Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Zarzuty do weksla: błąd, przymus, podstęp przy wręczaniu weksla

Zobowiązanie z weksla nie jest ważne, jeśli wręczenie dokumentu było wynikiem działania pod wpływem błędu, podstępu, czy przymusu.
Zarzut, że zaszła któraś z wyżej wymienionych sytuacji, jest skuteczny przeciw każdemu posiadaczowi weksla (nawet jeśli weksel został zbyty na drodze indosu). W takim przypadku nie może bowiem powstać zobowiązanie wekslowe.

Przykład uzasadnienia zarzutów do nakazu zapłaty z weksla

Pozwany wystawił weksel będący podstawą nakazu zapłaty i wręczył go osobie X, będącej pierwszym indosantem niniejszego weksla, działając pod przymusem. X odwiedził go wraz z inną osobą w jego siedzibie i – grożąc nożem – zażądał wystawienia weksla jako zabezpieczenie zapłaty wierzytelności, które pozwany był winien X.

Dowód:
– akta sprawy karnej o sygnaturze … … prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową w … …
– nagranie z monitoringu przedstawiające opisaną sytuację

Wobec nieważności zobowiązania wekslowego nie istnieje ono wobec powoda, chociaż legitymuje się on w myśl art. 16 prawa wekslowego.

Ponadto proszę o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty (co to znaczy?)

Comments

 1. Mogliby Państwo opisać przypadek dla podstępu / błędu? Mam takie wrażenie że każdy pozwany może próbować tak się wymigać od płacenia weksla i/lub przedłużyć sprawę wstrzymaniem wykonania nakazu.

 2. Witam,

  Problem dotyczy deklaracji wekslowej – na szczęście podpisanej przez obie strony.
  W porozumieniu strony ustaliły m.in:
  – bank x ma prawo uzupełnić weksel w każdym czasie,
  – bank x ma prawo opatrzyć weksel dowolną datą płatności.

  Stan faktyczny:
  Bank x zbywa wierzytelność wraz z wekslem in blanco. Weksel wypełnia Kowalski, nabywca weksla.

  Pytanie:
  Czy można przyjąć, iż nabywca działał w złej wierze nabywając weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, wiedząc że do uzupełnienia weksla uprawniony jest tylko bank?
  Czy można oprzeć w tym przypadku zarzut do nakazu zapłaty na art. 10 pr. wekslowego?
  Czy Kowalski miał w ogóle prawo do jego uzupełnienia? Czy może powoływać się na ogólną dysp. z art. 509 K.c?

 3. @Marek – temat jest poruszany na forum, tu go nie ciągnijmy.

 4. @Leszek – pierwszy przypadek podstępu/błędu widziałem w serialu Dynastia :) Kiedy to piękna Alexis podpisywała dane jej chyba przez syna dokumenty, a podpisywane kopie dokumentów („kolejne strony”) były odmienne od widocznego na wierzchu oryginału. Podpisanie odbywało się „na szybko” – w windzie, tak że syn podstępnie wprowadził matkę w błąd odnośnie treści, pod którą się podpisuje :)

 5. O.K. Wiem, że nie wszyscy korzystają z forum. Chciałem również tutaj pozostawić ślad. Mailem wysłałem bardziej rozbudowaną wersję. Przepraszam za zamieszanie.

Speak Your Mind

*