Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Jak spółka komandytowa może wystawić weksel?

W imieniu spółki komandytowej weksel podpisuje uprawniona osoba, którą może być:

– wspólnik spółki, nie będący komandytariuszem, uprawniony do zaciągania zobowiązań wekslowych w imieniu spółki – w sposób określony w rejestrze sądowym i w umowie spółki,
komandytariusz, jeśli posiada pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań wekslowych.

Często w przypadku takich spółek, podmiotem uprawnionym do reprezentowania, jest inna spółka – np. z ograniczoną odpowiedzialnością. W imieniu tej drugiej spółki podpis składa jej prezes zarządu, natomiast sam podpis na wekslu powinien wyglądać następująco:

AMIKS Beta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
(pieczęć firmowa)
BETA sp. z o.o.
(pieczęć firmowa)
{podpis prezesa Beta sp. z o.o.}

Można również w sposób opisowy określić wystawcę i jego reprezentanta, np.:

Wystawca weksla: AMIKS Beta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,
reprezentowana przez BETA sp. z.o.o.
{podpis prezesa BETA sp. z o.o.}

Należy pamiętać o podawaniu pełnej nazwy spółki (zgodnej ze wpisem w KRS) wraz z oznaczeniem „spółka komandytowa” lub „sp. k.”. Użycie innego skrótu lub nazwy unieważni zobowiązanie spółki, a zobowiązanym z weksla będzie osoba lub podmiot, która podpisała weksel jako reprezentant spółki komandytowej.

Likwidatorzy spółki komandytowej mogą podpisać weksel, jeśli jest to potrzebne do ukończenia dawnych interesów.

Komentarze

 1. Magda skomentował:

  Brawo, szukałam,pytałam, nikt nie umiał mi odpowiedzieć na pytanie jak spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna może wystawić weksel.
  Więcej takich artykułów.
  Dziekuję bardzo

 2. Cieszę się, że się przydało :)

 3. Patryk skomentował:

  Ciekawy artykuł..
  a jak spółka zoo komandytowa może nabyć weksel?
  jako remitenta można wpisać XXXXX sp.zo.o. sp.k. czy trzeba podać rozszerzoną nazwę?

 4. Lech skomentował:

  Używanie skrótów form prawnych w wekslu jest tak samo możliwe jak w przypadku innych umów:

  art. 104 KSH:
  § 1. Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa”.

  § 2. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp.k.”

  § 3. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowa”. Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną.

  § 4. Nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska lub firmy (nazwy) komandytariusza w firmie spółki, komandytariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz.

 5. Krzysztof skomentował:

  No i pojawił się problem spółki komandytowej tworzonej przez 1 osobową spółkę z o.o. jako komplementariusza i prezesa zarządu spółki z o.o. jako jej 2 komandytariusza. Weksel wystawia spółka komandytowa, pręcza spółka z o.o. i prezes swoim majątkiem. Mam wątpliwość czy to nie czynności z samym sobą ? Czy do ważności takiego weksla potrzebne są jakieś uchwały wspólników spółki z o.o. – w formie aktu notarialnego art. 173, 210 par 2, 15, 230 ksh ?

 6. @Krzysztof, a kto jest remitentem w takim wekslu?

 7. A czemu miałaby to być czynność z samym sobą – z samym sobą to byłoby wtedy, gdyby remitentem była spółka komandytowa.

  Do ważności weksla i zaciągnięcia zobowiązania wekslowego przez sp. k. nie jest potrzebne nic innego poza podpisem komplementariusza.

 8. Ania skomentował:

  a co w w sytuacji opisanej przez Krzysztofa, kiedy na wekslu wystawionym przez sp. z o.o. spółkę komandytową gdzie komplementariuszem jest sp. z o.o. (której prezes jest jednocześnie komandytariuszem sp. z o.o. spółki komandytowej) jest wyłącznie pieczęć firmowa sp. z o.o. spółki komandytowej i podpis prezesa sp. z o.o. – brakuje pieczęci sp. z o.o.?

 9. @Ania – wówczas wygląda na to, że w imieniu „sp. z o.o. sp.k.” próbuje się podpisać „Jan Kowalski”, a nie „spółka z o.o.”. Zakładając zatem, że Jan Kowalski nie jest uprawniony do reprezentacji „sp. z o.o. sp.k.”, odpowiada wówczas on (Kowalski) z takiego weksla prywatnie tak samo jak każdy pełnomocnik podpisujący się na wekslu bez umocowania.

 10. ania skomentował:

  dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam

Napisz komentarz

*