Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Po lokatach antybelkowych – antybelkowe weksle?

W czerwcu 2012r. prawdopodobnie zakończy się okres „bezbelkowych” lokat, w których podatek od odsetek, jeśli nie osiągnął pewnej minimalnej kwoty, nie jest pobierany. Przy lokatach, w których kapitalizacja odsetek odbywała się codziennie, pozwalają to na „bezbelkowe” inwestowanie dość znacznych kwot.

Jak opisuje portal biznes.interia.pl:

[…]
Kolejnym problemem nie jest bowiem sam podatek, ale fakt, że pobrany raz podatek nie pracuje już dla klienta banku, zabiera go bowiem skarb państwa. Możemy jednak fiskusa rolować. Wystarczy, aby klient nie zawierał z bankiem umowy umowy lokaty bankowej, ale nabywał weksel wystawiony przez bank, oprocentowany.

Załóżmy, że bank wystawia weksel płatny za rok, oprocentowany 8%. Klient przynosi ten weksel po roku i chce reinwestować pieniądze wraz z odsetkami. Gdyby były to pieniądze z lokaty, bank automatycznie powinien pobrać podatek dochodowy od odsetek i ta część zysku już więcej nie pracowałaby dla podatnika.

Weksel można jednak rolować. Gdy z jakiegokolwiek powodu termin płatności stronom nie odpowiada (np. klient chciałby przedłużyć okres inwestowania), można wystawić nowy weksel w miejsce starego. Jest to tzw. rolowanie. Powoduje ono, że przychód nie powstaje, powstanie dopiero z chwilą wykupu kolejnego weksla.

Potwierdza to interpretacja IBPBII/2/415-180/09/AK z 14 maja 2009 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach „Rolowanie jest normalnym narzędziem restrukturyzacji długu. Polega na zamianie weksla do wykupu (tzn. weksla, którego okres dobiegł końca) na weksel nowej emisji.

Rolowanie weksla może zatem odroczyć termin płatności weksla, którego termin wykupu minął (…) W związku z powyższym dyskonto „nowego” weksla (weksla rolowanego) stanowi przychód w dacie faktycznej jego realizacji, tj. w chwili wykupu weksla przez jego wystawcę.

W momencie podpisania porozumienia nie powstanie po stronie inwestora przychód, a tym samym w momencie podpisania porozumienia wnioskodawca nie jest zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy.”

Oczywiście strony mogą również zmienić oprocentowanie weksla.

W efekcie przez cały okres oszczędzania nie jest pobierany podatek dochodowy od odsetek należnych od banku. Jest on pobierany dopiero po zakończeniu inwestycji, co oznacza dodatkowy zysk dla inwestującego podatnika.

W artykule jest mowa o bankach, ale też nic nie stoi na przeszkodzie, aby weksle były stosowane jako narzędzie inwestycji i kredytu pomiędzy osobami prywatnymi.

8% oprocentowania weksla wystawionego przez bank (przykład podany w powyższym artykule) to na dzień dzisiejszy nierealne marzenia, bank na pewno tyle by nie musiał dać, ale już 10, czy 15% oprocentowania od weksla pomiędzy osobami prywatnymi, to jest możliwy pieniądz.

I obie strony są zadowolone – inwestor „pożyczkodawca”, ponieważ ma korzystniejszą lokatę (należy wziąć pod uwagę jednak, że jest ona obarczona większym ryzykiem, stąd bardziej uważnie przyglądać się trzeba możliwościom finansowym pożyczkobiorcy i nie rezygnować z poręczeń osób trzecich – np. z rodziny dłużnika); zadowolony jest również pożyczkobiorca, ma bowiem „kredyt” z niższym oprocentowaniem (zwłaszcza biorąc pod uwagę RRSO ze wszystkimi kosztami) niż w banku.

Wekslem banku można płacić

Dodatkowym atutem weksla wystawionego przez bank (ale nie tylko) jest fakt, że może on być użyty jako zapłata w transakcji dokonanej przez remitenta (jak również kolejnych posiadaczy wekslu). Taki papier z pewnością będzie uznawany przez wierzycieli za atrakcyjne i wiarygodne przyrzeczenie zapłaty.

Speak Your Mind

*