Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Zarzuty do weksla: wypełnienie weksla in blanco niezgodnie z zawartym porozumieniem

Jest to najpopularniejszy zarzut, jaki może być wniesiony do weksli stosowanych w naszych czasach – z racji tego, że weksle in blanco są głównym typem weksli wystawianych obecnie.

Zasadniczo największym błędem wystawców jest:

 1. wystawianie weksli gołych,
 2. nieposiadanie przez wystawców umowy wekslowej podpisanej przez remitenta (a często nieposiadanie takiej umowy w ogóle),
 3. wystawianie weksli in blanco „na zlecenie”

Wszystkie powyższe błędy mogą spowodować, że udowodnienie uzupełnienia weksla in blanco niezgodnie z zawartym porozumieniem może być albo dosyć trudne (przypadek 1 i 2), albo bezcelowe, ponieważ nieskuteczne wobec kolejnego nabywcy weksla (przypadek 3).

Jeśli jednak zdarzy się już, że jesteśmy w posiadaniu umowy wekslowej i należności dochodzi od nas remitent (ten, z którym umowę zawarliśmy i weksel wręczyliśmy), a my nie zgadzamy się z zasadnością uzupełnienia weksla, możemy wnieść taki zarzut.

Powinniśmy w nim wykazać, ze weksel, który jest przedmiotem pozwu, jedynie zabezpieczał pozawekslową umowę i z tejże umowy nie mamy wobec remitenta żadnych długów.

Przykład zarzutów polegających na niezgodnym z umową wypełnieniu weksla in blanco

Weksel objęty pozwem jest wekslem kaucyjnym, który zabezpieczał umowę pożyczki, na mocy której pozwany pożyczył od powoda kwotę 10 000zł, którą był zobowiązany zwrócić w ciągu 12 miesięcy wraz z odsetkami ustawowymi.

Dowód:

 • klauzula „weksel kaucyjny” znajdująca się na wekslu
 • zawarta pomiędzy stronami umowa pożyczki
 • podpisana przez powoda umowa wekslowa określająca zasady uzupełnienia weksla

 
Należność z umowy pożyczki została spłacona

Dowód:

 • potwierdzenie spłaty 13 000zł na konto bankowe powoda

Zgodnie z zawartą umową wekslową, określającą sposób uzupełnienia weksla in blanco, powód miał prawo do wypełnienia weksla wyłącznie w sytuacji, kiedy pomimo upływu terminu płatności umowy pożyczki, należność nie została spłacona. Jednakże warunek ten w tej sprawie nie został spełniony.
Ponadto proszę o o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty (co to znaczy?)

Comments

 1. trzy pytanka:

  1) czy uprawnienie do uzupełnienia weksla in blanco, gdy uprawniona do uzupełnienia w porozumieniu wekslowym jest imiennie osoba A, przechodzi na nabywcę weksla (osoba B) jeszcze nieuzupełnionego, który nabył go w drodze cesji? jeżeli nie przechodzi to dopuszczalny jest zarzut niezgodnego z deklaracją uzupełnienia weksla, gdy uzupełniła go osoba B?

  (tutaj nasuwa mi się jeszcze dodatkowe pytanie – czy nieuzupełniony weksel in blanco można indosować?)

  2) jakie są skutki uzupełnienia weksla niezgodnie z deklaracją w wypadku, gdy wierzyciel wpisze datę płatności wcześniejszą niż wynikająca z deklaracji? rozumiem, że sąd uwzględni zarzut dłużnika i oddali pozew, jako przedwczesny.

  3) a co gdy wierzyciel wpisze wyższą sumę wekslową niż wynikająca z porozumienia? czy dłużnik odpowiada do sumy określonej w porozumieniu, czy nie odpowiada w ogóle?

 2. @Maciej:

  przechodzi na nabywcę weksla (osoba B)

  http://www.remitent.pl/kupil-od-banku-weksel-in-blanco-kredytobiorcy-wypelnil-i-przegral/4843

  czy nieuzupełniony weksel in blanco można indosować?

  http://www.remitent.pl/czy-mozna-indosowac-weksel-in-blanco/941

  wierzyciel wpisze datę płatności wcześniejszą niż wynikająca z deklaracji?

  Zakładając skuteczność zarzutów ze stosunku podstawowego, wierzyciel będzie mógł dochodzić odsetek od dnia prawidłowej daty płatności. Przedwczesne powództwo by było w przypadku, gdy prawidłowa data wykracza w przyszłość w relacji do czasu sporu.

  a co gdy wierzyciel wpisze wyższą sumę wekslową niż wynikająca z porozumienia? czy dłużnik odpowiada do sumy określonej w porozumieniu, czy nie odpowiada w ogóle?

  Odpowiada do sumy z porozumienia, w przypadku skutecznego podniesienia zarzutów ze stosunku podstawowego, odpowiada na sumę z weksla, w przypadku braku możliwości skutecznego podniesienia zarzutów ze stosunku podstawowego.

 3. Witam,

  Czy jeżeli strony się umówiły, że weksel będzie płatny w miejscu zamieszkania remitenta, należy wpisać cały adres czy tylko miejscowość? Chodzi o wypełnienie weksla in blanco…

  Dziękuję za odpowiedź.

 4. @Mariusz: można wpisać miejscowość + adres.

 5. Dorota Szmidt says:

  witam
  Mam problem polegający na tym, że dałam weksel in blanco jako zabezpieczenie pożyczki. Zgodnie z umową 50% miałam spłacić a 50% stanowiła pomoc unijna ( otrzymałam na to zaświadczenie). Po spłąceniu 50% Stowarzyszenie zażądało spłaty całej kwoty i wypełniło weksel in blanco. Czy ma Pan może jakiś wzór jak powinien wyglądać sprzeciw?
  pozdr
  Dorota Szmidt

 6. @Dorota – nie mam wzoru, zarzuty pisze się własnymi słowami, dostosowanymi do specyfiki danej sprawy.

 7. Krzysztof says:

  IV CSK 371/2010 pkt. 2 tezy versus II CSK 522/07

  Z IV CSK 371/2010 pkt. 2 tezy wynika, że poręczyciel przed wypełnieniem weksla jest jakimś stopniu quasi solidarnym ? dłużnikiem również ze stosunku podstawowego bo ma zarzuty wystawcy pomimo, że w stosunku do wystawcy wierzyciel przerwał bieg przedawnienia ze stosunku podstawowego [nakazem].
  Następuje rozdwojenie pozycji prawnej wystawcy i poręczyciela – który ma zarzut niewłaściwie wypełnionego weksla pomimo, że takiego zarzutu nie posiada wystawca.

 8. @Krzysztof – trudno mi się zgodzić z taką argumentacją :)

 9. Maciek says:

  Witam, zastanawiam się nad pewnym przypadkiem. Zawarta została umowa pożyczki, której zabezpieczeniem jest weksel wystawiony in blanco wraz z porozumieniem wekslowym. Problem jest taki że omyłkowo wpisano w porozumieniu wekslowym iż weksel zostanie uzupełniony nie na zlecenie, zaś przyjęty blankiet jeszcze nie uzupełniony jest z zapisem „… zapłacimy bez protestu za ten sola weksel na zlecenie A. Kowalskiego…..”. Czy posiadacz weksla powinien obawiać się w takim przypadku zarzutów o wypełnienie weksla niezgodnego z porozumieniem, lub jakichś innych zarzutów w przypadku gdy będzie chciał uzupełnić weksel i uzyskać zapłatę?

 10. Jolanta says:

  Kwota na wekslu IN Blanco jest wyższa niż mówi deklaracja wystawcy. Wierzytelności za faktury nie uwzględniają korekt faktur za zwrócony materiał. Na zwrot materiału są dokumenty. To jaką kwotę powinien opiewać weksel.

 11. @Jolanta, jeśli to jest pytanie, to zapraszam do zapoznania się z: http://www.remitent.pl/potrzebuje-porady-w-sprawie-wekslowej-czy-moge-ja-otrzymac-bezplatnie

Speak Your Mind

*