Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Indos do inkasa

W przeciwieństwie do standardowego indosu, indos do inkasa ma charakter jedynie pełnomocnictwa. Posiadacz weksla może – dokonując indosu do inkasa – upoważnić dowolną osobę lub podmiot do:

– przedstawienia weksla do zapłaty,

– przyjęcia zapłaty za weksel,

– zlecenia sporządzenia protestu z powodu niezapłacenia,

– dochodzenia należności na drodze sądowej, przy czym uznaje się, że indosatariusz (osoba nabywająca weksel na drodze indosu, w tym przypadku pełnomocniczego) może wytoczyć powództwo tylko w imieniu indosanta, czyli osoby od której weksel otrzymała;

przy czym działania te będą dokonywane de facto w imieniu poprzedniego posiadacza weksla. Osobie, która dochodzi należności z weksla na podstawie indosu do inkasa, dłużnik może przedstawiać zarzuty przysługujące mu w stosunku do poprzedniego właściciela weksla. Jak wiadomo, możliwość taka nie zachodzi w przypadku zbycia weksla na drodze standardowego indosu.

Indos pełnomocniczy powinien zawierać wzmiankę „do inkasa„, „per procura” lub inne określenie oznaczające pełnomocnictwo.

Posiadacz takiego weksla może go indosować dalej tylko ze skutkami dalszego pełnomocnictwa.

Przykład indosu pełnomocniczego:

Ustępuję do inkasa na zlecenie Jana Kowalskiego. (podpis)

Jeśli pełnomocnikowi nie udało się odzyskać zapłaty z weksla, powinien przekreślić swój indos i zwrócić weksel poprzedniemu posiadaczowi. Sam fakt jednak zwrotu weksla bez przekreślenia indosu jest wystarczający do zachowania praw z weksla przez poprzedniego posiadacza, zgodnie z poniższym orzeczeniem:

Remitent, który po udzieleniu indosu pełnomocniczego stał się posiadaczem weksla, jest uprawniony do dochodzenia praw z weksla, choćby nie przekreślił swojego indosu. (III CZP 19/07 uchwała SN 2007.04.26)

Speak Your Mind

*