Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Jak spółka komandytowa może wystawić weksel?

W imieniu spółki komandytowej weksel podpisuje uprawniona osoba, którą może być:

– wspólnik spółki, nie będący komandytariuszem, uprawniony do zaciągania zobowiązań wekslowych w imieniu spółki – w sposób określony w rejestrze sądowym i w umowie spółki,
komandytariusz, jeśli posiada pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań wekslowych.

Często w przypadku takich spółek, podmiotem uprawnionym do reprezentowania, jest inna spółka – np. z ograniczoną odpowiedzialnością. W imieniu tej drugiej spółki podpis składa jej prezes zarządu, natomiast sam podpis na wekslu powinien wyglądać następująco:

AMIKS Beta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
(pieczęć firmowa)
BETA sp. z o.o.
(pieczęć firmowa)
{podpis prezesa Beta sp. z o.o.}

Można również w sposób opisowy określić wystawcę i jego reprezentanta, np.:

Wystawca weksla: AMIKS Beta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,
reprezentowana przez BETA sp. z o.o.
{podpis prezesa BETA sp. z o.o.}

Należy pamiętać o podawaniu pełnej nazwy spółki (zgodnej ze wpisem w KRS) wraz z oznaczeniem „spółka komandytowa” lub „sp. k.”. Użycie innego skrótu lub nazwy unieważni zobowiązanie spółki, a zobowiązanym z weksla będzie osoba lub podmiot, która podpisała weksel jako reprezentant spółki komandytowej.

Likwidatorzy spółki komandytowej mogą podpisać weksel, jeśli jest to potrzebne do ukończenia dawnych interesów.

Comments

 1. Brawo, szukałam,pytałam, nikt nie umiał mi odpowiedzieć na pytanie jak spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna może wystawić weksel.
  Więcej takich artykułów.
  Dziekuję bardzo

 2. Cieszę się, że się przydało :)

 3. Patryk says

  Ciekawy artykuł..
  a jak spółka zoo komandytowa może nabyć weksel?
  jako remitenta można wpisać XXXXX sp.zo.o. sp.k. czy trzeba podać rozszerzoną nazwę?

 4. Używanie skrótów form prawnych w wekslu jest tak samo możliwe jak w przypadku innych umów:

  art. 104 KSH:
  § 1. Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa”.

  § 2. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp.k.”

  § 3. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowa”. Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną.

  § 4. Nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska lub firmy (nazwy) komandytariusza w firmie spółki, komandytariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz.

 5. Krzysztof says

  No i pojawił się problem spółki komandytowej tworzonej przez 1 osobową spółkę z o.o. jako komplementariusza i prezesa zarządu spółki z o.o. jako jej 2 komandytariusza. Weksel wystawia spółka komandytowa, pręcza spółka z o.o. i prezes swoim majątkiem. Mam wątpliwość czy to nie czynności z samym sobą ? Czy do ważności takiego weksla potrzebne są jakieś uchwały wspólników spółki z o.o. – w formie aktu notarialnego art. 173, 210 par 2, 15, 230 ksh ?

 6. @Krzysztof, a kto jest remitentem w takim wekslu?

 7. A czemu miałaby to być czynność z samym sobą – z samym sobą to byłoby wtedy, gdyby remitentem była spółka komandytowa.

  Do ważności weksla i zaciągnięcia zobowiązania wekslowego przez sp. k. nie jest potrzebne nic innego poza podpisem komplementariusza.

 8. a co w w sytuacji opisanej przez Krzysztofa, kiedy na wekslu wystawionym przez sp. z o.o. spółkę komandytową gdzie komplementariuszem jest sp. z o.o. (której prezes jest jednocześnie komandytariuszem sp. z o.o. spółki komandytowej) jest wyłącznie pieczęć firmowa sp. z o.o. spółki komandytowej i podpis prezesa sp. z o.o. – brakuje pieczęci sp. z o.o.?

 9. @Ania – wówczas wygląda na to, że w imieniu „sp. z o.o. sp.k.” próbuje się podpisać „Jan Kowalski”, a nie „spółka z o.o.”. Zakładając zatem, że Jan Kowalski nie jest uprawniony do reprezentacji „sp. z o.o. sp.k.”, odpowiada wówczas on (Kowalski) z takiego weksla prywatnie tak samo jak każdy pełnomocnik podpisujący się na wekslu bez umocowania.

 10. dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam

 11. A co w przypadku gdy weksel podpisze prokurent sp. k. (i tylko tej spółki) gdzie komplementariuszem jest sp. z o.o. (w której już prokurentem nie jest)? Prokurent odpowiada prywatnie?

 12. @Bzzyl – skoro prokurent jest uprawniony do reprezentowania spółki komandytowej, to odpowiada spółka komandytowa.

 13. Przepraszam, że po latach potrzebuję temat, ale, nawiązując do pytania Ani, czy zmienia coś jeżeli pod pieczątką sp. k. znajduje się podpis prezesa sp. z o.o. pod pieczątką Prezes Zarządu? Druga sprawa to czy wymagane jest określenie funkcji przy podpisie tzn. jeśli pod pieczątką sp. k. została przystawiona pieczątka sp. z o.o. a pod nią podpis prezesa, ale bez pieczątki funkcyjnej i określenia, że to prezes to czy mogą powstać wątpliwości, że odpowiada sp. k.?

 14. W pierwszym przypadku uznałbym, że weksel jest wystawiony przez prezesa prywatnie (jako że osoba ta próbuje reprezentować spółkę komandytową, do reprezentowania której nie ma prawa), w drugim przypadku podpis jest prawidłowy – odpowiada sp.k.

 15. Czy ma znaczenie kolejność pieczątek? Na wekslu mam pieczątkę sp. z o.o., później pieczątkę sp. z o.o. sp.k., a następnie podpis prezesa zarządu sp. z o.o. z pieczątką „prezes zarządu”. Wystawcą weksla jest sp. z o.o. sp.k.

 16. @Aldona – oczywiście, że ma. Analogicznie jak jest różnica pomiędzy „Jan Kowalski w imieniu Adama Nowaka” a „Adam Nowak w imieniu Jana Kowalskiego”. Jednakże twoim przypadku wystawcą jest spółka z o.o., w imieniu której podpisała się spółka komandytowa, a że zapewne spółka komandytowa nie jest uprawniona do reprezentacji spółki z o.o., wówczas na podstawie art. 8 pw. z weksla odpowiada „fałszywy pełnomocnik”, czyli akurat:
  – spółka komandytowa, jeśli podpisujący się prezes był uprawniony do reprezentacji spółki komandytowej
  – prezes osobiście, jeśli podpisujący się prezes nie był uprawniony do reprezentacji spółki komandytowej

 17. Katarzyna says

  Proszę o informację, jak prawidłowo powinny zostać wystawione weksle w przypadku gdy jedynym Komplementariuszem w spółce komandytowej jest osoba fizyczna.

 18. @Katarzyna – podpisać się pod pieczątką firmową.

Speak Your Mind

*