Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Jak wygląda protest wekslowy?

Jest to bardzo trudne pytanie. Próbowałem się skontaktować z kilkoma notariuszami w celu uzyskania informacji na temat praktycznej strony dokonywania protestów wekslowych.

Niestety nie mam doświadczeń związanych z protestem weksla, i – co gorsza – nie znam nikogo kto taki protest robił. Jest to obecnie bardzo egzotyczna sprawa. Może starsi stażem notariusze mogliby coś na ten temat powiedzieć…

Sprawa wygląda rzeczywiście na beznadziejną. Na jednej ze stron internetowych przeczytałem, że kancelaria notarialna mająca doświadczenie w dokonywaniu protestów weksla, wykonuje ich jeden-kilka rocznie.

Niewątpliwie powodem tego stanu rzeczy jest:

– mała popularność weksli

– mała ilość weksli zawierających indosy (jako warunek konieczny zasadności dokonywania protestu)

– zwyczaj wystawiania weksli z klauzulą „bez protestu”.

Tym bardziej byłoby miło znaleźć notariusza-praktyka, który być może coś o protestach weksli chciałby powiedzieć. Jako piękny przykład proszę spojrzeć na ten przedwojenny protest wekslowy:

W którym miejscu weksla umieszcza się klauzulę „bez protestu”?

Takie pytanie otrzymałem od jednego z czytelników bloga. Klauzula „bez protestu”, zwalnia wierzyciela z konieczności wykonywania protestu z powodu niezapłacenia weksla, w sytuacji, kiedy chciałby on dochodzić należności nie tylko od wystawcy weksla własnego, ale również od indosantów.

Weksel to nie jest „druk”, w którym odpowiednie słowa umieszcza się w odpowiednich rubrykach, a umowa, której treść może być swobodnie modyfikowana przez wystawcę. Ważne jest jedynie, aby treść weksla była zgodna z regułami prawa wekslowego.

Klauzulę „bez protestu” najczęściej umieszcza się w wekslu w następujący sposób:

Kraków, dnia 16 sierpnia 2010r. Dnia 30 sierpnia 2010r. zapłacę bez protestu za ten weksel na zlecenie Jana Kowalskiego sumę 1000zł. Płatny w Krakowie.

Należy jednak zauważyć, że klauzula ta może znaleźć się w dowolnym innym miejscu weksla, byle by tylko była objęta podpisem wystawcy, czyli znajdowała się ponad nim. Może być zarówno wkomponowana w tekst ze zobowiązaniem zapłaty, jak i zostać umieszczona jako samodzielna informacja poza głównym tekstem weksla:

Przykład 1.

Kraków, dnia 16 sierpnia 2010r. Bez protestu dnia 30 sierpnia 2010r. zapłacę za ten weksel na zlecenie Jana Kowalskiego sumę 1000zł. Płatny w Krakowie.

Przykład 2.

Kraków, dnia 16 sierpnia 2010r. Dnia 30 sierpnia 2010r. zapłacę za ten weksel na zlecenie Jana Kowalskiego sumę 1000zł. Płatny w Krakowie.

Bez protestu.

Klauzula ta może być umieszczana również przez samych indosantów, w trakcie dokonywania przez nich indosu. Wówczas indos taki brzmi następująco:

Ustępuję bez protestu na zlecenie Adama Nowaka.

Indos z klauzulą „bez protestu” oznacza, że należności można dochodzić od tego konkretnego indosanta, w przypadku braku dokonania protestu, nawet jeśli ogólnie weksel nie został zaopatrzony w tą klauzulę przez wystawcę.

Poręczyciel odpowiada również w przypadku braku protestu

W dzisiejszej Rzeczpospolitej pewien zatroskany czytelnik po raz kolejny zastanawiał się co oznacza klauzula „bez protestu”, pytając się:

Nasz kontrahent zgodził się na odroczenie przysługującej mu płatności. Zażądał jednak podpisania (zaakceptowania) wystawionego przez niego weksla, w którym poleca nam dokonanie zapłaty na jego własne zlecenie. Nie  byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że w treści tego dokumentu znajduje się wzmianka, że zapłata ma zostać dokonana „bez protestu”. Co oznacza taki zapis i jak wpływa on na nasze zobowiązanie wekslowe?

Przede wszystkim nasuwa się wątpliwość, iż pytający, zamiast wpisać hasło „weksel bez protestu” w google, albo spytać się swojego kontrahenta, który niewątpliwie na wekslach się zna (chcąc wystawić weksel trasowany na zlecenie swoje własne, co świadczy o pewnym obyciu w praktyce wekslowej), wysyła zapytanie do gazety, a potem… czeka na odpowiedź? Widocznie forma „pytanie-odpowiedź”, choćby z góry wymyślona przez samego dziennikarza, jest lepiej odbierana przez samych czytelników ;)

Odpowiedź – co do zasady – była poprawna, przy czym wkradła się do niej pewna nieścisłość. Zacytuję fragment:

Dlaczego dokonanie protestu jest konieczne? Ponieważ tylko wtedy wierzyciel  ma pełne prawo dochodzenia roszczeń w tzw. poszukiwaniu zwrotnym (regres), czyli od kolejnych indosantów podpisanych na wekslu, innych dłużników (np. poręczycieli), aż do wystawcy.

Generalnie poręczyciel odpowiada tak samo, jak osoba, za którą poręczył. Jeśli zatem poręcza za wystawcę weksla własnego, albo trasata w wekslu trasowanym, odpowiada pomimo braku protestu. Jeśli odpowiada za indosanta, albo za wystawcę weksla trasowanego, warunkiem odpowiedzialności zarówno poręczyciela, jak i osoby za którą poręcza, jest dokonanie protestu (oczywiście z wyjątkiem weksli zawierających klauzulę zwalniającą z dokonania protestu).

Po co wierzyciele chcą klauzuli bez protestu?

Klauzula bez protestu, opisana w poprzednim wpisie, jest bardzo często wymagana przez remitentów. W większości przypadków niesłusznie.

Wykonywanie protestu nie jest konieczne, jeśli chcemy dochodzić należności od wystawcy weksla własnego. Jeśli zatem wystawiamy weksel in blanco, albo weksel zupełny, który – zgodnie z porozumieniem – będzie mógł wypełnić i dochodzić roszczenia remitent, to sporządzanie przez niego protestu jest niepotrzebne, a tym samym obecność lub brak tej klauzuli jest dla wszystkich stron umowy wekslowej obojętna.

Jeśli wiemy, że weksel będzie puszczony w obieg poprzez indos, klauzula bez protestu pochodząca od wystawcy też jest praktycznie bez znaczenia, ponieważ każdy kolejny indosant może złożyć indos z klauzulą bez protestu, tym samym ciąg indosów z tą klauzulą będzie równoważny klauzuli bez protestu naniesionej przez wystawcę.

Komu może zależeć na umieszczeniu klauzuli bez protestu?

W przypadku weksla własnego – tylko wystawcy. To on finalnie ponosi koszty protestu i to on może zdecydować, aby takiego protestu w przypadku niewykupienia weksla nie sporządzać. Jeśli remitentowi zależy na takiej klauzuli, sam może ją umieścić przy swoim indosie. Jeśli nie zamierza puszczać weksla w obieg, obecność tej klauzuli nic mu nie daje.

Dlaczego wierzyciele żądają wpisania klauzuli bez protestu?

1. Ponieważ nie znają prawa wekslowego i wydaje im się, że klauzula ta oznacza brak możliwości składania zarzutów do weksla – zgodnie z potocznym rozumieniem tego zwrotu

2. Ponieważ liczą na puszczenie weksla w obieg i myślą, że obecność tej klauzuli to ułatwi, tak jednak nie jest. Klauzula ta jest dla remitenta niekorzystna, umożliwia bowiem dochodzenie od niego należności z weksla – jako od indosanta – tylko po przedstawieniu weksla do zapłaty, a nie po sporządzeniu protestu (który to protest z różnych przyczyn być może nie byłby dokonany). Dodatkowo fakt przedstawienia weksla do zapłaty może być wątpliwy, podczas gdy protest jest dowodem, iż posiadacz wekslu uczynił zadość obowiązkowi przedstawienia wekslu do zapłaty. Ponadto, jeśli kupiec takiego weksla od remitenta wymagałby takiej klauzuli, może ją nanieść sam remitent w swoim indosie.

Czy ktoś z was może podać choć jeden racjonalny powód żądania przez remitenta umieszczenia przez wystawcę na wekslu klauzuli bez protestu?

Protest wekslu, wobec poszukiwania należności tylko od głównego dłużnika wekslu, jest zbędny (S.N.C.I. 2974/35 z dnia 8.X.1936r.)

Czym naprawdę jest protest wekslowy?

Protest. Weksel bez protestu. Firma wystawiła mi weksel bez protestu, więc nie będzie mogła zgłaszać zarzutów. Jest to popularny termin występujący w prawie wekslowym, który jednocześnie budzi najwięcej kontrowersji z uwagi na jego dwuznaczność.

Faktycznie, w języku potocznym bez protestu oznacza: bez sprzeciwu, bez odwołania, bez zmiany swojego zdania (ostre wystąpienie przeciw działaniu uważanemu za niesłuszne – za sjp.pwn.pl).

W prawie wekslowym pojęcie protestu ma jednak odmienne znaczenie.

Protest jest to notarialnie stwierdzony fakt niezapłacenia wekslu. Jego sporządzenie jest warunkiem koniecznym dla możliwości dochodzenia należności od indosantów (ale nie od trasata, albo od wystawcy weksla własnego). Jak każda czynność wykonywana przez notariusza, jest ona płatna. Bezpośrednio płaci za nią posiadacz wekslu oddawanego do protestu, należności tej może jednak dochodzić od dłużnika. Aktualnie (2011r.) maksymalny koszt protestu weksla wynosi 5zł plus 0,5% nadwyżki ponad 1000zł sumy wekslowej, ogólnie nie więcej niż 2500zł. Do tego dochodzi koszt wyjazdu poza kancelarię notariusza w wysokości do 50zł za każdą godzinę.

Nieraz dłużnikowi może zależeć, aby protest nie był dokonywany. Może wówczas na wekslu umieścić klauzulę bez protestu (lub podobną, np. bez kosztów). Wówczas akt protestu zastępuje samo przedstawienie weksla do zapłaty, które – dokonane w terminie – umożliwia dochodzenie należności również od indosantów, jeśli na danym wekslu takowi występują.

Z uwagi na fakt, że większość weksli nie posiada indosów (a tylko wówczas jest potrzeba wykonania protestu w przypadku niezapłacenia), nadto dużo weksli jest wystawianych z klauzulą bez protestu, dokonywanie protestów jest obecnie bardzo rzadkie.

Pochodzenie historyczne protestu wekslowego

Protest jest pochodzenia bardzo odległego, znany był już bowiem w XII wieku. Źródła jego należy szukać w małym rozpowszechnieniu w tych czasach sztuki pisania. Wierzyciel, który chciał zaprotestować przeciwko nieotrzymaniu przezeń zapłaty, nie umiejąc sam pisać, zwracał się do skryby o napisanie mu stosownego oświadczenia, które następnie wręczał adresatowi.

Według dzisiejszych pojęć, protest jest aktem publicznym (notarialnym), za pomocą którego posiadacz weksla w razie odmowy przyjęcia lub zapłaty weksla, jak również w przypadku powstałych z winy dłużnika braków, stwierdza niewykonanie zobowiązania lub jego braki.

Jako akt uroczysty, protest nie może być zastąpiony żadnym innym środkiem dowodowym, wskutek czego dla stwierdzenia okoliczności, które w myśl ustawy mają być stwierdzone protestem, nie mogą być dopuszczone ani zeznania świadków, ani nawet pisemne oświadczenie ze strony dłużnika.

(Stanisław Janczewski, „Prawo Handlowe, wekslowe i czekowe”)