Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Tylko dla początkujących (4) – przedstawienie weksla do zapłaty

Każdy weksel, po nadejściu jego terminu płatności, powinien być przedstawiony do zapłaty osobie, która go wystawiła (w przypadku weksla własnego). Jest to warunek konieczny, aby można było dochodzić należności z weksla. Brak przedstawienia weksla do zapłaty skutkuje brakiem obowiązku zapłaty sumy wekslowej przez dłużnika, aż do dnia przedstawienia mu weksla.

Przedstawienie do zapłaty, w praktyce zgodnej z wymogami prawa wekslowego powinno się odbywać w ten sposób, że weksel, jeśli jest płatny np. w miejscu zamieszkania lub w siedzibie dłużnika (a tak jest w większości sytuacji), winien być dłużnikowi przyniesiony do mieszkania lub siedziby, tam okazany i zapłacony, lub też nie. Nie można prawnie zmuszać dłużnika, by poszukiwał swego weksla gdzie indziej, niż w miejscu płatności. Opierając się na tym, należy stwierdzić, że stosowane nieraz w praktyce „wezwanie do zapłaty” jest z prawnego punktu widzenia zupełnie obojętne i niewykupienie przez dłużnika weksla, który mu w miejsce płatności przyniesiony nie został, żadnych skutków prawnych pociągać za sobą nie może.

Terminem na przedstawienie weksla do zapłaty jest dzień określony jako termin płatności, lub jedne z dwóch następujących po nim dni powszednich. Jeśli wierzyciel spóźni się z przedstawieniem weksla do zapłaty, nie oznacza to, że nie może żądać zapłaty. Dłużnik jednak nie musi płacić natychmiast, a może mieć czas na zebranie gotówki (np. tydzień, do najbliższej wypłaty itp.) Dłużnik popada w zwłokę od razu, jeśli nie płaci za weksel przedstawiony mu do zapłaty, choćby nawet przedstawienie odbyło się po terminie płatności, jednakże warto w tym przypadku dojść do porozumienia ze zobowiązanym i dać mu czas na zapłatę „niezwłocznie”, czyli bez zbędnej zwłoki (np. w ciągu tygodnia, do najbliższej wypłaty itp.).

Na wekslu można też określić osobę trzecią (tzw. domicyliata), której zadaniem będzie zapłata za weksel ze środków, które otrzyma od wystawcy. Domicyliatem może być bank, albo osoba prywatna, co do której strony umówią się, że będzie u niej płatny weksel. W takim przypadku weksel należy przedstawić do zapłaty właśnie domicyliatowi.

Comments

 1. Weksel po nadejściu terminu płatności musi zostać przedstawiony do zapłaty:

  „Przedstawienie do zapłaty, w praktyce zgodnej z wymogami prawa wekslowego powinno się odbywać w ten sposób, że weksel, jeśli jest płatny np. w miejscu zamieszkania lub w siedzibie dłużnika (a tak jest w większości sytuacji), winien być dłużnikowi przyniesiony do mieszkania lub siedziby, tam okazany i zapłacony, lub też nie.”

  Co zrobić, jeśli w mieszkaniu pod adresem zameldowania dłużnik nie przebywa i nie wiadomo gdzie przebywa. Jak w takim przypadku skutecznie przedstawić weksel do zapłaty dłużnikowi?
  Weksel nie został wystawiony w związku z działalnością gospodarczą.

 2. Zasadniczo przyjście do domu dłużnika, i – mówiąc kolokwialnie – „pocałowanie klamki” to też jest przedstawienie weksla do zapłaty; przy przedstawieniu nie jest wymagana obecność dłużnika, ważne jest, aby wystawca po prostu „miał możliwość” zapoznania się z wekslem.

 3. Witam, co robić z wekslem gdy po terminie płatności nie można dotrzeć do dłużnika – nie ma go w miejscu spłaty?
  Pozdrawiam

 4. @Tomasz: a czy w jakimkolwiek innym miejscu wystawca „jest”?

 5. Przedstawienie do zapłaty, w praktyce zgodnej z wymogami prawa wekslowego powinno się odbywać w ten sposób, że weksel, jeśli jest płatny np. w miejscu zamieszkania lub w siedzibie dłużnika (a tak jest w większości sytuacji), winien być dłużnikowi przyniesiony do mieszkania lub siedziby, tam okazany i zapłacony, lub też nie. Nie można prawnie zmuszać dłużnika, by poszukiwał swego weksla gdzie indziej, niż w miejscu płatności.

  Orzecznictwo jest w tym zakresie liberalne:

  Poinformowanie wystawcy weksla własnego o możliwości zapoznania się z oryginałem weksla w dniu oraz miejscu jego płatności może być uznane za spełniające wymaganie określone w art. 38 pr. weksl. W takim jednak przypadku uznać należy, że przedstawienie weksla do zapłaty następuje nie z chwilą wystosowania do wystawcy stosownego zawiadomienia, ale w dniu, w którym mógł on faktycznie dokonać oględzin weksla i ustalić, czy jest zobowiązany do jego zapłaty. (wyrok SN z dnia 31 marca 2006 r., IV CSK 132/05).

  Terminem na przedstawienie weksla do zapłaty jest dzień określony jako termin płatności, lub jedne z dwóch następujących po nim dni powszednich. Jeśli wierzyciel spóźni się z przedstawieniem weksla do zapłaty, nie oznacza to, że nie może żądać zapłaty. Dłużnik jednak nie musi płacić natychmiast, a może mieć czas na zebranie gotówki (np. tydzień, do najbliższej wypłaty itp.).

  Z punktu widzenia dłużnika głównego (wystawcy weksla własnego, akceptanta) przedstawienie weksla we wskazanych wyżej terminach nie ma większego znaczenia. Ma ono znaczenie z punktu widzenia odpowiedzialności dłużników regresowych w ramach poszukiwania zwrotnego – terminowe przedstawienie weksla do zapłaty stanowi warunek poszukiwania zwrotnego.

  Z punktu widzenia dłużnika głównego moment przedstawienia do zapłaty (w terminie czy po terminie) ma znaczenie z punktu widzenia momentu, od którego liczymy odsetki za opóźnienie.

  Na pewno jednak nie można stwierdzić, że dłużnik nie musi płacić natychmiast. Jeżeli mu się weksel przedstawi do zapłaty, nawet po terminie, to musi płacić.

 6. @dr Dariusz Bucior: Zasadniczo nawet w zacytowanym orzeczeniu (IV CSK 132/05) jest mowa o obowiązku przedstawienia do zapłaty w danym dniu i miejscu, nic bardziej liberalnego niż „winien mu być przyniesiony” nie widzę, oczywiście pod warunkiem, że nie określono domicyliata, ani innego niż siedziba wystawy miejsca płatności;

  „nie musi płacić natychmiast” – jest to wyraz mojej opinii opierającej się na tym, iż po to w wekslach terminowych data jest z góry określona, aby wystawca mógł się na płatność przygotować, natomiast może nie być przygotowany na natychmiastową zapłatę wszystkich innych weksli, których termin płatności upłynął wcześniej. Jakkolwiek popada on w zwłokę i wierzyciel może żądać odsetek od razu od dnia przedstawienia, choćby odbyło się po terminie, to jednak dobrze jest przyjąć, że w takim przypadku dajemy czas wystawcy na dokonanie płatności „niezwłocznie”, a nie „natychmiast”. Zwłaszcza, że nie mamy na wystawcę innych metod nacisku, które czasami mogą występować w wekslu przedstawionym w odpowiednim dniu, takich jak np. protest, czy zwrotne poszukiwanie. Z drugiej strony wystawca może złożyć sumę do depozytu sądowego, co też niekoniecznie musi być korzystne dla wierzyciela, z uwagi na ponoszone finalnie przez niego koszty. Dobrze jest zatem, jeśli strony potrafią dojść do odpowiedniego porozumienia.

  ***

  Wracając do pytania @Tomasza, pozwolę sobie zacytować Rosenblutha:

  „Jeśli trasat (lub domicyliat) opuścił miejsce, oznaczone jako miejsce płatności, i nie ma już w nim żadnego swojego lokalu, wówczas przedstawienie wekslu do zapłaty staje się fikcją, a protest można gdziekolwiek w tej miejscowości założyć (tzw. w języku niemieckim ,,Windprotest”, protest wobec wiatru).”

 7. Orzecznictwo jest liberalne w tym sensie, że nie wymaga, aby weksel był przyniesiony przez wierzyciela do miejsca zamieszkania lub siedziby wystawcy. Dopuszcza się wysłanie listu w informacją (w praktyce najczęściej połączoną z wezwaniem do zapłaty), że z treścią weksla można się zapoznać w takim a takim miejscu w miejscowości stanowiącej miejsce płatności.

  Co do: „nie musi płacić natychmiast” – czym innym jest istnienie obowiązku zapłaty pod rygorem popadnięcia w opóźnienie (tu istotne jest przedstawienie do zapłaty, nawet po terminie), a czym innym jakieś względy praktyczne ukierunkowane na umożliwienie dłużnikowi przygotowanie się do zapłaty. Kwestie te nie mają ze sobą związku.

 8. @dr Dariusz Bucior:
  „z treścią weksla można się zapoznać w takim a takim miejscu w miejscowości stanowiącej miejsce płatności” – jednakże miejsce to nie może być dowolne, i w braku innych ustaleń, powinno to być miejsce zamieszkania lub siedziba wystawcy, a nie „jak wierzycielowi wygodniej”, bo najwygodniej to byłoby mu w ogóle weksla nie przedstawiać, ewentualnie uznać, że miejscem przedstawienia jest jego (wierzyciela) siedziba.

  „nie musi płacić…” – zgoda.

 9. Przyniosę dłużnikowi weksel, „przedstawię” go, a dłużnik go weźmie i połknie. I co wtedy?

 10. @Jerzy: wówczas należy taki weksel umorzyć, co umożliwi dochodzenie roszczenia ze zniszczonego w ten sposób weksla (http://www.remitent.pl/co-zrobic-jak-zaginie-weksel/170).

 11. Uprzejmie proszę o poradę w następującej sprawie: 1)podpisano weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Weksle zabezpieczał płatności w tytułu umowy sprzedaży (ostatnia płatność miała mieć miejsce 1 grudnia 2010 r.). 2) deklaracja wekslowa zakłada, że – dzień płatności będzie 14-tym dniem od daty wymagalności wierzytelności, – dzień wystawienia weksla będzie 1 dniem po dniu wymagalności wierzytelności. Wobec powyższego, mam następujące pytania: czy powinnam wpisać jako dzień wystawienia weksla 2 grudnia 2010 r. a dzień płatności 16 grudnia 2010 r?, czy jezeli do dnia dzisiejszego nie wezwano do wykupu weksla, to czy można to zrobić? Czy taki weksel, jest wekslem płatnym w określonym dniu i czy w związku z tym nie obowiązuje go roczny terminu „ważności”.

 12. czy powinnam wpisać jako dzień wystawienia weksla 2 grudnia 2010 r. a dzień płatności 16 grudnia 2010 r?

  Takie daty wynikają ze zobowiązania i z umowy wekslowej, zatem weksel powinien być wg tych ustaleń uzupełniony.

  Dodam, że zawieranie takich umów to może być jak strzał w kolano – dla obu stron. Co bowiem zrobisz, jak w dniu 2 grudnia wystawca weksla będzie niezdolny do zaciągania zobowiązań i wystawiony przez niego weksel (pozornie) w tym dniu nie będzie go zobowiązywał? Co zrobiłby podpisujący weksel za spółkę, jeśli 2 grudnia nie mógłby już reprezentować spółki?

  czy jezeli do dnia dzisiejszego nie wezwano do wykupu weksla, to czy można to zrobić?

  Tak.

  nie obowiązuje go roczny terminu „ważności”.

  Przedawnienie weksla własnego to 3 lata od terminu płatności.

 13. Dziękuję, za pomoc i szybką reakcję. Jedyne co mnie martwi, to długi upływ terminu jaki upłynął od dat które muszę wpisać. Bo de facto zmuszona jestem dziś do wpisania dat z XII. 2010 r. Zatem kwota też nie może uwzględniać odsetek jakie w tym czasie urosły (trzykrotnie przewyższają kwotę należności głównej). Jeżeli mogę prosić jeszcze o wyjaśnienie, jakie zatem skutki wywołuje nieprzedstawienie weklsa w terminie rocznym (jak np. w przypadku weksli płatnych za okazaniem) – co oznacza utrata prawa zwrotnego poszukiwania spowodu niezapłacenia jako też spowodu nieprzyjęcia, wyjąwszy, gdyby z treści zastrzeżenia wynikało, że wystawca chciał się jedynie uchylić od odpowiedzialności za przyjęcie (z art. 53 pr. wekslowego) ?

 14. zmuszona jestem dziś do wpisania dat z XII. 2010 r.

  To jest tylko prosta konsekwencja zawarcia takiej, a nie innej umowy wekslowej. Można było się umówić, że weksel może być wypełniony „w każdym czasie na sumę aktualnych zobowiązań”.

  [odsetki] (trzykrotnie przewyższają kwotę należności głównej)

  I od grudnia 2010 tak urosły? To chyba te odsetki są wyższe niż odsetki maksymalne ;)

  Jeżeli mogę prosić jeszcze o wyjaśnienie, jakie zatem skutki wywołuje nieprzedstawienie weklsa w terminie rocznym (jak np. w przypadku weksli płatnych za okazaniem)

  Żadnych, co najwyżej odsetki od nieterminowej zapłaty weksla mogą się należeć nie od wpisanej daty płatności, a od daty faktycznego przedstawienia do zapłaty.

  co oznacza utrata prawa zwrotnego poszukiwania spowodu niezapłacenia

  Że jak na wekslu oprócz wystawcy był też indosant, to po nieprzedstawieniu weksla do zapłaty w terminie, przestaje on być zobowiązany do zapłaty za weksel.

  gdyby z treści zastrzeżenia wynikało, że wystawca chciał się jedynie uchylić od odpowiedzialności za przyjęcie

  To dotyczy weksla trasowanego, bez znaczenia w naszym przypadku, jak sądzę.

 15. Witam, mam próśbę o odpowiedź w następujących kwestiach:
  – czym skutkuje wezwanie do wykupu weksla, gdy omyłkowo wpisana jest tam nieprawidłowa suma (tzn. wpisana jest kwota główna wraz zodstekami, zaś na wekslu może być tylko główna)? Czy konieczne jest jeszcze jedno wezwanie – na dotychczasowe wezwanie do wykupu dłużnik nie zareagował;
  – czy w postępowaniu gospodarczym, gdy pozywam spółkę, a poręczycielem jest os fizyczna, mogę skierowac do postępowania gospodarczego?

 16. Ad. 1: jeśli w wezwaniu do zapłaty zawiera się cała część słuszna i część niesłuszna, to uważam, że samo wezwanie będzie skuteczne

  Ad. 2: Pytanie „czy jeśli jeden z kilku pozywanych pozwanych nie jest przedsiębiorcą, to czy można skierować sprawę do postępowania gospodarczego” Moim zdaniem nie.

 17. Powstaje pytanie, jaki tryb jest właściwy dla zobowiązanych soliarnie. Dłużnikiem wekslowym jest przedsiębiorca, zaś poręczycielem osoba fizyczna (prezes zarządu tej spółki). Zatem mogę żądać wypełnienia zobowiązania zarówno od obu łącznie lub od każdego wedle swego wyboru. I przyznam szczerze nie wiem jaki tryb postępowania wybrać. Cywilny? – gdy powód i pozwany „główny” są przedsiębiorcami, a tylko poręczyciel fizyczny?

 18. @MDK: Wg mnie zastosuj tryb cywilny. Postępowanie gospodarcze dlatego właśnie rządzi się własnymi prawami (typu prekluzja dowodowa), że przyjmuje się fikcję, że przedsiębiorca jest profesjonalistą i ma się znać lepiej niż „Kowalski”. Jeśli zatem jako jednego z pozwanych mamy „Kowalskiego”, nie możemy go wciągać w tryby postępowania gospodarczego. Nie jest on bowiem przedsiębiorcą. I nie twierdziłbym, że „głównym” pozwanym jest wystawca, a poręczyciel jest jakimś „pobocznym”. Ba, wg mnie poręczyciel jest głównym pozwanym. Wystawca może weksla nie wykupić. Ale poręczyciel – MUSI. Od tego jest :)

 19. Witam serdecznie, a ja próbuję znaleźć odpowiedź na takie zagadnienie:
  wierzyciel wekslowy weksla własnego, w którym wskazany jest domicyliat, nie przedstawia mu (jak i samemu wystawcy) weksla do zapłaty w terminie płatności, a po ok. 2,5 roku wnosi pozew i dostaje nakaz zapłaty. Czy można z takiego stanu faktyczno-prawnego skonstruować jakiś sensowny zarzut blokujący dochodzone roszczenie, przykładowo jako przedwczesne?
  dodam, że weksel własny opatrzony był klauzulą „bez protestu”.

 20. Na pewno można skonstruować sensowny zarzut odnośnie (niezasadności) odsetek od terminu płatności weksla do… dnia przedstawienia. Tym dniem przedstawienia byłby zapewne dzień odebrania pozwu przez pozwanego (zgodnie z kontrowersyjnym IMHO, ale istniejącym orzecznictwem w tym przedmiocie). Jednakże warunkiem odpowiedzialności wystawcy za zapłatę nie jest przedstawienie (mu, względnie domicyliatowi) weksla do zapłaty, zatem trudno uznać roszczenie co do zasady jako przedwczesne, skoro wskazany na wekslu termin płatności już upłynął. Co najwyżej pozwany może uznać powództwo i zażądać swoich kosztów procesu.

 21. Im więcej czytam o przedstawieniu weksla tym mniej rozumiem.
  Załóżmy, że:
  Mam weksel in blanco, miejsce płatności jako miejscowość X. Dłużnik wekslowy ma siedzibę w Y. W deklaracji wekslowej miejsce płatności określone jest jako X. Czy prawidłowe będzie przedstawienie weksla w ten sposób, że poinformuje dłużnika o tym, że weksel jest do obejrzenia na terenie X? Jeżeli może być na terenie X to czy w dowolnym miejscu (np. siedziba wierzyciela, osoby trzeciej?)- deklaracja wekslowa wskazuje tylko miejscowość.

  I druga sprawa. Czy muszę wskazywać dokładny termin takiego przedstawienia? Tzn. weksel jest płatny 30. A już 21 dłużnik dostaje pismo, że może weksel obejrzeć (bez wskazywania konkretnej daty i godziny, kiedy chce).

 22. @RJW: to rzeczywiście ciekawe, ale pytanie o to, gdzie strony chciały się umówić na przedstawienie weksla należy kierować do wystawcy i remitenta. Skoro nawet oni tego nie wiedzą, to ja nie pomogę ;)

  Z rady praktycznej – przedstawiłbym weksel wystawcy w jego miejscowości Y, skoro bowiem celem przedstawienia jest otrzymanie zapłaty, to najlepiej zrobić to tam, gdzie wystawca faktycznie przebywa. Jak sądzę, weksel nie posiada indosantów, aby z tytułu prawidłowości przedstawienia toczyć potem jakieś spory…

 23. Hmmm. Chyba co do rady praktycznej to mam wątpliwości. Skoro „Weksel należy przedstawić do zapłaty w miejscu oznaczonym na wekslu jako miejsce płatności weksla” (Prawo wekslowe. Komentarz Marek Czarnecki, Lidia Bagińska), to ciężko z tego wyprowadzić obowiązek do udania się do innego miejsca w celu przedstawienia. Tym bardziej, że w tej sytuacji to raczej niemożliwe (choćby z powodu odległości).
  Fakt, weksel nie posiada indosantów, ale skuteczne przedstawienie może mieć znaczenie z tytułu pobocznych należności- odsetek i kosztów (choćby 101 k.p.c.)

  I jeszcze jedno- jak Pan zapatruje się przedstawienie bez konkretnego wskazania terminu do obejrzenia weksla?

 24. Zgadzam się w kwestii prawidłowości przedstawienia (przedstawienie w miejscowości Y będzie niezgodne z treścią weksla), ale co da posiadaczowi wyznaczenie przez niego adresu do przedstawienia w mieście X, skoro wystawca powie „ja tam nie pojadę, bo za daleko, nie na to miejsce się umawialiśmy”.

  Przedstawienie weksla powinno się odbyć w terminie wskazanym jako termin płatności weksla lub w jednym z dwóch następujących po nim dni powszednich (art. 38).

  Natomiast nie rozumiem:

  przedstawienie bez konkretnego wskazania terminu do obejrzenia weksla?

  Przedstawienie to JEST obejrzenie weksla, nie można przedstawić weksla bez umożliwienia jego obejrzenia.

 25. Fakt wyraziłem się nieprecyzyjnie. Zgodnie z orzeczeniem SN: Spełnienie przewidzianego w art. 38 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.) wymogu przedstawienia weksla do zapłaty nie łączy się z koniecznością jego fizycznego okazania ”do oczu” dłużnikowi głównemu. Wystarczające jest w tej mierze stworzenie wystawcy weksla własnego przez posiadacza weksla realnej możliwości zapoznania się z oryginałem weksla w miejscu jego płatności.

  Czyli przedstawienie może zakończyć się na stworzeniu tylko realnej możliwości zapoznania się z wekslem. Czy zatem można uznać za skuteczne przedstawienie fakt wezwania dłużnika do obejrzenia weksla w miejscu X? (będącego np. siedzibą wierzyciela)

 26. Jeśli strony nie umawiały się, że wystawca ma jechać do siedziby wierzyciela na przedstawienie weksla, to nie widzę podstaw, aby go do tego zmuszać. Dlaczego bowiem to wystawca ma jechać gdzieś do miasta X, a nie posiadacz miałby pojechać pod wskazany przez wystawcę w mieście X adres?
  Tak jak wspomniałem, błąd był popełniony już na etapie podpisywania umowy, ponieważ strony niedookreśliły gdzie dokładnie ma się odbyć przedstawienie, stąd poszukiwanie teraz rozwiązań „w przepisach” jest bezcelowe. Trzeba poszukać niestandardowych rozwiązań, a przede wszystkim zorientować się co strony chcą zrobić. Jak wystawca chce zapłacić, to trzeba się spotkać gdziekolwiek i przekazać pieniądze.

 27. No, ale skoro strony umówiły się, że miejsce płatności to X, a siedzibą dłużnika nigdy X nie by było to nie można też wywieźć że to posiadacz ma jechać do dłużnika. Problem polega na tym, że z dłużnikiem wekslowym nie ma żadnego kontaktu. A jednak przedstawić weksel dłużnikowi trzeba jeszcze przed wniesieniem pozwu, aby nie narazić się później na zarzuty.

 28. @RJW: No dobrze, ale jeśli okazałoby się, że aktualnym posiadaczem weksla jestem JA (z miastem X nie mającym nic wspólnego), to co JA biedny miałbym zrobić, aby przedstawić weksel? Miałbym się wpychać do siedziby remitenta? Czy może usiąść na Rynku i czekać? Bezsens :) Co to znaczy, ż z wystawcą „nie ma kontaktu”? Zarzuty nieprzedstawienia weksla do zapłaty to jakieś marginalne ryzyko, które i tak trzeba będzie ponieść, bo nikt nie da gwarancji, że sąd uznałby przedstawienie w siedzibie remitenta za prawidłowe.

 29. Witam, tym razem mam pytanie o poręczycieli wekslowych. Jeżeli już przedstawiłam wystawcy weksla własnego – weksel do zapłaty u niego w domu, ale mi nie zapłacił to czy powinnam udać się teraz do poręczycieli wekslowych do domu? Czy powinnam wysłać im jakieś wezwanie do zapłaty? Czy też mogę od razu kierować jeden pozew do sądu o nakaz zapłaty p-ko wystawcy i poręczycielom?

 30. Prawo wekslowe nie zobowiązuje do przedstawiania weksla poręczycielom, tak jak wystawcy. Dobrze jest jednak przynajmniej wysłać im wezwanie do zapłaty, aby przed wytoczeniem powództwa mieć pewność, że zapłaty odmówili, inaczej mogą spłacić dobrowolnie od razu po otrzymaniu nakazu zapłaty i wnieść zarzuty w zakresie zasądzonych kosztów procesu, jako że wytoczenie powództwa byłoby wówczas bezcelowe (jeśli nie wiedzieli o konieczności zapłaty, a spłacili by wówczas dobrowolnie).

 31. Wielkie dzięki!

 32. Mariusz says

  Witam, czy poniższe sformułowanie będzie traktowane jako skuteczne przedstawienie weksla do wykupu?:

  W związku z posiadaniem wystawionego przez Pana weksla, informuję, że zamierzam wypełnić go na kwotę ………… zł (słownie: …………….. 00/100) i przedstawić Panu do wykupu w dniu płatności ….. kwietnia 2013 r., w miejscu jego płatności tj. ul. …………………………….

 33. @Mariusz, przedstawienie weksla to czynność fizyczna, i nie zastąpi jej żadne „sformułowanie” wysłane pocztą. Więc jeśli pytasz się:

  czy poniższe sformułowanie będzie traktowane jako skuteczne przedstawienie weksla do wykupu?

  to odpowiedź brzmi: nie.

 34. Mariusz says

  Miałem na myśli treść zawiadomienia do wystawcy, czy tak może brzmieć…:)

 35. Jeśli intencją wysłania tej treści jest poinformowanie wystawcy o wypełnieniu weksla, i że powinien (jeśli chce) pofatygować się w umówione miejsce płatności, aby zobaczyć weksel i ewentualnie za niego zapłacić, to zamiast informacji o „zamiarze wypełnienia” najlepiej weksel po prostu wypełnić, zrobić xero i wysłać wystawcy wezwanie, aby stawił się w miejsce płatności. Bo jeśli piszesz, że:

  że zamierzam wypełnić go na kwotę ………… zł (słownie: …………….. 00/100) i przedstawić Panu do wykupu w dniu płatności ….. kwietnia 2013 r.

  to ja bym odpisał:

  To poinformuj mnie, jak już ro zrobisz

  :)

 36. Mariusz says

  Hehe, dzięki:)

 37. Witam serdecznie

  Mam problem z moim dłużnikiem, spółką z o.o. w której dokonałam zakupu 1 szt. obligacji na kwotę X . Na zabezpieczenie tej obligacji dłużnik wystawił mi podpisany przez prezesa spółki weksel „in blanco” .
  Dnia 06 maja br minął termin wykupu tej obligacji , pomimo wysłania do dłużnika pisma wzywającego do wykupu obligacji, którą posiadam, do chwili obecnej tego nie zrobił i nie odpowiada na moje pisma.
  Proszę o wskazówki jak mam teraz postąpić?
  – czy wysłać do dłużnika ponownie wezwanie o wykup weksla ?
  – na kogo mam ten weksel wystawić czy na adres spółki, czy imiennie na p.prezes. która mi ten weksel podpisała?
  – co mam robić, jeśli po upływie terminu wskazanego w wezwaniu, w dalszym ciągu nie zechcą wykupić tego weksla?

  proszę o pomoc, ponieważ nigdy nie miałam do czynienia z taką sytuacją. Zainwestowałam w tę obligację wszystkie moje oszczędności życia.

  Pozdrawiam
  Danuta

 38. @Danuto – jeśli chodzi o pytanie o to „na kogo weksel wystawić”, to weksel jest już wystawiony, zakładam że przez spółkę. To, czy i w jaki sposób powinnaś wezwać do zapłaty wystawcę, powinna określać umowa wekslowa do weksla in blanco. Po wypełnieniu weksla zgodnie z umową i braku zapłaty, należności można dochodzić na drodze sądowej.

  W skrócie – jeśli nie będę widział co masz i co podpisałaś (co zostało ci podpisane), odpowiedź na wszelkie pytania może mieć tylko wysoki poziom ogólności.

 39. Witam, mam następujące pytanie- czy jeżeli posiadam weksel in blanco i równocześnie ze sporządzonej deklaracji wekslowej wynika, że jego termin płatności upływa 25 lutego 2014 r., to czy w celu zachowania roszczenia o odsetki również muszę przedstawić weksel do zapłaty po wypełnieniu, czy też z uwagi na treść deklaracji wekslowej nie jest to już konieczne?

  Dziękuję bardzo za odpowiedź,
  pozdrawiam

 40. @Michał – teoretycznie odsetki należą się dopiero po nieskutecznym przedstawieniu weksla, bo wcześniej dłużnik nie pozostaje w zwłoce. W praktyce mało kto się tym niuansem przejmuje :)

 41. BeataGrabowska says

  Czy umowa odkupu/wykupu weksla jest tożsama z przedstawieniem weksla do zapłaty? Jedno i drugie doprowadzi do „zapłaty ceny” i przeniesienia weksla z powrotem do emitenta. Ale czy to na pewno to samo (chodzi o pcc).

 42. @Beata – nie znając treści tej „umowy odkupu/wykupu” nie mogę się podjąć jej porównywania z czymkolwiek.

 43. BeataGrabowska says

  @Lech, dziękuję. Wystawca zaproponował sporządzenie umowy „wykupu” weksli, na podstawie których odkupi ode mnie posiadane weksle własne wystawcy. Czy to powinno się odbywać w ten sposób? Jak dobrze zrozumiałam to ja powinnam po prostu przedstawić weksle do zapłaty w terminie płatności i czekać na pieniądze. Niby efekt ten sam (ja mam pieniądze, wystawca odzyskuje weksle) ale tak jakby trochę na około i nie wiem czy taka umowa „wykupu” nie będzie dla mnie jakimś problemem.

 44. Nie widzę w tym problemu – nieważne jak strony „nazwą” umowę, ważne jak to będzie odbywało się w praktyce – a w praktyce wystawca po prostu spłaci swój dług.

 45. BeataGrabowska says

  Ok, dziękuję bardzo za szybką odpowiedź. Pozdrawiam.

 46. Witam,

  Mam pytanie jak powinno wyglądać przedstawienie weksla do zapłaty. Sytuacja wygląda następująco w wekslu własnym in blanco została wskazana jako miejsce płatności miejscowość X – tj. ówczesna siedziba wystawcy weksla. Z uwagi na ziszczenie się warunku wypełnienia weksla chcemy go wypełnić i przedstawić do zapłaty wystawcy. Wystawca zmienił jednak miejsce zamieszkania i obecnie przebywa w miejscowości Y, w X nie ma już żadnego swojego lokalu.

  Jak wskazywałeś w którymś z komentarzy zdaniem Rosenblutha:
  „Jeśli trasat (lub domicyliat) opuścił miejsce, oznaczone jako miejsce płatności, i nie ma już w nim żadnego swojego lokalu, wówczas przedstawienie wekslu do zapłaty staje się fikcją, a protest można gdziekolwiek w tej miejscowości założyć.”

  Czy w takim wypadku zawiadomienie wystawcy o wypełnieniu weksla i możliwości zapoznania się z oryginałem weksla w miejscowości X a konkretnie w siedzibie wierzyciela będzie skuteczne? Rozumiem, że w przypadku gdy wystawca opuścił miejsce oznaczone jako miejsce płatności, i nie ma już w nim żadnego swojego lokalu mogę przedstawić mu weksel do zapłaty w dowolnym miejscu w tej miejscowości, a więc również w znajdującej się w X siedzibie wierzyciela?

 47. Z formalnego punktu widzenia wystawca powinien w terminie płatności wysłać swojego człowieka do tej miejscowości i czekać na przedstawienie weksla. W przypadku weksla in blanco i nieznanej daty płatności brzmi to absurdalnie, ale to już strony tworząc taki weksel doprowadziły do takiego absurdu. W praktyce proszę wysłać do wystawcy po terminie płatności weksla wezwanie do zapłaty, że został przedstawiony we wskazanej na wekslu miejscowości, z pytaniem czy mimo to chce dobrowolnie zapłacić, jeśli nie – wytaczamy powództwo.

 48. Sytuacja w sumie powinna być rozwiązywana podobnie jak w przypadku gdy strony sobie umyślą weksel, wedle którego Kowalski z Warszawy zapłaci Nowakowi z Poznania 5 tysięcy w dniu 31 października w Płocku.

 49. Sytuacja nie do końca wygląda tak absurdalnie bo zgodnie z deklaracją wierzyciel ma obowiązek zawiadomić wystawcę o wypełnieniu weksla przynajmniej na 7 dni przed datą płatności, więc po otrzymaniu takiego zawiadomienia ten będzie miał możliwość jak Pan pisze „wysłania swojego człowieka” do tej miejscowości.

  Dziękuje za odpowiedz i pozdrawiam.

 50. Owszem, mam jednak wrażenie, że gdyby strony przy wystawianiu weksla spróbowały sobie wyobrazić jak będzie przebiegało przedstawienie, to inaczej wykreowałyby ten stosunek (na przykład uprawniając remitenta do wpisania miejsca płatności będącego aktualnym wówczas adresem siedziby wystawcy).

 51. Witam, mam pytanie jak powinno wyglądać przedstawienie do zapłaty weksla „za okazaniem”( bez wskazanego terminu płatności) . Sytuacja jest następującą. Remitentem jest spółka, wystawcą osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą. Weksel jest płatny w miejscowości będącej siedzibą wystawcy. Rozumiem, że weksel powinien zostać dostarczony do siedziby dłużnika. Czy osoba dostarczająca weksel powinna przedstawić upoważnienie do reprezentacji spółki czy wystarczy samo ” okazanie” weksla? Co należy zrobić jeśli dłużnika się nie zastanie? Co należy zrobić jeśli się go zastanie? Czy powinien w takiej sytuacji dokonać jakiejś wzmianki na wekslu? A jeśli nie będzie chciał? Czy może złożył na wekslu np. wzmiankę , ze dokonana zapłaty w jakimś konkretnym okresie?
  Będę bardzo wdzięczna za pomoc, jako że w tej kwestii jestem zupełnym laikiem. Z góry dziękuję.

 52. Czy termin płatności weksla in blanco za okazaniem może być wcześniejszy niż data okazania? sprawa bardzo pilna

 53. @Anna – nie rozumiem pytania. Weksel płatny za okazaniem z definicji w ogóle nie posiada terminu płatności.

 54. czy technicznie mogę wysłać wezwanie do wykupu w dniu jutrzejszym, tj. 18 marca i przedstawienie weksla w siedzibie posiadacza w dniach 20 – 24 marca? wtedy terminem płatności będzie 24 marca?

 55. Proszę pokazać tutaj skan tego weksla.

 56. Pytanie o charakterze technicznym: chcę wysłać do wystawcy weksla in blanco płatnego za okazaniem wezwanie do wykupu weksla w dniu dzisiejszym. jak w praktyce wygląda kwestia terminów. czy muszę wyznaczyć termin okazania przy założeniu, że polecony będzie u wystawcy jutro, prawdopodobnie nie zostanie odebrany, więc 14 dni awizacja, czyli 2 kwietnia skutek doręczenia, i czy do tego dodawać dwa dni powszednie na wykup weksla? czy nie muszę czekać na skutek doręczenia?

 57. Nie dyskutujmy w komentarzach o szczegółach konkretnych spraw, zapraszam na forum. Jeśli to ten sam weksel co w wątku http://forum.remitent.pl/viewtopic.php?f=2&t=1145 to nie jest to weksel płatny za okazaniem.

 58. Mam pytanie. Czy jeśli jestem w posiadaniu weksla ” za okazaniem”, którego miejscem płatności jest miejscowość, bez określenia dokładnego adresu , musze przed przedstawieniem do zapłaty wysłać zawiadomienie , ze przedstawię weksel do zapłaty w danym dniu i danym miejscu , określając szczegółowo adres?

 59. w tym artykule brakuje mi, jak powinno wyglądać takie poprawne wezwanie do wykupu weksla? Jakieś praktyczne odniesienie

 60. @Jarek – przedstawienie weksla do zapłaty polega na tym, że wierzyciel bierze do ręki weksel, idzie do miejsca płatności i żąda zapłaty. Robi to się „ustnie”, a nie pisemnie. Stąd brak wzoru.

 61. @Ewa – zapraszam na forum (http://forum.remitent.pl)

 62. Witam, jak powinno wyglądać przedstawienie weksla do zapłaty w sytuacji, gdy wierzyciel ma siedzibą za granicą, zaś dłużnik w Polsce. W jaki sposób uregulować tę kwestię w porozumieniu wekslowym tak, aby jak najbardziej zabezpieczyć interesy dłużnika? Nadmieniam, iż strony dzieli znaczna odległość.

 63. @Milena – klauzula miejsca płatności weksla musi znajdować się na wekslu (a nie „w deklaracji”), więc to tam strony powinny ustalić gdzie weksel ma być przedstawiony do zapłaty.

 64. Marianos says

  Drodzy Państwo, zgłupiałem czytając ten artykuł. Do tej pory nigdy nie przedstawiałem weksla in blanco do zapłaty dłużnikowi. Zawsze wyłącznie wzywałem dłużnika do wykupienia weksla poprzez zapłatę sumy wekslowej na wskazany rachunek bankowy. W treści wezwania nawet nie informowałem, pod jakim adresem znajduje się oryginał weksla. I sądy zawsze wydawały nakazy zapłaty, czy jednak czyniły to niewłaściwie?

 65. @Marianos – a czy w pozwie przyznawałeś się, że nie przedstawiałeś weksla do zapłaty? Albo czy pozwani podnosili ten zarzut (że być może chcieli zapłacić, ale nie przedstawiłeś weksla do zapłaty?) Brak obowiązku zapłaty bez okazania weksla jest dość logiczny – po pierwsze, dłużnik nie ma dowodu, że jesteś posiadaczem weksla (wysłanie wezwania do zapłaty przecież nie jest dowodem, że dysponujesz wekslem), po drugie – wystawca, płacąc za weksel bez jego natychmiastowego zwrotu, narażałby się na ryzyko konieczności zapłaty sumy wekslowej po raz drugi, gdyby już zgłosił się do niego posiadacz weksla z oryginałem tego dokumentu.

 66. Marianos says

  W pozwie nie przyznawałem, że nie przedstawiłem weksla do zapłaty. Jedynie pisałem o wezwaniu do wykupu weksla i dołączyłem jako załącznik to wezwanie wraz z dowodem wysłania na adres pozwanego. Pozwani nigdy nie podnosili zarzutu, bo nie wnosili skutecznie zarzutów od nakazu w nakazowym, to w końcu pismo płatne dla pozwanego :D Zresztą roszczenia z umów sprzedaży bezsporne. Czasami nawet dochodzi do podwójnej awizacji zarówno wezwania do wykupu weksla, jak i odpisu pozwu z nakazem zapłaty i w konsekwencji do nieodebrania przez pozwanego (tu niestety raz sąd z urzędu uchylił nakaz już po ptokach, z racji na „niemożność doręczenia w kraju”). Dłużnicy wekslowi niestety kombinują jak mogą i z tymi adresami i awizacjami to są różne historie.

 67. „W pozwie nie przyznawałem”, „Pozwani nigdy nie podnosili zarzutu” – wziąwszy pod uwagę, że nieprzedstawienie weksla do zapłaty to zarzut przysługujący pozwanemu, to sąd nawet nie miał możliwości uwzględnienia tego faktu, skoro o nim nie wspominałeś w pozwie, a na dalszym etapie nikt tego nie podnosił.

 68. Marianos says

  Lechu, dzięki za odpowiedź, teraz mi się trochę rozjaśniło.

  Jesteś doświadczonym człowiekiem, o wekslach wiesz wszystko, powiedz mi, czy wyobrażasz sobie z kolei taką sytuację, że w pozwie o wydania nakazu zapłaty z weksla powód napisałby coś w stylu „weksel in blanco nie został przedstawiony do zapłaty pozwanemu, lecz skierowane zostało wezwanie do wykupu weksla”, a sąd z powodu nie przedstawienia weksla odmówiłby wydania nakazu zapłaty w nakazowym? Czy raczej są na etapie wydania nakazu zapłaty sam z siebie tego nie ma prawa badać i oceniać?

 69. Nie muszę sobie takiej sprawy wyobrażać, bo ją nawet widziałem (w pismach). Co ciekawe, sąd oddalił powództwo, jako przedwczesne – z tym już mógłbym dyskutować, bo lepiej byłoby uznać, że do przedstawienia weksla doszło w momencie otrzymania nakazu zapłaty przez pozwanego (kiedy to nadszedł czas, że mógł on zapoznać się z wekslem w aktach sprawy). Jednakże powództwo zakończyło się w taki nieprzyjemny sposób dla powoda. Postanowił on wydobyć weksel z akt, przedstawić, i pozwać jeszcze raz – na szczęście termin przedawnienia jeszcze nie minął.

 70. Marianos says

  O choroba, to faktycznie nieciekawie się zakończyła sprawa opisywana przez Ciebie.

  A tu https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/153005000000503_I_C_000777_2013_Uz_2014-02-27_001 Sąd napisał, że „przedstawienie weksla do zapłaty nie jest warunkiem powstania roszczenia”.

  W ogóle to ja mam wrażenie, że przy sprawach wekslowych występuje znaczna rozbieżność w naszym sądownictwie.

 71. Adam Szpunar, bodajże, kiedyś w jakimś artykule napisał coś w stylu, aby nie mieszać prawa cywilnego do prawa wekslowego, bo się dojdzie do głupot – no i czasem tak jest, a że prawa wekslowego na studiach prawniczych jest nieraz i aż kilka godzin, to efekty są, jakie są :)

 72. wekselek says

  Prawo Wekslowe, to chyba jeden z nielicznych „fenomenów”
  opornych na ingerencje „aparatu uznaniowości”.

  Widać jednak, jakie są nieprzeparte chęci „mieszania”.
  Nawet okiem takiego leszcza jak ja. :-)

 73. Witam. Mam pytanie. Weksel gwarancyjny in blanco /własny/, z podpisem i podanym pod nim adresem /miejscem zamieszkania/ oraz klauzulą bez protestu, został przez remitenta wypełniony: wystawiony w miejscowości A, opatrzony miejscem płatności w miejscowości B, przy czym adres /miejsce zamieszkania/ to miejscowość C. W deklaracji wekslowej wystawca nie uprawnia remitenta do uzupełnienia weksla o miejsce wystawienia i miejsce płatności. Czy taki weksel jest ważny, czy powinien być uzupełniony zgodnie z normą zawartą w art. 102 PW ? Czy wezwanie do zapłaty w miejscowości B jest skutecznym przedstawieniem do zapłaty ?

 74. @Rafał – nie chcę oceniać, nie widząc dokumentów, zapraszam do zadania pytania i umieszczenia skanów weksla i deklaracji na forum – http://forum.remitent.pl

 75. Dzięki za info. Zamieszczę scan. Uszczególniając opis,druk weksla klasyczny, mój wpis bez protestu, imię, nazwisko, adres wpisany moim charakterem pisma. Reszta elementów niezbędnych wekslowo wpisana przez remitenta. Jak można z Wami nawiązać kontakt w Dąbrowie Górniczej ?

 76. Dane kontaktowe podane są na http://kpwig.pl/kontakt/

 77. Sformułuję to inaczej, mieszkam niedaleko, czy dziś jesteś dostępny i w jakich godzinach, ewentualnie mogę podać namiary na siebie na privie. Pozdrawiam.

 78. Czy zapis na deklaracji wekslowej: „Remitent jako dzień płatności weksla wpisze dzień następujący po 14 dniach od daty umowy wystosowania do Wystawcy pisemnego wezwania do wykupu weksla;” jest prawidłowy? Czym skutkuje?

 79. @Anna – nie rozumiem tego zapisu (albo data umowy, albo data wezwania). Jeśli chcesz podyskutować publicznie o swojej sprawie wekslowej, zapraszam na forum (http://forum.remitent.pl)

 80. A co w takiej sytuacji jeśli: kierowane jest przez pełnomocnika wierzyciela do wystawcy weksla in blanco wezwanie do wykupienia weksla ale do tego wezwania nie zostaje dołączone pełnomocnictwo od tego wierzyciela. Termin płatności weksla minął. Wystawca w odpowiedzi podnosi, że nie musiał się stawiać na wykup weksla we wskazanym terminie bo wezwanie zostało wysłane przez osobę, która nie wykazała umocowania. Co w taki j sytuacji, biorąc pod uwagę to, że zgodnie z ustawą przedstawienie weksla do wykupu może nastąpić najpóźniej 2 dni po terminie płatności. Pozdrawiam serdecznie!

 81. @Julia – przedstawienie weksla do zapłaty jak najbardziej może się odbyć po upływie 2 dni od terminu płatności. Poruszyłaś kilka nietrywialnych spraw, jeśli chcesz o tym podyskutować, zapraszam na forum.

 82. Merrique says

  Jeśli przychodzi komornik zająć samochód jako mienie. Natomiast dłużnik ma rozdzielnosc majątkową. Jego żona podpisuje weksel aby nie zabrano auta. Jednak nie płaci w terminie. Jak wyglądają następne działania osoby, która posiada weksel? Zapłaci natomiast półtora miesiąca po terminie. Czy w tym czasie mogą zabrać jej mienie czy do tego czasu będą trwały tylko jakieś pouczenia?

 83. @Lech, uprzejma prośba o pomoc:
  1) czy jeśli w deklaracji wekslowej strony umówiły się, że remitent może uzupełnić weksel o miejsce płatności według uznania, pismo wysłane pocztą informujące o wypełnieniu weksla, wskazaniu kwoty i daty płatności oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią w siedzibie remitenta może zostać uznane za przedstawienie weksla do płatności? ew. na kim ciąży ciężar udowodnienia, że do przedstawienia nie doszło?
  2) czy miejsce płatności musi być wskazane jako konkretny adres czy wystarczy sama miejscowość?

 84. 1) Samo pismo – nie, tylko fakt, że wystawca mógł się w określonym miejscu i dacie wskazanej w piśmie z wekslem zapoznać. Ciężar dowodu, że do przedstawienia nie doszło spoczywa na tym, kto chce się na taki zarzut powołać, czyli w praktyce na pozwanym.
  2) Wystarczy sama miejscowość, ale polecam konkretny adres, bo jak potem ktoś się mnie pyta „na wekslu została wskazana tylko miejscowość jako miejsce płatności, czyli gdzie ma być weksel przedstawiony do zapłaty” – to na takie pytanie nie umiem odpowiedzieć.

Speak Your Mind

*