Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Zarzuty do weksla: wypełnienie weksla in blanco niezgodnie z zawartym porozumieniem

Jest to najpopularniejszy zarzut, jaki może być wniesiony do weksli stosowanych w naszych czasach – z racji tego, że weksle in blanco są głównym typem weksli wystawianych obecnie.

Zasadniczo największym błędem wystawców jest:

 1. wystawianie weksli gołych,
 2. nieposiadanie przez wystawców umowy wekslowej podpisanej przez remitenta (a często nieposiadanie takiej umowy w ogóle),
 3. wystawianie weksli in blanco „na zlecenie”

Wszystkie powyższe błędy mogą spowodować, że udowodnienie uzupełnienia weksla in blanco niezgodnie z zawartym porozumieniem może być albo dosyć trudne (przypadek 1 i 2), albo bezcelowe, ponieważ nieskuteczne wobec kolejnego nabywcy weksla (przypadek 3).

Jeśli jednak zdarzy się już, że jesteśmy w posiadaniu umowy wekslowej i należności dochodzi od nas remitent (ten, z którym umowę zawarliśmy i weksel wręczyliśmy), a my nie zgadzamy się z zasadnością uzupełnienia weksla, możemy wnieść taki zarzut.

Powinniśmy w nim wykazać, ze weksel, który jest przedmiotem pozwu, jedynie zabezpieczał pozawekslową umowę i z tejże umowy nie mamy wobec remitenta żadnych długów.

Przykład zarzutów polegających na niezgodnym z umową wypełnieniu weksla in blanco

Weksel objęty pozwem jest wekslem kaucyjnym, który zabezpieczał umowę pożyczki, na mocy której pozwany pożyczył od powoda kwotę 10 000zł, którą był zobowiązany zwrócić w ciągu 12 miesięcy wraz z odsetkami ustawowymi.

Dowód:

 • klauzula „weksel kaucyjny” znajdująca się na wekslu
 • zawarta pomiędzy stronami umowa pożyczki
 • podpisana przez powoda umowa wekslowa określająca zasady uzupełnienia weksla

 
Należność z umowy pożyczki została spłacona

Dowód:

 • potwierdzenie spłaty 13 000zł na konto bankowe powoda

Zgodnie z zawartą umową wekslową, określającą sposób uzupełnienia weksla in blanco, powód miał prawo do wypełnienia weksla wyłącznie w sytuacji, kiedy pomimo upływu terminu płatności umowy pożyczki, należność nie została spłacona. Jednakże warunek ten w tej sprawie nie został spełniony.
Ponadto proszę o o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty (co to znaczy?)

Ten artykuł znaleziono w wyszukiwarce google między innymi poprzez poniższe frazy kluczowe:

 • Konsekwencje dla wierzyciela wypełnienie weksla niezgodnie z porozumieniem
 • wszystkie stąd płynące skutki wypełnienia weksla niezgodnie z z zawartym porozumieniem

Komentarze

 1. Maciej skomentował:

  trzy pytanka:

  1) czy uprawnienie do uzupełnienia weksla in blanco, gdy uprawniona do uzupełnienia w porozumieniu wekslowym jest imiennie osoba A, przechodzi na nabywcę weksla (osoba B) jeszcze nieuzupełnionego, który nabył go w drodze cesji? jeżeli nie przechodzi to dopuszczalny jest zarzut niezgodnego z deklaracją uzupełnienia weksla, gdy uzupełniła go osoba B?

  (tutaj nasuwa mi się jeszcze dodatkowe pytanie – czy nieuzupełniony weksel in blanco można indosować?)

  2) jakie są skutki uzupełnienia weksla niezgodnie z deklaracją w wypadku, gdy wierzyciel wpisze datę płatności wcześniejszą niż wynikająca z deklaracji? rozumiem, że sąd uwzględni zarzut dłużnika i oddali pozew, jako przedwczesny.

  3) a co gdy wierzyciel wpisze wyższą sumę wekslową niż wynikająca z porozumienia? czy dłużnik odpowiada do sumy określonej w porozumieniu, czy nie odpowiada w ogóle?

 2. @Maciej:

  przechodzi na nabywcę weksla (osoba B)

  http://www.remitent.pl/kupil-od-banku-weksel-in-blanco-kredytobiorcy-wypelnil-i-przegral/4843

  czy nieuzupełniony weksel in blanco można indosować?

  http://www.remitent.pl/czy-mozna-indosowac-weksel-in-blanco/941

  wierzyciel wpisze datę płatności wcześniejszą niż wynikająca z deklaracji?

  Zakładając skuteczność zarzutów ze stosunku podstawowego, wierzyciel będzie mógł dochodzić odsetek od dnia prawidłowej daty płatności. Przedwczesne powództwo by było w przypadku, gdy prawidłowa data wykracza w przyszłość w relacji do czasu sporu.

  a co gdy wierzyciel wpisze wyższą sumę wekslową niż wynikająca z porozumienia? czy dłużnik odpowiada do sumy określonej w porozumieniu, czy nie odpowiada w ogóle?

  Odpowiada do sumy z porozumienia, w przypadku skutecznego podniesienia zarzutów ze stosunku podstawowego, odpowiada na sumę z weksla, w przypadku braku możliwości skutecznego podniesienia zarzutów ze stosunku podstawowego.

 3. Mariusz skomentował:

  Witam,

  Czy jeżeli strony się umówiły, że weksel będzie płatny w miejscu zamieszkania remitenta, należy wpisać cały adres czy tylko miejscowość? Chodzi o wypełnienie weksla in blanco…

  Dziękuję za odpowiedź.

 4. @Mariusz: można wpisać miejscowość + adres.

 5. Dorota Szmidt skomentował:

  witam
  Mam problem polegający na tym, że dałam weksel in blanco jako zabezpieczenie pożyczki. Zgodnie z umową 50% miałam spłacić a 50% stanowiła pomoc unijna ( otrzymałam na to zaświadczenie). Po spłąceniu 50% Stowarzyszenie zażądało spłaty całej kwoty i wypełniło weksel in blanco. Czy ma Pan może jakiś wzór jak powinien wyglądać sprzeciw?
  pozdr
  Dorota Szmidt

 6. Lech skomentował:

  @Dorota – nie mam wzoru, zarzuty pisze się własnymi słowami, dostosowanymi do specyfiki danej sprawy.

 7. Krzysztof skomentował:

  IV CSK 371/2010 pkt. 2 tezy versus II CSK 522/07

  Z IV CSK 371/2010 pkt. 2 tezy wynika, że poręczyciel przed wypełnieniem weksla jest jakimś stopniu quasi solidarnym ? dłużnikiem również ze stosunku podstawowego bo ma zarzuty wystawcy pomimo, że w stosunku do wystawcy wierzyciel przerwał bieg przedawnienia ze stosunku podstawowego [nakazem].
  Następuje rozdwojenie pozycji prawnej wystawcy i poręczyciela – który ma zarzut niewłaściwie wypełnionego weksla pomimo, że takiego zarzutu nie posiada wystawca.

 8. @Krzysztof – trudno mi się zgodzić z taką argumentacją :)

 9. Maciek skomentował:

  Witam, zastanawiam się nad pewnym przypadkiem. Zawarta została umowa pożyczki, której zabezpieczeniem jest weksel wystawiony in blanco wraz z porozumieniem wekslowym. Problem jest taki że omyłkowo wpisano w porozumieniu wekslowym iż weksel zostanie uzupełniony nie na zlecenie, zaś przyjęty blankiet jeszcze nie uzupełniony jest z zapisem „… zapłacimy bez protestu za ten sola weksel na zlecenie A. Kowalskiego…..”. Czy posiadacz weksla powinien obawiać się w takim przypadku zarzutów o wypełnienie weksla niezgodnego z porozumieniem, lub jakichś innych zarzutów w przypadku gdy będzie chciał uzupełnić weksel i uzyskać zapłatę?

Napisz komentarz

*