Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Umowę wekslową można umieścić na samym wekslu

Jeśli wystawiłeś weksel in blanco na zlecenie, oznacza to, że jego posiadacz (remitent) może zbyć weksel na drodze indosu. Jednakże wobec nowego posiadacza nie możesz podnosić zarzutów, które przysługiwałyby ci wobec remitenta, chyba że wykażesz, że nowy nabywca działał w złej wierze i – wiedząc o twoich zarzutach lub mogąc się o  nich dowiedzieć – świadomie działał na twoją szkodę.

Zadbaj, aby remitent wystawił ci deklarację wekslową

Dla remitenta, czyli osoby, która otrzyma twój weksel, posiadanie umowy wekslowej nie jest konieczne. Porozumienie takie jest potrzebne wystawcy weksla, to on bowiem będzie mógł na jego podstawie wykazać, ze weksel został wypełniony w inny sposób, niż strony się umówiły. Pozbawione sensu jest zatem wymaganie wierzycieli (np. banków), aby wystawcy weksli podpisywali im jeszcze deklaracje wekslowe. Powinno być odwrotnie – wierzyciele – remitenci – powinni podpisywać zobowiązania, z których będzie wynikało, że prawo do wypełnienia przez nich weksla nie jest nieograniczone. Zobowiązanie takie powinno bezwzględnie być w posiadaniu wystawcy weksla, to on bowiem będzie miał ewentualną potrzebę z niego skorzystać.

Obowiązek udowodnienia , że weksel został wypełniony niezgodnie z zawartą umową, spoczywa na pozwanym.

Orzeczenie SN z 2.05.1930 r., C. II 97/30

Porozumienie wekslowe na wekslu

Samo porozumienie wekslowe może być umieszczone na wekslu, zarówno na jego rewersie, jak i awersie. W przypadku awersu (przedniej strony weksla), opis sposobu uzupełnienia weksla można umieścić pod podpisem, aby nie było wątpliwości, iż samo zobowiązanie weksla jest bezwarunkowe. Nie powoduje nieważności weksla umieszczenie umowy lub wzmianki o niej na rewersie.

Porozumienie wekslowe umieszczone na samym wekslu ma przede wszystkim tę zaletę, iż w przypadku zbycia wierzytelności na drodze indosu, uniemożliwiamy nowemu nabywcy wypełnienie dokumentu niezgodnie z zawartą z remitentem umową i powoływanie się na fakt, że o samym porozumieniu nic nie wiedział.

Nie gorszym zabezpieczeniem jest wyraźne zaznaczenie na blankiecie weksla, iż jest lub był on kiedyś wekslem in blanco i została do niego zawarta odpowiednia umowa, odsyłając jednocześnie do osobnego dokumentu.

Generalnie nie jestem zwolennikiem wystawiania weksli in blanco „na zlecenie”, czyli z możliwością dokonania indosu, jeśli już jednak zachodzi taka konieczność, należy zadbać, aby żaden z przyszłych posiadaczy weksla nie miał wątpliwości, iż jego prawo do uzupełnienia weksla nie jest nieograniczone.

Comments

 1. Dobry wpis. Przyznam że dopiero teraz dowiedziałem się że porozumienie wekslowe można umieścić na wekslu.

 2. O tym, że umowę wekslową można umieścić na wekslu wypowiedział się już Sąd Najwyższy (V CKN 136/2000): „Adnotacja zamieszczona na odwrocie weksla nie stanowi jego treści. Może natomiast stanowić dowód dla wykazania w oparciu o które – spośród kilku porozumień wekslowych – weksel in blanco powinien zostać wypełniony.”

 3. Krzysztof says

  Witam,

  W nawiązaniu do powyższego wpisu chciałby tylko potwierdzić, że zatytułowanie weksla „weksel in blanco” nie ma negatywnego wpływu na jego ważność.
  Rozumiem że nie jest to żadna z klauzul unieważniających weksel, ale też nie wskazuje na konkretne porozumienie wekslowe. Daje tylko powód aby przypuszczać, że jakieś porozumienie było zawarte.
  Z góry dziękuję za potwierdzenie.

 4. @Krzysztof – nie ma to negatywnego wpływu na ważność weksla, przynajmniej do tej pory. Ja jednak prywatnie nie uważam stosowania takiej klauzuli za zasadne, ponieważ nie jest ona do obronienia z logicznego punktu widzenia – wystawca nigdy nie jest zobowiązany do płacenia za weksel in blanco.

 5. Krzysztof says

  Dziękuję za odpowiedź, zgadzam się.

Speak Your Mind

*