Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Terminy przedawnień roszczeń wekslowych. Niesłuszne wzbogacenie.

Przedawnienie w przypadku weksla własnego

Roszczenia wobec wystawcy – 3 lata od dnia płatności. Jeśli weksel jest płatny za okazaniem, powinien być przedstawiony do zapłaty w ciągu roku (chyba że wystawca ten okres skróci lub przedłuży). Od upłynięcia tegoż terminu zaczyna biec termin przedawnienia, choćby weksel nie został przedstawiony do zapłaty.

Roszczenia posiadacza weksla wobec indosanta przedawniają się w ciągu roku od terminu płatności lub dokonanego protestu. Jeśli zatem ostatni posiadacz weksla nie znajdzie zapłaty u wystawcy, może dochodzić roszczenia od indosantów w tym właśnie terminie.

Roszczenia indosantów między sobą ulegają przedawnieniu w ciągu pół roku od dnia, kiedy indosant wykupił weksel, lub sam został pociągnięty z weksla do odpowiedzialności sądowej. Jeśli zatem indosant zapłaci za weksel ostatniemu posiadaczowi, może dochodzić roszczenia od jednego lub wszystkich poprzedzających go indosantów w ciągu pół roku. Ponadto zachowuje prawo do żądania zapłaty od wystawcy w ciągu trzech lat od dnia płatności.

Przedawnienie w przypadku weksla trasowanego

Roszczenia wobec akceptanta (trasata) weksla trasowanego przedawniają się w ciągu trzech lat, roszczenia wobec wystawcy weksla trasowanego przedawniają się w ciągu roku – od dnia płatności lub od dnia dokonania protestu.

Analogicznie jak w przypadku weksla własnego – jeśli weksel jest płatny za okazaniem, powinien być przedstawiony do zapłaty w ciągu roku (chyba że wystawca ten okres skróci lub przedłuży). Od upłynięcia tegoż terminu zaczyna biec termin przedawnienia, choćby weksel nie został przedstawiony do zapłaty.

Roszczenia posiadacza wobec indosanta oraz indosantów między sobą są takie same, jak w przypadku weksla własnego – rok i pół roku.

Weksel się przedawnił? Możesz dochodzić roszczenia na zasadzie niesłusznego wzbogacenia

Art. 76
Wystawca i akceptant, których zobowiązanie wekslowe wygasło wskutek przedawnienia lub zaniedbania czynności zachowawczych, są zobowiązani wobec posiadacza weksla, o ile z jego szkodą niesłusznie się zbogacili.

Jeśli zobowiązanie wystawcy weksla własnego, lub wystawcy i akceptanta weksla trasowanego wygasło na skutek przedawnienia, są oni zobowiązani wobec posiadacza weksla, jeśli z jego szkodą niesłusznie się wzbogacili. Możesz od nich dochodzić należności na tej podstawie w ciągu 3 lat od przedawnienia roszczenia wekslowego.

Przedawnienie w prawie wekslowym znacznie różni się zatem od klasycznego przedawnienia w prawie cywilnym. Po przedawnieniu weksla posiadacz nie traci bowiem możliwości dochodzenia należności. Jednakże warunkiem koniecznym zachowania prawa do dochodzenia roszczenia jest wystąpienie niesłusznego wzbogacenia po stronie wystawcy lub trasata. Roszczenie wynika bowiem z faktu, iż wystawca weksla lub trasat otrzymał w zamian za weksel jakieś świadczenie („wzbogacił się”). Dowodem wzbogacenia się może być na przykład klauzula waluty („wartość w towarze otrzymałem”), umieszczona na wekslu.

Nie można dochodzić należności na podstawie niesłusznego wzbogacenia, jeśli do żadnego wzbogacenia nie doszło. Przykładem takich weksli mogą być wszelkiego rodzaju weksle kaucyjne lub gwarancyjne, których wydanie nie wiąże się z ekwiwalentnym świadczeniem remitenta na rzeczy wystawcy lub trasata. Na przykład zgodnie z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 maja 2008r. (I ACa 174/08, OSAB 2008/2-3/17), z upływem terminu przedawnienia roszczenia ze stosunku podstawowego posiadacz niewypełnionego weksla in blanco traci uprawnienie do jego wypełnienia. Wypełnienie weksla w takiej sytuacji nie prowadzi do powstania zobowiązania wekslowego, o którym mowa w art. 76 prawa wekslowego. Posiadaczowi weksla nie przysługuje więc, przewidziane w tym przepisie na wypadek przedawnienia roszczenia wekslowego, roszczenie z tytułu niesłusznego wzbogacenia.

Comments

 1. Super strona! Gratuluję pomysłu.

 2. Dziękuję za zainteresowanie i komentarz ;)

 3. Przeczytałem i przychodzi mi do głowy konkretna sytuacja:
  „…Analogicznie w wypadku wprowadzenia do obiegu weksla in blanco, który jest nieuzupełniony a upłynął już termin przedawnienia roszczenia ze stosunku podstawowego zabezpieczonego tym wekslem, bądź został on uzupełniony po upływie tego terminu, dłużnik, któremu przedstawiono weksel do wykupu może, opierając się o przepis art. 10 prawo wekslowe, podnosić zarzut niezgodnego z porozumieniem wypełnienia weksla. Zła wiara nabywcy zachodzić będzie zarówno wtedy, gdy nabywca wiedział jaka jest treść porozumienia jak i wtedy, gdy wiedzieć powinien – tj. kiedy przy zachowaniu należytej staranności powinien był treść porozumienia (w tym fakt i datę wymagalności roszczenia zabezpieczonego wekslem) ustalić z dłużnikiem przed wypełnieniem weksla…:

  Podmiot A zawiera umowę kredytową z bankiem B w roku 2002. Dla zabezpieczenia wierzytelności podmiot A wystawia i wręcza bankowi B weksel in blanco (uzupełniono tylko podpis, brak oznaczenia remitenta).
  Bank B dokonuje cesji wierzytelności w roku 2006 na rzecz podmiotu C. Bank przekazuje podmiotowi C weksel in blanco (nadal uzupełniony tylko podpis, brak oznaczenia remitenta). Nie mamy do czynienia ani z przelewem ani z indosem. Weksel „wędruje” za cesją wierzytelności w takim stanie, w jakim został wręczony przez podmiot A podmiotowi B w roku 2002.
  Podmiot C dokonuje cesji wierzytelności w roku 2007 na rzecz podmiotu D. Podmiot C przekazuje podmiotowi D weksel in blanco (nadal uzupełniony tylko podpis, brak oznaczenia remitenta). Nie mamy do czynienia ani z przelewem ani z indosem. Weksel „wędruje” za cesją wierzytelności w takim stanie, w jakim został wręczony przez podmiot A podmiotowi B w roku 2002.
  Hipoteza: Podmiot D wypełnia weksel in blanco na kwotę X i wnosi do sądu pozew o wydanie nakazu zapłaty z weksla. Sąd wydaje nakaz zapłaty zgodnie z żądaniem powoda.
  Zarzuty pozwanego: Do głowy przychodzi mi wyłącznie zaskarżenie nakazu zapłaty podnosząc naruszenie art. 10 pr. wekslowego [Art. 10. Jeżeli weksel, niezupełny w chwili wystawienia, uzupełniony został niezgodnie z zawartym porozumieniem, nie można wobec posiadacza zasłaniać się zarzutem, że nie zastosowano się do tego porozumienia, chyba że posiadacz nabył weksel w złej wierze albo przy nabyciu dopuścił się rażącego niedbalstwa.]. W tym miejscu chciałbym przywołać zacytowany przeze mnie na wstępie wycinek z komentarza, który przeczytałem.

  Czy rzeczywiście: Zła wiara nabywcy zachodzić będzie, kiedy przy zachowaniu należytej staranności powinien był treść porozumienia (w tym fakt i datę wymagalności roszczenia zabezpieczonego wekslem) ustalić z dłużnikiem przed wypełnieniem weksla?

  Roszczenie ze stosunku podstawowego uległo przedawnieniu powiedzmy w roku 2008. Powód wnosi o wydanie nakazu zapłaty z weksla w roku 2010.

  Czekam na Państwa opinie i sugestie. Pozdrawiam Artur.

 4. Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na takie skomplikowane kazusy. Można jednak podzielić sprawę na kilka konkretnych zdarzeń.

  Na przykład: czy ostatni wierzyciel miał w ogóle prawo uzupełnić weksel? Zazwyczaj umowa wekslowa określa, że to wierzyciel, czyli bank, ma prawo uzupełnić weksel. Z tego nie wynika zatem, aby uprawnienie do uzupełnienia weksla przechodziło na podmioty trzecie nawet po cesji wierzytelności.

  Ponadto: trudno mi wyobrazić sobie sytuację, iż bank daje komuś weksel in blanco klienta i nie jest to cesja wierzytelności, tudzież inna umowa. Po co więc daje weksel? Zakładając nawet, że weksel taki jest przekazany – wracamy do początku – z umowy wekslowej nie powinna wynikać zgoda na wypełnienie weksla przez kogokolwiek, a tylko przez bank. Zatem nieistnienia zobowiązania z weksla nie należy poszukiwać w złej wierze przy nabywaniu weksla, a w niezgodnym z umową jego wypełnieniu.

  Generalnie sprawa jest raczej zbyt zawiła, aby ją ostatecznie rozwiązywać w komentarzach, nie znając całego stanu faktycznego i stosowanych przez obie strony argumentów…

 5. Owszem, miała miejsce cesja wierzytelności – weksel został przekazany z „dokumentacją” nieuzupełniony – moim zdaniem nastąpiła cesja wierzytelności a nie cesja weksla. Uważasz, że cesja wierzytelności jest tożsama z cesją weksla?

 6. A co w sytuacji, gdy podmiot D dochodzi należności z weksla a dłużnikowi trudno wykazać, iż był to kiedyś weksel in blanco – dokładnie to chciałem naświetlić w/w kazusami. Podmiot D jest już 3. wierzycielem i nie łączy go z dłużnikiem stosunek pozawekslowy. Weksel ma przecież byt samoistny. Czy w takim przypadku można argumentować, iż prawo do jego wypełnienia miał wyłącznie bank? Dłużnik nie posiada np. deklaracji wekslowej. Nie jest w stanie wykazać, iż TEN weksel zabezpieczał kiedyś kredyt, który zaciągnął. Czy w tej sytuacji wracamy ponownie do art. 10 pr. wekslowego?

 7. Uściślij, czy podmiot D dochodzi należności jako remitent, czy jako kolejny indosant.

 8. Jako Remitent. Weksel otrzymał wraz z cesją wierzytelności, który był wówczas uzupełniony tylko o podpis. Podejrzewam, że otrzymał go na zasadzie: „Tu jest również weksel, który zabezpiecza wierzytelność”. Wypełnił weksel i siebie oznaczył jako remitenta.

 9. Zatem wobec takiego remitenta można podnosić zarzuty oparte na stosunku pozawekslowym, czyli przede wszystkim niezgodnego z umową wypełnienie weksla.

  W przypadku gołego blankietu dochodzi trudność wykazania, jaka ta umowa była i czy w ogóle była, dużo zależy od samego wierzyciela, czy mówi prawdę skąd ma weksel i na jakiej podstawie go wypełnił, czy idzie w zaparte i coś zmyśla.

 10. Zastanawiam się jeszcze nad jedną kwestią. Załóżmy, że weksel był „NA ZLECENIE”. Czy podmiot D – remitent może go indosować? Czy 1. indos powinien być dokonany przez bank itd., by zachować ciąg nieprzerwanego indosu?

 11. D, jako remitent, może go indosować.

 12. Przychodzi mi do głowy jeszcze jedna sytuacja:
  Podmiot D indosuje weksel in blanco. (bez wskazania remitenta). Podmiot E – kolejny wierzyciel uzupełnia indosowany weksel in blanco wpisując siebie jako remitenta. Czy w takiej sytuacji zła wiara nabywcy zachodzić będzie, kiedy przy zachowaniu należytej staranności powinien był treść porozumienia (w tym fakt i datę wymagalności roszczenia zabezpieczonego wekslem) ustalić z dłużnikiem przed wypełnieniem weksla? Wszystkie kazusy to oczywiście hipotezy, ale rozpatrując kolejne wątki, mnożą się potencjalne sytuacje.

 13. „Podmiot D indosuje weksel in blanco. (bez wskazania remitenta). Podmiot E – kolejny wierzyciel uzupełnia indosowany weksel in blanco wpisując siebie jako remitenta.”

  Jak Pan sobie to technicznie wyobraża? D pisze indos, nie wpisując siebie jako remitenta, a potem E wpisuje siebie jako remitenta?

  Skoro D chce dokonać indosu, to oczywistym jest, że musi być wpisany przynajmniej jako remitent, inaczej żadnego indosu nie dokona.

 14. Nie można dokonać indosu in blanco bez oznaczenia remitenta?

 15. A kto ma ten indos dokonać, skoro nie ma remitenta?

 16. Mam Pan rację. Rozumiem, że indos na rzecz E nie pozbawia dłużnika prawa, by skorzystać względem E z art. 10 pr. wekslowego. [… nabył weksel w złej wierze albo przy nabyciu dopuścił się rażącego niedbalstwa.]

 17. Powiem więcej – indos jest _warunkiem_koniecznym_, aby skorzystać z art. 10pw – tzn. wobec remitenta zawsze możemy podnosić wszelkie „prywatne” zarzuty i wymagania 10pw nas nie interesują, natomiast po indosie wszelkie zarzuty oparte na stosunkach z remitentem i uzgodnieniach z nim odnośnie zasad wypełnienia weksla, muszą być poparte art. 10pw, czyli właśnie złą wiarą nabywcy weksla lub jego niedbalstwem.

  Czyli w skrócie: 10pw ma zastosowanie tylko po indosie, a nie w bezpośrednim sporze z remitentem. Analogicznie stosuje się art. 17pw.

 18. Jestem pd wrażeniem Pana ogromnej wiedzy. Pozdrawiam Artur

 19. Dobrej nocy ;)

 20. Właśnie mam taką sytuację. Mój pierwszy wierzyciel przekazał weksel wraz z cesją wierzytelności, którą ten weksel zabezpieczał, ale w umowie cesji nie ma mowy o cesji weksla, wymienione są inne zabezpieczenia ale nie weksel. Następny posiadacz weksla wypełnił go wpisując siebie jako remitenta i indosował go na kolejną spółkę, która wystąpiła o wykup weksla. Jak się mogę bronic?

 21. @Gosia, jeśli w umowie wekslowej z pierwszym wierzycielem zostało ustalone, że weksel może być wypełniony tylko przez niego, to można spróbować podnieść zarzut, że weksel został wypełniony przez nieuprawniony do tego podmiot, czyli przez drugiego wierzyciela. Jeśli jednak drugi wierzyciel dokonał indosu, to nie można podnosić tego zarzutu wobec kolejnego posiadacza, chyba że wykażemy, że indosatariusz działał świadomie na szkodę wystawcy.

  Jest to jeden z powodów, dla których nie powinno się wystawiać weksli in blanco: bez wpisania remitenta i bez klauzuli „nie na zlecenie”.

 22. No właśnie w swej naiwności podpisałam deklaracje w której zapisane jest tylko, że weksel jest zabezpieczeniem pożyczki udzielonej na podstawie aktu notarialnego i ten akt stanowi jej integralną częśc. :-( żadnych dodatkowych zastrzeżeń. A co do zbycia weksla już po wypełnieniu to został on zbyty przez indos (zapisany na wekslu) i przez cesję (dołączono umowę przelewu), więc jak przyjąc w jaki sposób został zbyty?

 23. Proszę opisać sprawę na forum o wekslach, bo problem jest zbyt złożony, aby o nim dyskutować w komentarzach…

 24. Krzysztof says

  Witam – ja mam inny kazus dłużnik główny X wręcza wierzycielowi weksel in balnco poręczony przez Y. Wierzyciel przerywa bieg przedawnienia w stosunku do X dochodząc od niego roszczenia podstawowego i egzekucji. W stosunku do Y nie podejmuje żadnych działań przez okres 11 lat. W stosunku do wystawcy X nie doszło do przedawnienia roszczenia zabezpieczonego wekslem. Następnie po 11 latach bank wypełnia weksel zgodnie z deklaracją i wzywa do jego wykupu wystawcę i poręczyciela. Data płatności w stosunku do wystawcy wskazano na dzień przed terminem przedawnienia roszczenia wobec X. Jak może bronić się poręczyciel Y ? Wierzyciel twierdzi, że weksel prawidłowo wypełnił, a poręczyciel nie może skorzystać z zarzutu przedawnienia bo przed wypełnieniem poręczyciel nie był dłużnikiem.

 25. @Krzysztof: temat złożony, definitywnie się nie wypowiem, bo to nie miejsce na to, zwrócę jednak uwagę na pewne fakty:

  na „nie” dla wierzyciela:
  – wierzyciel ma tytuł wykonawczy ze stosunku podstawowego. Jednocześnie próbuje uzyskać tytuł wykonawczy z weksla. Wystawca (a w ślad za nim jego poręczyciel) powinien podnieść zarzut, że wypełnienie weksla było niecelowe, ponieważ wówczas doszłoby do sytuacji, iż wierzyciel miałby wobec wystawcy dwa tytuły wykonawcze na dwie kwoty, gdy tymczasem należałaby się mu tylko jedna kwota

  na „tak” dla wierzyciela:
  – poręczyciel jest poręczycielem wekslowym. Jeśli zatem roszczenie wobec wystawcy nie jest przedawnione, to po skutecznym wypełnieniu weksla może być również dochodzone wobec poręczyciela wekslowego. Skoro bowiem wierzyciel ma skuteczne nieprzedawnione roszczenie do wystawcy weksla, to ma je również do poręczyciela, który jest wszak poręczycielem wekslowym, a nie cywilnym (albo jest i takim, i takim, ale wierzyciel dochodzi od niego roszczenia jako od poręczyciela wekslowego).

 26. Krzysztof says

  Mam już znalazłem odnośnie poręczyciela to wypowiedział się SN z dnia 14 lutego 2008 r. II CSK 522/2007

  1. Czym innym jest przedawnienie roszczenia ze stosunku podstawowego a czym innym przedawnienie wekslowe. Obie instytucje różnią się istotnie między innymi, co do początku biegu przedawnienia. Termin przedawnienia roszczenia ze stosunku podstawowego, zgodnie z regułą art. 120 k.c., rozpoczyna bieg od dnia, w którym świadczenie ze stosunku podstawowego stało się wymagalne. Początek biegu terminu przedawnienia roszczenia z weksla własnego skierowanego przeciwko wystawcy weksla własnego, zgodnie z art. 70 w związku z art. 103 i 104 prawa wekslowego, liczy się od dnia płatności weksla. Tę samą zasadę stosuje się do weksli in blanco. Przedawnienie praw z weksla in blanco nie rozpoczyna biegu do czasu jego wypełnienia. Przedawnienie roszczenia z weksla wręczonego bez wypełnienia daty płatności i bez zastrzeżeń co do tej daty, rozpoczyna się z dniem płatności wpisanym na wekslu przez wierzyciela wekslowego.

  2. Treścią upoważnienia zawartego w deklaracji wekslowej towarzyszącej wystawieniu weksla in blanco, wręczanego dla zabezpieczenia określonego roszczenia, jest objęte uzupełnienie weksla przed upływem terminu przedawnienia roszczenia podlegającego zabezpieczeniu. Odnosi się to również do przypadków użycia w deklaracji wekslowej zwrotu przewidującego możliwość wypełnienia weksla w każdym czasie oraz opatrzenia go datą płatności według uznania wierzyciela.

  Co powoduje, że Wierzyciel winien jednak dołączyć do pozwu deklarację wekslową w przypadku, gdy poręczyciel podpisze się na 1 stronie weksla bez dopisku „poręczam” lub równoznacznego – a jedynie z deklaracji wynika poręczenie wekslowe. Możliwa jest bowiem sytuacja gdy wystawca ma lepszą pozycję niż poręczyciel [dla 2 wystawców – gdy o tym drugim wierzyciel zapomina]

 27. Marek Nowik says

  Mam pytanie:

  Należy pamiętać, że weksel in blanco można uzupełnić jedynie przed upływem terminu przedawnienia roszczenia ze stosunku podstawowego, którego roszczenie zostało za pomocą weksla zabezpieczone.

  Jak należy rozumieć zapis { .. można uzupełnić …}
  Czy data wystawienia weksla nie powinna wykraczać poza termin przedawnienia roszczenia ze stosunku podstawowego czy termin płatności weksla powinien upłynąć przed przedawnieniem roszczenia ze stosunku podstawowego?

  Przykład I:
  Roszczenie ze stosunku podstawowego, które weksel zabezp. uległo przedawnieniu 01.02.2008r.
  Data wystawienia weksla: 01.02.2013r.
  Płatny dnia: 15.02.2013r.
  W momencie wystawienie weksla roszczenie ze stosunku podstawowego było już przedawnione.

  Czy w takiej sytuacji można oprzeć zarzuty na orzeczeniu:

  Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 maja 2008r. (I ACa 174/08, OSAB 2008/2-3/17), z upływem terminu przedawnienia roszczenia ze stosunku podstawowego posiadacz niewypełnionego weksla in blanco traci uprawnienie do jego wypełnienia. Wypełnienie weksla w takiej sytuacji nie prowadzi do powstania zobowiązania wekslowego, o którym mowa w art. 76 prawa wekslowego. Posiadaczowi weksla nie przysługuje więc, przewidziane w tym przepisie na wypadek przedawnienia roszczenia wekslowego, roszczenie z tytułu niesłusznego wzbogacenia.

  Przykład II:
  Roszczenie ze stosunku podstawowego uległo przedawnieniu 01.02.2008r.
  Data wystawienia weksla: 01.02.2007r.
  Płatny dnia: 15.02.2013r.

  W momencie wystawienia weksla roszczenie ze stosunku podstawowego nie było jeszcze przedawnienie. Natomiast w chwili wniesienia powództwa uległo już przedawnieniu. Powiedzmy, że pozew wniesiono do sądu 20.02.2013r.

  Nasuwa mi się w tym momencie orzeczenie:

  Wyrok SN I CR 63/70 z 10.04.1970r. – Teza: Jeżeli wystawca weksla in blanco
  wydanego dla zabezpieczenia roszczeń wykaże, że weksel został wypełniony przez
  posiadacza datą płatności wykraczającą poza okres terminu przedawnienia
  (prekluzji) roszczenia, które weksel ten zabezpieczał, to gdy nie zachodzą
  szczególne okoliczności uzasadniające prolongatę płatności np. wynikające z
  umowy stron, zarzut taki z reguły uzasadnia naruszenie przepisu art. 10 prawa
  wekslowego, co prowadzi do uchylenia nakazu zapłaty i oddalenia powództwa
  wekslowego.

  Czekam na Pana fachową opinię.

  Pozdrawiam
  Marek

 28. @Marek – temat ciekawy, choć nie spotkałem się z nim osobiście w żadnej realnej sprawie, stąd nie było on przedmiotem moich głębszych przemyśleń. Po pierwsze brałbym pod uwagę termin uzupełnienia (nie: wystawienia, jak to Pan pisze, ponieważ wystawienie weksla odbywa się w dniu jego podpisania i wręczenia remitentowi). Z kolei data płatności powinna wynikać z umowy lub ze zwyczajów, jeśli zatem strony umówiły się, że weksel będzie opatrzony datą płatności „za miesiąc od uzupełnienia”, to przedawnienie roszczenia zasadniczego w tym okresie nie powinno wpływać na niemożność dochodzenia roszczenia przez remitenta.

  Z drugiej strony podawany przykład weksla uzupełnionego w 2007r. i opatrzonego datą płatności w 2013r. przedstawia zachowanie wierzyciela, które jest… bardzo niewiarygodne. Szczerze powiedziawszy nie uwierzyłbym, że weksel został uzupełniony właśnie w 2007r. i może z tego założenia wychodził sąd wydając taki wyrok i dopasowując do niego uzasadnienie :) Bo tak patrząc obiektywnie – wierzyciel został ukarany za to, że dał dłużnikowi więcej czasu na zapłatę swojego długu.

  Jeśli zatem umowa wekslowa określa, że weksel będzie opatrzony datą w jakimś konkretnym terminie „XX dni po wezwaniu”, to wypełnienie weksla datą o wiele przyszłą będzie niezgodne z umową i data ta możliwa będzie do skorygowania, a tym samym do podniesienia zarzutu przedawnienia ze stosunku podstawowego.

  Jeśli jednak umowa daje swobodę w określaniu daty płatności weksla („wierzyciel wpisze datę płatności wedle swego uznania”), to osobiście nie widzę przeciwwskazań, aby datę taką wierzyciel wpisał dowolnie odległą.

 29. Marek Nowik says

  Dziękuję za odp. Czy jeśli weksel został wręczony jako niezupełny (in blanco) opatrzony wyłącznie podpisem, momentem uzupełnienia będzie data wystawienia wpisana przez wierzyciela?

 30. @Marek – nie, daty uzupełnienia weksla in blanco nie ujawnia się w jego treści.

 31. Marek Nowik says

  To w jaki sposób uchwycić moment uzupełnienia weksla?
  Jak więc dowieść, że weksel został uzupełniony po przedawnieniu roszczenia wynikającego ze stosunku podstawowego? Czy data wystawienia weksla ma więc jakiekolwiek znaczenie?

 32. W każdy możliwy sposób, to już problem tego, kto taki dowód chciałby przeprowadzić.

 33. Marek Nowik says

  Wyrok Izby Cywilnej z dnia 19.11.2004r. sygn. V CK 228/04, OSP 2005/11/130

  Roszczenie z weksla własnego przeciwko wystawcy oraz poręczycielom przedawnia się z upływem lat trzech, także wtedy, gdy weksel jako niezupełny został wręczony dla zabezpieczenia określonego roszczenia. Osoba, która złożyła podpis na wekslu in blanco, może – na podstawie art. 10 pr. wekslowego – powołać się na niezgodność uzupełnienia blankietu z otrzymanym upoważnieniem, polegającą na dokonaniu uzupełnienia już po przedawnieniu się zabezpieczonego roszczenia lub na wstawieniu, jako terminu płatności weksla, daty późniejszej od uzgodnionej.

  Przykład z orzecznictwa SN
  Biorąc również pod uwagę w/w wyrok – zastanawiam się, jak dowieść, iż weksel został UZUPEŁNIONY po przedawnieniu się zabezpieczonego roszczenia.

 34. cd. Data wystawienia weksla ma oczywiście istotne znaczenie – po niej ocenia się, czy wystawca mógł w tym czasie się zobowiązać wekslowo, czy podpisani pełnomocnicy byli wówczas umocowani do zaciągnięcia takiego zobowiązania itp.

 35. Marek Nowik says

  Może podrzuci mi Pan jakiś pomysł na przeprowadzenie takiego dowodu?

 36. Przesłuchanie remitenta ;) Ponadto: zwykle po uzupełnieniu weksla jest w zwyczaju wysyłać wezwanie do jego wykupu, to też jest jakaś „kotwica” pozwalająca umiejscowić uzupełnienie weksla w czasie. No i ostatnie – często jest tak, że posiadacze weksli in blanco jako datę ich wystawienia wpisują (błędnie) datę uzupełnienia weksla.

 37. Marek Nowik says

  Moje pytania zmierzały właściwie do rozwiania pewnej jak na razie hipotetycznej sytuacji.
  Kowalski zakupił 22.11.2002r. samochód osobowy. Zabezpieczeniem roszczenia banku był weksel in blanco, który Kowalski podpisał. Na wekslu brak daty wystawienia. Kowalski stracił pracę, bank wypowiedział umowę kredytową. Sprzedał wierzytelność firmie windykacyjnej, ta kolejnej i kolejnej. Obecny wierzyciel jest już 4. wierzycielem. Każdorazowo weksel wędrował wraz z dokumentacją jako in blanco. W 2008r. roszczenie ze stosunku podstawowego, które weksel zabezpieczał uległo przedawnieniu. Kowalski otrzymał 01.03.2013r. informację od wierzyciela, że posiada weksel in blanco przez niego podpisany. Zastanawiam się, jak pomóc Kowalskiemu? Zakładam, że data wystawienia nie może być wcześniejsza niźli data, kiedy to obecny wierzyciel nabył wierzytelność wraz z wekslem? Ale czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Jak dowieść teraz, że wierzyciel uzupełnił weksel po przedawnieniu roszczenia, które zabezpieczał. Na wekslu jest informacja, że dot. on konkretnej umowy kredytowej. Czy oprzeć się na informacji pisemnej wierzyciela z której wynika, że na dzień 01.03.2013r. weksel był wekslem in blanco i uzupełnienie go po tej dacie jest uzupełnieniem po przedawnieniu się roszczenia ze stosunku podstawowego?

 38. Kowalski otrzymał 01.03.2013r. informację od wierzyciela, że posiada weksel in blanco przez niego podpisany.

  Jak dowieść teraz, że wierzyciel uzupełnił weksel po przedawnieniu roszczenia, które zabezpieczał.

  Dowód jest w pierwszym cytacie – wierzyciel w 2013r. oświadcza, ze posiada weksel jeszcze in blanco.

  Czy oprzeć się na informacji pisemnej wierzyciela z której wynika, że na dzień 01.03.2013r. weksel był wekslem in blanco i uzupełnienie go po tej dacie jest uzupełnieniem po przedawnieniu się roszczenia ze stosunku podstawowego?

  To jest dobry trop :)

 39. Marek Nowik says

  Jakieś inne wskazówki? Czy data wystawienia, jaką ewentualnie umieści wierzyciel będzie miała jakiekolwiek znaczenie? Najkorzystniejszym rozwiązaniem moim zdaniem byłoby, gdyby data wystawienia byłaby datą uzupełnienia – tj. grubo po terminie przedawnienia roszczenia ze stosunku podst. np. r. 2013.

 40. Myślę, że co najważniejsze, zostało już poruszone :)

 41. Proszę mnie poprawić jeśli się mylę. Mam chyba pomysł na weksel odporny na przedawnienie:

  WEKSEL WŁASNY

  Warszawa, 5 maja 2013

  Za okazaniem zapłacę za ten sola weksel

  na zlecenie …………………………………………….

  kwotę 10.000 USD (dziesięć tysięcy dolarów USA)

  z odsetkami 24% w skali roku

  przedstawić do zapłaty w ciągu 1,000,000 lat

 42. Tak, @Leszku, stworzyłeś weksel odporny na przedawnienie, a przynajmniej odporny na przedawnienie przez milion i trzy lata :)

 43. Czy dobrze rozumiem kwestie przedawnienia.
  Wystawca weksla in blanco, wpisał datę wystawienia weksla 30 września 2012 roku.
  Wesel płatny za okazaniem.
  Rozumiem, że pomimo tego, że weksel nie został jeszcze okazano do płatności, to można wezwać do jego wykupu i jak wystawca nie zapłaci, to wnieść pozew do sądu (wszystko przed datą 30 września 2016 – czyli 4 lata od daty wystawienia weksla, płatnego za okazaniem).

  Czy może jak nie wezwałem wcześniej do wykupu weksla to teraz już sprawa przegrana?

 44. @Grzesiek – jest ok, na przedstawienie weksla do zapłaty oraz na pozwanie masz czas do 30.09.2016.

 45. @Lech – trochę mnie uspokoiłeś. Bo okazało się, że ktoś bardzo głupio sformułował deklarację wekslową do umowy pożyczki. Umowa na 8 lat a w deklaracji wekslowej zapisano, że w wekslu należy wpisać, że będzie płatny „za okazaniem”. Więc przed skończeniem umowy, weksel byłby przedawniony (jak by go wypełniać prawidłowo z deklaracją).

 46. Tylko że jak umowa (pożyczki) na 8 lat, to póki co (w 2016) nie ma chyba podstawy do wypełnienia weksla? Ale nie ma co tego tematu ciągnąc tu w komentarzach, w razie czego załóż wątek na forum.

 47. @Lech umowa pożyczki będzie wypowiedziana i w takiej sytuacji będą podstawy do wypełnienia weksla. I jak zacząłem zagłębiać się w temat, to wyszła kwestia przedawnienia weksla za okazaniem.

Speak Your Mind

*