierzyciel nie zwróci niewykorzystanego weksla, to pojawia się ewentualny delikt jeśli powstanie z tego tytułu szkoda.

  Pozdrawiam

  Marek Zwoliński

 12. „wyrok oddalający takie powództwo oznaczałby, że”

  …weksel nie jest własnością wystawcy:)

 13. Kamil Ciesiński says

  @ Panie Marku,

  racja, a jeżeli przyjąć by umowną teorię powstania zobowiązania wekslowego, to można nawet „pchać to” ex contractu, odpada nam problem winy :)

  @ Bartoszcze i Lech

  analizując problem weksla in blanco faktycznie ciężko znaleźć jakąś dobrą podstawę do dochodzenia zwrotu weksla (poza słusznie wskazaną przez Adama S.), więc tym bardziej aktualne stają się problemy deklaracji wekslowej oraz odpowiednich klauzul wekslowych w treści weksla.

  Co do przykładu z przegranym procesem wekslowym, zgadzam się z Lechem, że jeżeli powód przegra z powodów formalnych wad weksla, nie zamyka to drogi do dochodzenia wierzytelności ze stosunku podstawowego. Jeżeli w toku postępowania podniesione zostaną zarzuty i przedmiotem analizy będzie również zasadność roszczenia wynikającego ze stosunku podstawowego, to nic nie jest już jasne i „wszystko zależy od wszystkiego” :) więc należałoby analizować konkretne bardziej uszczegółowione stany faktyczne. Generalnie istotne jest chyba to, czy po podniesieniu zarzutów w toku postępowania przedmiotem analizy Sądu będzie również kwestia zasadności roszczenia podstawowego.

  Co do rozciągania się zastawu na wierzytelność wekslową, jak wiadomo w przypadku weksla można ustanawiać zastaw w drodze reżimu „ogólnego” oraz w trybie przewidzianym prawem wekslowym, choć pojawiały się również tezy o tym, że reżim „ogólny” jest co do weksla wyłączony. W każdym razie podzielam zdanie Lecha, że brak jest podstaw do a priorycznego rozciągania zastawu na wierzytelność wekslową :)

  Pozdrawiam

 14. „wyrok oddalający takie powództwo oznaczałby, że”

  …weksel nie jest własnością wystawcy:)

  Nawet jeśli, to jeszcze nie powód, aby weksla powodowi nie zwracać :)

 15. @Kamil
  „to nic nie jest już jasne i „wszystko zależy od wszystkiego””

  A więc weksel nieszczególnie jest dokumentem stwierdzającym wierzytelność zabezpieczoną:)

  „brak jest podstaw do a priorycznego rozciągania zastawu na wierzytelność wekslową”

  Skupiliście się na zastawie, w praktyce bardziej doniosły jest problem hipoteki;) Niemniej idąc opisaną powyżej linią kierowania do sądu w pierwszej kolejności wierzytelności wekslowej, uzyskujemy tytuł, kierujemy do egzekucji… i czy w planie podziału posiadamy uprzywilejowaną kolejność zaspokojenia właściwą dla hipoteki zabezpieczającej wierzytelność podstawową?

  @Lech
  ” to jeszcze nie powód, aby weksla powodowi nie zwracać :)”

  A oczywiście:)

 16. Kamil Ciesiński says

  @ Bartoszcze

  „to nic nie jest już jasne i „wszystko zależy od wszystkiego”” – to odnosiło się do procesowej relacji roszczeń wekslowych i tych ze st. podst :)

  moim zdaniem prawidłowo wypełniony weksel stwierdza wierzytelność z niego wynikającą, co do tego, czy stwierdza wierzytelność zabezpieczoną – pewnie zależy od weksla :)

 17. i czy w planie podziału posiadamy uprzywilejowaną kolejność zaspokojenia właściwą dla hipoteki zabezpieczającej wierzytelność podstawową?

  Uznałbym, że nie. Wierzyciel wybiera sposób egzekucji – ze stosunku podstawowego, którego zabezpieczeniem jest hipoteka, albo z weksla, który jest zabezpieczeniem stosunku podstawowego, ale sam nie jest zabezpieczony hipotecznie. Jest jeszcze droga, aby sam weksel był zabezpieczony hipotecznie, o tym należy jednak pomyśleć „przed faktem”.

 18. Remigiusz says

  Witam,

  Jeśli wytoczę powództwo o wydanie rzeczy (weksel in blanco) na podst. art. 222 kpc., który sąd miejscowo będzie właściwy do rozpoznania sprawy? Sąd miejsca zamieszkania / siedziby wierzyciela czy dłużnika / zobowiązanego wekslowo?

 19. @Remigiusz – tam gdzie pozwany mieszka.

 20. Remigiusz says

  Dałoby się zastosować właściwość przemienną?

 21. Panie @Remigiuszu, bierzemy do ręki kodeks postępowania cywilnego, otwieramy na art. 31 i czytamy aż do 37. Do jakich wniosków dochodzimy?

 22. Remigiusz says

  Nie można. Niestety.

 23. Witam. Mam taki problem, podpisałem umow zlecenie z pewną firmą i musiałem podpisać weksel, który teoretycznie był zabezpieczeniem dla firmy w razie zdradzenia tajników firmy jak i również w razie podjęcia pracy w podobnej firme. Dodam, ze nie dostalem kopii weksla. Jednak poczytałem troche o firmie i nie wygląda ona najelpiej, postanowiłem rozwiązać umowe zanim tak naprawde podjalem prace. Mam pytanie czy przy rozwiazaniu pracodawca musi zwrócic mi weksel i jakie jest prawdopodobienstwo ze moj weksel poidzie w obieg? Prosił bym o jak najszybsza odpowiedz.

 24. @Arek – odpowiedź na to pytanie zależy od tego, czy istnieje jeszcze potrzeba, aby firma się w ten sposób zabezpieczała – czyli czy poznałeś jakieś tajniki firmy, których ujawnić nie możesz, jak również czy obowiązuje Cię jakikolwiek zakaz podejmowania pracy w innej firmie. Jeśli odpowiedzi na obydwa pytania są negatywne, to nie istnieje potrzeba istnienia zabezpieczenia wekslowego, a weksel powinien być zwrócony. O konkretach można jednak dyskutować, znając jedynie podpisane przez Ciebie umowy (dodam, że podpisywanie weksla w jednym egzemplarzu to normalna procedura).

 25. Dzień dobry. Mam podobny problem do Pana Arka. Również podpisałam weksel na określoną kwotę przy podpisywaniu umowy zlecenia. Rozwiązałam jednak umowę przed rozpoczęciem wykonywania zlecenia. W umowie mam zapis o nieujawnianiu tajemnic firmy i o tym, że przez określony czas nie mogę podjąć pracy u konkurencji jak i u partnerów firmy. Czy w związku z tym mogę w jakiś sposób odzyskać weksel? Nie posiadam żadnych poufnych informacji na temat firmy ponieważ jak pisałam nie doszło do wykonywania zlecenia. Pozdrawiam Monika

 26. Pani Moniko, również mogę odpisać tak samo jak panu Arkowi (1 października 2013 o 22:01), a przede wszystkim to, że nie widząc tego, co Pani podpisała, trudno się wypowiedzieć. Przede wszystkim zależy to od tego, czy uznamy, że umowa o zakazie ujawnienia tajemnicy obowiązuje po rozwiązaniu umowy zlecenia nawet przed przystąpieniem do pracy. Wydaje się, że nie, stąd żądanie zwrotu weksla zasługiwałoby na uwzględnienie.

 27. Dziękuję za odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie (może trochę naiwne). Czy jeżeli powiedziano mi, że weksel jest zabezpieczeniem przed wyjawieniem tajemnicy i podjęciem pracy u konkurencji to czy osoba posiadająca go, może z niego zrobić użytek jak tego zechce, mimo iż ja nie złamię postanowień? Pozdrawiam Monika

 28. Napiszę tak – „nie może” w sensie zawartej umowy. Ale „może” w sensie fizycznym – wypełnić na milion, liczyć na nieskuteczną Twoją obronę, albo zbyć weksel przez indos, uniemożliwiając Ci podnoszenie nawet słusznych zarzutów wobec nowego posiadacza weksla (dla tego ostatniego liczy się tylko tekst weksla, a nie Twoje ustalenia z remitentem).

 29. Mam pytanie – jako wierzyciel spółka akcyjna zamierza zwrócić weksel in blanco wystawcy po wygaśnięciu zobowiązania, ale według wszelkich oznak weksel zaginął. Co teraz? Wystawca domaga się zwrotu. Czy jakieś oświadczenie? Komisyjne zniszczenie w grę nie wchodzi bo nie ma czego niszczyć. Proszę o podpowiedź.

 30. Panie @Zbigniewie, posiadacz weksla, któremu weksel zaginął, powinien złożyć do sądu wniosek o jego umorzenie. Proszę przeczytać: http://www.remitent.pl/co-zrobic-jak-zaginie-weksel/170

 31. A jak oznaczyć wartość przedmiotu sporu?

 32. @Marek – dobre pytanie. W przypadku weksla in blanco trudno określić jego wartość. Wnioskowałbym o ustalenie przez sąd opłaty tymczasowej w wysokości 30zł i motywował to brakiem możliwości określenia w.p.s.

 33. Witam, moja sprawa jest bardzo podobna do Pana Arka i Pani Moniki. Podpisałam weksel do umowy zlecenie w firmie, która po późniejszym researchu nie budzi mojego zaufania. Zanim zaczęłam pracować, złożyłam wypowiedzenie i poprosiłam słownie o zwrot weksla, po czym dostałam informację, że weksel ma zabezpieczać tajemnicę przedsiębiorstwa, i nie dostanę go. Jednak w umowie były już zawarte paragrafy o tajemnicy i zakazie pracy u konkurencji przez 2 lata, dlatego chcę walczyć o zwrot weksla na piśmie. Proszę o pomoc jak mogłabym sformułować takie wezwanie, zaznaczę, że na prawdę obawiam się, że firma zbyje mój weksel, lub zechce go zrealizować, jeśli będę mocno walczyć, dlatego chciałabym rzeczowo, sformułować takie wezwanie. Będę wdzięczna za podpowiedzi.

 34. Witam serdecznie…Byłam 10 lat w związku na zasadzie konkubinatu.
  Przez cały ten czas dorabialiśmy się wspólnie,mój partner otworzył na siebie działalność gospodarczą i razem rozwijaliśmy firmę w której dla formalnośći ja byłam zatrudniona na pół etatu.
  Początkowo mieszkaliśmy w mieszkaniu mojej siostry gdzie ja opłacałam wszystkie rachunki.
  W miedzy czasie kupiliśmy działkę i mieliśmy budować dom,ale stwierdziliśmy,że lepiej ędzie sprzedać działkę i zainwestować w mieszkanie.
  Tak też zrobiliśmy, w grudniu 2011r. kupiliśmy mieszkaie gdzie pieniądze z „naszej działki” poszły na pierwszą wpłatę natomiast kredyt obsługiwaliśmy po połowie.
  Zaznaczam, że mieszkanie nabyliśmy tylko i wyłącznie na partnera.
  Zamieszkaliśmy w tym mieszkaniu w czerwcu 2013r.
  Mój 10 letni towarzysz życia w styczniu 2014r. oznajmił mi że chce zakończyć związek i mam się wyprowadzić do końca stycznia 2014r.
  Proszę o pomoc co mogę zrobić aby się ze mną rozliczył chociaż w częśći. Wspomnę że mieliśmy słowną umowę że to zawsze będzie moje mieszkanie, że zrobił to dla mnie…podpisał mi celem mojego zabezpieczenia weksel in blanco.Proszę mi pomóc czy na podstawie tego weksla mogę coś wyegzekfować …proszę o pomoc

 35. Pani @Aneto, analiza tak skomplikowanej sytuacji z pewnością wykracza ponad to, w czym mogę pomóc w komentarzach.

 36. W akcie desperacji i głupoty podpisałam do umowy o pracę deklarację wekslową i weksel in blanco. Zgodnie z deklaracją pracodawca powinien mi zwrócić weksel po ustaniu stosunku pracy. Wysłałam pismo z prośbą o zwrot i cisza. Zadzwoniłam i poinformowano mnie, że weksla nie ma. Nie ma i nie wiadomo co się z nim stało. Co mogę zrobić w takiej sytuacji aby się zabezpieczyć i nie mieć w przyszłości kłopotów?

 37. @Monika – należy dążyć do zwrotu blankietu weksla, inaczej nigdy nic nie wiadomo…

 38. @Lech – Tylko jak to zrobić? Gotowi są dać mi na piśmie, że tego weksla nie mają. Czy to coś znaczy?

 39. @Monika – nie znaczy, bo skoro nie mają, to zgubili, a jak ktoś znalazł, to może wykorzystać. Najlepiej jakby napisali oświadczenie, że zobowiązują się do zapłaty odszkodowania w przyszłości, gdyby z tytułu zgubionego weksla wynikły jakieś szkody, przy okazji wpłacili tak z pół miliona na zablokowaną lokatę na poczet zabezpieczenia tego roszczenia. Żartuję, oczywiście, ale w praktyce jeśli poszedł w świat Twój pusty blankiet wekslowy, to nie masz skutecznej możliwości cofnięcia tego inaczej jak przez odzyskanie blankietu.

 40. @Lech – dzięki za radę to jest jakiś pomysł. Właśnie się tego obawiam, że poszedł w świat i ktoś kiedyś może zapukać i zarządzać kosmicznej kasy. Myślisz, że takie oświadczenie mnie uchroni w razie draki? Ja tylko chciałam mieć pracę a teraz takie jaja…

 41. @Monika – przed draką może nie uchroni, ale ułatwi ewentualny regres do osoby, która zgubiła weksel. Nadto pracodawca może (właściwie powinien) wystąpić do sądu o umorzenie weksla (pisałem o tym na blogu), postanowienie o umorzeniu dostanie, choć i tak do końca nie rozwiąże to Twoich problemów, bo za parę lat raczej nie wykażesz, że pięknie wypisany weksel z zupełnie innymi danymi jest tym, który kilka lat temu zagubił ktoś zupełnie inny ;) Ale próbować warto, zwłaszcza jeśli druga strona wykazuje dobrą wolę.

 42. A czy ratuje mnie fakt, że na wekslu jest moje panieńskie nazwisko? Wypisałam go kilka lat temu zanim zostałam mężatką i zmieniłam nazwisko. Jeśli wykorzystałby go ktoś teraz czy mogłoby to ułatwić mi dochodzenie, że to właśnie tamten weksel a nie jakiś inny?

 43. Zmiana nazwiska nie powoduje, niestety ;), anulacji wcześniej powziętych zobowiązań ;) Ale jeśli to jakaś sprawa sprzed paru lat, to nie martw się na zapas, teraz już niewiele zrobisz, a szkoda nerwów. Wszystko będzie dobrze :)

 44. Podpisałem weksel przy umowie zlecenia dla zabezpieczenia zakazu konkurencji. Wiem, że to był błąd, że po zakończeniu zlecenia bez odszkodowania żaden zakaz mnie nie obowiązuje ( http://prawne.org/umowa-zlecenie-weksel-t7595/ ). Proszę o informację jak sporządzić pozew o zwrot weksla.

 45. Panie @Waldku, pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, zawierać dokładne określenie żądania, przytoczenie okoliczności faktycznych je uzasadniających oraz wnioski dowodowe.

 46. Kombajn says

  Mam zagwozdkę z określeniem wartości przedmiotu sporu. Deklaracja wekslowa zawiera kwotę egzekucji do 54 000 zł. Sam weksel jest zaś opisany „Urzędowy blankiet wekslowy do sumy wekslowej nieprzekraczającej 20 000 zł”. Ciekawe, nie? Z drugiej strony dla mnie osobiście weksel żadnej wartości nie ma, po otrzymaniu go zamierzam go zniszczyć. Czy mogę wpisać WPS zero lub „nie dotyczy”?

 47. Kombajn says

  Ok, już doczytałem, że kwota w opisie „Urzędowy blankiet wekslowy…” nie stanowi żadnego ograniczenia :(

  Jeśli chodzi o wartosć przedmiotu sporu, nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi, będę wdzięczny za wskazówkę. Jedna z opinii ( http://www.eporady24.pl/zadanie_zwrotu_weksla,pytania,9,46,480.html ) mówi, o „wartości dokumentu weksla – tzn. sumy, na zabezpieczenie której wydano weksel”, czyli jak rozumiem oryginalnej kwoty pożyczki (dużo niższej niż kwota z deklaracji wekslowej).

 48. @Kombajn – proszę spojrzeć na mój komentarz 23 października 2013 o 08:30

 49. Kombajn says

  Nie wiem jak mi to umknęło, zdawało mi się, że przeczytałem cały wątek. Dziękuję, szykuję pozew i dam znać co z tego wyniknie.

 50. Kombajn, moim zdaniem przegrasz ten proces i ugrzęźniesz tylko w kosztach. Były wierzyciel nie ma żadnego obowiązku zwracać nie uzupełnionego blankietu wekslowego, chyba, że tak się z nim umówił dłużnik (tj. obowiązek zwrotu wynika z umowy).

  Jedyną – i wątpliwą – podstawą powództwa jest moim zdaniem klauzula generalna z art. 5 k.c. Wierzyciel ma bowiem wprawdzie prawo przetrzymywania blankietu, jednakowoż czyni z tego prawa użytek sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa (wywieranie pozaprawnej presji i powodowanie dyskomfortu u autorów podpisów na wekslu).

  Nie wyjdziesz z ochrony własności, ponieważ weksel nie jest rzeczą twoją znajdującą się w cudzym władaniu. Choćbyś zresztą i wykazał tę okoliczność, co już samo w sobie jest karkołomne (pamiętaj, że nadziejesz się na wywód o posiadaniu w dobrej wierze, nabyciu z chwilą wydania itd). Nawet, jeśli chodzi tylko o weksel własny, to jest on „własny” nie w sensie prawnorzeczowym, ale jedynie w rozumieniu prawa wekslowego. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy masz do czynienia z poręczycielami weksla in blanco i to oni są niespokojni o los blankietu. Czy to jest też weksel „własny” poręczycieli?

  Nie wyjdziesz z bezpodstawnego wzbogacenia – brak korzyści majątkowej wierzyciela.

  Nie wyjdziesz z 465 k.c. z oczywistych względów, po pierwsze możesz żądać zwrotu tylko spełniając świadczenie, a nie potem, po drugie – jedyną sankcją oporu wierzyciela jest prawo do wstrzymania się ze świadczeniem.

  Domniemania, że z wykonaniem zobowiązania zabezpieczonego wekslem wiąże się obowiązek zwrotu weksla in blanco to bajki z tysiąca i jednej nocy. Ze spłatą wiąże się tylko wygaśnięcie prawa do uzupełnienia weksla. Przepisu szczególnego – o konieczności zwrotu weksla po spłacie kredytu konsumenckiego – nie można transponować na sytuację wprost w tym przepisie nie przewidzianą.

  Nie złożysz powództwa o ustalenie – bo wierzyciel natychmiast uzna powództwo, powie, że owszem, nie ma żadnego prawa uzupełniać weksla, czego nigdy zresztą nie negował. Nie ma również obowiązku zwracać weksla, więc nie ustalisz obowiązku zwrotu a w powództwie o ustalenie braku prawa do posiadanie weksla nie masz legitymacji.

  Notabene przetrzymywanie cudzego weksla jest dla wierzyciela w istocie dolegliwe. Musi go przecież archiwizować, co kosztuje, dbać, by nie dostał się on w niepowołane ręce. Zwiększa się też w ten sposób ryzyko działalności operacyjnej. W przypadku osób prawnych jest to w istocie działanie na szkodę tych osób. Jedyne, co można w takiej sytuacji zrobić, to napisać ciepły list do rady nadzorczej, jakiegoś ciała zarządczego i liczyć na odzew.

 51. czy w momencie odbioru weksla in blanco powinnem mieć jakiś dokument w którym osoba oddająca mi weksel potwierdza że oddaje mi oryginał tego dokumentu? jaką treść powinien zawierać taki dokument?

 52. dodam że podpisałem weksen in blanco i przypuszczam iż może zostać wykorzystany w złej wierze. Mimo iż nasza umowa została rozwiązana i rozliczyliśmy się co to towaru na którego zabezpieczenie został sporządzony weksel, firma utrudnia mi odbiór weksla, gdy poprosiłem o odmowę pisemną nie otrzymałem już ani jej ani żadnego innego pisma.

 53. @slawek: nie ma obowiązku sporządzania takiego dokumentu.

 54. Elżbieta says

  Witam.Firma w której pracowałam robila inwentaryzacje na sklepie,praktycznie co miesiąc.Zalogi się zmieniały a manka wciąż były.Kazali nam wypisywać weksle na pokrycie tych niedoborow.Weksle te spłacałysmy w terminie do miesiąca czasu.Ostatnio wykazywali bardzo duże niedobory z czym niezgadzalysmysie i niepodisa lysmy weksli.Mam pytanie czy te weksle już splacone firma powinna nam oddac?Jezeli tak to na jakie przepisy powinnysmy się powołać żadajac zwrotu weksli.

 55. Spłacone weksle powinny być już zwrócone. Trudno powołać się na konkretny przepis – dla twórców prawa wekslowego było oczywiste, że płaci się „za weksel”, zatem jeśli nie ma weksla, to się nie płaci, stąd problem „zapłaciłem, a nie dostałem weksla z powrotem” nie był tym, który by trzeba było regulować prawnie, bo w tym przypadku (brak zwrotu weksla) wystarczy tylko, aby dłużnik odmówił zapłaty. Jeśli jednak spłata już nastąpiła, proszę się zgłosić do posiadacza weksli z żądaniem ich zwrotu.

 56. @Matti – dzięki za orzeczenie.

 57. I kolejne, tym razem odmawiające nakazania wydania weksla z uzasadnieniem powołującym się m. ibn. na art. 222 i 465 kc.
  http://orzeczenia.szczecin.so.gov.pl/content/$N/155515000003021_VI_Pa_000116_2013_Uz_2014-02-14_001

 58. @Matti – tu już sprawa trochę inna – weksel wypełniony (czy słusznie, to pewnie sporne) oraz indosowany – odmowa nakazu zwrotu weksla przez indosatariusza słuszna.

 59. Dzień dobry,

  Temat dotyczy min. w.p.s. i potencjalnego postępowania.
  Mamy do czynienia ze spółką o „charakterze przestępczym”. Spółka słusznie wypełniła weksel, wniosła o nakaz z postępowaniu nakazowym na podstawie weksla. Całą kwotę z nakazu zapłaciliśmy. Do chwili obecnej weksel nie został nam zwrócony i „po dobroci” zwrócony nie zostanie.
  Na podstawie przeczytanego powyżej materiału wygląda na to, że należy spróbować postępowania z art. 222 kc. Jeżeli weksel został spłacony w całości jaka będzie w.p.s. ?
  Dodam weksel jest nie na zlecenie plus deklaracja wekslowa odnosząca się do konkretnej faktury.
  Z góry dziękuje za podpowiedz.
  Aga

 60. @Aga – nie możecie dostać weksla z powrotem, ponieważ jeśli posiadacz wniósł na jego podstawie pozew, to znaczy że dołączył oryginał weksla do pozwu i weksel ten zostanie w aktach sprawy po wsze czasy. Po zakończeniu postępowania w sądzie sąd „skasuje” blankiet weksla.

 61. Maciej says

  Retali8 pisze:
  23 kwietnia 2014 o 21:40

  art. 5 k.c. nie może być podstawą samodzielnego pozwu.
  to tylko zarzut obronny.

 62. Mariusz says

  Witam, nie wiem czy mogę odgrzać 3 letniego kotleta…
  Spłaciłem właśnie kredyt hipoteczny zawarty w 2010 roku w programie Rodzina na swoim. Nie wiem czy podpisywałem weksel, wtedy człowiek nie zastanawiał się co się podpisuje.. W umowie którą dziś przeczytałem jest zabezpieczenie hipoteką zwykłą (bądź umowną nie pamiętam) i hipoteką kaucyjną równą połowie wartości tej pierwszej. Dodatkowo w umowie jest że przed wypłatą zobowiązuje się do podpisania „Oświadczenie o poddaniu się egzekucji” . Czy to jest tzw BTE? Czy jeśli to podpisałem to jest szansa że weksla nie było? W Banku mówili mi najpierw że wydadzą protokół zniszczenia, a teraz mówią że w moim przypadku nie było weksla.. Można spać spokojnie? Chodzi o bank PKO BP. z góry dziękuję za odpowiedź

 63. @Mariusz – ja tym bardziej nie wiem, czy podpisywałeś weksel :) Natomiast oświadczenie o poddaniu się egzekucji to jest zapewne BTE (już nie „działające”, jako że sprzeczne z konstytucją, więc nie do wykorzystania). Jeśli nie masz jakichś innych przesłanek, z których wynikałoby, że weksel podpisywałeś, pozostaje przejść nad oświadczeniem banku, że „weksla nie było” do porządku dziennego.

 64. Mariusz says

  Dziękuję za szybką i rzeczową odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie: czy zna Pan przypadki ze w umowie nie ma nic o wekslu, a taki weksel był podpisywany? Chodzi konkretnie o bank pko bp. Czy stosowali takie praktyki?

 65. Potrafię sobie taką sytuację wyobrazić, niemniej jednak w przypadku banku spodziewałbym się, że jednak w umowach nie będzie bałaganu, zatem jeśli nikt nigdzie o wekslu nie wspomina, nadto sam bank twierdzi, że weksla nie ma, to najprawdopodobniej go nie ma.

 66. Witam
  Byłam poręczycielem weksla in blanco. Wieżyciel uzyskał sadowy nakaz zapłaty i wpisał zabezpieczenie na hipotece, sprawa trafiła do komornika. Dwa lata temu spłaciłam dług, ale weksla nie dostałam. Wieżyciel tłumaczy się, że nie ma weksla, ponieważ jest w aktach sądowych. Czy mogę odzyskać weksel i jak to zrobić?
  Z góry dziękuję za pomoc.

 67. @Kati – jeśli była sprawa sądowa, to rzeczywiście weksel pozostał w aktach sprawy. Jako poręczycielka, która spłaciła weksel, możesz spróbować odzyskać go z akt sprawy, jeśli potrzebujesz go do realizacji roszczeń regresowych, albo wytoczyć powództwo wobec wystawcy, wskazując jako dowód – weksel znajdujący się w aktach innej sprawy.

 68. Bardzo dziekuję za pomoc. Zadzwonię do sądu i spróbuję ustalić procedury odzyskania weksla i czy jest to możliwe.

 69. Kati, sekretariat sądu to nie jest dobry sposób na uzyskiwanie porad prawnych. Spytaj się raczej tej osoby, która ci będzie sprawę sądową z roszczenia regresowego prowadziła – wówczas ustalicie, czy jest sens próbować odzyskiwać weksel z sądu, bo może nie będzie to potrzebne, albo nawet niewskazane (jeśli na przykład zależy ci na czasie, aby zdążyć z pozwaniem wystawcy przed upływem 3-letniego terminu przedawnienia liczonego od terminu płatności wskazanego na wekslu).

 70. Marianos says

  Panie Lechu, a co to robić w takiej sytuacji:

  Powód wniósł o wydanie nakazu zapłaty z weksla. Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Niestety, następnie Sąd z urzędu uchylił nakaz zapłaty, z racji na brak doręczenia (adnotacja „adresat wyprowadził się”). Powód nie zna innego adresu pozwanego, a Sąd po bezskutecznym wezwaniu do wskazania adresu pozwanego zwraca powodowi pozew. Pytanie kluczowe, czy jako powód można wtedy z Sądu odzyskać ten oryginał weksla?

 71. Nie ma przeszkód, tylko po co. Lepiej ustanowić kuratora dla doręczeń i ciągnąć dalej proces. A jak sąd w nowej sprawie wyda nakaz w nakazowym, to szybko do komornika, może on ustali miejsce pracy, co może ułatwić dojście do samego dłużnika.

 72. Dzień dobry. Bank już nieistniejący, ale jest nastepca prawny. Kredyt hipoteczny. weksel in blanco na czas wpisu do hipoteki. Wpis jest uprawomocniony od kilku lat, zazadalam zwrotu weksla. Na piśmie, powołując się na zapisy umowy. Cisza ze str banku przez 3 miesiące. Kolejne moje pismo. Cisza od 2 miesięcy. Jak jeszcze mogę wyegzekwować zwrot weksla? Z góry dziękuję za poświęcony czas.

 73. @Paulina – powództwo o zwrot weksla.

 74. Elżbieta says

  Proszę o fachową odpowiedź w następującej sprawie.
  Zostały wystawione faktury dla jednoosobowej firmy, których wartość została poręczona wekslem. Otrzymałam nakaz zapłaty z weksla i komornik wszczął egzekucję / zajmując wszystkie możliwe konta/ Ponieważ był wniesiony skutecznie sprzeciw komornik prowadził tzw czynności zabezpieczające. Ostatecznie zostałam poinformowana, ze wymagana kwota została już zabezpieczona, nadwyżka zwrócona została na konto. W międzyczasie wydany został przez sąd wyrok w sprawie prawomocny. Więc komornik rozliczył swoje wpływy, po 3 miesiącach i przysłał zawiadomienie o tzw niedopłacie czyli od nowa zablokował konta. Jest to niedopłata głównie dla wierzyciela, bowiem komornik rozdzielił wszystko co miał rozdzielić i dla wierzyciela brakło, bo sobie doliczył po okresie zabezpieczenia należności związane z egzekucją, czyli z rozdziałem zabezpieczonych środków / otrzymał swoje : sąd, adwokat wierzyciela, komornik a wierzycielowi brakła kwota w wys mniej więcej 1/4 należności. Obecnie wierzyciel żąda tej należności w terminie natychmiastowym grożąc że ponownie pozwie moją firmę o tę niedopłatę, Nigdzie z dokumentów od komornika nie wynika że ma być natychmiastowa.Trwa więc od kilku dni procedura egzekucyjna, CZY WIĘC WIERZYCIEL MA PRAWO OD NOWA POZYWAĆ FIRMĘ / MNIE/ ŻĄDAJĄC NATYCHMIASTOWEJ ZAPŁATY. CHODZI O KWOTĘ BLISKO 10.000 / PONAD 30000 WRAZ Z ODSETKAMI ZOSTAŁO SPŁACONE W DRODZE DOTYCHCZASOWEGO PROCESU ZABEZPIECZAJĄCEGO PRZEZ KOMORNIKA/ Niedopłatę komornik wykazał w dniu 18 maja br i do tej pory wyegzekwował około 25% należności.

 75. pytanie, czy w deklaracji wekslowej lub w umowie, którą weksel zabezpiecza, można wpisać karę umowną za brak zwrotu weksla w oznaczonym terminie?

 76. @Marcin – można, nawet kiedyś proponowałem takie rozwiązanie – http://www.remitent.pl/pozadane-z-punktu-widzenia-wystawcy-zapisy-porozumienia-wekslowego/4885

 77. dzięki ;)

 78. Katarzyna says

  Witam! Pracowalam w firmie pozyczkowej, gdzie do umowy zabezpieczeniem byl weksel in blanco. Z braku zainteresowania uslugami firmy po dwoch miesiacach kierownik rejonu rozwiazal ze mna umowe, nie mialam stycznosci z zadnymi dokumentami firmy, nie mialam klientow ani nie obracalam pieniedzmi firmy. Pisalam pismo o zwrot weksla in blanco, odpowiedzi nie otrzymalam. Pismo powtorzylam- list wrocil z adnotacja „adresat nieodnaleziony”. Zaczynam sie powaznie niepokoic ze cos zaczyna byc nie tak, gdyz doszly mnie sluchy, ze z firma kilka osob sadzi sie w sadzie gospodarczym, ze firma robi machlojki i lewe interesy. Jak mam wystapic o zwrot mojego weksla in blanco jak nie mam juz do czynienia z ta firma (od 2015r). Nie chcialabym zostac „sponsorem” jakichs lewych interesow jakiegos faceta. Dodam, ze przed firma „y” pracowalam w firmie „x” i od nich po pisemnej prosbie swoj weksel otrzymalam. Prosze o pomoc.

 79. @Katarzyna – dużo zależy od treści weksla, jeśli treść była odpowiednia, aby uniemożliwić wykorzystanie go przez inny podmiot lub przez ten sam podmiot, to można być względnie spokojnym. Ale jeśli to był weksel zupełnie czysty z samym podpisem, to w praktyce nie widzę innej możliwości zabezpieczenia się przed jego wykorzystaniem (przypadkowym lub w złej wierze) inaczej jak przez fizyczny zwrot dokumentu – niestety o takich sprawach trzeba myśleć przed wręczeniem weksla, bo po wręczeniu często już nie ma możliwości skutecznego działania.

 80. Katarzyna says

  Czyli pozostaje droga sądowa? Do jakiego sądu z taką sprawa należy się zgłosić? Jeszcze jedno pytanie- czy umowa zawarta pomiędzy mną a firma ma tu jakiekolwiek znaczenie?

 81. @Katarzyna – sąd to ostateczność. Zresztą co ci po wyroku nakazującym oddanie weksla, skoro posiadacz weksla i tak nie będzie chciał oddać? Co do zawartej umowy – nie wiem, nie znam jej.

 82. Katarzyna says

  W umowie jest zapis, ze weksel bedzie przetrzymywany 53tyg po zakonczeniu umowy, pozniej zostanie komisyjnie zniszczony. Czas ten minął 01,2015r. Zatem nie umiem wyegzekwowac zwrotu ani weksla ani protokolu zniszczenia- jesli takowy by istnial. Chcialabym spac spokojnie, ze jak wygram w totka to bedzie to moje i moich dzieci a nie jakiegos obcego czlowieka, ktory robi machloje. Stad moje zainteresowanie poniewaz po odebraniu pierwszego pisma z prosba o zwrot teraz mnie zbywa i unika.

 83. @Katarzyna – zniszczenie weksla przez posiadacza nigdy nie da ci „świętego spokoju” – http://www.remitent.pl/weksel-in-blanco-pozwolic-na-komisyjne-zniszczenie-czy-odebrac/2349

 84. Witam. Czy istnieje jakaś możliwość zmuszenia franczyzobiorcy do wycofania starego weksla, na którym jestem poreczycielem a podpisanie nowego? Dodam, że sprawa dotyczy żabki… Kontakty jakie miałem z franczyzobiorca całkowicie ustały i mimo wielu wcześniejszych próśb nic nie udało mi się załatwić, a chciałbym po prostu spać spokojnie i nie myśleć czy za 5 lat sklep zamknie z długiem czy bez. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

 85. Poręczenie jest nieodwołalne, i bez zgody wierzyciela nie można się z niego wycofać.

 86. Czyli jedynym wyjściem jest pisanie pism do Żabki z prośbą o zgodę zmiany poręczenia? Czy w takim wypadku franczyzobiorca też musi wyrazić zgodę na zmianę weksla? Czy spotkał się może Pan z podobną sytuacja i czy skończyła się ona pomyślnie dla poręczyciela? Dziękuję za odpowiedź.

 87. @Kamil – wszystkie opowieści ajentów żabki, które mi były opowiadane, świadczyły o tym, że po tamtej stronie nie ma osób skłonnych do rozmowy. Być może sklepy żabka ma fajne, lubię tam robić zakupy, ale robić interesów z franczyzodawcą żabki bym nie chciał :) A w szczególności nie zgadzałbym się na poręczenie komuś weksla dla nich (bo o ile jeszcze podpisanie weksla dla siebie w celu prowadzenia własnego sklepu można umotywować, to już poręczanie za kogoś na czas często do końca życia – uzasadnienia nie ma).

 88. Teraz i ja wiem, że lepiej tego było nie robić ale niestety. Dlatego szukam jakiegoś sensownego sposobu, żeby się z tego jak najszybciej wycofać póki sklep jeszcze działa i nie ma żadnego zadłużenia.

 89. Witam. Mój partner podpisał umowę z pewną firmą,która zabezpiecza się poprzez weksel in blanco. Podpisałam taki weksel. Partner zmarł i pozostawił kilka niezapłaconych faktur. Otrzymałam pismo z kancelarii ,w którym wzywają mnie do wykupu weksla na kwotę z niezapłaconych faktur . Zapłaciłam. Problem pojawił się gdy zażądalam zwrotu weksla. Powiedziano mi,że przeoczyli jedna fakturę i domagają się jej spłacenia. Dopiero wtedy dostanę weksel. Tylko,że ja nie podpisałam z nimi umowy,tylko weksel,który został wyceniony i przeze mnie wykupiony a faktura wystawiona jest na zmarłego partnera. Czy mam prawo żądać weksla ? Według mnie kwotę z przeoczonej faktury powinni żądać z majątku zmarlego- czy dobrze rozumuję?

 90. @Lena, zgadzam się. Spłaciłaś całą sumę weksla i powinien on ci być zwrócony. Nie odpowiadasz za spłatę faktur.

 91. Dziękuję za odpowiedź :)

 92. Pytanie jak powinno wyglądać pismo wzywające do zwrotu weksla, który zabezpieczał umowę dystrybutora i dealera. Brak zaległości wobec dystrybutora. Została zerwana umowa przez dystrybutora weksel nie został zwrócony. Zabezpieczał transakcje.

 93. @Damian, „W związku z rozwiązaniem umowy … proszę o zwrot weksla wystawionego na jej zabezpieczenie”. Oczywiście trzeba sprawdzić, czy w związku z „zerwaniem umowy przez dystrybutora” rzeczywiście nie ma on żadnych roszczeń.

 94. Wiesław says

  A jaką wzmianką na wekslu zabezpieczyć się powinien wierzyciel wekslowy/posiadacz, który uzupełniony weksel własny zwraca dłużnikowi mimo niezapłacenia sumy wekslowej i niezapłacenia zobowiązania podstawowego, które ten weksel zabezpieczał, tak aby nie narazić się na domniemanie, że zwrot następuje z powodu zapłaty weksla?

 95. Dzień dobry. Mam pytanie gdyż szukam szukam i nie mogę znaleźć odpowiedzi na pytanie gdy weksel niezupełny został wystawiony w Polsce deklaracja wekslowa jest podpisana w Polsce, a teraz posiadacz weksla oświadcza wystawcy, że wpisze w weksel jako miejsce płatności kraj Bułgarię miasto Warna. Stosunek podstawowy strony poddały prawu polskiemu. Czy możliwe jest skuteczne wskazanie takiego miejsca płatności ? Dziękuje i Pozdrawiam Dawid

 96. @Dawid – zależy na co się strony umawiały w deklaracji wekslowej. Możliwość wpisania przez remitenta miejsca płatności weksla, jako że nie jest to obowiązkowa klauzula wekslowa, powinna wynikać z umowy wekslowej.

 97. @Wiesław – coś by się pewnie dało wymyślić, w zależności od okoliczności i powodu zwrotu weksla.

 98. Dziękuje za odzew. Strony umawiały się, że weksel zabezpiecza wykonania obowiązków umownych z umowy najmu w szczególności obowiązku zapłaty czynszu zaliczek na poczet opłat eksploatacyjnych nakładów na naprawy. Wynajmującego przysługuje możliwość wpisania według swojego uznania daty i miejsca wystawienia daty płatności, i to o co teraz mi chodzi wpisania miejsca płatności weksla przy czy może umieścić klauzule domicylu. Chłopak się boi że będzie ciągany po sądownictwie bułgarskim a nie polskim. Cały stosunek podstawowy zawarty w Polsce i tu wykonywany a czy w wekslu go zabezpieczającym można wpisać każdy inny kraj jako miejsce płatności ? wierzyciel to robi (na razie o tym mówi) zapewne aby wywrzeć nacisk psychologiczny.

 99. @Dawid, nie znam się na prawie bułgarskim i nie wiem, czy przed tamtym sądem jest możliwość dochodzenia roszczenia z takiego weksla (wyłącznie z tego powodu, że miejscem płatności jest Bułgaria). Przepisy nie precyzują, jakie miejsce płatności ma być wpisane na wekslu, pozostawiając to do ustalenia pomiędzy stronami.

 100. Dziękuję za odpowiedź Też nie znam się na prawie bułgarskim. Ewentualnie aby skierować sprawę na drogę polska będę posługiwał się jurysdykcja krajowa do egzekucji z art. 1110 kpc Dziękuję za poświęcony czas. Wkrótce czyli za około 1 miesiąc mógłbym zwrócić się do Pana z pewną propozycja ? Pozdrawiam adw. DJ

 101. Natalia says

  Dzień dobry, podpisując umowę zlecenie z jedną z firm musiałam podpisać również weksel in blanco jako zabezpieczenie, na deklaracji wekslowej jest zapis, że firma może przetrzymywac mój weksel do 6 msc po ustaniu umowy zlecenie. Nie pracuje tam już od 7 msc, weksla jednak oddać nie chcą. Czy przy takim zapisie po upływie tych 6 msc mogą go nadal prawnie wykorzystać?

 102. @Natalia – jeśli nie mają do ciebie już żadnych roszczeń, to nie powinni przetrzymywać dalej weksla.

 103. Czy poręczyciel wekslowy po wygaśnięciu zobowiązania na które został wystawiony weksel, ma możliwość wnosić o zwrot weksla lub o wykreślenie poręczenia? W porozumieniu wekslowym nie ma nic na temat zwrotu weksla. Natomiast zobowiązanie było terminowe i wygasło. Dłużnik wekslowy zaciągał jeszcze inne zobowiązania z tym podmiotem i istnieje ryzyko że weksel – z poręczeniem – mógłby zostać wykorzystany.

 104. @Wiktor – weksel zwraca się wystawcy. I tym się różni poręczenie cywilne, od poręczenia wekslowego, że poręczyciel wekslowy odpowiada za weksel, a nie za zobowiązanie podstawowe, co oznacza, że istnieje ryzyko, że dany weksel będzie użyty w innym celu. Dlatego ważne jest sporządzanie umowy z wystawcą weksla, jak również zakreślanie górnej granicy kwotowej swojego poręczenia, oraz niedopuszczanie do poręczania weksli bez wskazanej daty płatności (aby w najgorszym przypadku mieć ochronę na podstawie przedawnienia roszczenia).

 105. Dziękuję za odpowiedź Lech, czyli poręczyciel wekslowy odpowiada za zobowiązanie, jak za swoje własne, a nie ma żadnych praw z tym związanych? Nie może się nawet doprosić okazania kopii weksla z wykreślonym poręczeniem? Chodzi tutaj o poręczenie weksla in blanco.

Speak Your Mind

*