Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Jak udzielić poręczenia na wekslu?

Poręczenie wekslowe (zwane awalem) umożliwia dochodzenie należności od poręczyciela (zwanego awalistą), w sytuacji, kiedy osoba, za którą poręczono (zwana awalatem) nie spłaciła swojego zobowiązania.

Jak udziela się poręczenia na wekslu?

Sam podpis na przedniej stronie weksla, jeśli nie jest podpisem wystawcy lub trasata, oznacza poręczenie za wystawcę. W przypadku umieszczenia poręczenia na drugiej stronie wekslu, należy wskazać, ze jest to poręczenie („poręczam – Jan Kowalski” – oznacza poręczenie Jana Kowalskiego za wystawcę, w przypadku poręczenia za inną osobę, należy ją wskazać („poręczam za indosanta Marka Nowaka” itp.).

Poręczenie wekslowe może być ograniczone kwotowo („poręczam za wystawcę do kwoty 500zł”), ale nie może być ograniczone czasowo („poręczam do końca 2010 roku”). Poręczenie jest nieodwołalne, co oznacza, że w przyszłości nie ma możliwości ograniczenia swojej poręki. Odpowiadamy do końca odpowiedzialności dłużnika, za którego ręczymy.

Uchwała Sądu Najwyższego III CZP 107/05 z dnia 29 listopada 2005r.
Zastrzeżenie, według którego poręczenie wekslowe jest ograniczone terminem końcowym, jest bezskuteczne; nie powoduje ono nieważności tego poręczenia. (Zobacz uzasadnienie tej uchwały)

Poręczenie wekslowe nie jest tym samym, co poręczenie opisane w kodeksie cywilnym. Najważniejsze różnice są następujące:

– poręczenie wekslowe jest nieodwołalne, podczas gdy poręczenie cywilne można odwołać przed powstaniem zobowiązania. Ma to znaczenie zwłaszcza przy poręczaniu weksli in blanco, kiedy w momencie udzielenia poręczenia fakt wystąpienia zobowiązania nie jest znany,

– poręczeniem wekslowym można poręczyć za dług przyszły w dowolnej wysokości, podczas gdy poręczeniem cywilnym dług przyszły można  poręczyć do z góry wskazanej wysokości

– wierzyciel wekslowy nie musi niezwłocznie powiadamiać poręczyciela o zwłoce dłużnika, podczas gdy istnieje taki obowiązek w poręce cywilnej,

Przykłady poręczeń:

(podpis)

Sam podpis na przedniej stronie weksla oznacza poręczenie za wystawcę

Poręczam za moją żonę – Janinę Kowalską –  (podpis)

Oznacza poręczenie męża za swoją żonę. Poręczenie jest ważne, jeśli żona kiedykolwiek będzie dłużnikiem z tego weksla

Poręczam za wystawcę do kwoty 1000zł (podpis)

Oznacza udzielenie poręczenia do określonej wysokości

Osobę, za którą się poręcza, można wskazać imiennie („poręczam za Andrzeja Nowaka„), poprzez wskazanie pełnionej funkcji („poręczam za prezesa Amiks sp. z o.o.„) lub poprzez opisanie jej funkcji w wekslu („poręczam za trasata„). Warto unikać niejednoznaczności – np. „poręczam za trzeciego indosanta” – z uwagi na możliwość skreśleń indosów, osoba trzeciego indosanta może się zmieniać w czasie. Lepiej napisać „poręczam za indosanta Mikołaja Lipke„, a najlepiej i najprościej: „poręczam za Mikołaja Lipke„.

Słowa kluczowe: weksel z poręczeniem wekslowym

Comments

 1. Witam,
  jeśli wystawaca weksla in blanco zmarł, a weksel został poręczony, w przypadku dochodzenia należności weksel powinieniem wystawić na poręczyciela?

 2. @Marcin: trochę pomieszałeś pojęcia. Nie powinieneś weksla „wystawić na poręczyciela”, ponieważ weksel został już wystawiony przez wystawcę.

  Możesz dochodzić należności tylko od poręczyciela, albo odnaleźć spadkobierców wystawcy i dochodzić należności również od nich. O dochodzeniu należności po zmarłym dłużniku napisał tutaj na blogu Karol Sienkiewicz – http://www.remitent.pl/jak-dochodzic-naleznosci-od-zmarlego-dluznika-wekslowego-kilka-porad-praktycznych/3492

 3. Może źle się wyraziłem…chodziło mi jak mam uzupełnić weksel in blanco, należy wpisać datę zapłaty i czy mogę wpisać datę zapłaty późniejszą niż data śmierci wystawcy?

 4. Tak, termin płatności może następować po śmierci wystawcy.

 5. OK dziękuję, czyli piszę od razu wezwanie do zapłaty weksla skierowane do poręczyciela pozdrawiam Marcin

 6. Prosiłbym jeszcze o rozwiązanie wątpliwości w zakresie osoby trasata, kogo mam wpisać: nieżyjącego wystawcyę czy poręczyciela?

 7. Trasat? Mam przeczucie graniczące z pewnością, że jesteś w posiadaniu weksla własnego, a nie trasowanego, a tym samym nie występuje w nim ktoś taki jak trasat. Wiążącej odpowiedzi mógłbym jednak udzielić po zapoznaniu się z wekslem i umową wekslową :)

 8. Witam,
  Mama 5lat temu poreczywła weksel in blanco przed podjeciem wspołpracy w firmie . Jako poreczyciele widnieli moja mama i mama mojej bratowej wystawca była bratowa, po rozwiazaniu umowy współpracy z bratowa wyszło zadłuzenie , mama otrzymała jako poreczyciel wezwanie do zapłaty całej kwoty , czy jest to zgodne z prawem bratowa pracuje jej mama również osiaga dochody , dlaczego w takim razie tylko mama otrzymała wezwanie do zapłaty.

 9. @Edyta, mama jako poręczyciel odpowiada za zapłatę całej kwoty weksla (jeśli sama nie ograniczyła kwotowo swojej odpowiedzialności), a wierzyciel może dowolnie wybrać, od którego dłużnika wekslowego będzie dochodził roszczenia.

 10. Dzień dobry

  Poręczyciel odpowiada nawet, gdy ten za kogo poręczył okaże się być niezobowiązany wekslowo (np. jego podpis sfałszowano albo uchylił się od oświadczenia woli ), stąd moje pytanie:

  Jeżeli poręczony uniknie odpowiedzialności poprzez wykazanie, że jego podpis podrobiono to wierzyciel zwróci się do poręczyciela, ten musi zapłacić bo jego zobowiązanie jest niezależne od zobowiązania poręczonego, ale będzie mu przysługiwał regres do tego za kogo poręczył – czy w takiej sytuacji poręczony musi zwrócić poręczycielowi kwotę wekslową, którą ten zapłacił wierzycielowi, mimo że wcale nie był zobowiązany wekslowo?

 11. @Maciej: nie, w takim przypadku, wystawca, którego podpis podrobiono, nie odpowiada względem poręczyciela.

 12. Zatem poręczyciel zostaje na przysłowiowym lodzie, jeżeli brak innych dłużników od których mógłby dochodzić regresu…

  A jakie jest Pana zdanie o możliwości uchylenia się przez poręczyciela od swojego OW poprzez powołanie się na błąd/podstęp co do zobowiązania osoby za którą poręczył? Machnikowski dopuszcza w takiej sytuacji stosowanie przepisów KC, ale SN i Szpunar zdają się mieć odmienne stanowisko. Chodzi tutaj o sytuację uchylenia się od OW wobec wierzyciela, który błąd/podstęp wywołał, bo po indosowaniu kolejny nabywca jest chroniony przez art.17 i biedny poręczyciel już na pewno nic nie może zrobić.

 13. @Maciej: osobiście uważam, że pomimo faktu, że podpis poręczyciela jest samodzielny, można powołać się na zarzut, iż poręczyciel weksla właśnie wskutek wiadomego posiadaczowi nadużycia zobowiązał się wekslowo (posiadacz wiedział, że podpis wystawcy jest sfałszowany i świadomie podsunął poręczycielowi weksel do złożenia poręki, a ten nie wiedział, że wystawca nie odpowiada) tylko w stosunkach pomiędzy oszukanym a oszukującym, czyli w granicach art. 17 prawa wekslowego.

  W innym przypadku (po indosie) widziałbym otwartą drogę do dochodzenia odpowiedniego odszkodowania od sprawcy – już po zapłacie.

  Plus, oczywiście, sprawa karna dla fałszerza.

  Wiele przepisów i zasad prawa wekslowego ma na celu ochronę wierzyciela, co jest właśnie przyczyną tego, że weksel jest skutecznym i chętnie stosowanym środkiem do zabezpieczania swoich roszczeń.

 14. „Poręczam za moją żonę – Janinę Kowalską – (podpis)

  Oznacza poręczenie męża za swoją żonę. Poręczenie jest ważne, jeśli żona kiedykolwiek będzie dłużnikiem z tego weksla”

  Czy po rozwodzie były małżonek nadal ponosi odpowiedzialność jako poręczyciel?

 15. @Marcin – tak, ponieważ stosunki określa się na dzień udzielenia poręczenia, ponadto osoba ta jest wymieniona z imienia i nazwiska.

 16. poreczam i podpis na wekslu ma byc wlsnorecznie napisane i podpisane przez poreczyciela podpis na wekslu wstawcy i poreczyciela msi byc czytelny

 17. @Leszek – napis „poręczam” nie musi być napisany własnoręcznie przez poręczyciela. Nadto uchwała SN III CZP 146/93 traktująca o „czytelności podpisu” odnosi się do podpisu wystawcy, a nie poręczyciela.

 18. Witam,
  Poręczyłem weksel, wystawca weksla nie wykupił i musiałem samodzielnie spłacić zobowiązanie wekslowe.
  W jaki sposób teraz odzyskać sumę wekslową od wystawcy? Zwykłe powództwo cywilne? mam załączyć oryginał czy kopię weksla? czy mogę dochodzić swoich praw w szybszym postępowaniu nakazowym?

 19. Postępowanie nakazowe jest odpowiednie. Do pozwu dołączasz oryginał weksla i pokwitowanie spłaty posiadacza (jeśli nie zostało umieszczone na wekslu).

 20. Witam ,
  Poręczyłem weksel in blanco jako zabezpieczenie porozumienia pomiędzy sprzedającym maszynę a kupującym (na raty) . Sprzedający zastrzegł w porozumieniu przeniesienie własności maszyny na kupującego po zapłacie pełnej ceny i wszelkich dodatkowych kosztów
  Czy wykupując jako poręczyciel weksel in blanco po wypełnieniu go przez sprzedającego mogę żądać uwłaszczenia na tej maszynie przez sprzedającego?

 21. @Jerzy – jako poręczyciel masz prawo przede wszystkim do regresu zapłaconej sumy wekslowej od osoby, za którą poręczałeś. Co do umowy sprzedaży – nie jesteś jej stroną, zatem nie widzę podstaw, abyś Ty mógł żądać czegoś od sprzedającego – może natomiast to zrobić kupujący, jeśli tak wynika z umowy.

 22. Czyli poręczyciel wekslowy odpowiada też, tak jak w cywilnym, „jak dłużnik solidarny”i gdy jest pozew, to pozwać ich solidarnie???

  Mam jeszcze takie pytanie (dotyczy to, już bardziej ogólnie, aczkolwiek w powiązaniu z tematem, odpowiedzialności solidarnej) – czy można dochodzić na zasadzie regresu zwrotu od dłużnika głównego odpowiedniej kwoty także wtedy, gdy dług został przez poręczyciela jak na razie tylko w części zapłacony, czy też może regres „uruchamia się” dopiero wtedy gdy cały dług jest zapłacony?

  I mam jeszcze pytanie techniczne – jeżeli poręczyciel wekslowy spłacił wierzyciela i teraz chce dochodzić zwrotnie zapłaconej sumy w postępowaniu nakazowym, to jak odzyskać ten weksel, który jest złożony w sądzie, bo np. wcześniej egzekucja wobec tego poręczyciela odbywała się na podstawie nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym?:) Może po prostu powołać się na ten weksel, że on był złożony do akt sprawy takich i takich?

 23. @Aga – odpowiedzialność poręczyciela jest solidarna wraz z osobą, za którą ręczy. Poręczyciel może dochodzić tylko tego, co spłacił, a nie tego, czego nie spłacił. Jeśli poręczyciel chce mieć weksel, musi spłacić dobrowolnie, skoro płaci dopiero po wytoczeniu powództwa, to weksla w praktyce nie dostanie – wówczas uwaga w Twoim ostatnim zdaniu jest słuszna – przy wytaczaniu powództwa przez poręczyciela wskazuje on w pozwie gdzie weksel się znajduje i przedstawia dowody spłaty na rzecz wierzyciela za osobę, którą poręczył.

 24. Witam,
  mam pytanie. Mój mąż poręczył kredyt w wysokości 60 tys. zł. Był to kredyt zabezpieczony hipoteką. 34 tys. zł zostały już spłacone. Teraz mąż i brat mają podpisywać umowę o zwolnienie z długu. W aneksie do umowy jest napisane, że zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco poręczony przez męża i jego brata. Do tego są są jeszcze dwa oświadczenia o poddaniu się egzekucji w przypadku nieuregulowania wymagalnego zobowiązania 1 oświadczenie z tytułu poręczenia wekslowego zobowiązań 2 oświadczenie z tytułu zabezpieczenia hipotecznego na zabezpieczenie zobowiązań. W tych oświadczeniach jest napisane, że bankowy tytuł egzekucyjny może być wystawiony na kwotę 90 tys. zł. Nie rozumiemy skąd ta kwota? Przecież 34 tys. zostało już spłacone. Do tego deklaracja wekslowa jest tylko na brata męża, a mąż ma podpisać te dwa oświadczenia. Z umowy zaś wynika, że zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco poręczony przez obu. Czy tak powinno być, czy mąż po prostu nie otrzymał żadnego dokumentu?

 25. @Marzena – nie podejmę się wypowiedzenia bez wglądu w dokumenty, które już zostały, i które mają być podpisane.

 26. Katarzyna says

  Witam. Mój brat podpisał weksel in blanco wg ustnego porozumienia jako poręczyciel lecz nie jest to wpisane na samym wekslu. Po miesiącu dostał wezwanie do podpisania umowy poręczenia wekslowego. Czy taka praktyka jest legalna?

 27. @Katarzyna – proszę o zamieszczenie na forum (https://forum.remitent.pl) skanów tego, co brat podpisał, i tego, co się jeszcze od niego chce, bo z tak krótkiego przedstawienia zagadnienia nie bardzo wiem o co chodzi.

 28. Patryk says

  Poręczyłem weksel i mam oryginał weksla. Chciałbym złożyć sprawę do sądu przeciwko wystawcy, jednak znalazłem ciekawostkę o „prowizji komisowej”. O co w tym chodzi? Jaką prowizję mogę doliczyć? 0,166% sumy wekslowej ?

  Art. 49 [Roszczenia wykupującego] Kto weksel wykupił, może żądać od swoich poprzedników:
  1) całkowitej sumy zapłaconej;
  2) odsetek w wysokości sześć od sta, a przy wekslach, wystawionych i płatnych w Polsce, odsetek ustawowych od powyższej sumy, licząc od dnia wykupienia wekslu;
  3) własnych kosztów;
  4) prowizji komisowej od sumy wekslowej, obliczonej według art. 48 ust. 1 pkt 4).

 29. @Patryk – a masz potwierdzenie zapłaty za weksel posiadaczowi?
  Prowizja komisowa wynosi właśnie tyle (1/6% procenta sumy weksla jednorazowo) i w teorii ma kompensować konieczność niespłaconego wierzyciela do posiłkowania się zewnętrznym kredytem, obecnie w praktyce wierzyciele jej nie dochodzą, ale możesz zmienić tę regułę :)

 30. Patryk says

  Tak, mam na wekslu informację od remitenta że otrzymał konkretną kwotę, datę i jego podpis.
  Prowizja komisowa nie jest powalająca.

 31. Szkoda nawet wnosić o zasądzenie, bo jeszcze się sąd będzie się zastanawiał co to jest i nie wyda nakazu :)

 32. Poręczyciel wekslowy wpisał na wekslu in blanco – obok poręczam i podpisu – datę. Czy wpływa to jakoś na ważność tego weksla? Ewentualnie czy wywołuje jakieś skutki ? :)

 33. @Aneta – podanie daty przy poręczeniu jest prawidłowe i nie wpływa na ważność weksla.

 34. Witam, dostałam dofinansowanie z UP, ale niestety jeden poreczyciel mi odpadł. Jako inna możliwość poreczenia zaproponowano nam weksel z poreczeniem wekslowym tzw. aval, ale mamy to załatwić na własny koszt. Czy taki dokument napiszemy poprzez notariusza? Jak wysoki będzie to koszt mniej więcej? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 35. @Beata – weksel można wystawić bez opłat, notariusz nie jest konieczny. Zwracam tylko uwagę, że „weksel z poręczeniem wekslowym” wymaga posiadania jakiegoś poręczyciela, którego nie masz.

 36. Mam poreczyciela i weksel z poreczeniem tez ma być na ta sama osobę. Czy potrzebujemy jakieś dodatkowe dokumenty do wystawienia weksla? Gdzie możemy wystawić weksel? Przepraszam, że takie pytania zadaje, ale Pani z UP prawie mnie pogryzla przez słuchawkę. ..

 37. @Beata – weksel można wystawić w dowolnym miejscu – w końcu jest to tylko odpowiednia treść podpisana. UP ma na pewno odpowiednie wzory; przed podpisaniem polecam skonsultować się z prawnikiem, aby zadbać o swoje interesy (poczytaj tutaj o bezpiecznym wekslu in blanco.

 38. Dziękuję ślicznie za błyskawiczne odpowiedzi. Pozdrawiam.

 39. a ja mam pytanie, czy weksel in blanco, który zawiera dodatkowo klauzule: Poręczam (y) za wystawcę do kwoty, ale nie bedzie on w końcu wypełniany przez poręczyciela, jest ważny?

 40. @Syliwa – nie bardzo wiem o jakim wekslu mówisz. A o tym, czy weksel jest ważny, można stwierdzić dopiero wówczas, jak się go (weksel) zobaczy. Jeśli masz skan takiego weksla, to możesz zadać to pytanie na forum wekslowym (https://forum.remitent.pl)

 41. spróbuje jeszcze zobrazować sytuację, gdyz nie posiadam takiego weksla. Mamy weksel in blanco, który również zawiera już miejsce na podpis dla poręczyciela. Jednak czysto hipotetycznie, nie chemy w końcu, aby poręczyciel wypełniał tego weksla, a jedynie podpisuje się wystawca. Jednakże pozostaje już wskazanie na weksu in blanco, np. na dolePoręczam za wystawcę do kwoty, gdzie nikt się nie podpisuje. Czy mozna uznać taki weksel in blanco za ważny.

 42. Oczywiście brak podpisu poręczyciela nie stanowi o nieważności weksla.

 43. Panie Leszku bardzo obszerny i pomocny blog. Dla mnie są to troszkę trudne do zrozumienia rzeczy. Mam ogromną prośbę. Wydrukowałem z Pana Strony weksel ozdobny ale nie potrafię znaleźć deklaracji wekslowej do niego. Dość nieporadnie poruszam się po takich stronach za co przepraszam. Arek

 44. @Arek M – deklarację pisze się samemu w zależności od tego, na co chcecie się umówić w takim porozumieniu.

 45. Rozumiem. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję że nie popełnię żadnego błędu. Pozdrawiam ArekM

 46. Na forum wekslowym mogę dać kilka wskazówek, jeśli założysz tam wątek i opiszesz swoje wątpliwości.

 47. Dzień Dobry, proszę mi powiedzieć co oznacza fakt, jeśli wystawcą weksla jest Jan Kowalski i podpisuje się na przedniej stronie weksla, a na odwrocie weksla również Jan Kowalski podpisuje się z dopiskiem poręcza, Czy to ma jakieś znaczenie ? W istocie jest to ta sama osoba.

 48. @Dorota – poręczenie takie nie ma praktycznego znaczenia.

 49. Dziękuję . Pozdrawiam

 50. Witam, czy można pozwać o nakaz zapłaty z weksla dłużnika i poręczyciela solidarnie w jednym pozwie? Dłużnik był wzywany do wykupu weksla, poręczyciel nie był wzywany. Czy jest ryzyko, że sąd nie wyda nakazu zapłaty, bo mu coś nie podpasuje z tą odpowiedzialnością poręczyciela?

 51. @Lukasz – można pozwać solidarnie. Tak się zwykle robi. Oczywiście do skuteczności pozwania wymagane jest, aby poręczenie na wekslu było prawidłowe formalnie.

 52. Mikołaj says

  W literaturze zaznacza się, że osoby już wymienione w dokumencie („bohaterzy weksla”) mogą poręczać wekslowo między sobą, o ile prowadzi to do zwiększenia ich odpowiedzialności (w przeciwnym razie nie ma to sensu i takie poręczenie jest nieważne?).

  Przeczytałem, że „Wystawca weksla trasowanego może poręczyć za akceptanta”.
  Jaki ma to sens, skoro wystawca i tak odpowiada za akceptanta?

 53. @Mikołaj – „w przeciwnym przypadku” poręczenie nic nie wnosi do weksla, ale nie uważam, aby było nieważne (zresztą jaki jest sens rozpatrywania nieważności czegoś, co nie pełni żadnej funkcji:)

  „może poręczyć za akceptanta” – i słusznie, bo na przykład odpowiedzialność wystawcy może odpaść z powodu nieprzeprowadzenia protestu wekslowego, a odpowiedzialność akceptanta (i poręczającego za niego wystawcy w roli poręczyciela) – pozostanie. Zatem w tym przypadku poręka wystawcy za akceptanta rzeczywiście wzmacnia wierzyciela.

  W razie chęci dalszej dyskusji zapraszam na forum :) (https://forum.remitent.pl)

 54. A jak z poręczeniem w postaci podpisu na samej górze przedniej części weksla, nad jego treścią? Prawo wekslowe mówi o każdym podpisie na awersie, ale dla innych dokumentów podpis obejmuje tylko treści nad nim.

 55. @Thomas – podpis poręczyciela może znajdować się w dowolnym miejscu awersu weksla.

 56. Dzień dobry,
  czy poręczenie weksla może znajdować się na odwrocie weksla?
  tzn. na tej samej kartce, ale z drugiej strony?

 57. @Barbara – tak, wszystko jest dokładnie opisane w prawie wekslowym w części dotyczącej poręczenia ;)

Speak Your Mind

*