Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Tylko dla początkujących (1) – jak prawidłowo wystawić weksel?

Kiedyś (przed 2007r.) stosowało się do tego specjalne blankiety urzędowe, które miały już w sobie opłatę skarbową. Obecnie od weksli nie pobiera się opłaty skarbowej, co oznacza, że do ich wystawienia wystarczy kartka papieru, drukarka, oraz długopis w celu ich podpisania.

Istnieje wiele  wariantów treści weksla, w zależności od potrzeb. Jednak najczęściej stosowanym (oprócz in blanco) jest tak zwany weksel zupełny, czyli dokument w całości wypełniony przez osobę, która go wystawia, mający na celu złożenie prawnie wiążącej obietnicy zapłaty określonej sumy określonej osobie w określonym czasie.

Weksel może wyglądać następująco:

Warszawa, dnia 15 listopada 2009r.
Dnia 15 lutego 2010r. zapłacę za ten weksel na zlecenie Jana Kowalskiego
sumę pięćset złotych. Płatny w Warszawie.
(podpis)

Taki weksel możemy przyjąć w miejsce zapłaty za fakturę, lub też jako
zabezpieczenie udzielonej pożyczki. Zawiera wszystkie niezbędne elementy
określone w prawie wekslowym, czyli:
– miejsce wystawienia (Warszawa)
– datę wystawienia
– przyrzeczenie zapłaty oraz słowo weksel w treści dokumentu
– oznaczenie osoby, na czyją rzecz zapłata będzie dokonana (Jan Kowalski)
– oznaczenie kwoty słownie
– oznaczenie miejsca płatności (co do zasady powinno to być miejsce
zamieszkania lub siedziba wystawcy)
– podpis wystawcy

Ważne jest, aby na wekslu podpisała się odpowiednia osoba. Jeśli wystawcą jest osoba fizyczna (prywatnie, lub prowadząca działalność gospodarczą), wystarczy jej własnoręczny podpis. W przypadku spółek prawa handlowego podpisać się muszą członkowie zarządu pod pieczątką firmową lub pod napisanymi danymi spółki w takiej konfiguracji,  jaka wynika z KRSu. Jeśli za spółkę podpisze się osoba nieuprawniona (np. pracownik), osoba taka odpowiada za ten  weksel prywatnie.

Przyjęło się, że weksel jest podpisywany czytelnie – przynajmniej nazwiskiem. Wynika to z faktu, że dokument taki może krążyć wśród różnych osób i dobrze jest, jeśli z samego podpisu od razu da się wywnioskować, kto go złożył. Jednakże dopuszczalne jest stosowanie podpisu nieczytelnego, jeśli jest on zwykle używany przez osobę go składającą. W dobrym zwyczaju jest wtedy napisać czytelnie kto ten podpis złożył.

W kolejnym wpisie opisuję najczęstsze błędy, z którymi spotykam się w źle wystawionych wekslach. Skutkuje to wtedy nieważnością takiego dokumentu, więc warto o tym wcześniej wiedzieć.

Speak Your Mind

*