Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Nie nadużywaj weksli in blanco!

Zauważyłem, że firmy często żądają jako zabezpieczenie wystawienia weksla in blanco, podczas gdy wystarczy zastosować odpowiednio wypełniony weksel zupełny.

Użycie in blanco może powodować późniejsze spory dotyczące prawidłowości jego wypełnienia, czy też ograniczać prawo dłużnika do zgłaszania słusznych zarzutów.

Jakiś czas temu w Gazecie Podatkowej zamieszczono pytanie czytelnika:

Otrzymałem pożyczkę od osoby fizycznej. Zabezpieczeniem jej spłaty jest weksel in blanco wystawiony przeze mnie i poręczony przez moją żonę […]

Dlaczego w powyższym przypadku zastosowano weksel in blanco? Czy dla (niedużej, jak sądzę) pożyczki, wystawca weksla chce ryzykować tym, że weksel może być wypełniony na o wiele wyższą kwotę? I być egzekwowany zanim jeszcze dłużnik zbierze 3/4 brakującej opłaty sądowej na swoje zarzuty?

Skoro weksel był zabezpieczeniem pożyczki, można było zastosować weksel zupełny, mając do wyboru dwa sposoby:

1. Weksel gwarancyjny wystawiony na kwotę pożyczki, płatny za okazaniem. W przypadku gdyby wierzyciel chciał dochodzić części wierzytelności, mógłby żądać zapłaty w wysokości faktycznego zadłużenia, choćby było ono niższe niż kwota weksla

2. Kilka weksli wystawionych na sumy odpowiadające wysokości rat, z terminami płatności pokrywającymi się z terminami płatności kolejnych rat. Z każdą spłatą dłużnik otrzymywałby z powrotem jeden weksel.

Pamiętaj!

Przed wystawieniem weksla in blanco, zastanów się, czy roszczenia nie można zabezpieczyć wekslem zupełnym.

Speak Your Mind

*